⭐⭐⭐ Единый реферат-центр

Главная » Рефераты » Текст работы «Товарна біржа: структура та функції»


Товарна біржа: структура та функції

Сутність, права, основні та допоміжні функції товарної біржі. Призначення та обов’язки виконавчої дирекції. Функції арбітражної, котирувальної комісії, розрахункової палати, маклеріату та інформаційно-довідкового відділу. Регулювання біржової діяльності.

Дисциплина: Банковское, биржевое дело и страхование
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 13.06.2015
Размер файла: 20 Kb
Просмотров: 1648
Загрузок: 10

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Товарна біржа: структура та функції (предмет: Банковское, биржевое дело и страхование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Текст работыСкачать файл
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Товарна біржа: структура та функції.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Банковское, биржевое дело и страхование


Как скачать? | + Увеличить шрифт | - Уменьшить шрифт


реферат по предмету Банковское, биржевое дело и страхование на тему: Товарна біржа: структура та функції; понятие и виды, классификация и структура, 2017-2018 год.

Реферат

ТОВАРНА БІРЖА: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полег-шення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Товарна біржа має право:

встановлювати відповідно до чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;

створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні видання;

здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Товарна біржа забезпечує:

створення умов для проведення біржової торгівлі;

регулювання біржових операцій;

регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг;

збір, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнк-турою ринку.

Товарна біржа виконує функції, які умовно можна поділити на основні й допоміжні.

Основні функції товарної біржі:

забезпечення високої концентрації попиту та пропозиції в одному місці;

регулювання оптового товарообігу на основі ринкових законів;

формування нової системи господарських зв'язків;

здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями;

формування ринкових цін;

зближення продавців і покупців у просторі й часі;

боротьба з проявом монополізму на товарному ринку;

формування умов для мінімізації комерційного і фінансового ризику.

Допоміжні функції:

стандартизація якісних параметрів товарів;

стандартизація біржових контрактів на купівлю-продаж товарів;

здійснення арбітражу між учасниками біржових угод;

прискорення і раціоналізація розрахункових операцій;

інформаційна діяльність;

надання різних послуг клієнтам;

участь у формуванні дохідної частини державного і місцевого бюджетів.

Вищим органом управління є загальні збори учасників біржі, до компетенції якого входить вирішення найважливіших питань діяльності біржі, розробка, затвердження і внесення змін у Статут і Правила біржової торгівлі, прийом і виключення членів біржі, прийняття рішень про створення і закриття філій і представництв біржі, про реор-ганізацію або ліквідацію біржі, затвердження правил реалізації торгових місць на біржі, вибори біржового комітету (ради біржі) і ревізійної комісії.

У періоди між загальними зборами членів біржі управління покладається на біржовий комітет (рада біржі), до компетенції якого входить: контроль за діяльністю виконавчої дирекції, контроль за виконанням положень Установчого договору, Статуту, рішень загальних зборів, розробка і винесення на розгляд загальних зборів докумен-тів, що регламентують діяльність біржі, реалізація торгових місць.

Для здійснення оперативного управління біржовою діяльністю створюється виконавча дирекція біржі, що є розпорядницьким органом і підзвітна загальним зборам членів біржі, а в проміжках між зборами - біржовому комітету (раді біржі).

Виконавча дирекція виконує наступні основні функції:

розпоряджається бюджетом і майном біржі;

направляє і контролює роботу структурних підрозділів;

розробляє штатний розклад і порядок оплати службовців відповідно до затвердженого кошторису;

здійснює наймання і звільнення персоналу;

розробляє інструкції і положення про структурні підрозділи біржі.

Очолює виконавчу дирекцію генеральний директор (президент), що наймається біржовим комітетом на контрактній основі.

Виконавча дирекція управляє роботою таких структурних підрозділів біржі як біржовий арбітраж, котирувальна комісія, розрахункова палата, маклеріат, експертне бюро й інформаційно-довідковий відділ.

Функції арбітражної комісії:

вирішує спори і конфлікти, що виникають між брокерами- учасниками угод;

на підставі матеріалів з розбору конфлікту приймає рішення, спрямоване на усунення як самого конфлікту, так і причин, що його викликали;

узагальнює практику розгляду спорів на біржі і причин, що викликали їх, організує необхідну профілактичну роботу з метою виключення повторного виникнення причин і умов, які призвели до конфліктної ситуації.

Функції котирувальної комісії:

здійснює котирування цін на товари, які реалізуються на біржі;

бере участь у формуванні біржового бюлетеня цін;

установлює разом з арбітражною комісією й експертами ціни по спірних питаннях;

зіставляє ціни на товари, реалізовані на біржі, з цінами на аналогічні товари, реалізовані на інших біржах і позабіржовому ринку.

Функції розрахункової палати:

здійснює документальне оформлення укладених на біржі угод;

проводить розрахунки зі сторонами за укладеними угодами;

в окремих випадках приймає гарантійні внески і здійснює їх облік, а за угодами з ф'ючерсними контрактами стягує і враховує маржу;

забезпечує ліквідність ф'ючерсних контрактів шляхом обліку взаємних вимог покупців і продавців;

проводить аналіз даних про обсяг укладених біржових угод.

Функції маклеріату:

реєструє брокерські контори, веде облік і калькулювання вартості послуг, що надаються брокерськими конторами;

здійснює підготовку і ведення біржових торгів;

фіксує і реєструє угоди за правилами біржової торгівлі;

здійснює посередництво при укладанні угод;

консультує торгуючих з питань, пов'язаних з укладанням
біржових угод;

надає інформаційно-консультаційні послуги поза рамками проведених угод.

