Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності»


Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності

Співробітництво з Міжнародним Валютним Фондом. Проектний цикл Світового Банку. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - інвестиційний банк, який обслуговує підприємства приватного сектора країн, що розвиваються.

Дисциплина: Международные отношения и мировая экономика
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 3.03.2009
Размер файла: 153 Kb
Просмотров: 1659
Загрузок: 4

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності (предмет: Международные отношения и мировая экономика) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Контрольна робота

з курсу «Інвестиційне кредитування»

Варіант 1

Виконала:

студентка V курсу

групи ЗМФЗ - 41

Дідаш Марина

Анатоліївна

зал. кн. № 501

Перевірила:

викладач курсу

«Інвестиційне кредитування»

Зачосова Наталія

Володимирівна

2008-2009

План

1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності.

2. Практична частина (5 задач).

3. Список використаної літератури.

1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності

Світовий Банк і МВФ розглядають як партнерів по діяльності, спрямований на сприяння економічному процвітанню країн світу.

У перші роки своєї діяльності Світовий Банк переважно надавав допомогу країнам, що розвиваються, в реалізації конкретних проектів розвитку, наприклад, проектів монтажу ліній електропередач чи проек-тів будівництва автомобільних доріг, мостів і залізниць. Пізніше кіль-кість великих промислових проектів, які фінансувалися Світовим Бан-ком, зменшилася, і набули важливого значення проекти й програми, спрямовані на підвищення продуктивності й життєвого рівня бідних верств сільського і міського населення.

Інтенсивне співробітництво України з Міжнародним Валютним Фондом почалося значно пізніше, ніж країн, які відразу обрали шлях реформ. Першу повноцінну програму - яка передбачала формулювання низки умов із боку Фонду - було узгодже-но між Україною та МВФ лише наприкінці 1994 року.

Співробітництво МВФ з Україною не забезпечило миттєвого припинення спаду виробництва або негайного підвищення рівня життя населення.

Світовий Банк і МВФ завжди залишаються організаціями, які взаємно доповнюють здійснювану ними діяльність. Однак надання позик для великомасштабних змін в економічній політиці змусило їх-ніх співробітників протягом останніх двох десятиліть розширити спів-робітництво. Світовий Банк ставить за мету створити міцнішу основу для розроблюваних ним конкретних програм, а МВФ намагається сприяти стабільності міжнародної валютної системи.

Проектний цикл Світового Банку здійснюється в шість етапів: вибір, підготовка й оцінка проекту, переговори з приводу проекту і йо-го подання Раді виконавчих директорів, реалізація проекту й контроль за ходом його здійснення і оцінка результатів реалізації проекту. Деякі проектні пропозиції не йдуть далі першого етапу - етапу вибору. Інші підлягають переробці на етапах підготовки й оцінки проекту, тож кінцевий результат значно відрізняється від первинного задуму. Протя-гом року Світовий Банк затверджує понад 200 проектів.

Вибором проектів і внесенням пропозицій про їх фінансу-вання Світовим Банком в основному займаються уряди країн-позичальників. В окремих випадках проект може бути вибрано після вивчення співробітниками Світового Банку загальноекономічних проблем чи ситуа-ції в якомусь певному секторі. Наприклад, на основі аналізу політики країни в галузі транспорту чи сільського господарства може підтверди-тися потреба в будівництві нових під'їзних доріг, щоб забезпечити фермерам вихід на ширший ринок. У рамках програми допомоги в управлінні сектором енергетики, здійснюваної разом із Програмою роз-витку Організації Об'єднаних Націй, вибираються пріоритетні проекти в галузі енергетики.

Навіть після завершення підготовчої роботи Світовий Банк не готовий прийняти рішення про фінансування проек-ту. Насамперед, Банк повинен провести власну незалежну оцінку проекту. Щорічно проводиться близько 150 експертиз проектів на міс-цях; на це витрачається 3-4 тижні. Група, яка складається із співробіт-ників Світового Банку і консультантів, знайомиться з результатами досліджень, проведених позичальником, і потім проводить власний аналіз чотирьох аспектів проекту - технічного, інституційного, еконо-мічного та фінансового.

