Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим»


Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим

Моніторинг дiяльностi органiв управлiння освiтою. Мета, завдання, порядок та відповідальність за проведення моніторингу. Методи опрацювання і накопичення інформації. Показники моніторингу у системі загальної середної освіти Автономної Республіки Крим.

Дисциплина: Менеджмент и трудовые отношения
Вид работы: методичка
Язык: украинский
Дата добавления: 25.02.2009
Размер файла: 42 Kb
Просмотров: 1776
Загрузок: 11

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим (предмет: Менеджмент и трудовые отношения) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

6

методика проведення

МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI УПРАВЛIНСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

1. Загальні положення

1.1. Моніторинг результативностi управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою в Автономній Республіці Крим (далi - МОНІТОРИНГ ) - форма організації збору, збереження й опрацювання інформації, що забезпечує беззупинний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку. Моніторинг є підставою для прийняття управлінських рішень, корегування способів дій.

1.2. Метою проведення моніторингу є одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою в Автономній Республіці Крим.

1.3. Завданнями проведення моніторингу є:

1.3.1. Спостереження за станом управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою, одержання необхідної інформації;

1.3.2. Своєчасне виявлення змін, що відбуваються у системі загальної середньої освiти, факторів, що їх викликають;

1.3.3. Здійснення прогнозування, попередження негативних тенденцій у розвитку системи загальної середньої освiти.

1.4. Інформація, що збирається в ході моніторингу, повинна відповідати наступним вимогам:

- повнота;

- об'єктивність;

- вірогідність.

2. Порядок проведення моніторингу

2.1. Моніторинг проводиться на трьох рівнях:

- перший рівень - загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності;

- другий рівень - міські (районні) органи управління освітою;

- третій рівень - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим.

2.2. Міські (районні) органи управління освітою на підставі вимог цього положення розробляють положення про проведення моніторингу на другому рівні.

2.3. Об'єктами моніторингу є:

2.3.1. На першому рівні:

§ контингент учнів;

§ кадрове забезпечення, стан роботи з педагогічними кадрами;

§ навчально-методичне забезпечення;

§ матеріально-технічна база;

§ створення умов щодо організації навчально-виховного процесу;

§ результативність навчально-виховного процесу;

§ стан виховної роботи;

§ стан роботи з батьками і громадськістю;

§ фінансово-господарська діяльність;

§ стан управлінської діяльності.

2.3.2. На другому рівні:

§ мережа загальноосвітніх навчальних закладів;

§ реалізація конституційного права громадян на одержання загальної середньої освiти;

§ кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів регіону, стан роботи з педагогічними кадрами;

§ навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів регіону;

§ стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів регіону;

§ результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;

§ стан управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;

§ фінансово-господарська діяльність;

§ результативність виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;

§ організація роботи з талановитими й обдарованими учнями;

§ реалізація регіональних програм розвитку загальної середньої освiти.

2.3.3. На третьому рівні:

§ відповідність мережі загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим потребам населення, динаміка її розвитку;

§ реалізація конституційного права громадян на одержання загальної середньої освiти;

§ забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим педагогічними кадрами, їх якісний склад. Стан роботи з педагогічними кадрами;

§ відповідність навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим сучасним вимогам;

§ стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим і її відповідність вимогам щодо організації навчально-виховного процесу;

§ якість управлінської діяльності органів управління освітою на місцях;

§ стан фінансово-господарської діяльності;

§ результативність виховної роботи в системі загальної середньої освiти Автономної Республіки Крим;

§ організація роботи з талановитими й обдарованими учнями.

2.4. Засоби моніторингу:

- державна атестація загальноосвітніх навчальних закладів;

- ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності;

- тематичні перевірки;

- атестація стану освiти регiонiв автономії.

2.5. Форми проведення моніторингу:

- аналіз статистичної звітності;

- аналіз документів;

- опитування (анкетування);

- тестування;

- самооцінка;

- спостереження;

- контроль навчальних досягнень учнів.

2.6. Моніторинг у системі загальної середньої освiти проводиться згiдно з графіком на кожний навчальний рік, затвердженим Міністерством освiти i науки Автономної Республіки Крим.

2.7. Моніторинг проводиться:

- на третьому рівні - Центром проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством освiти i науки Автономної Республіки Крим;.

- на другому рівні - міськими (районними) органами управлiння освiтою за погодженням з Центром проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим;

- на першому рівні - керівниками загальноосвітніх навчальних закладів за погодженням з міськими (районними) органами управлiння освiтою.

2.8. Відповідальність за проведення моніторингу покладається:

- на першому рівні - на керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

- на другому рівні - на керівників органів управлiння освiтою;

- на третьому рівні - на Центр проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим.

