-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України»


Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України

Порядок визначення та формування обов'язкових резервів, контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування та відповідальність банків за недотримання вимог. Методика та приклад розрахунку обов'язкового резерву банку за звітний період.

Дисциплина: Банковское, биржевое дело и страхование
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 10.05.2015
Размер файла: 24 Kb
Просмотров: 1669
Загрузок: 5

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України (предмет: Банковское, биржевое дело и страхование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

9

Зміст

Вступ

1. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів

2. Контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування

3. Відповідальність банків за недотримання вимог обов'язкового резервування

4. Приклад розрахунку обов'язкового резерву банку за звітний період

Вступ

Національний банк України використовує нормативи обов'язкового резервування як інструмент для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком без нарахування процентів за залишками коштів, що формують обов'язкові резерви.

Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, за винятком кредитів, одержаних від інших банків та іноземних інвестицій, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Банки формують обов'язкові резерви, виходячи із встановлених нормативів обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів.

Національний банк може встановлювати для різних видів зобов'язань диференційовані нормативи обов'язкового резервування залежно від:

строку залучення коштів (короткострокові, довгострокові);

виду валют (національна, іноземна).

Формування та зберігання банками коштів обов'язкових резервів здійснюється в національній валюті на кореспондентському рахунку банку в Національному банку.

Залежно від стану грошово-кредитного ринку Правління Національного банку приймає окремі рішення щодо:

звітного періоду резервування;

нормативів обов'язкового резервування;

складу зобов'язань банку (об'єкт резервування);

обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ.

Обсяг обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку в Національному банку, установлюється для звітного періоду резервування в процентному відношенні (від 20 до 100 процентів) до суми обов'язкових резервів за попередній звітний період резервування, визначеної без урахування покриття будь-якими активами банку.

Національний банк окремим рішенням може встановлювати на відповідні звітні періоди резервування розмір та вид активів, що можуть зарахуватися для покриття обов'язкових резервів, але не більше ніж 40 % від суми активів, що можуть зараховуватися для покриття обов'язкових резервів.

1. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів

1) До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

2) Сума залишків коштів, що приймається для розрахунку обов'язкових резервів за звітний період, визначається за формулою середньоарифметичної величини:

де

L1, L2…Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування за станом на кожне число звітного періоду;

n - кількість календарних днів звітного періоду;

Ls - середні залишки коштів, що використовуються для обрахування обов'язкових резервів за звітний період резервування.

3) Сума залишків коштів на кореспондентському рахунку, що приймається для визначення виконання резервних вимог за звітний період, також визначається за формулою середньоарифметичної величини:

де

- сума залишків коштів на кореспондентському рахунку за станом на кожне число звітного періоду;

Ks - середньоарифметична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку у відповідному звітному періоді резервування.

4) Сума обов'язкового резерву за звітний період розраховується згідно з установленими нормативами за формулою середньоарифметичної величини:

де

N - норматив резервування;

L1,2…n · N - сума обов'язкових резервів за кожен день звітного періоду;

ORs - середньоарифметична сума обов'язкового резерву у відповідному звітному періоді резервування.

5) Сума недорезервованих коштів за звітний період визначається за формулою:

де

- середня сума недорезервованих коштів за звітний період.

6) Крім того, банк має щоденно на початок операційного дня протягом звітного періоду резервування дотримуватися залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в розмірі, установленому Правлінням Національного банку на відповідний період:

де

Kd - щоденний нормативний залишок коштів комерційного банку на початок операційного дня;

- сума обов'язкового резерву за попередній звітний період, яку визначено без урахування покриття будь-якими активами банку;

P - ставка щоденного резервування.

Якщо банк не дотримується визначеного НБУ щоденного на початок операційного дня обсягу коштів протягом 3-х звітних періодів резервування поспіль незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового резервування за ці звітні періоди в цілому, то територіальне управління Національного банку подає до Департаменту монетарної політики Національного банку та Генеральному департаменту банківського нагляду пропозиції щодо переведення банку в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку, а вони, в свою чергу, подають ці пропозиції Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

2. Контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування

1) Територіальне управління здійснює контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування як за звітний період в цілому, так і щоденно.

2) Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

банк витримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку середньоарифметичну суму залишків коштів за звітний період у розмірі, який дорівнює або більше фактичної середньоарифметичної суми обов'язкових резервів (0);

банк витримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку щоденно на початок операційного дня обсяг коштів у розмірі, установленому Нацбанком.

3) За умови переведення банку в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку, банк повинен перерахувати кошти обов'язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок у Національному банку.

4) Відміна режиму формування банком обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ здійснюється згідно з рішенням Комісії на підставі виконання банком вимог щодо формування обов'язкових резервів протягом п'яти періодів резервування поспіль.