Звіт Світового Банку про результати оцінки, у якому викладено його рекомендації з приводу умов надання позики - основа для ведення переговорів з позичальником. У ході переговорів співробітники Банку та представники позичальника погоджують заходи, які необхідно здійснити для успішної реалізації проекту.

Після завершення переговорів звіт про результати оцінки, доповідь Прези-дента Світового Банку й кредитні документи подаються на затвер-дження Ради директорів, до складу якої входять представники країн-членів Банку.

На етапі «реалізація проекту і поточний контроль за її ходом» здійснюється будівництво дороги чи школи, закупляються і монтуються механізми та інше устаткування, здійснюється підготовка кадрів. Контроль важ-ливий ще й тому, що він дає можливість Світовому Банку надавати позичальникам технічну допомогу, що є однієї з його основних функ-цій щодо економічного розвитку. На відміну від комерційного банку, який після затвердження позики передає гроші позичальнику, Світовий Банк не виплачує виділених коштів доти, доки він не отримає докумен-тального підтвердження, що позичальник витратив гроші на досягнен-ня обговорених цілей, наприклад, придбав вантажні автомобілі, необ-хідні для будівництва доріг, чи насоси для зрошувальної системи. Суворі правила матеріально-технічного постачання вимагають викори-стання відповідних матеріалів і послуг. Звичайно, ці правила вимага-ють від позичальника закуповувати товари й послуги через міжнародні конкурентні торги (МКТ), доступ на які відкритий усім підприємствам країн - членів Світового Банку і Тайваневі. Процедура МКТ, що перед-бачає публікацію оголошення про проведення торгів, забезпечує здійс-нення замовлень на справедливій і ефективній основі.

Незалежний підрозділ Світового Банку - Департамент з оцінки операцій - несе відповідаль-ність за результати реалізації проектів. Для того щоб забезпечити його неупередженість, цей департамент підпорядковується безпосередньо Раді директорів і Президенту Світового Банку. У ході оцінки витрат на реалізацію проекту, вигоди, а також графік і ефективність реалізації проекту зіставляються з розрахунковими цифрами. У звіт, який містить оцінку результатів реалізації проекту, включаються також рекомендації щодо підвищення ефективності завершеного проекту в майбутньому. Щорічно для широкого загалу видається огляд «Результати оцінок».

Міжнародний банк реконструкції та розвитку - основна кредитна установа, що входить у групу Світового Банку, - мобілізує основну частину коштів на світових фінансових ринках. МБРР продає облігації й інші боргові зобов'язання у вигляді цінних паперів пенсійним фон-дам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам і приватним особам усіх країн. Іншими джерелами коштів Світового Банку є його акціонерний капітал і нерозподілений прибуток.

Фінансові ресурси Міжнародної асоціації розвитку (МАР) - філії Світового Банку, що надає безпроцентні позики зі стягуванням невеликої плати за свої послуги, - майже цілком формуються за рахунок внесків багатших членів.

В групу Світового Банку входить Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - інвестиційний банк, який обслуговує підприємства приватного сектора країн, що розвива-ються. МФК надає прямі кредити приватним компаніям і вкладає капітал у їхні акції, а також залучає фінансування з інших джерел для реалізації проектів у приватному секторі. Крім того, МФК надає консу-льтативні послуги й технічну допомогу урядам і підприємствам.

МФК було створено в 1956 р. з метою сприяння приватному підприємництву у світі, що розвивається. Це досягається шляхом фінансування проектів приватного сектора, залучення додаткових фінансових засобів інших інвесторів та кредиторів і надання консультативних послуг і технічної допомоги підприємствам і урядам з питань інвесту-вання.

На відміну від Світового Банку, МФК надає позики приватним компаніям без одержання гарантій від уряду їхніх країн. МФК також купує акції підприємств країн, що розвивають-ся, і мобілізує додаткові кошти для надання позик і на придбання акцій на міжнародних фінансових ринках.