3. Опрацювання і накопичення інформації

3.1. Результати моніторингу оформлюються у виглядi довідок, аналітичних записок, таблиць, графіків, діаграм та ін.

3.2. Результати моніторингу на першому рівні узагальнюються керівником загальноосвітнього навчального закладу і передаються місцевому органу управлiння освiтою.

3.3. Місцевий орган управлiння освiтою узагальнює результати моніторингу, проведеного в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території регіону, незалежно від типу і форми власності, проводить моніторинг на своєму рівні, передає результати в Центр проблем освiти.

3.4. Центр проблем освiти узагальнює інформацію, яка була отримана в результаті моніторингу, проведеного на другому рівні, і подає в Міністерство освiти i науки Автономної Республіки Крим у виглядi аналітичних записок, створює інформаційний банк даних про систему загальної середньої освіти Автономної Республіки Крим.

3.5. За результатами моніторингу, проведеного на третьому рівні, готуються:

- проекти програм пріоритетних напрямків розвитку галузі освiти в АРК;

- проекти наказів, рішень колегії Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим;

- інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації.

3.6. Опрацювання і накопичення матеріалів за результатами моніторингу може здійснюватися як у комп'ютерному (машинному), так і в безмашинному варіантах.

26

додаток 1

Примірні показники мониторингу

у системі загальної середної освіти Автономної Республіки Крим

(III рівень)

I. Відповідність мережі загальноосвітніх навчальних закладів АРК потребам населення

I. Таблиця 1

з/п

регіон

всього ЗНЗ

кількість учнів

за формою власності

за освітнім рівнем

всього

Iст.

IIст.

IIIст.

державна

комунальна

колективна

приватна

Iст.

I-IIст.

I-IIIст.

II-IIIст.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II. Таблиця 2

з/п

регіон

гімназії

ліцеї

колегіуми

НВК

НВО

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

всього

школа-ліцеї

школа-гімназія

школа-колегіум

ін.

ЗНЗ-ДНЗ

школа-позашкільний навчальний заклад

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

кількість закладів

кількість учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

III. Таблиця 2 (продовження)

Кількість спеціалізованих ЗНЗ

У них:

Кількість вечірніх (змінних)

ЗНЗ

У них:

Кількість денних ЗНЗ з організацією вечірньої форми навчання

У них:

класів

учнів

класів

учнів

вечірніх класів

Учнів вечірніх класів

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV. Таблиця 3

№ з/п

Регіон

Кількість ЗНЗ

всього

Кількість ЗНЗ з профільним навчанням учнів III ступеня

У них:

Кількість ЗНЗ, в яких мають місце класи з поглибленим вивченням окремих предметів

У них:

Кількість ЗНЗ, в яких відсутні

У них:

Профільних класів

учнів

Класів з поглибленим вивченням окремих предметів

учнів

класи

III ступеня с профільним навчанням

класи з поглибленим вивченням окремих предметів

класів

учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

V. Таблиця 4

з/п

Регіон

Загальноосвітні навчальні заклади нового покоління

Кількість учнів

Форма власності

Профілі навчання, поглиблене вивченні предметів

гімназії

ліцеї

колегіуми

НВК

НВО

I.

Всього

I ступеня

II ступеня

III ступеня

В загальноосвітніх класах (для УВК, УВО)

В профільних класах

I.

I.

1

VI. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

VII.

VIII.

IX.

X.

Інформація про вивчення мов національних меншин

Всього загальноосвітніх навчальних закладів_________________________

Всього учнів ____________________________________________

Кількість ЗНЗ з російською мовою навчання _________________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з кримськотатарською мовою навчання ________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з іншими мовами навчання ___________________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з двома мовами навчання _____________________________

Кількість учнів ___________________________________________

II. Реалізація конституційного права громадян на одержання повної загальної середньої освіти

I. Таблиця 1

з/п

Регіон

Кількість ЗНЗ,

всього

Кількість ЗНЗ де визначена та закріплена територія обслуговання

Кількість дітей шкільного віку, що проживають на території регіону

(по віку)

Із них:

Навчаються в ЗНЗ

(по віку)

Не навчаються в ЗНЗ

(по віку)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

II. Таблиця 2

Регіон

Кількість випускників 9-х класів

Кількість випускників 9-х класів, які

Кількість ЗНЗ, до яких організовано підвіз учнів.