Функції експертного бюро:

експертиза пропонованих брокерами товарів;

консультації з питань технічних, масово-габаритних та інших властивостей і характеристик реалізованих на біржі товарів;

розробка біржових стандартів.

Функції інформаційно-довідкового відділу:

забезпечення учасників біржових зборів оперативною інформацією;

прийом заявок від брокерів на купівлю і продаж товарів;

формування і випуск біржових бюлетенів;

проведення консультацій і надання інформаційних послуг в операційному торговому залі;

організація різних видів реклами:

демонстрація зразків;

підготовка, редакція і випуск звітів про діяльність біржі;

видання біржової газети, оглядів кон'юнктурних досліджень.

Регулювання біржової діяльності являє собою визначене упоряд-кування роботи біржі й укладання біржових угод на основі встановлених правил і вимог.

Регулювання здійснюється:

1) з боку держави;

2) з боку бірж (саморегулювання).

Державний контроль біржової діяльності будується на дотриманні наступних принципів:

суспільної корисності;

гласності й відкритості біржових торгів;

довіри;

саморегулювання;

гарантії прав учасників біржової торгівлі.

Регулювання біржової діяльності з боку держави полягає:

у створенні єдиної правової основи для функціонування бірж;

контролю за їх роботою з боку державних органів;

ліцензуванні діяльності як бірж, так і учасників біржової торгівлі;

установленні системи оподатковування.

Закон України «Про товарну біржу» - основний документ, що регулює діяльність бірж, яким:

1) створені правові гарантії діяльності біржі;

2) враховані й узаконені реальні процеси, що відбувалися і відбуваються на сучасних товарних біржах;

3) заборонена комерційна діяльність біржі;

4) визначені учасники біржових торгів, їх права;

5) гарантоване вільне встановлення цін на товар, допущений до обігу на біржі.

Відносини біржі й держави в різних країнах будуються по-різному. Як відомо, найбільш м'яке регулювання біржової діяльності у Великобританії, більш суворе - у США.

Найбільш розробленою системою державного регулювання бір-жової діяльності вважається система США.

У 1974 р. у цій країні був прийнятий Закон «Про комісії з товарної ф'ючерсної торгівлі (КТФТ)», який набрав чинності з квітня 1975 р. КТФТ є незалежним регулюючим органом, уповноваженим Конгресом США.

Основна задача КТФТ - попередження маніпулювання ринком, захист клієнтів і забезпечення виконання ф'ючерсними ринками функ-ції переносу ризику і виявлення ціни.

КТФТ - єдиний орган, що володіє правом реєстрації ф'ючерсних бірж.

КТФТ має і такі повноваження, як:

реєстрація або виключення зі списку зареєстрованих осіб, допущених до операцій на біржі;

вироблення, зміна і доповнення правил ведення торгівлі;

напрямок діяльності ф'ючерсних ринків, якщо виникає критич-на ситуація, тобто така, що не відбиває реального співвідношення між попитом та пропозицією даного товару, уживання заходів з підтримки або відновлення нормальної торгівлі на біржі;

установлення лімітів на кількість відкритих позицій для даного торговця і т.д.

Приклад виконання завдання:

Схарактеризуйте принципи державного регулювання біржової діяльності таких країн, як Україна, Росія, США, Великобританія, Японія, інших країн (за вибором).

Країна: США.

Характер біржі: приватноправовий.

Державний орган, що регулює діяльність бірж: КТФТ (Комісія з товарної ф'ючерсної торгівлі) - незалежний орган, який призначається і підпорядковується Конгресу.

Рік утворення регулюючого органу: 1974.

Основні завдання регулюючого органу:

попередження використання ринку однією стороною, що зашкоджує іншій;

захист клієнтів;

забезпечення виконання біржами функції переносу ризику і виявлення реального рівня цін;

реєстрація ф'ючерсних бірж.

Саморегулююча організація: НФА (національна ф'ючерсна асоціація).

Рік утворення: 1981.

Функції саморегулюючої організації:

виконання реєстраційних процедур від імені КТФТ для всіх членів НФА, що не є членами ф'ючерсних бірж;

відбір професійних спеціалістів для ф'ючерсної торгівлі, конт-роль за дотриманням ними фінансових вимог щодо біржових угод та клірингових процедур.

Найважливіші законодавчі акти, що регламентують біржову діяльність у країні: Закон «Про товарні біржі» (1936 р.), Закон «Про Комісії з ф'ючерсної торгівлі товарами» (1974 р.), Закон «Про ф'ючерсну торгівлю» (1976 р., 1982 р., 1986 р., 1989 р., 1991 р.), Закон «Про практику ф'ючерсної торгівлі» (1992 р.).

Основні поняття і категорії

Товарна біржа, функції біржі, біржовий арбітраж, маклеріат, розрахункова (клірингова) палата, регулювання біржовою діяльністю, саморегулювання, принципи регулювання, ліцензування

ЛIТЕРАТУРА

Дегтярева О.И. Биржевое дело. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2008. - 679 с.

Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2007. - 344 с.

Галанов В.А., Басов А.И., Афанасьев Е.В. и др. Биржевое дело. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 304 с.

Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ, 2009. - 704 с.

Крамаренко В.І. Біржова діяльність. - К.: ЦУЛ, 2007. - 264 с.Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Основы банковского дела и организация банковской системы
Ценные бумаги. Базовые основы
Основы страхования
Основы страхования. Часть 2Скачать работу: Товарна біржа: структура та функції, 2017 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Банковское, биржевое дело и страхование