-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку»


Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

Вплив оточення та змінних факторів навколишнього середовища на діяльність підприємства. Аналіз сильних і слабких сторін фірми, майнового стану та активу балансу. Суть ситуаційного аналізу, методологія SWОТ-аналізу та матриця загроз підприємству.

Дисциплина: Менеджмент и трудовые отношения
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 19.04.2015
Размер файла: 37 Kb
Просмотров: 1870
Загрузок: 7

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку (предмет: Менеджмент и трудовые отношения) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

11

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Контрольна робота

з дисципліни

Економічна діагностика

на тему: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

Студент групи Е3-51 Малиновська Т.О.

Викладач Грищенко П.В.

Суми 2020

Зміст

1. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

2.Розрахункова частина

2.1 Аналіз майнового стану підприємства

2.2 Горизонтальний аналіз активу балансу

2.3 Прогнозний розрахунок статей «Звіту про фінансові результати»

2.4 Аналіз конкурентоспроможності підприємств

Список використаної літератури

1. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

Діагностику протистояння підприємств-конкурентів можна здійснити за допомогою формату SWОТ-аналізу, відповідно до якого уся безліч факторів впливу на діяльність підприємства групується в чотири блоки:

S (Strengths) - сильні сторони діяльності підприємства; W (Weaknesses) - слабкі сторони діяльності підприємства; О (Орроrtunities) - можливості поліпшення стану підприємства; Т (Тhreats) - загрози, з якими може зіштовхнутися підприємство на шляху поліпшення своєї діяльності.

У рамках кожної групи необхідно сформулювати не більше десяти лаконічних тверджень-висновків за результатами діагностики. Ці твердження повинні бути пов'язані з будь-якими показниками чи властивостями підприємства. Наприклад, «за поточний період погіршилися показники оборотності, про що свідчить збільшення тривалості фінансового циклу», чи «показники маржинального прибутку стабільні». Важливо розрізняти сфери відповідальності визначених вище груп. Перші два блоки S і W «відповідають» за поточний стан підприємства, у той час як два інші - О і Т - пов'язані з прогнозом стану підприємства на найближчу перспективу.

Можливості і загрози навколишнього середовища представлені культурними, демографічними, соціально-економічними, політико-правовими, технологічними, суспільними (постачальники, дистриб'ютори, замовники, працівники підприємства, конкуренти) факторами.

Сильні і слабкі сторони підприємства полягають у вимогах до капіталу, можливостей менеджерів, рентабельності, потужності, завантаження, вертикальної інтеграції, продуктивності, технічної компетентності, нововведень, позиції на ринку тощо.

Розуміння загроз і можливостей в навколишньому середовищі підприємства є ефективним способом розробки плану для досягнення конкурентної переваги. Отже, загрози і можливості формують оточення підприємства, яке змушене шукати шляхи їх поєднання, уникаючи при цьому загроз з боку навколишнього середовища і демонстрації власних слабостей.

Оточення підприємства включає:

інвесторів, кредиторів, банкірів (джерела капіталу);

постачальників (джерела вихідної сировини і компонентів);

дистриб'юторів чи замовників;

найманих робітників (носіїв трудових ресурсів);

конкурентів;

правову систему, уряд, інші зацікавлені групи осіб.

Усі ці змінні фактори навколишнього середовища створюють обмеження в діяльності підприємства. Тому підприємства змушені формувати розвідувальну мережу для отримання інформації, необхідної для розуміння навколишнього оточення, на основі якої вони зможуть визначити місію і розробити ефективну стратегію діяльності на ринку.

Прагматична доцільність здійснення SWOT-аналізу полягає в тому, що він визначає шляхи конструктивного поліпшення результативності діяльності підприємства та вказує напрямки створення його конкурентних переваг на відповідному ринку. На основі SWOT-аналізу менеджмент підприємства формулює рекомендації щодо основних напрямків поліпшення діяльності. Тільки тоді процес діагностики можна вважати закінченим.

Ситуаційний аналіз (чи SWOT-аналіз») здійснюється як для підприємства в цілому, так і для окремих видів його бізнес-діяльності. Його результати використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу для досягнення підприємством бажаної конкурентної позиції на відповідному ринку. Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище має небагато складових, кожна з який включає набір ключових процесів і елементів організації (видів бізнесу), стан яких у сукупності визначають потенціал і можливості, які має організація.

