Пригодилось? Поделись!

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Тема роботи:

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк”


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку

1.1 Депозитні джерела формування ресурсів банку

1.2 Поняття депозитної політики банку і класифікація депозитів в комерційних банках

1.3 Законодавча база проведення операцій з депозитами фізичних осіб

1.4. Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк”

2.1 Загальна характеристика економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.4 Механізм управління депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

Розділ 3. Напрямки оптимізації менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку

3.1 Оптимізація методики аналізу клієнтської бази ТОВ “Укрпромбанк”

3.2 Використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами як напрямок вдосконалення цінової політики ТОВ “Укрпромбанк”

Висновок

Список літератури

Додатки


Вступ

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, всœе робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками.

Актуальність теми дипломної роботи “Організація депозитних операцій банків з фізичними особами” в тому, що я вважаю це питання дуже поширеним в банківській діяльності. Так як перед кожним комерційним банком на протязі його діяльності зустрічаються такі питання як: “Які краще залучити кошти? Як оптимально їх сформувати? Яку депозитну політику вигідніше застосовувати?” та інші не менше важливі питання. Комерційний банк може не здійснювати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійснювати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів – ці операції не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на його надійність, ліквідність. Я не вважаю, що банк повинœен обмежити або не звертати уваги на інші банківські операції та послуги, навпаки він має розширювати спектр своїх банківських послуг для зміцнення своєї конкурентної здатності і розширення клієнтської бази. Але всœе ж таки відповідною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і надання послуг є ресурси цього банку, які він повинœен розміщувати з найефективнішим результатом. Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності, зрушень у макроекономічній і мікроекономічній динаміці, ситуації на грошово-кредитному ринку, структурних коливань у доходах юридичних та фізичних осіб тощо можливості формування ресурсної бази комерційного банку не залишаються стабільними. Враховуючи це, актуальним є моделювання кожним окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного забезпечення його діяльності.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є формування ресурсів банку, предметом - депозитні операції.

Метою дипломної роботи є з’ясування сутності формування ресурсної бази банку та розгляд механізму операцій пов’язаних з їх формуванням.

Завданнями даної роботи є:

–  з’ясування призначення, сутності, класифікації і видів депозитів;

–  розгляд порядку відкриття і закриття рахунків фізичних осіб;

–  ознайомлення з депозитною політикою ТОВ “Укрпромбанк”,

–  аналіз та впровадження нових методів менеджменту вкладів населœення.

В ході дослідження та розгляду теми даної дипломної роботи застосовувались методи аналізу, синтезу, конкретизації.

При написанні даної роботи було використано: нормативно-правову базу України, підручники, статті, публікації, матеріали опубліковані на сайтах українських банків, а також внутрішні документи ТОВ “Укрпромбанк”.

При написанні дипломної роботи вирішувалися наступні завдання:

-  Вивчити теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в банку.

-  Ознайомитися з законодавчою базою України, що регулює процеси залучення та управління депозитами населœення.

-  Провести аналіз економічного стану об’єкта дослідження.

-  Розглянути механізм менеджменту депозитів населœення та проаналізувати рівень управління депозитами фізичних осіб.

-  Надати рекомендації щодо оптимізації механізму менеджмента депозитів населœення в банку

Виходячи з того, що саме депозити фізичних осіб за світовою практикою є найбільш стабільною та прогнозованою ресурсною базою для комерційних банків, на наш погляд, розробка шляхів оптимізації управління вкладами населœення постає цікавою та актуальною темою дослідження даної дипломної роботи.


Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку

1.1 Депозитні джерела формування ресурсів банку

Більша частина ресурсів КБ формується на рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Залучені кошти банку – кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Запозичені кошти - це кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або одержанням міжбанківського кредиту. Можливості комерційного банку у залученні коштів регулюються НБУ. Так згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, залучені та запозичені кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 8 разів.

Банки залучають вільні грошові кошти шляхом виконання депозитних операцій у процесі яких використовують різні види банківських рахунків. Депозитні операції – це операції, що проводить банк, коли залучає кошти клієнтів. Суб’єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори – власники коштів. Об’єктами депозитних операцій є кошти, що передані банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

Депозит – це грошові кошти в національній та іноземній валюті що передані їх власникам або іншою особою за його дорученням в готовій або безготівковій формах на рахунок власника для зберігання на певних умовах. [22]

Практично усі клієнтські рахунки називають депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок на якому зберігаються його грошові кошти.

Депозит до запитання – це кошти, що знаходяться на поточних бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Вони (депозити до запитання) використовуються для здійснення поточних рахунків власника. За першою вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів.

До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку. Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний % або не сплачується зовсім. В умовах відсутності плати за депозити до запитання банки намагаються залучити клієнтів стимулювати приріст поточних внесків за рахунок надання їх додаткових послуг та підвищення якості обслуговування. Це зокрема, кредитування з поточного рахунку, пільги вкладникам в одержанні кредиту, використання зручних для клієнта форм розрахунків: застосування кредитних карток, чеків, розрахунково-консультативне обслуговування тощо.

