Пройти Антиплагиат ©Главная » Балық және аралардын инвазиалык аурулары » 18. Балық шаруашылығын интенсификациялау биотехнологиясыБалық шаруашылығын интенсификациялау биотехнологиясы

Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. Найти рефераты и курсовые по данной теме Уникализировать текст Балық шаруашылығын интенсификациялау туралы түсінік.
Балықты поликультурада өсіру.
 
1) Интенсификация – аз шығынмен көп өнім алу. Қазір балық шаруашылығы интенсифтік технологиямен жүргізіледі. Өйткені шаруашылыққа кеткен шығынды шығармай, экономикалық пайда табуға ынталы, мүдделі.
Тоғандарды салу, балықтарды көбейту, оған керекті әр түрлі жабдықтар, балық өсіруші жумысшылар, мамандар қажет. Бәрі қаражатқа тіреледі. Жасалынған жұмыс тиімді болу керек. Өнім, балық көп болуы керек. Оған жету үшін интенсифті технологияны пайдаланады.
Экстенсивті барынша балық санын көбейтуге негізделген. Яғни балық шаруашылығындағы интенсифті технология дегеніміз – тоғанның әр гектарына шаққанда балық өсіру, сөйтіп көлемдегі шығынды азайту.
Экстенсивті технологияда балық санын көбейтіп, өнім өндіруді көздейді. Осы интенсивті технологияны қолдана отырып, қазір балық шаруашылығы, 1 гектар тоғаннан, 12 – 15 центнер және одан да көп 1 жылдық балық өндіруге жеткізуде.
Балық шаруашылығын интенсивтендіру бірнеше интенсивті шаралар арқылы іске асырылады. Ол шараларға жатады:
Жоғарғы өнімді балық тұқымын өсіру
Балықты тоғандарға тығыз орналастыру арқылы
Балықтарды тоғандарда, поликультурада өсіру
Балықты қолдан тірі және жасанды жеммен азықтандыру
Тоғандарды тыңайту және мелиарациялау
Қазір тоғандық балық шаруашылығында жоғарғы өнімді жылусүйгіш, суықсүйгіш, шөпқоректі балық тұқымдары өсіріледі.
Жылусүйгіш балықтар – тұқы тектес балықтар өсіріледі. Табан, Алтайдың жылтыр балығы, сазан, алтын мөңке өсіріледі.
Экстенсивті технологияда бір жылдық тұқы балықтарды тоғанға 500т – 600 дарақтан 1 гектарға орналастырады.
Интенсивті технологияда 4 – 10 есе арттыруға болады. 600 дың орнына, 6000 орналасса қыры алады.
Балықты қолдан тірі және жасанды жемдермен азықтандыру керек. Құртшабақтарға зоопланктондар, ірі шабақтармен балықтарға арнайы жемдер беріледі. Арнайы техникамен дайындалып, өсіріледі. Оны кез келген шаруашылық пайдалана алмайды.
2) Балықты поликультурада өсіру дегеніміз – бір тоғанда азықтандыру ерекшелігі бойынша ажыратылатын, бірнеше балық түрін өсіру.
Тоғанда тек тұқы балығын тұқы балығын тығыз орналастыру, жоғарғы өнім алу, жеткен шегі 12 – 15 центнер гектар.
Бұл көрсеткішті одан әрі көтерудің жолы одан әрі көтерілген жолы. Бұл әдісте табиғи әдіс көздерін толық игеруге пайдаланып, қосымша шығынсыз өнім өндіру. Тоғандарда зоопланктондарды, фитопланктондарды және жоғарғы сатыдағы өсімдіктермен қоректенетін балықтарды бір тоғандарда өсіру.
Ең кең тараған поликультурада тұқы балықтармен қоса, зоопланктондармен қоректенетін өсімдіктермен қоса, ақамур, дөңмаңдай қоса өсіріледі. Бұл поликультураға қосымша жыртқыш балықтар, шортан, көксерке қосылады.
Соңғы кезде балық шаруашылығының поликультура құрамына жаңа обьектілер, американдық балық буффало, бестер, ескек танау енгізіледі.
Суық сүйгіш албырт балықтарға сүйрік, стрелят және пелиада балығын атауға болады. Бұл балықтың поликультурадағы құрамы, түрі, шаруашылығы орналасқан аймақтың табиғи климаттық жағдайына, балық шаруашылығын интенсивтендіру деңгейіне тоғандардың көбеюіне байланысты әр қилы болуы мүмкін. Тұқы балықтармен қоса, өсімдіктермен қоректенетін аң және тең дөңментаймен қоса өсіру жалпы қоғамның 20% көтерілетін мерзімі.
Дөңмандай балдырмен, ақ амур жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерімен қоректенеді. Ақ амур шабақтары 30 - 45 күннен бастап су өсімдігін жей бастайды.
Тоғандағы су өсімдіктерінің барлығы мен қоса жердегі өсімдіктерді жейді. Қосымша дәнді дақылдарменде, жоңышқаменде қоректенеді. Осы мақсатта балық өсіретін каналдарда пайдаланылады.
Дөңмандай фитопланктондарды жейді, суды жасыл түстен сақтайды, гидрохимиялық затардан тазалайды.
Ақ амурдың 100 – 500 дарағын жібереді. Ал дөңмандай балықтың 500 -1000 гектарының дарағын жібереді. Теңбіл дөңмандайдікі 700 – 800. Күріш өсіретін балыққа балыққа ақбалықпен, дөңмандай байланысты поликультурада бірге өсіргенде күріштің түсімі 3 – 5 центнер гектарға артады. Қосымша 1 гектарға балық ауланады. Поликультурада ұсынылатын балық санының арақатынасы, тұқы балық 600 дарақ 1 гектарға, дөңмандай 400 дарақ 1гектарға, ақ амур 200 дарақ 1 гектарға.
Жалпы өсімдіктермен қоректенетін балықтармен тұқы тектес балықтарды өсіру технологиясы бірдей. Оларды заводтық әдіспен көбейтеді.
Солтүстік аймақтарда тұқы тектес балықтармен қоса, суық сүйгіш балықтарда өсіріледі. Оған пилят жатады. Азықтарына байланысты 120 граммга жетеді. Екі жылдығында 300 – 400 грамм болады. 1 центнер гектарга артады. Бірақ тұқы балықтың саны 300 ден көп болмау керек. Тұқы балық аса көп болса судың гидрохимиялық құрамы өзгереді. Филятты тасымалдауда тез өліп қалады, қабығы сыдырылса, сонымен қатар репус. Көксерке, шортан, жайына табиғи балықтарды жайып өсіретін, ұсақ тиімсіз балықтарды жою мақсатында жібермейді. Торта, таута жатады. Олар зооплактондармен қоректенеді. Олар паразиттерді тасымалдайды. Көксерке ұсақ әлсіз балықтармен қоректенеді. Оны тоған санитары деп атайды. Көксерке мен сазанды тоғандық және заводтық әдістермен өсіреді. Бір жылда шортан тез өседі, 300 – 500 граммға жетеді. Көксерке 150 граммнан асады. Екі жылда 500 ден асады. Бір жылдағы 100 -200 дарақ гектарға жібереді. Тоған жағдайының жайын поликультурада құру осы деңгейде.
 Лекция, реферат. Балық шаруашылығын интенсификациялау биотехнологиясы - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности. 2018-2019.