МФК - найбільше джерело прямого фінансування проектів у при-ватному секторі країн, що розвиваються. Хоча МФК інвестує й позичає кошти на ринкових умовах, вона не конкурує з приватним капіталом. Вона фінансує проекти, не здатні залучити достатні фінансові засоби на прийнятних умовах з інших джерел. Зазвичай МФК фінансує до 25 відсотків загальної суми витрат на проект, - для того, щоб проект фінансувався переважно приватними інвесторами й кредиторами. Хоча МФК може придбати до 35 відсотків акцій компанії, вона ніколи не стає найбільшим власником акцій і не бере участі в управлінні діяльні-стю підприємства. Оскільки МФК не одержує урядових гарантій, вона поділяє зі своїми партнерами всі ризики, пов'язані з проектом. МФК фінансує створення нових компаній, а також розширення чи модерні-зацію існуючих підприємств у різних секторах - від агропромислового до промислового і від енергетичного до гірничодобувного. Ряд проек-тів МФК передбачає розвиток фінансового сектора країн, що розвива-ються, наприклад, за рахунок фінансування діяльності зі створення таких підприємств, як інвестиційні банки й страхові компанії.

МФК може надавати позики на придбання акцій і організовувати випуск квазіакцій, причому в поєднанні, необхідному для того, щоб забезпечити належне фінансування проекту із самого початку. МФК може надавати додаткову фінансову допомогу позиками на випадок непередбачених обставин або надаючи повні або часткові гарантії іншим джерелам фінансування. За останні кілька років МФК відкрила підприємствам країн, що розвиваються, доступ до таких альтернатив-них інструментів, як валютні й процентні свопи. МФК виступила посередником у кількох таких свопах, здійснених компаніями Мексики, Болівії, Єгипту і Гани, надавши їм допомогу в ознайомленні з метода-ми керування ризиком, які сьогодні широко використовуються компа-ніями промислово-розвинутих країн, але не відомі компаніям світу, що розвивається.

МФК залучає фінансові засоби інших інве-сторів і кредиторів для реалізації проектів у країнах, що розвиваються, за допомогою цілого ряду способів. Активно ведеться пошук партнерів для спільних підприємств і залучення додаткових коштів, поряд зі сприянням іншим установам у наданні позик чи придбанні акцій, що мають відношення до проектів, які фінансуються МФК. За рахунок організації синдикованих позик МФК здатна залучити комерційні бан-ки до кредитування підприємств країн, що розвиваються. При наданні синдикованих позик МФК виступає як офіційний кредитор, підписую-чи кредитну угоду разом з позичальником. Комерційні банки беруть участь у позиках МФК. Крім того, МФК гарантує розміщення цінних паперів компаній країн, що розвиваються, на ринку і сприяє вкладенню коштів, які вона допомогла одержати цим країнам, в іноземні акції на їхніх фондових біржах.

У ході проведен-ня оцінки проекту МФК може надати компаніям значну технічну допо-могу, наприклад, у виборі партнера чи технології, пошуку ринків збуту їхньої продукції й підготовці найбільш прийнятного фінансування. Крім того, МФК консультує компанії з питань, пов'язаних з фінансо-вою перебудовою, допомагаючи їм скоротити заборгованість.

Ефективне на-дання послуг у таких секторах, як енергетика, водопостачання, транс-порт і зв'язок, має важливе значення для успішного розвитку приватно-го сектора. Дедалі більше число країн - членів МФК відкриває сектори, які колись цілком належали державі, для приватних інвестицій та підприємництва. З урахуванням цієї тенденції МФК створила підроз-діл, який спеціалізується на розвитку інфраструктури, і ширше розгор-нула роботу в цьому напрямі.

Країни Східної і Центральної Європи являють собою широке поле діяльності для МФК. Представники МФК у Варшаві, Празі, Будапешті й Москві здійснюють дедалі більшу кількість проектів. У функції МФК входить фінансування проектів у приватному секторі і надання урядам консультацій зі створення сучас-ного фінансового сектора, продажу державних підприємств і залучення іноземних інвестицій.

МФК консультує державні структури Росії й України з приводу різних методів приватизації державних підприємств і розробила прива-тизаційні програми, що можуть використовуватися місцевими органа-ми влади обох держав як зразки. МФК допомогла організувати й про-вести аукціон з продажу малих підприємств у трьох областях Росії і в українському місті Львові.