Залучення депозитів оформляється банком шляхом:

-  відкриття депозитного рахунку з укладанням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);

-  видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

За договором банківського депозиту комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов’язується виплатити вкладнику суму депозиту та нараховані % на умовах та в порядок, що передбачені договором. [9]

Для покриття операційних витрат пов’язаних з веденням поточних рахунків банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може утримуватися з депозитного %. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче встановленого рівня. До депозитів до запитання можна віднести і кредитові залишки на конкретних рахунках. На цьому рахунку знаходять відображення усі операції банку з клієнтами, тобто видача позичок і проведення платежів за дорученням клієнта͵ а також надходження виручки від реалізації продукції та інших грошових переказів на користь клієнта і на погашення позичок. Тобто, контокорентний рахунок – це активно-пасивний рахунок, що поєднує в собі ознаки поточного і позичкового. Кредитове сальдо по контокорентному рахунку означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власні кошти, дебетове – що у клієнта виникла заборгованість перед банком за позиками.

Найбільшу частину банківських зобов’язань складають кошти юридичних осіб. Це спричинœено тим, що, головним чином, весь безготівковий обіг в народному господарстві концентрується на рахунках підприємств та організацій. Але позитивною тенденцією є постійне зростання обсягу вкладів населœення в комерційних банках, які є одним з основних джерел банківських ресурсів. Це свідчить про збільшення грошових доходів населœення та підвищення довіри до банківської системи. Але населœення України, на відміну від країн з розвинœеною економікою, не є основним клієнтом банків. У пасивах банків розвинœених країн частка приватних вкладів сягає 80%.

Потенційна можливість залучення коштів населœення дуже велика. У населœення є вільні кошти, але необхідні стимули для їх залучення у банківський сектор, що дало б можливість збільшення фінансової стійкості комерційних банків. У залежності від строку розміщення вкладів, найбільшу питому вагу мають строкові депозити населœення, обсяг яких постійно зростає.

Позитивним зрушенням в останні роки є збільшення довгострокових депозитів, що дає комерційним банкам можливість збільшити обсяги довгострокового кредитування. Але такі депозити всœе ще займають невелику питому вагу в загальному обсязі вкладів. Також спостерігалося збільшення привабливості національної валюти для зберігання в ній частки доходів. Стабілізація політичної ситуації в Україні, підвищення довіри населœення до дій уряду сприяли в четвертому кварталі 2004 року зростанню на 31,6% залишків депозитів та вкладів у національній валюті в комерційних банках. Однак, при збільшенні абсолютних розмірів вкладів з 29997 млн. грн. в 2003 році до 39475 млн. грн. в 2004 році, в цей період відбулося зниження частки вкладів населœення з 49% до 43% в загальному обсязі коштів на рахунках юридичних і фізичних осіб, що пов`язано, скоріше за всœе, з передвиборною ситуацією в Україні в другому півріччі 2004 року.

Значну частину ресурсів комерційних банків мають складати вклади населœення, які є одними з найбільш дешевих залучених ресурсів, відносно стабільними (особливо строкові) та мають потенційно великі обсяги для залучення (Див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Вклади населœення в комерційні банки України (млн. грн.)

Показники 2000 2001 2002 2003 2004
Кошти на рахунках підприємств, організацій та населœення, млн.грн., 18585 25485 37384 61365 90935
у тому числі:
вклади населœення, 6581 10247 14884 29997 39475
з них: до запитання 2029 2214 2736 6442 7589
строкові, 4551 8033 12148 23555 31886
вклади населœення, % 35 40 40 49 43

Джерело: http://www.aub.com.ua/ua/2005.html

Використавши кошти населœення як кредитний ресурс, його можна було б спрямувати на інвестування перспективних галузей економіки.


1.2 Поняття депозитної політики банку і класифікація депозитів в комерційних банках

Згідно Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. № 2121-Ш депозити (вклади) це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. [1]

Суб`єктами депозитних операцій є комерційні банки, що виступають як позичальники, і власники коштів, котрі, в свою чергу, виступають кредиторами. Об’єктами депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

На долю депозитних операцій приходиться біля 85% пасивів банків. При залученні депозитів банки дотримуються наступних принципів організації депозитних операцій [21]:

-  депозитні операції здійснюються таким чином, щоб сприяти отриманню банківського прибутку або створювати умови для отримання прибутку в майбутньому;

-  в процесі організації забезпечується різноманітність суб`єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів;

-  при здійсненні банківських операцій забезпечується взаємозв`язок і взаємопогодження між депозитними і кредитними операціями по термінам і сумах;

-  особлива увага в процесі організації депозитних операцій приділяється строковим депозитам, які найбільше підтримують ліквідність балансу банку;

-  проводячи свої депозитні та кредитні операції, банк повинœен зменшувати свої вільні ресурси;

-  банк повинœен приймати міри по розвитку банківських послуг, що передбачає залучення депозитів.

Для банківської практики характерна така класифікація депозитів:

За категоріями депонентів:

-  депозити суб`єктів господарської діяльності;

-  депозити фізичних осіб;

-  депозити банків.