Внутрішнє середовище включає маркетингову, фінансову, виробничу і кадрово-організаційну складові, кожна з який має свою структуру. У таблиці 1 наводиться приклад можливої форми для аналізу сильних і слабких сторін організації.

Таблиця 1 - Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

Складові внутрішнього середовища

Ефективність складових внутрішнього середовища

Важливість

Надто сильна

Сильна

Нейтральна

Слабка

Надто слабка

Висока

Середня

Низька

Маркетинг:

Репутація підприємства

Ринкова частка

Якість продуктів

Рівень сервісу

Виробничі витрати

Витрати на розподіл

Ефективність товароруху

Ефективність збуту

Фінанси:

Рівень прибутковості

Фінансова стабільність

Рентабельність капіталу

Ціна акцій

Виробництво:

Рівень НДДКР й інновацій

Можливості своєчасних постачань

Стан основних фондів

Резерви виробничих потужностей

Використання сучасних технологій

Організація і кадри:

Підприємниціка орієнтація

Кваліфікація керівництва

Кваліфікація персоналу

Раціональність розподілу прав і відповідальності

Крім того, внутрішнє середовище повністю пронизується організаційною культурою, яка також повинна серйозно вивчатися. Через те, що організаційна культура не має чіткого прояву, її аналіз на формальній основі вкрай ускладнений. Хоча, зазвичай, за допомогою експертних методів оцінть такі фактори, як наявність місії, що поєднує діяльність співробітників; наявність загальних цінностей; гордість за своє пі дприємство; система мотивації, узгоджена з результатами роботи співробітників; психологічний клімат у колективі тощо. Організаційна культура сприяє тому, що підприємство є структурою, здатною стійко утримувати свої позиції в конкурентній боротьбі. Але може статися так, що організаційна культура послаблює підприємство, не даючи йому успішно розвиватися навіть у тому випадку, коли воно має високий техніко-технологічний і фінансовий потенціал.

Для того щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, підприємство має вміти прогнозувати труднощі, які можуть виникнути на його шляху в майбутньому, а також нові можливості, які можуть відкритися для нього. Тому стратегічне планування, вивчаючи зовнішнє середовище, зосереджує увагу на з'ясуванні загроз і можливостей в діяльності підприємства.

Методологія SWОТ-аналізу передбачає виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей з подальшим встановленням ланцюгів зв'язку між ними, які є основою для формулювання стратегії діяльності підприємства.

Таблиця 2 - Матриця «Важливість - Ефективність»

Важливість

Ефективність

Низька

Висока

Висока

Вимагає особливої уваги

Продовжувати зберігати високий рівень

Низька

Низький пріорітет

Надмірна увага малозначним факторам

Спочатку з урахуванням конкретної поточної ситуації складають перелік слабких і сильних сторін підприємства, а також перелік загроз і можливостей.

Далі встановлюється зв'язок між ними. Для цього складається матриця SWOT, що набуває вигляду таблиці.

Таблиця 3 - Матриця взаємозв'язків в SWOT-аналізі

Можливості:

1.

2.

Загрози:

1.

2.

Сильні сторони:

1.

2.

ПОЛЕ «СІМ»

ПОЛЕ «СІЗ»

Слабкі сторони:

1.

2.

ПОЛЕ «СЛМ»

ПОЛЕ «СЛЗ»

Ліворуч виділяються два розділи (сильні і слабкі сторони), у які відповідно вносяться усі виявлені на першому етапі аналізу сильні і слабкі сторони підприємства. Праворуч також виділяються два розділи (можливості і загрози), у які вносяться усі виявлені можливості і загрози.

На перетині розділів утворюються чотири поля: «СІМ» (сильні сторони і можливості); «СІЗ» (сильні сторони і загрози); «СЛМ» (слабкі сторони і можливості); «СЛЗ» (слабкі сторони і загрози). На кожному з даних полів дослідник повинен розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії поведінки підприємства на ринку. Для пар з поля «СІМ» варто розробляти стратегію щодо використання сильних сторін підприємства з метою отримання віддачі від його можливостей в зовнішньому середовищі. Для пар з поля «СЛМ» стратегія повинна бути побудована таким чином, щоб за рахунок отриманих можливостей спробувати здолати наявні у підприємства слабкі сторони. Якщо пари знаходяться на полі «СІЗ», то стратегія повинна передбачати використання сильних сторін підприємства для усунення загроз. Нарешті, для пар, що знаходяться на полі «СЛЗ», підприємство повинне опрацювати таку стратегію, яка б дозволила йому одночасно позбутися слабостей і запобігти загрозам.