Оглавление книги открыть закрыть

1. Балық шаруашылығы туралы түсінік.
2. Балық шаруашылықтары туралы түсінік.
3. Шүлбі су қоймасындағы балық аулау жағдайы.
4. Бұқтырма су қоймасындағы балық аулау жағдайы.
5. ШҚО көлдері және кіші су қоймаларында тауарлық балық шаруашылығының дамуы
6. Пайдаланылған әдебиеттер
7. Балық шаруашылығы
8. Қазақстанның ихтиофаунасы.
9. Балық аулау жағдайы
10. Шалқар (Батыс Қазақстан облысы)
11. Балық шаруашылығындағы биотехнология мен авакультура.
12. Балық биологиясы және экологиясы.
13. Балықты табиғи жолмен көбейту, өсіру биотехнологиясы
14. Балықты қолдан көбейту, өсіру биотехнологиясы
15. Балықты заводтық әдіспен қолдан көбейту.
16. Жылу сүйгіш балықтардың тұқымдарын өсіру биотехнологиясы.
17. Суық сүйгіш балық тұқымдарын өсіру биотехнологиясы.
18. Балық шаруашылығын интенсификациялау биотехнологиясы
19. Табиғи су көздеріндегі балық шаруашылығы биотехнологиясы
20. Балықтарды азықтандыру.
21. Балық аурулары
22. АҚ АМУРДЫҢ ЗАТ АЛМАСУЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ
23. Су қоймаларын сауықтыру шаралары
24. ЖАРАҚАТТАР.
« назад Оглавление вперед »
17. Суық сүйгіш балық тұқымдарын өсіру биотехнологиясы. « | » 19. Табиғи су көздеріндегі балық шаруашылығы биотехнологиясы


 

Учебники по данной дисциплине

Сочинения для экзамена по китайскому языку (1 курс) МГЛУ