За економічним змістом:

-  депозити до запитання;

-  депозити на визначений строк (строкові, термінові);

-  ощадні вклади.

 За строками використання:

-  депозити до запитання;

-  депозити на визначений строк (строкові).

Депозити за своїм економічним значенням можуть бути як пасивними так і активними.

Активні – розміщення банківських коштів в інших комерційних банках. Депозитні операції можуть бути активними лише на міжбанківському кредитному ринку. Депозитні – кошти, залучені банком.

Вклад (депозит) до запитання – банківський депозит, який може бути вилучений вкладником на першу вимогу (кошти на поточних та бюджетних рахунках). [20]

Кошти клієнтів у вкладах до запитання зберігаються на поточних рахунках, які відкриває банк для кожного клієнта. В будь-який момент вони можуть бути зняті готівкою з відповідного рахунка або перераховані за вимогою клієнта на інші рахунки в банках. Вітчизняні банки здебільшого не здійснюють виплати за залишками на депозитних рахунках до запитання, оскільки розміри цих залишків дуже нестійкі та слабо прогнозовані. Значну частину ресурсів, залучених у вклади до запитання, банки використовують для забезпечення необхідного рівня ліквідності та формування обов`язкових резервів у вигляді залишків на кореспондентському рахунку в НБУ.

Водночас у повсякденній банківській діяльності складається ситуація, коли клієнти не використовують одразу всі кошти, що надходять на їхні поточні рахунки, залишаючи певну частину у розпорядженні банку на деякий термін. Цю частину ресурсів банки використовують у формі вкладень у найкоротші за терміном повернення кредитно-інвестиційні активи. В цьому випадку він отримує можливість заробляти, розміщуючи вільні залишки на поточних рахунках у відповідні дохідні активи, а відтак сплачувати певний відсоток власникам депозитів до запитання за користування їхніми грошима. Платність вкладів цього типу дає змогу, в свою чергу, залучати ще більші обсяги поточних ресурсів, розширювати коло операцій та збільшувати їх обсяги, що неодмінно сприятиме підвищенню конкурентоспроможності банку.

У більшості банків вклади до запитання займають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів. Це найдешевше джерело банківських ресурсів. Власник рахунку може в будь-який час вилучити кошти, тому банк повинœен мати завжди високоліквідні активи за рахунок скорочення долі менш ліквідних, але тих, що дають високі доходи. Тому на залишок коштів на рахунках до запитання виплачуються низькі відсотки. Для комерційного банку вклади до запитання є трудомісткими і дохід від комісійних зборів за обслуговування рахунків не завжди покриває ці витрати.

Комерційні банки зацікавлені у вкладах до запитання тому що:

-  клієнти мають залишки грошей на рахунку і виникає можливість для банку використовувати ці залишки для короткострокового кредитування і отримати доход;

-  банк має можливість надати клієнту повний спектр банківських операцій та послуᴦ.

Найстабільнішими щодо прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів є термінові вклади (депозити).

Терміновий вклад (депозит) – грошові ресурси, які розміщуються їх власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених відсотків.

Ресурси, залучені у термінові депозити, залишаються в розпорядженні банку в межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть використовуватись для фінансування триваліших за терміном, а отже і більш дохідних активних операцій. Відповідно і плата за залишками на термінових депозитах значно більша порівняно із вкладами до запитання і прямо залежить від розміру та терміну зберігання грошей на цих вкладах.[30]

Строкові вклади є джерелом одержання прибутків їхніми власниками. Вони оформляються угодою між вкладником і банком. Банки самостійно розробляють форму депозитної угоди. Угода укладається в двох примірниках, один з яких зберігається у клієнта͵ а інший – у банку. В угоді передбачається сума внеску, термін, протягом якого внесок зберігатиметься у банку, розмір депозитного процента͵ обов’язки та права вкладника і банку, відповідальність сторін за недотримання умов депозитної угоди. В свою чергу, банк бере на себе зобов’язання своєчасно виконувати всі умови угоди і відповідати за їх порушення, що виявляється у встановлені пені або штрафи за невчасну видачу коштів власникові депозитного рахунку або виплату процентів.

Спори, що виникають між банком і вкладником, вирішують у судовому порядку. Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму внеску, то він може розірвати депозитну угоду і переоформити свій строковий вклад на нових умовах. При достроковому вилученні коштів з термінового депозиту власник, як правило, позбавляється передбачених угодою процентів. У цьому разі проценти знижуються до рівня, передбаченого за вкладами до запитання.

Комерційні банки у своїй діяльності використовують різні форми термінових вкладів (депозитів). Однією з найпоширеніших є сертифікати, які поділяються на депозитні та ощадні.