Для успішного застосування методології SWOT важливо вміти не тільки розкрити загрози і можливості, але і спробувати оцінити їх з погляду того, наскільки важливим для підприємства є їх урахування у стратегії ринкової поведінки.

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості в матриці можливостей.

Таблиця 4 - Матриці можливостей підприємства на ринку

Імовірність використання можливостей

Вплив можливостей на підприємство

Сильний

Помірний

Слабкий

Висока

ПОЛЕ «ВС»

ПОЛЕ «ВЗ»

ПОЛЕ «ВМ»

Середня

ПОЛЕ «СС»

ПОЛЕ «СЗ»

ПОЛЕ «СМ»

Низька

ПОЛЕ «НС»

ПОЛЕ «НЗ»

ПОЛЕ «НМ»

Дана матриця будується так: зверху відкладається ступінь впливу можливостей на діяльність підприємства (сильний, помірний, слабкий); збоку відкладається імовірність того, що підприємство зможе скористатися з нагоди (висока, середня і низька). Отримані усередині пересічні матриці утворюють дев'ять полів можливостей, які мають різне значення для підприємства. Можливості, що попадають на поля «ВС», «ВЗ» і «СС», мають вагоме значення для підприємства, їх слід обов'язково використати. Можливості, що попадають на поля «СМ», «НЗ» і «НМ», практично не заслуговують на увагу. У відношенні можливостей, що потрапили на інші поля, керівництво повинне прийняти позитивне рішення про їх використання, якщо підприємству вистачає ресурсів.

Схожа матриця розробляється для оцінки загроз. Ті загрози, що потрапили на поля «ВР», «ВК» і «СР», представляють дуже велику небезпеку для підприємства і вимагають негайного й обов'язкового усунення. Загрози, що потрапили на поля «ВВ», «СК» і «НР», також повинні знаходитися під увагою вищого керівництва і бути усуненими в першочерговому порядку. Що стосується загроз, що знаходяться на полях «НК», «СВ» і «ВЛ», тут потрібен уважний і відповідальний підхід до їхнього усунення.

Таблиця 5 - Матриця загроз підприємству

Імовірність реалізації загроз

Вплив загроз на підприємство

Руйнування

Критичний стан

Важкий стан

«Легкі синці»

Висока

ПОЛЕ «ВР»

ПОЛЕ «ВК»

ПОЛЕ «ВВ»

ПОЛЕ «ВЛ»

Середня

ПОЛЕ «СР»

ПОЛЕ «СК»

ПОЛЕ «СВ»

ПОЛЕ «СЛ»

Низька

ПОЛЕ «НР»

ПОЛЕ «НК»

ПОЛЕ «НВ»

ПОЛЕ «НЛ»

Загрози, що опинилися на інших полях, також не повинні залишатися поза увагою керівництва підприємства, йому слід уважно відстежувати тенденції їх розвитку, хоча при цьому не ставиться завдання їхнього першочергового усунення.

Що стосується конкретного змістовного наповнення розглянутих матриць, то рекомендується проводити виявлення можливостей і загроз у трьох напрямках: ринок, продукція і діяльність з реалізації продукції на цільових ринках (ціноутворення, товарне розподілення і просування). Джерелом виникнення можливостей і загроз можуть бути споживачі, конкуренти, зміна факторів зовнішнього макроекономічного середовища, наприклад, законодавчої бази, митної політики. Доцільно проводити даний аналіз, відповідно до можливостей і загроз за такими напрямками:

1. Характер можливості (загрози) і причина її виникнення.

2. Тривалість можливості (загрози).

3. Сила можливості (загрози).

4. Небезпека можливості (загрози).

5. Ступінь впливу можливості (загрози).

Для аналізу ринкового середовища також може бути застосований метод складання його профілю. Даний метод зручно застосовувати для складання профілю окремо макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища. За допомогою цього методу можливо оцінити відносну значимість для підприємства окремих факторів середовища.

Метод складання профілю середовища полягає в такому: до таблиці профілю середовища записуються окремі фактори впливу. Кожному фактору експертним шляхом надається оцінка його важливості для галузі за шкалою: 3 - значна важливість, 2 - помірна важливість, 1 - незначна важливість. Далі підсумовується загальна оцінка, на основі якої будується ринкова стратегія поведінки підприємства і визначається порядок послідовного охоплення ринкового сегмента.