МФК вбачає в охороні довкілля одне зі своїх основних завдань і відіграє провідну роль у розширенні участі приватного сектора країн, що розвиваються, у природоохорон-ній діяльності. МФК посилила діяльність аналізу екологічної прийнят-ності різних проектів, активізувала залучення ресурсів приватного сектора на створення товарів і послуг, які відповідають екологічним інтересам країн, що розвиваються, а також розширила співробітництво в цій галузі з іншими організаціями.

Заслуговує також на увагу можливість, а в ряді випадків і до-цільність залучення коштів такої відомої міжнародної організації, як ЮНІДО - Міжнародна організація Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку вважає, що саме в таких складних соціально-економічних умовах вітчизняні банки мають активно стимулювати збільшення заощаджень домогосподарств і інших секторів економіки та активно впливати на інвестиційний процес. Мобілізуючи тимчасово вільні грошові кошти, вони забезпечують економіку країни додатковими інвестиційними ресурсами, оскільки кошти одних використовуються іншими на умовах повернення. Банківські кредити підприємцям забезпечують покупку сировини, комплектуючих, палива, енергії, машин і механізмів тощо. В підсумку розширюється виробництво, збільшується капітал, зростають доходи населення, що спричинює збільшення сукупного попиту, інвестиційних вкладень і подальше зростання виробництва.

Зарубіжний досвід показує, що навіть процвітаючі фірми рідко обходяться без довгострокових кредитів.

В Україні кредитні ресурси комерційних банків дуже обмежені, але в останні роки поступово збільшуються. Збільшення кредитної діяльності банків супроводжується зростанням заборгованості.

Важливим показником, який характеризує роль кредитної діяльності банківської системи України, є обсяг кредитів стосовно валового внутрішнього продукту. У кредитному портфелі комерційних банків України на довгострокові кредити припадає приблизно 4%. Ще меншою є частка кредитів комерційних банків у структурі інвестицій. Основна частина кредитних ресурсів спрямовується на кредитування комерційних, фінансових операцій, поповнення обігових коштів підприємств, для потреб торгівлі, різних посередницьких структур та уряду.

Незначна частка кредитів комерційних банків, в тому числі довгострокових у фінансуванні інвестиційного процесу є наслідком кумулятивної дії ряду факторів.

- надмірно високих ставок рефінансування Національного банку.

- середні ставки позикового процента комерційних банків демонстрували динаміку аналогічну обліковій ставці.

- процентні ставки за депозитами, хоча і відповідали тенденції ставки за кредитами, все ж виявилися недостатніми для стимулювання залучення депозитних вкладів, особливо на довгостроковий період.

- реальна процентна ставка за кредитами протягом була також від'ємною. В умовах від'ємного значення реальних процентних ставок за кредитами банкам невигідно займатися довгостроковими кредитними операціями. Вони змушені займатися переважно спекулятивними, зокрема валютними операціями. Відповідно, й основні джерела прибутку та швидке їхнє зростання у комерційних банків були спекулятивними за своїм характером, оскільки забезпечувались валютними операціями та непомірно високими процентами за надані, переважно короткострокові, кредити.

- значна кількість банків зі зміною умов функціонування економіки, її переходу від інфляційного до поступового формування безінфляційного стану продемонструвала неготовність і невміння пристосуватися до нової економічної ситуації, за якої база спекулятивних операцій стала різко звужуватися, а отже, почали зникати можливості отримувати інфляційні надприбутки і втратила платоспроможність.

- велика кількість українських банків є надто слабкими, неспроможними акумулювати достатні кредитні ресурси, обслуговувати інвестиційний процес. З кожним роком все більше комерційних банків перетворюється в неконкурентоспроможні.

Посилити роль довгострокового кредитування у фінансуванні інвестицій можна, з одного боку, шляхом забезпечення позитивних процентних ставок не тільки за кредитами, а й за депозитами, а з другого боку, внаслідок суттєвого зниження процентних ставок за кредитами. Без активної процентної політики очікувати зростання ролі банків в інвестиційному процесі не доводиться.