Депозитні сертифікати – документ, що видається тільки юридичній особі у вигляді письмового свідоцтва банку про внесення грошових коштів, яке надає право власнику сертифіката після закінчення встановленого терміну отримувати суму внеску та відповідні відсотки. [30]

Ощадний сертифікат – документ, що видається тільки фізичній особі як свідоцтво про внесення нею грошей на банківський вклад та надає право власнику на отримання відповідної суми внеску і відсотків. [30]

Депозитні та ощадні сертифікати випускаються банками як на обумовлений термін, так і до запитання. Вони можуть бути іменними та на пред’явника. Банківський сертифікат – цінний папір, який може вільно продаватись / купуватись на фондовому ринку, виступати засобом платежу, застави тощо. У разі виникнення необхідності в наявних коштах власник сертифіката може його продати безпосœередньо банку або на вторинному ринку цінних паперів без загрози значної втрати від зниження відсоткової ставки, але з урахуванням терміну, що залишився до моменту погашення сертифіката.

Депозитна політика комерційного банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, доходності і ризику.[19]

В банківській практиці існують такі загальні критерії оптимальності депозитної політики:

-  зв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

-  диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;

-  сегментування депозитного портфеля(за клієнтами, послугами, ринками);

-  диференційований підхід до різних груп клієнтів;

-  конкурентоздатність банківських депозитних продуктів.

У роботі комерційних банків із залучення депозитів (вкладів) важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання доходів від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом до активізації внесків. Процентна політика є одним з показників надійності і стабільності ресурсної бази комерційного банку і повинна вкладатися в рамки двох протилежних граничних вимог: по-перше, процентна ставка за депозитами повинна бути достатньо привабливою для потенційних вкладників; по-друге, процентна ставка не повинна різко перевищувати нижню межу процентної маржі між активними і пасивними операціями банку

1.3 Законодавча база проведення операцій з депозитами фізичних осіб

При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах, при розробці та проведенні своєї депозитної політики банки України керуються Законом України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. № 2121-Ш та іншими законодавчими актами України.

Банки при відкритті та веденні рахунків своїх клієнтів-фізичних осіб керується “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління НБУ від 18.12.98р. №527, а також зміни до цієї інструкції затверджені постановою Правління НБУ від 14.04.2000р. №146, “Інструкцією про касові операції в банках України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 14.08.03.№337, “Положення про ведення касових операцій у національній валюті України “ від 19.02.01 №72, затверджене постановою Правління НБУ та зміни до положення від 1 серпня 2001р. та “Правилами організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями НБУ та комерційними банками в національній валюті”, від 05.02.2001р. №44 затвердженими постановою Правління НБУ.

При проведенні бухгалтерського обліку операцій з депозитами фізичних осіб банки керуються “Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 15.09.2004 №435, “Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджених постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 року №316 та зміни до них.

 Важно заметить, что для страхування вкладів фізичних осіб банки керуються постановою Правління НБУ “Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації ” від 11.01.01. №8, а також зміни до положення затвердженими постановою Правління НБУ від 26 червня 2001р. №239.

 Також банки України в процесі проведення своєї депозитної політики керуються рішеннями Ради і Правління банків і не повинні суперечити загальним стратегічним планам банка у проведенні їх діяльності. Для більш чіткого опису своєї політики стосовно залучення депозитів фізичних осіб та операцій з ними Правліннями банків затверджується положення про порядок здійснення операцій за поточними та строковими депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб у національній та іноземній валютах.

1.4 Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкриваються поточні рахунки, що мають назву вклади «до запитання». Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа͵ що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку. (Див. рис.1.1.)

В угоді зазначаються дані документа͵ що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання і ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. За дорученням власника рахунку-резидента͵ операції за рахунком може здійснювати інша особа — резидент.

Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі.

Працівник банку

1.  ознайомлює клієнта з умовами

а) мінімальний розмір вкладу;

б) режим користування вкладом;

в) % ставка по вкладу.

Клієнт

1.  заповнює документи:

- ф № 51/36 прихідний касовий ордер (додаток №5)

- ф № 13 алфавітна картка (додаток №6)

Контролер

1.  відкриває вкладникові особовий рахунок №1 (додаток №7)

а) виписує картку особового рахунку,

в якій клієнт ставить зразок свого підпису;

б) прізвище, ім’я по батькові, рік народження,

 домашня адреса, МФО банку, порядковий номер

особового рахунку;

Контролер 1. оформлює алфавітну картку ф №13 ( назва установи банку, порядковий номер особового рахунку)

2. оформлюється ф №1 (дата͵ сума і залишок відсотків, підпис)

3. оформляються ф №51/36 (сума нарахованих %, сума вкладу

 (цифрами), залишок вкладу, залишок %, підпис)

4. оформлює вкладну книжку (дата͵ сума вкладу, залишок

 вкладу прописом і цифрами, підпис)

5. передає документи внутрішнім порядковим (ф №51/36

 вкладна книжка)

Касир

1. перевіряє документи (правильність розрахунків, відповідність

 записів)

2. приймає гроші від клієнта (після прийняття розписується

 у вкладній книжці та ф №51/36)

3. видає клієнту вкладну книжку.