Кількість учнів регіону, які повинни бути забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому

Кількість учнів регіону

Продовжують навчання у 10 класі

Продовжують навчання в ПТНЗ з одержанням повної загальної середньої

освіти

Продовжують навчання в ПТНЗ без одержання повної загальної середньої

освіти

Продовжують навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Не одержують повну загальну середню

освіту

Забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому

Не забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому

III. Таблиця 3

№ з/п

Регіон

Кількість ЗНЗ, всього

Кількість учнів,

всього

Кількість ЗНЗ, в яких не організовано харчування

Кількість ЗНЗ, в яких харчування забезпечено лише буфетною продукцією

Кількість ЗНЗ, в яких організовано гаряче харчування

Кількість учнів I ступеня в регіоні

Кількість учнів I ступеня, забезпечених безоплатним харчуванням

Кількість учнів, віднесених до окремих категорій (діти-сироти та ін)

Кількість учнів окремих категорій

Забезпечені гарячим харчуванням

Забезпечені буфетною продукцією

Не забезпечені безоплатним харчуванням

За рахунок бюджетних коштів

За рахунок інших коштів

За рахунок бюджетних коштів

За рахунок інших коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IV. Таблиця 4

№ з/п

Регіон

Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання

Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання

Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання (екстернат)

Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання (екстернат)

Кількість учнів регіону, які не підлягають навчанню

За станом здоров'я

З інших причин

Одержують базову загальну середню освіту

Одержують повну загальну середню освіту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V. Таблиця 5

№ з/п

Регіон

Кількість ЗНЗ, всього

Кількість ЗНЗ, при яких утворено фонди загального обов'язкового навчання

Кількість учнів, яким надана допомога за рахунок коштів фонду загального обов'язкового навчання

Сума на яку надана допомога

Всього у регіоні

Середній показник на одного учня

1

2

3

4

5

6

7

III. Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим педагогічними кадрами, їх якісний склад. Стан роботи з педагогічними кадрами

Таблиця 1

Аналіз складу педагогічних кадрів

Предмети,

спецкурси,

курси за вибором

забезпеченість

Якісний склад

Курсова підготовка

Необхідна кількість

укомплектованість

% від необхідній кількості

Працюють не за фахом

вакансії

Вища освіта

Средня спеціальна

педагогічна освіта

Средня освіта

Навчаються у ВНЗ заочно

«вища» категорія

I категорія

II категорія

«спеціаліст»

«Заслужений учитель України»

«Вчитель-методист»

«Старший учитель»

Перепідготовлено

% від необхідній кількості

Потрібна к/п

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Таблиця 2

Аналіз участі педагогічних працівників у методичній роботі

Категорія

всього

Беруть участь в роботі

Кількість вчителів, які керують різними формами методичної роботи

Кількість вчителів, які впроваджують у НВП сучасні освітні технології

Кількість вчителів, які беруть участь у науково - дослідній та експериментальній роботі

Кількість вчителів, які розробили та захистили власні проектні роботи й отримали кошти від відповідних фондів (Сорос та ін.)

Кількість вчителів, які розробили власні навчальні програми спецкурсів, підручники, навчальні посібники

Районних методичних об'єднань

Постійно діючих семінарів

Школи перспективного педагогічного досвіду

Школи молодого учителя

Школи підвищення педагогічної майстерності

Творчої групи

Проблемної групи

ін. форми (зазначити)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IV. Відповідність навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим сучасним вимогам

Таблиця 1

з/п

Регіон

Найменування предмета згідно з навчальним планом

Забезпеченість навчальними програмами (% від необхідній кількості)

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Таблиця 2

з/п

IV. Регіон

Найменування предмета згідно з навчальним планом

Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками (% від необхідній кількості)

Кримськотатарська мова

Інши мови (зазначити)

Клас

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Таблиця 3

з/п

V. Регіон

Найменування предмета згідно з навчальним планом

Забезпеченість дидактичними матеріалами, наочними посібниками (% від необхідній кількості)

Російська мова

Українська мова

Кримськотатарська мова

Інши мови (зазначити)

1

2

3

4

5

6

7

V. Стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим та ії відповідність вимогам щодо організації навчально-виховного процесу

Таблиця 1

№ з/п

Регіон

Кількість ЗНЗ, всього

Кількість ЗНЗ, розташованих у відповідних приміщеннях

Кількість ЗНЗ, які потребують капітального ремонту

Кількість ЗНЗ, у яких відсутнє центральне опалення

Кількість ЗНЗ, у яких відсутнє центральне водопостачання

Кількість ЗНЗ, у яких відсутня центральна каналізація

Кількість ЗНЗ, у яких відсутні

Навчальні майстерні

Спортивний зал

Актовий зал

Медичний кабінет

Кабінет фізики

Кабінет хімії

Кабінет біології

Їдальня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Таблиця 2

№ з/п

Регіон

Влаштування навчальних кабінетів (%, у середньому по регіону)

Кількість ЗНЗ , у яких функціонують комп'ютерні класи, згідно з сучасними вимогами

Із них:

Кількість ЗНЗ , які підключені к комп'ютерній мережі Internet

Фізики

Хімії

Біології

Навчальних майстерень

Медичного кабінету

Спортивного залу

Придбані за рахунок коштів республіканського бюджету

Придбані за рахунок коштів місцевого бюджету

Придбані за рахунок інших коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VI. Якість управлінської діяльності органів управління освітою на місцях

1. Відповідно до якого документу здійснюється діяльність органа управління освітою регіону?