Інвестиційні проекти приймаються до реалізації в тому випадку, якщо вони відповідають певним пріоритетам. При відборі інвестицій них проектів виходять з того, що інвестиції повинні відповідати одно-му або кільком наведеним нижче критеріям:

забезпечити джерела фінансування пріоритетних галузей еконо-міки, які сприяють прогресивним структурним перетворенням;

сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, де здійснюються інвестиції;

супроводжуватися впровадженням сучасних або перспективних
ресурсозберігаючих й екологічно безпечних видів технологій;

орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировин-ної бази країни;

сприяти зниженню витрат підприємствами енергоносіїв та сиро-вини на одиницю виготовленої продукції;

сприяти розвиткові потужного експортного потенціалу шляхом забезпечення конкурентоспроможності продукції на міжнарод-них ринках;

сприяти ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку країни.

Ефективність проекту характеризується системою критеріїв, які відображають співвідношення результатів і витрат відповідно до інтересів його учасників.

Ефективність інвестиційних проектів характеризують такі види оцінок:

фінансова - характеризує наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

економічна - характеризує пов'язані з реалізацією проекту витрати і результати, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту та відображають наслідки його здійснення для державного, регіонального чи місцевого бюджетів;

соціальних та екологічних наслідків проекту, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами та охороною навколишньо-го середовища.

При визначенні ефективності інвестиційного проекту оцінка результатів і витрат здійснюється в межах розрахункового періоду, три-валість якого визначається з урахуванням:

термінів спорудження, експлуатації та (за необхідності) лікві-дації об'єкта;

амортизаційного терміну служби основного технологічного обладнання;

терміну, за який передбачається досягнення обумовленого об-сягу продукції або норми прибутку.

Витрати учасників поділяються на первинні (капіталоутворюючі інвестиції), поточні та ліквідаційні, що здійснюються відповідно до стадії реалізації проекту.

Для оцінки вартості результатів і витрат можуть застосовуватися базисні, прогнозовані та розрахункові ціни.

Основними критеріями економічної та фінансової оцінки ефекти-вності проектів є:

чистий приведений прибуток (ЧПП);

термін окупності (ТО);

рівень прибутковості (РП).

Допоміжними показниками економічної та фінансової оцінки ефективності проектів можуть бути:

приведені витрати;

створення нових робочих місць;

поліпшення зовнішньоторговельного балансу.

За допомогою кожного з критеріїв економічної та фінансової оцін-ки проектів визначається:

чи є інвестиційний проект достатньо ефективним;

який із альтернативних проектів ефективніший.

Економічна та фінансова оцінка ефективності проектів передба-чає спільний спосіб проведення поточних і майбутніх надходжень і від-рахувань коштів до порівняльного виду. Цей спосіб застосовується для обчислення чистого приведеного прибутку, приведених витрат, рівня прибутковості інвестицій і терміну дисконтованої окупності проекту.

При підготовці і здійсненні інвестиційних проектів слід врахову-вати ризики, які впливають на їх ефективність.

На ефективність інвестиційних проектів можуть також впливати невизначеності:

невизначеність політичної ситуації, можливість несприятливих соціально-політичних змін у державі або регіоні;

недостатність або неточність інформації щодо динаміки техніко-економічних показників, параметрів нової кон'юнктури, цін, валютних курсів тощо;

недостатність або неточність інформації щодо фінансового ста ну та ділової репутації підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутство, невиконання договірних зобов'язань).

ускладнення природно-кліматичних умов;

невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників;

Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів, що реа-лізуються за рахунок Державного бюджету, здійснюється з урахуван-ням таких умов:

при розрахунку прибутковості інвестиційного проекту, що здійснюється в інтересах держави, встановлюється єдина контроль-на норма дисконту (у проектах, що фінансуються за рахунок ін-ших джерел, норма дисконту встановлюється підприємством залежно від прибутковості альтернативного вкладання грошей,доступного для цього підприємства);

при економічній оцінці державних проектів враховуються такі результати здійснення проекту (види ефекту), як: тривалий вплив на становище людей, на рівень їх життя, удосконалення еконо-мічного становища та умов охорони здоров'я, прогресивність технології, продовження тривалості професійного життя пра-цівників, економія коштів за рахунок поліпшення інфраструк-тури, система зв'язку тощо.