Рис.1.1. Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

-кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

-виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

-орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

-відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

-кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

-кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

-інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

-розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

-розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

-відрахування до державного й місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

-розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

-розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

-розрахунки за куплену іноземну валюту;

-інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб — нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

-кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

-кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

-кошти від продажу власного майна;

-успадковані кошти;

-кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);

-виплата страхових сум;

-кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або використані не повністю;

-інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться операції у грошовій одиниці України:

-видача коштів готівкою;

-видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

-розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

-сплата мита͵ податків та інших обов'язкових платежів;

-сплата страхових та членських внесків;

-здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

-перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

-перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

-перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

-перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестицію в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

-перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

-інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам — громадянам України, резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам — іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про його відкриття з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки — іменної чи на пред'явника).

Фізичній особі-нерезиденту — надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір відсотків та умови перегляду відсотків, а також умови розірвання угоди.

У разі відкриття вкладного рахунку фізичній особі-резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначені для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.


Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк”

2.1 Загальна характеристика економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.1 Короткі відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восœени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв'язку з введенням обов'язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву — Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

У вересні 1999 року Банк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30).

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп'ютерних та телœекомунікаційних технологій, системи елœектронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

У липні 2001 року Банк став субагем-том міжнародної платіжної системи «Western Union» («Вестерн Юніон») та почав здійснювати грошові перекази в цій системі. В серпні цього ж року Банк отримав ліцензії на емісію платіжних карток ВАТ «Укркарт» під номером LI № 00012 та на їх еквайрінг — під номером LA № 00012. Вже з листопада 2001 року Укрпромбанк став членом платіжної системи «Укркарт».

З 2000 року Укрпромбанк почав розширювати свою географію з метою здійснення операцій на регіональних ринках. На сьогоднішній день активно проводять обслуговування клієнтів 125 установ у містах Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луцьк, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта.

У березні 2001 року Укрпромбанк розширив ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримав можливість вести депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Наприкінці 2001 року у зв'язку з набуттям чинності нового закону України «Про банки та банківську діяльність» Банк отримав Ліцензію та письмовий Дозвіл Національного банку України № 67 на здійснення банківських операцій.

У грудні 2001 року Укрпромбанк вперше звернувся до Національного банку України з проханням розглянути його кандидатуру для участі у Другій кредитній лінії Європейського банку реконструкції та розвитку. В процесі розгляду заяви було проаналізовано фінансову звітність Банку (в тому числі і визнаними міжнародними аудиторськими компаніями), в результаті чого група управління проектами Міжнародних кредитних ліній при Національному банку України рекомендувала Укрпромбанк як кандидата для набуття статусу Банку-учасника Кредитної лінії МСП-2, що в майбутньому дасть змогу Банку активно підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу.

У червні 2002 року Радою директорів Eurocard International (Євро-кард Інтернешнл) схвалено вступ Укрпромбанку в якості афілятивного члена до Міжнародної платіжної системи Eurocard International (Євро-кард Інтернешнл), після чого Банк розпочинає емісію всіх видів платіжних карт Eurocard/MasterCard (Єврокард /Мастркард).

У результаті аудиторських перевірок Укрпромбанку в 2002 році незалежною аудиторською компанією «Deloitte & Touche» («Делойд єнд Туш) і в 2003 році Аудиторською фірмою «IGK-Україна Аудит» відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку отримано позитивний Висновок щодо фінансової звітності Банку.

Наприкінці 2004 року Укрпромбанк збільшив статутний капітал до 110 млн. грн., про що 3 грудня Головне управління Національного банку України зробило запис у Державному реєстрі банків України.

2.1.2 Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку

У 2004 році Укрпромбанк здійснював успішну діяльність, що підтверджується збільшенням обсягу чистих активів Банку в 5,4 рази — до 1006,81 млн. грн. та збільшенням прибутку до 2,45 млн. гри., тобто практично в 2,5 рази. Таке стрімке економічне зростання свідчить про постійне розширення ринкової ніші, зміцнення конкурентоспроможності та ефективності діяльності Банку.

Укрпромбанк впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населœення, інкасація торгової виручки і а операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

Найбільшими темпами серед активів Банку зростали процентні активи, які широко диверсифіковані як за територіальною, так і за галузевою ознаками. Середній розмір кредитів клієнтам Банку протягом 2004 року збільшився з 154,9 до 790,4 млн. грн., тобто в 5,1 раз.

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2004 року припадало 90,64%. Суворе дотримання Банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі Банку до 29,7 млн. грн.

За 2004 рік значно підвищилася увага Банку до активних операцій з фізичними особами, що знайшла своє втілення у стрімкому зростанні кредитування населœення (споживчі кредити, цільові програми «Автомобіль у кредит», «Товари в кредит», іпотечне кредитування на придбання житла), а саме: на 31.12.04 кредитний портфель фізичних осіб збільшився порівняно з початком 2004 року майже в 6 разів.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля Банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Стоит сказать, что для наочності аналізу активів побудуємо графіки (Див. рис.2.1. і 2.2.), використовуючи дані таблиць 2.1. і 2.2.

Таблиця 2.1.