2. Система планування роботи органа управління освітою регіону, у т.ч. над якою проблемою працюють у поточному році.

3. Система роботи колегії органа управління освітою.

4. План атестації ЗНЗ регіону. Здійснення контролю за виконанням рекомендацій, одержаних у ході атестації ЗНЗ, тематичних перевірок, контроль за виконанням власних рішень. Результативність контролю.

5. Відповідність планів роботи підвідомчих закладів плану роботи органа управління освітою.

6. Практика звітів керівників підвідомчих закладів щодо виконання функціональних обов'язків.

7. Аналіз реалізації регіональних програм розвитку загальної середньої освіти сільської школи, плану переходу на новий зміст, структуру і 12- річний термін навчання.

8. Аналітична і прогностична діяльність органів управління освітою, у т.ч. своєчасне внесення коректив у довгострокові регіональні програми, комплексні плани заходів і т.д.

9. Ліцензування ЗНЗ приватної форми власності (своєчасність, наявність ліцензій)

10. Дотримання норм і правил охорони праці і техніки безпеки в підвідомчих закладах

11. Дотримання Державних санітарних правил і норм влашування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, у т.ч.:

§ режими роботи ЗНЗ регіону (у т.ч.ЗНЗ, що працюють у дві зміни), дотримання вимог до складання розкладів навчальних занять;

§ відповідність шкільних меблів діючим нормативним документам, зросту й особливостям учнів.

12. Динаміка захворюваності учнів (по видах хвороб) за останні 3-5 років.

VIII. Результативність виховної роботи у системі повної загальної середньої освіти Автономноі Республіки Крим

Таблиця 1

з/п

Регіон

Заклади освіти У тому числі позашкільнi навчальні заклади

Кількість учнів (вихованців)

Гуртки

Спортивні секції

Наявність громадських організацій

Правопорушення Без урахування позашкільних навчальних закладів

Всього гуртків

у них учнів

% від контин-генту

Всього гуртків

у них учнів

% від контин-генту

Всього

(осіб)

Із них притягнутих до відпов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IX. Організація роботи з талановитими й обдарованими учнями

Таблиця 1

Результативність учнів, які брали участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових та спеціальних дисциплін

з/п

Регіон

ЗНЗ

I етап

II етап

III етап

IV этап

Кількість учнів ЗНЗ, всього

Брали участь

Брали участь

призери

Брали участь

призери

Брали участь

призери

I

II

III

I

II

III

I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Таблиця 2

з/п

Регіон

Заклади освіти

Секції МАН

________________

найменування

______________

найменування

________________

найменування

________________

найменування

Всього учнів

Канд. в діючи члени МАН

Діючи члени МАН

Всього учнів

Канд. в діючи члени МАН

Діючи члени МАН

Всього учнів

Канд. в діючи члени МАН

Діючи члени МАН

Всього учнів

Канд. в діючи члени МАН

Діючи члени МАН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Менеджмент и трудовые отношенияметодичка по предмету Менеджмент и трудовые отношения на тему: Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Система муниципального управления
Финансовый менеджмент
Менеджмент. Краткий курс.
Инновационный менеджмент. Учебник.
Коммерческая деятельность. Конспект лекций
История менеджмента
Стратегический менеджмент
Теория организации. Лекции
Теория управления
Менеджмент. Учебное пособие
Административный менеджмент
Менеджмент. Лекции
HR-менеджмент. Лекции
Государственное муниципальное управление
Теория организации. Краткие лекции
Менеджмент качества в таможенной деятельности
Конфликтология. Сборник лекций
Основы управления карьерой. Лекции
Планирование в организации
Организационная культура. Лекции
Основы менеджмента. Учебник
Организационное поведение. Учебник
Управление человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами. Лекции 2
Кадровая безопасность организации учебник
Управление изменениями. Учебник
Управление изменениями. Лекции
Институциональный менеджментСкачать работу: Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою в Автономній Республіці Крим, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Менеджмент и трудовые отношения