2. Розрахункова частина

2.1 Провести аналіз майнового стану, використовуючи фінансову звітність. Зробити висновки

Розрахуємо частку оборотних виробничих фондів в обігових коштах:

Ч о.в.ф. = Обор вир. фонди / Обор. активи (1)

Ч о.в.ф. почат. періоду = ( 15 615,8 + 1 464, 9) / 41 157,8 = 0,42

Ч о.в.ф. кін. періоду = (14 190,2 + 1 693,9) / 44 821 = 0,35

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах зменшилась на 7 % за звітний період за рахунок збільшення оборотних активів на кінець звітного періоду.

Знайдемо частку основних засобів в активах:

Ч о.з. = В зал. / Активи (2)

Ч о.з. п.п.= 43 922,1 / 108 434,6 = 0,41

Ч о.з. к.п. = 47 220,5 / 113 154,6 = 0,42

Частка основних засобів в активах збільшилась на кінець звітного періоду за рахунок збільшення залишкової вартості основних засобів.

Коефіцієнт зносу та оновлення ОЗ розраховуємо за формулами:

К зн. = В зн. / В первісна (3)

К он. = В перв. збільшена у зв. пер. / В первісна (4)

К зн.п.п. = 43 922,1 /110 088,8 = 0,4

К зн.к.п. = 47 220,5 / 113 622,2 = 0,42

К он. = (113 622,2 - 110 088,8) / 113 622,2 = 0,03

Коефіцієнт зносу має незначну тенденцію до збільшення рівня зносу ОЗ у даному періоді.

Частку довгострокових фінансових інвестицій в активах визначають за формулою:

Ч д.ф. = Довгостр. інвест. / Активи (5)

Фінансові інвестиції в балансі не визначені.

Частка оборотних виробничих активів складе:

Ч о.в.а. = Обор. фонди / Активи (6)

Ч о.в.а. п.п. = (15 615,8 + 1 464,9) / 108 434,6 = 0,16

Ч о.в.а. к. п.= (14 190,2 + 1 693,9) / 113 154,6 = 0,14

Частка оборотних виробничих активів зменшилась у звітному періоді на 2 % за рахунок зменшення виробничих запасів, складової оборотних фондів.

2.1.6 коефіцієнт мобільності активів розраховується таким чином:

К моб. = Мобільні активи / Немобільні активи (7)

К моб. п.п. = 41 157,8 / 67 276,8 = 0,61

К моб. к.п. = 44 821 / 68 333,6 = 0,66

Коефіцієнт мобільності збільшився, отже збільшилась та частина обігових коштів, яка припадає на одиницю не обігових. Потенційна можливість перетворення активів у ліквідні кошти також підвищилася.

2.2 Провести горизонтальний аналіз активу балансу. Зробити висновки

Таблиця 6 - Актив балансу

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

37,2

148,2

- первісна вартість

011

37,2

148,2

- накопичена амортизація

012

0

0

Незавершене будівництво

020

1013,9

1696,7

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

66166,7

66401,7

- первісна вартість

031

110088,8

113622,2

- знос

032

43922,1

47220,5

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

- первісна вартість

036

- накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

59

87

Усього за розділом I

080

67276,8

68333,6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

15615,8

14190,2

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

1464,9

1693,9

Готова продукція

130

7688

10678,5

Товари

140

242,3

203,8

Векселі одержані

150

84,7

119,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

7362

7941

- первісна вартість

161

7362

7941

- резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

1072,2

3054,6

- за виданими авансами

180

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8

14

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

7503,2

6312,7

- в іноземній валюті

240

116,7

307,9

Інші оборотні активи

250

0

304,7

Усього за розділом II

260

41157,8

44821

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

108434,6

113154,6

Таблиця 7 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код

рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

92544,1

96456,9

Податок на додану вартість

015

15362

16012

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

77182,1

80444,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

55481,4

56448,6

Валовий:

прибуток

050

21700,7

23996,3

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31650,1

35305,8

Адміністративні витрати

070

12544

10523

Витрати на збут

080

1262,7

1295,4

Інші операційні витрати

090

34492,4

37542,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

5051,7

9939,8

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1101,1

1627,9

Інші доходи

130

3955,7

3061,2

Фінансові витрати

140

39

33

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

3746,7

5945,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

6322,8

8650,6

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2693,4

4897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

3629,4

3753,3

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

продовження таблиці 7

прибуток

220

3629,4

3753,3

Збиток

225

Таблиця 8 - Узагальнений горизонтальний аналіз Активу Балансу підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

абсолютне, тис. грн.