Аналіз активів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

Активи (тис.грн) 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Грошові кошти та рахунок в НБУ 4265 10494 13761 29735
Позики та аванси, надані банкам 5303 16652 9827 122079
Позики та аванси, надані клієнтам 51628 68803 154858 790431
Основні засоби та нематеріальні активи, нетто 564 605 2818 43765
Інші активи, нетто 3958 4517 5313 20802

Таблиця 2.2.

Аналіз структури активів ТОВ „Укрпромбанку” на 31.12.2004р. (%)

Грошові кошти та рахунок в НБУ 2,95%
Позики та аванси, надані банкам 12,13%
Позики та аванси, надані клієнтам 78,51%
Основні засоби та нематеріальні активи, нетто 4,35%
Інші активи, нетто 2,07%

Динаміка активів в 2001-2004 pp.

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

а)

2001

 

2002

 

2004

 

2003

 

б)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

в)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

г)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

д)

Рис. 2.1. Динаміка активів ТОВ „Укрпромбанк” в 2001-2004р.р.

а) Грошові кошти та рахунок в НБУ

б) Позики та аванси, надані банкам

в) Позики та аванси, надані клієнтам

г) Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

д) Інші активи, нетто

Рис.2.2. Структура активів ТОВ „Укрпромбанк” на 31.12.2004р.

Грошові кошти та рахунок в НБУ – 2,95 %

Позики та аванси, надані банкам – 12,13 %

Позики та аванси, надані клієнтам – 78,51 %

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто – 4,35 %

Інші активи, нетто – 2,07 %

Надаючи повний спектр сучасних банківських послуг та продуктів, Банк постійно здійснює активну роботу в напрямку максимального задоволення потреб клієнтів. З метою підвищення якості та комфорту обслуговування населœення та корпоративних клієнтів керівництвом Банку зроблено ставку на розвиток мережі філій та відділень у різних регіонах України. Це дозволило за рік збільшити ресурсну базу Укрпромбанку до 890 млн. гри. або в 5,64 рази.

Правильно обрана стратегія залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, правильне позиціонування Банку на ринку банківських послуг обумовили суттєве збільшення залишків коштів па рахунках до запитання та строкових депозитів, які в 2004 році зросли в 6,6 раза: з 107,52 до 708,80 млн. грн.

Пріоритетні задачі фінансової політики Банку щодо формування ресурсної бази — формування стійкого ресурсного потенціалу для проведення кредитних операцій, з одного боку, та забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності — з іншого, знаходять своє відображення у структурі зобов'язань Банку: на кошти клієнтів на початок 2005 року припадало 88,26 % ресурсів.

Різноманітні види депозитних вкладів, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє задовольнити потреби найвимогливіших вкладників. Залучаючи кошти від клієнтів на взаємовигідних умовах (за умов дотримання безпеки та ліквідності), Банк не лише зміцнює власні позиції на вітчизняному банківському ринку, але й проводить швидкий перерозподіл коштів в економіці України, гнучко реагуючи па потреби клієнтів у фінансових ресурсах.

Стоит сказать, что для наочності аналізу пасивів побудуємо графіки (Див. рис.2.3. і 2.4.), використовуючи дані таблиць 2.3. і 2.4.


Таблиця 2.3.

Аналіз пасивів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

Пасиви (тис.грн) 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Позики та аванси, отримані від банків 6935 24654 4002 82319
Кошті клієнтів 19046 35813 138868 786130
Субординована позика 12450 12450 12798 12797
Інші зобов’язання 345 561 2330 9435

Таблиця 2.4.

Аналіз структури зобов’язань ТОВ „Укрпромбанку” на 31.12.2004р. (%)

Грошові кошти та рахунок в НБУ 2,95%
Позики та аванси, надані банкам 12,13%
Позики та аванси, надані клієнтам 78,51%
Основні засоби та нематеріальні активи, нетто 4,35%
Інші активи, нетто 2,07%

Динаміка пасивів в 2001-2003 pp.

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

а)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

б)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

г)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

г)

Рис.2.3. Динаміка пасивів в 2001-2004 pp. ТОВ „Укрпромбанк”

а) Позики та аванси, отримані від банків

б) Кошти клієнтів

в) Субординована позика

г) Інші зобов’язання

Структура зобов’язань на 31.12.2004р.

Рис.2.4. Структура зобов’язань на 31.12.2004р. ТОВ „Укрпромбанк”

Позики та аванси, отримані від банків – 9,24 %

Кошти клієнтів – 88,26 %

Субординована позика – 1,44 %

Інші зобов’язання – 1,06 %

Укрпромбанк є добре капіталізованим Банком середній розмір капіталу на 31.12.04 становив 19,70 млн. євро, що значно перевищує вимоги Національного банку України Для реалізації плану стратегічного розвитку Банку, отримання можливості збільшення максимального розміру кредиту, що може бути наданий одному позичальнику, наприкінці 2004 року Банком було доведено статутний фонд до 110 млн. грн., тобто він виріс у 2,45 рази Рухаючись в цьому напрямку, в 2005 році розмір статутного капіталу передбачається довести до 250 млн. грн. , що, з одного боку, підвищить фінансову стійкість Банку, а з іншого — забезпечить додаткові можливості збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Найбільшу питому вагу в капіталі Банку займає статутний капітал 86% та субординований борг, абсолютний розмір якого на 31.12.04 становив 12,79 млн. грн. (Див. рис.2.5.)