Показники економічної оцінки відображають ефективність прое-кту з точки зору інтересів економіки в цілому, а також для регіонів, галузей, організацій і підприємств, що беруть участь у його здійсненні.

Соціальні, економічні та інші результати, які не мають вартісного виразу, також враховуються для прийняття рішення про державну підтримку проектів.

Якщо подивитися на економіку розвинутих країн, то можна побачити, що вона значною мірою базуєть-ся на нових, високотехнологічних галузях, на так званих постіндустріальних технологіях, до яких у першу чергу належать:

комп'ютерні й інтернет-технології;

біотехнологія;

генна інженерія;

електронні засоби комунікації і зв'язку.

Сьогодні в Україні високотехнологічних компаній ще небагато. Останніми роками створюється новий напрям роботи, що збільшить їхню кількість. Для реалізації проекту в квітні 2000 року було розроб-лено програму, в ході реалізації якої повинен бути створений єдиний універсальний інструментарій для реєстрації, оцінки і просування на фондовий ринок як стартових проектів, так і вже успішно працюючих компаній.

Новий проект - це модель, яку в перспективі можна буде застосу-вати і для виведення на фондовий ринок маси малих і середніх підпри-ємств. Вони також потребують істотної фінансової підтримки, а їхня продукція необхідна населенню. Цей проект важливий і для всієї вітчи-зняної економіки.

Мета проекту:

створити умови для виходу компаній на ринок капіталу для залучення в них інвестицій;

відпрацювати методику виходу підприємств традиційного сек-тора економіки на фондовий ринок;

створити поле для залучення коштів дрібних інвесторів на ри-нок;

на конкретних прикладах відпрацювати питання підвищення культури корпоративного управління.

Залучення тимчасово вільних грошових коштів населення, юридичних осіб та державного бюджету для інвестиційних потреб здійснюється за допомогою банківського кредиту. В умовах нестабільної економіки України, коли інвестиційні можливості підприємств усіх форм власності є обмеженими, а зовнішні інвестиції через низький рейтинг нашої держави на міжнародних ринках капіталу є також незначними, вітчизняним банкам, як найбільш розвиненому сектору серед комерційних фінансових організацій, належить реально впливати на розвиток інвестиційної активності. Вони мають взяти на себе основний тягар інвестиційного процесу, що забезпечує реструктуризацію народного господарства, економічне зростання та трансформацію відносин власності.

Задача 1

Підприємство, що має інвестиційну потребу в 7500 тис. гри, розробило два альтернативних плани фінансування: співвідношення власних та позичкових коштів 30/70 та 40/60. Скориставшись показниками рівня фінансового ризику та строку окупності інвестицій, обґрунтувати найоптимальніший варіант структури джерел, якщо річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 32 000 тис. грн. ставка податку на прибуток становить 30 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів -- 17 %, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку -- 12 %.

Розв'язок

Для визначення фінансового ризику використовується співвідношення «рентабельність -- фінансовий ризик» - () як критерій оптимізації структури капіталу, який визначається за формулою:

де,

Р -- річна величина проектного прибутку до оподаткування і виплати відсотків;

ПК -- величина позичкового капіталу, направленого на фінансування інвестицій;

ВК -- величина власного капіталу, направленого на фінансування інвестицій;

r -- середня ставка відсотка по позичкових коштах фінансування, коефіцієнт; -- безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку, коефіцієнт;

-- ставка податку та інших відрахувань з прибутку, коефіцієнт.

Здійснимо розрахунок за наведеною формулою:

Вважається оптимальним варіант структури капіталу, в якому показник матиме найбільше значення ( -- тах).

Отже, за нашими розрахунками, оптимальною структурою є 40/60.

Показник строку окупності, розраховується за такою формулою:

де, -- потреба в капіталі з усіх джерел фінансування.