3. Відповідальність банків за недотримання вимог обов'язкового резервування

За недотримання банком порядку формування обов'язкових резервів Національний банк застосовує адекватні заходи впливу:

1) якщо банк не дотримується нормативів обов'язкового резервування за один звітний період протягом календарного року, то Національний банк надсилає письмове застереження банку щодо необхідності безумовного дотримання вимог обов'язкового резервування та недопущення їх повторного порушення протягом календарного року.

2) За другий випадок порушення нормативу (2 звітних періоди поспіль) протягом півріччя на банк накладається штраф у розмірі процентної ставки НБУ за кредитом овернайт під забезпечення, яка діяла на день застосування заходу впливу, від суми недорезервування, але не більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу.

Отже, якщо Д < 0, то сума штрафу (S) встановлює:

S = , де

PS - процентна ставка НБУ за кредитом овернайт під забезпечення.

3) За порушення банком порядку формування обов'язкових резервів три звітних періоди поспіль, або не перерахування ним коштів обов'язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок в НБУ протягом 10 календарних днів після закінчення звітного періоду резервування, до банку застосовуються заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку або інші, адекватні допущеному порушенню, заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

4. Приклад розрахунку обов'язкового резерву банку за звітний період

Комерційні банки України здійснюють розрахунок обов'язкових резервів на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (табл. 4.1.).

Для її заповнення в нашому прикладі приймемо такі вхідні дані:

норматив обов'язкового резервування - 8 %;

об'єктом резервування є:

1) кошти інших комерційних банків;

2) кошти Держбюджету та місцевих бюджетів;

3) кошти юридичних та фізичних осіб;

4) цінні папери власного боргу, емітовані банком;

звітний період резервування - 10 днів;

сума обов'язкового резерву за попередній звітний період без урахування покриття будь-якими активами банку - 3400 тис. грн.;

обсяг обов'язкових резервів, який має бути щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ - 80 % від суми обов'язкових резервів за попередній звітний період;

розмір та вид активів, що можуть зараховуватися для покриття обов'язкових резервів у звітному періоді - 20 % від суми коштів у касі.

Рядок 1 та 3 таблиці 4.1. заповнюються щоденно на підставі зведеного балансу банку з урахуванням усіх філій.

Рядок 2 є розрахунковим. Якщо норматив резервування становить 8 %, то сума обов'язкового резерву:

за І-й день становить:

34570 * 0,08 = 2765,6 (тис. грн.)

за ІІ-й день: 34400 · 0,08 = 2752 (тис. грн.) і т.д.

Національний банк встановив на І декаду січня ХХХХ р. розмір активів (20 % від суми коштів у касі), що зараховуються на покриття обов'язкових резервів. Якщо сума коштів у касі на І день звітного періоду становила 400 тис. грн., то сума активів на покриття резервів в перший день декади становить: 400 · 0,2 = 80 (тис. грн.) (див. рядок 4). Аналогічно розраховуються ці дані за подальші 9 днів.

Щоденно на початок операційного дня банк повинен мати на кореспондентському рахунку в НБУ суму в розмірі: 3400 х 0,8 = 2720 (тис. грн.) (рядок 5 табл. 4.1).

Для контролю за щоденними залишками обчислюється рядок 6: рядок 3 - рядок 5 (див. табл. 4.1).

Для контролю за дотриманням норми обов'язкового резервування за звітний період обчислюється рядок 7:

Рядок 3 + рядок 4 - рядок 2.

Висновок: За І декаду січня ХХХХ р. Альфабанком було виконано дотримання обов'язкових резервів згідно з Положенням про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України.

Таблиця 1

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку АКБ Альфабанку за І декаду січня ХХХХ р.

Дні

Показни-

ки(тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середньо

арифметична

1. Сума залучених коштів, усього

34570

34400

34000

35010

35200

34900

34880

34880

35000

34720

34756

2. Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами

2765,6

2752

2720

2800,8

2816

2792

2790,4

2790,4

2800

2777,6

2780,5

3. Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку.

2771,1

2632

2720

2804,3

2736

2737

2740,4

2793,4

2790

2809,6

2753,4

4. Сума, що зараховується для покриття обов'язкових резервів окремими видами банківських активів

80

95

80

62

81

68

80

80

72

62

76

5. Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно

2720

2720

2720

2720

2720

2720

2720

2720

2720

2720

2720

6. Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (р. 3 - р. 5)

+51,1

-88

0

+84,3

+16

+17

+20,4

+73,4

+70

+89,6

+33,4

7. Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування

(р. 3 + р. 4 - р.2)

85,8

-25

+80

+65,5

+1

+13

+30

+83

+62

+94

+51,4

Література

1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 10. - С. 4 - 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 7. - С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 10. - С. 30 - 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. - С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2009. - № 12. - С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2010. - № 6. - С. 96-102.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Банковское, биржевое дело и страхованиереферат по предмету Банковское, биржевое дело и страхование на тему: Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Основы банковского дела и организация банковской системы
Ценные бумаги. Базовые основы
Основы страхования
Основы страхования. Часть 2Скачать работу: Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Банковское, биржевое дело и страхование