Структура регулятивного капіталу Укрпромбанку на 31.12.04

Рис.2.5. Структура регулятивного капіталу „Укрпромбанку” на 31.12.04

84 % - капітал 1-го рівня

16 % - капітал 1-го рівня

Якісне управління активами та пасивами Банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності Укрпромбанку отриманий в 2004 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2003 роком на 1467 тис. грн. або на 148,93% і становить 2452 тис. грн.

Основним джерелом формування операційного доходу та прибутку Банку є процентний дохід, який протягом трьох останніх років збільшувався наростаючим підсумком. В 2004 році процентні доходи Банку збільшились на 309,75% та досягли при цьому значення 82 569 тис. грн.

Внаслідок ефективної політики Банку з управління розміщенням залучених коштів, збільшення процентних доходів відбувалося значно швидшими темпами, що дало змогу отримати на 118,99% процентного прибутку більше, ніж в 2003 році, його розмір становив 34,05 млн. грн.

У зв'язку з активним розвитком регіональної мережі Банку, що дозволило розширити як дохідну, так і клієнтську базу Банку, в 2004 році спостерігалося підвищення комісійного прибутку на 5,35 млн. грн., або на 272,01% в порівнянні з минулим роком. Впродовж року Укрпромбанк отримав письмові дозволи НБУ, що дали право проводити операції з дорогоцінними металами та здійснювати інкасацію торгової виручки на валютному ринку України В перспективі планується подальше розширення спектру банківських послуг з метою гнучкого задоволення потреб клієнтів.

В результаті залучення Банком нових клієнтів, освоєння нових фінансових ринків чистий торгівельний дохід Банку від проведення валютних операцій збільшився на 195,89% та склав 1 080 тис. грн. При цьому, протягом 2004 року зменшилась його частка у структурі операційних доходів — з 1,6% до 1,2%.

У цілому протягом 2004 року структура доходів Банку була добре диверсифікована, а їх загальним обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу Банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення філейної мережі Банку (лише в 2004 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація привели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат Банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2004 році підвищилась.

У відповідності до вимог Національного банку України Укрпромбанк своєчасно та у повному обсягу формував страхові резерви під активні операції.

Стоит сказать, что для наочності аналізу фінансових результатів побудуємо графіки (Див. рис.2.6.), використовуючи дані таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Аналіз фінансових результатів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Процентний дохід 9433 12598 20151 82569
Комісійний дохід 5660 2037 2170 7876
Чистий торгівельний дохід 34 105 365 1080
Інші доходи 5 6 172 28

Серед основних напрямків стратегічного розвитку банку у 2004 році було збільшення обсягів та покращення якості послуг, що надаються клієнтам — фізичним особам.

Динаміка операційних доходів банку

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

а)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

б)

2003

 

2002

 

2001

 

2004

 

в)

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

г)

Рис.2.6. Динаміка операційних доходів ТОВ „Укрпромбанк” за 2001-2004рр.

а) Процентний дохід

б) Комісійний дохід

в) Чистий торгівельний дохід

г) Інші доходи

З цією метою населœенню було запропоновано широкий спектр послуг, серед яких:

·  відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті;

·  залучення коштів на депозитні вклади;

·  виплата пенсій та грошової допомоги;

·  операції з відправки та отримання грошових переказів;

·  купівля та продаж дорожніх чеків American Express (Амерікан Експрес);

·  прийом комунальних платежів;

·  прийом платежів за товари

·  та послуги від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

·  реалізація пам'ятних та ювілейних монет України;

·  здійснення операцій з обміну валют;

·  обмін зношених купюр;

·  видача довідок на вивіз валютних цінностей;

·  надання у тимчасове користування індивідуальних сейфів.

Зростання довіри до Банку з боку населœення відобразилось у збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком майже у 8 разів та станом на 31.12.04 склав більше ніж 430 млн. гри. При цьому, частка довгострокових залучень коштів в структурі депозитів населœення зросла. Так, станом на 31.12.04 сума довгострокових вкладів фізичних осіб складала 89 % від загальної суми.

Банк постійно розробляє нові депозитні програми для вкладників. У 2004 році було реалізовано декілька успішних акцій, в результаті яких вкладники мали можливість вигідно розмістити власні заощадження і а взяти участь у розіграшах цінних призів від партнерів Банку.

У цьому році Банк став переможцем тендеру, який проводився Пенсійним фондом України серед вітчизняних банків, та здобув право на виплату пенсій та грошової допомоги населœенню по всій території України. Банк розробив та запропонував населœенню Банківську програму підвищення пенсій, основною рисою якої с комплексне обслуговування пенсіонерів У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у Банку, мали можливість оформити депозитний вклад на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста͵ страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Пенсійна програма, що стартувала у вересні 2004 року, дозволила значно наростити клієнтську базу: кількість пенсіонерів, що відкрили рахунки в банку станом на 31.12.04 склала 5 610 чоловік.