Здійснимо розрахунок за наведеною формулою.

Строк окупності менший при співвідношенні 40/60.

Отже, робимо висновок про те, що кращим є другий план фінансування.

Задача 2

До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 20 000 тис. дол. США терміном на 2 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

v будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом 1700 тис. дол. США;

v обладнання технологічне нове -- 15 000 тис. дол. США;

v пакет акцій АТ «АВС» -- 150 тис. грн..;

v гарантія-поручництво місцевої адміністрації-- 50 тис. грн..;

v гарантія-поручництво комерційного банку -- 150 тис. грн..

Визначити, чи вистачить для одержання кредиту заставного майна і складіть графік погашення кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15%; норма амортизації на будівлю енергоблоку -- 10% на рік; норма амортизації на обладнання -- 20 % на рік; курс долара США до гривні становить 1 до 5,3; кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частками. Використайте для розрахунків метод прямолінійного нарахування амортизації.

Розв'язок

1. Визначимо суму кредиту з відсотками, яку треба повернути в банк.

Для цього визначимо суму щоквартальних виплат боргу без відсотків:

20000 (2 роки 4 квартали) 2500 тис. дол. США.

Використавши формулу нарахування відсотків

визначимо суму відсотків за кожен період:

1 -й квартал першого року

[(20000 + 17500) 2 90] 360 - 15 100 = 703,1 тис. дол. США;

2-й квартал першого року

[(17500 15000)2 - 90]360 - 15 100 = 609,3 тис. дол. США;

і т. д. за кожний період.

Далі складемо графік погашення кредиту (див. табл.).

Період

Заборгованість на початок періоду

Заборгованість на кінець періоду

Виплати боргу

Сума відсотків

1-й рік

І квартал

20000

17500

2500

703,125

ІІ квартал

17500

15000

2500

609,375

ІІІ квартал

15000

12500

2500

515,625

IV квартал

12500

10000

2500

421,875

2-й рік

І квартал

10000

7500

2500

328,125

ІІ квартал

7500

5000

2500

234,3756

ІІІ квартал

5000

2500

2500

140,625

IV квартал

2500

0

2500

46,875

Усього

--

--

20000

3000

Таким чином, загальна сума кредиту з відсотками, яку треба сплатити в банк, становить 23000 тис. дол. США.

2. Визначимо вартість будівлі енергоблоку на момент погашення кредиту.

Для цього використаємо метод прямолінійного нарахування амортизації:

v річний знос:

1700 0,1 =170 тис. дол. США;

v за два роки:

170 2 = 340 тис. дол. США;

v вартість будівлі через два роки:

1700 - 340 = 1360 тис. дол. США.

3. Визначимо вартість обладнання на момент погашення кредиту:

v річний знос:

15000 0,2 = 3000 тис. дол. США;

v за два роки:

3000 2 = 6000 тис. дол. США;

v вартість обладнання через два роки:

15000 - 6000 = 9000 тис. дол. США.

Таким чином, загальна вартість реального майна, яке приймається в заставу, становить 10360 тис. дол. США., тобто (1360 + 9000).

Для комерційного банку це замало тому він проситиме додаткове забезпечення у вигляді: гарантії-поручництва місцевої адміністрації --50 тис. грн.. (або 9,4 тис. дол. США) та гарантії-поручництва комерційного банку -- 150 тис. грн.. (або 28,3 тис. дол. США), пакет акцій АТ «АВС» на суму 150 тис. гри (або 28,3 тис. дол. США).

Отже, загальна сума заставного майна становить (10360 + 9,4 +28,3 + 28,3) = 10426 тис. дол. США, що не перевищує суму кредиту з відсотками, які потрібно виплатити банку.

За нормою (яку рекомендує НБУ) вартість застави мас у 2 рази покривати суму кредиту з відсотками.

Таким чином, робимо висновок про те, що за даних умов банк кредит підприємству не надасть.

Задача 3

Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: стартові інвестиції -- 10 000 тис. грн..; грошовий потік по роках (тис. грн..): 5000; 4000; 4000; ставка відсотка, прийнята для дисконтування, -- і = 10%. Визначити дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту.