відносне, тис. грн.

Необоротні активи

080

67 276,8

68 333,6

1 056,8

1,6

Оборотні активи

260

41 157,8

44 821

3 663,2

8,9

Витрати майбутніх періодів

270

Разом АКТИВ

280

108 434,6

113 154,6

4 720

4,4

2.3 На основі даних про дохід від реалізації продукції дати прогнозний розрахунок статей 015 - 225

Таблиця 9 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код

рядка

Значення

Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

850

Податок на додану вартість

015

141

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

035

709

Собівартість реалізованої продукції

040

500

Валовий:

- прибуток

050

209

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні втрати

070

99

Витрати на збут

080

20

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

90

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

15

Фінансові витрати

140

10

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

95

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

40,47

Фінансові результати від звичайної діяльності

- прибуток

190

54,53

- збиток

195

Чистий

Чистий:

- прибуток

220

54,53

- збиток

225

2.4 За наведеними даними здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного способу її оцінки. Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності представити в таблиці. Зробити висновки щодо стратегії підприємства

Представимо матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку у вигляді таблиці:

Таблиця 10 - Матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару

Ранг факт

ора

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-постачальника товару

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Положення на ринку

4,0

4,2

4,5

4,6

4,1

0,08

0,32

0,34

0,36

0,37

0,33

Товар

3,3

3,2

3,8

3,9

3,1

0,27

0,89

0,86

1,03

1,05

0,84

Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

0,3

1,14

1,14

1,17

1,17

1,16

Методи товароруху

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

0,3

1,08

1,11

1,14

1,17

1,2

Можливості збуту

3,9

3,9

4,0

4,2

3,9

0,05

0,2

0,2

0,2

0,21

0,2

Сумарна оцінка

1,00

3,63

3,65

3,9

3,97

3,73

КС (коефіцієнт конкурентоспроможності)

0,91

0,92

0,98

1

0,94

Для розрахунку інтегрованого факторного показника підприємства-постачальника товару використовуємо формулу:

Ii = gi * Ri (8),

де gi - параметрична одинична експертна оцінка підприємства-постачальника товару

Ri - ранг аналізованого фактора

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) дорівнюватиме одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими показниками. Для інших підприємств він розраховуватиметься як відношення їх сумарної оцінки до максимального рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Таблиця 11 - Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності

Підприємство

Конкурентоспроможність (КС)

Стратегія

1

0,91

ринковий послідовник

2

0,92

ринковий послідовник

3

0,98

ринковий послідовник

4

1

підприємство - лідер

5

0,94

ринковий послідовник

Висновок: здійснивши аналіз конкурентоспроможності підприємств і склавши таблицю ранжирування коефіцієнтів конкурентоспроможності виявимо, що підприємство № 4 є безсумнівним лідером на ринку за рахунок синтезуючого фактору конкурентоспроможності - ТОВАР, який має інтегрований показник 1,05. Інші ж досліджувані підприємства являються ринковими послідовниками.

Список використаної літератури

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с

2. Косянчук Т.Ф., Лук'янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник за заг. ред. Т.Ф. Косянчук - Львів: Новий світ 2000. - 2007. - 452 с.

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу “ Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання

4. Пошукові системи internet

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Менеджмент и трудовые отношенияконтрольная работа по предмету Менеджмент и трудовые отношения на тему: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Система муниципального управления
Финансовый менеджмент
Менеджмент. Краткий курс.
Инновационный менеджмент. Учебник.
Коммерческая деятельность. Конспект лекций
История менеджмента
Стратегический менеджмент
Теория организации. Лекции
Теория управления
Менеджмент. Учебное пособие
Административный менеджмент
Менеджмент. Лекции
HR-менеджмент. Лекции
Государственное муниципальное управление
Теория организации. Краткие лекции
Менеджмент качества в таможенной деятельности
Конфликтология. Сборник лекций
Основы управления карьерой. Лекции
Планирование в организации
Организационная культура. Лекции
Основы менеджмента. Учебник
Организационное поведение. Учебник
Управление человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами. Лекции 2
Кадровая безопасность организации учебник
Управление изменениями. Учебник
Управление изменениями. Лекции
Институциональный менеджментСкачать работу: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Менеджмент и трудовые отношения