Розв'язок

Дані розрахунків представимо у вигляді таблиці (у млн.. грн.)

Рік, і

Грошовий потік,

Дисконтний множник

Дисконтований потік

0

-10

1

-10

1

5

0,91

4,55

2

4

0,83

3,31

3

4

0,75

3,01

Дисконтований період окупності визначаємо наступним чином.

10 - (4,55 + 3,31) = 2,14 млн. грн.

3,01 млн. грн.. -- 12 місяців

2,14 млн. грн.. -- х місяців

х-(12-2,14): 3,01

х = 8,5 місяців.

Таким чином, дисконтований строк окупності інвестицій становить 2 роки та 8,5 місяця.

Недисконтований період окупності визначаємо наступним чином.

Спочатку визначимо середній щорічний дохід за проектом:

Рс = (5+4+4) 3 = 4,3 млн. грн.

Строк окупності інвестицій становитиме:

Пу= 10 : 4,3 = 2,3 року (2 роки та 122 дні).

Задача 4

Визначити середньоквадратичне відхилення за проектом А, використавши дані таблиці.

Оцінка можливого результату

Запроектований дохід

Значення ймовірностей

Можливий дохід

Песимістична

200

0,20

Стримана

333

0,60

Оптимістична

450

0,20

1,00

Розв'язок

Колонку «можливий дохід» визначаємо множенням запроектованого доходу па значення ймовірностей його отримання.

Отримуємо таблицю наступного вигляду.

Оцінка можливого результату

Запроектований дохід

Значення ймовірностей

Можливий дохід

Песимістична

200

0,2

40

Стримана

333

0,6

199,8

Оптимістична

4

0,2

90

Сподіваний дохід (сума) -- 329,8

Припускаючи, що всі величини за проектом розподілені нормально, тобто доходи розподілені рівномірно між високими та низькими значеннями сподіваних доходів, можна визначити міру мінливості доходів кожного проекту, а також визначити їх відносну ризикованість. Для цього слід відняти по черзі від значення доходів (200, 333 та 450) значення сподіваної о доходу (329,8), тобто - Еr). Потім одержані значення виводяться в квадрат. У світлі невизначеності значення ймовірності надається кожному відхиленню, щоб одержати одне характерне значення, тобто дисперсію. Корінь квадратний з дисперсії саме і є стандартним, або середньоквадратичним, відхиленням, яке визначається за формулою:

де,

п -- кількість спостережень;

t -- кількість періодів;

-- сподіваний дохід;

- значення ймовірності доходів.

Використавши дані попередньої таблиці, складемо таблицю вирахування стандартного відхилення.

I

E

Er

(E - Er)

(E - Er)2

Pi

(E - Er)2 Pi

1

200

329,8

-129,8

16848,04

0,2

3369,608

2

333

329,8

3,2

10,24

0,6

6,144

3

450

329,8

120,2

14448,04

0,2

2889,608

Дисперсія - 6265,36

Стандартне відхилення -- дисперсія = = 79,15

Задача 5

Підприємство звернулося до банку за кредитом для фінансування інвестиційного проекту. На ринку банківських кредитів безінфляційна кредитна ставка становить 13 %, а ставка інфляції-- 14 %. Імовірність втрати позичених коштів -- на рівні 0.195. Визначити, за якою ставкою банк надасть інвестиційний кредит позичальнику.

Розв'язок

Спочатку визначимо безризикову ставку кредиту з урахуванням інфляції, використовуючи наступну формулу.

Далі, використавши нижченаведену формулу, визначаємо відсоткову ставку за інвестиційний кредит з урахуванням ймовірності (ризику) втрати позичених коштів.

Таким чином, у даному конкретному випадку банк має право встановити для позичальника відсоткову ставку на рівні 60 %.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Международные отношения и мировая экономикаконтрольная работа по предмету Международные отношения и мировая экономика на тему: Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Мировая экономика. Лекции
Международные валютно-кредитные отношения
Международный бизнес лекции
Международный бизнес лекции - 2Скачать работу: Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Международные отношения и мировая экономика