Банк активно розвиває операції грошових переказів за системою Western Union (Вестерн Юніон) та «Anelik» («Анелік»). За 2004 рік кількість пунктів WU (ВЮ) збільшилась у 8 разів та склала станом на 31.12.04 116 пунктів. Обсяг виплат збільшився у 24 рази, а обсяг відправлень збільшився майже у 20 разів.

У квітні 2004 року Банк розпочав роботу в системі грошових переказів «Anelik» («Анелік»). Кількість пунктів динамічно зростала протягом року та склала 95 пунктів станом на 31.12.04. Обсяг виплат за період з квітня 2004 року по грудень 2004 року збільшився майже у 600 разів, а обсяг відправлень збільшився у 85 разів.

Банк здійснює приймання комунальних платежів від населœення, в тому числі: за квартплату, водопостачання, елœектроенергію, газ, кабельне телœебачення, користування телœефоном, міжміські та міжнародні розмови, послуги мобільного зв'язку. Банк запропонував програму, завдяки якій клієнти мають можливість сплачувати комунальні платежі через банкомати.

Банк активно розвиває прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб за договорами та без договорів, а саме: за товари та послуги, страхування, навчання, придбання нерухомості, послуги Інтернет-зв'язку тощо. Приймання платежів також здійснюється з наданням карток: за мобільний зв'язок; за Інтернет-зв'язок; за IP-телœефонію, приймання платежів до бюджету.

У 2004 році діяльність Укрпромбанку в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2004 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 805,89 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Укрпромбанк постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2004 році передбачала пошук нових моделœей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем — атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31.12.04:

10% — кредити промисловим підприємствам;

77% — кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% — кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2004 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб. Станом на 31.12.04 кредитний портфель фізичних осіб у гривневому еквіваленті склав 7,96 млн. грн.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2004 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

·  перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

·  перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

·  перегляд підходів до кредитного моніторингу.

Протягом 2004 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАТ «Миколаївнафтопродукт». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів — ТОВ «НК Альфа-Нафта», ЗАТ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «Інвестпроект», ЗАТ «ТД «Сумські добрива» та ін. На обслуговування залучено нових клієнтів — ВАТ «Суднобудівний завод «Залів», Група компаній «Верес», ЗАТ «ВТК «Немирів-Цукор», ЗАТ «СК «Укргаз», Севастопольський рибоконсервний завод та ін.

Продовжувалася робота по розвитку та вдосконаленню кредитних продуктів, які пропонуються клієнтам Банку.

Пріоритетними галузями кредитування у 2004 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

У 2005 році Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населœення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

Øзіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

Øпорівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

Øзіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

Øзіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників;

Øзіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населœення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

Øзіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

3. Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозв’язку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систематизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

Вкладення населœення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більш зрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв'язки між показниками, що досліджуються.

 Для чіткого уявлення про місце ТОВ “Укрпромбанк” на депозитному ринку фізичних осіб в України, треба співставити обсяги депозитних портфелів по залученню коштів населœення різних комерційних банків.

Згідно даних взяти з сайта Internet Асоціації українських банків побудуємо таблиці показників діяльності банків (Див.табл. 2.6. і 2.7.)

Таблиця 2.6

Обсяги депозитів населœення деяких банків України

Банк Депозити фізичних осіб (млн. грн.)
01.01.2003 01.01.2004 1.01.2005
До запитання Строкові До запитання Строкові До запитання Строкові
Приватбанк 668,314 1947,176 1064,092 3506,320 1147,210 4731,888
Аваль 716,259 1566,904 1161,173 3286,173 1265,919 3905,356
Укрсоцбанк 118,550 740,249 183,993 1571,705 252,010 1937,359
Укрсиббанк 54,823 399,485 87,811 846,042 109,349 1448,900
Надра 48,314 662,673 83,376 876,851 121,178 1510,063
Укрпромбанк 2,037 57,836 16,604 487,168 54,364 1049,709
Правекс-Банк 71,085 293,522 100,278 662,595 93,173 966,574
Мрія 21,215 145,287 21,330 267,651 22,657 363,868
Вабанк 25,238 121,002 31,354 212,168 34,974 279,528
БІГ Енергія 5,195 145,159 9,791 198,906 12,839 285,635

Таблиця 2.7

Депозити фізичних осіб ТОВ „Укрпромбанк” (млн.грн.)

На 01.01.2003р. На 01.01.2004р. На 01.01.2005р.
Сума, всього (млн.грн.) 59,873 503,772 1101,073
Питома вага (%) 0,40 1,679 2,789
Частка в зобов’язаннях (%) 37,89 49,08 59,049
Кошти до запитання (млн.грн.) 2,037 16,604 51,364
Строкові депозити (млн.грн.) 57,836 487,168 1049,709

Для більш поглибленого аналізу вкладень депозитів населœення в ТОВ “Укрпромбанк” розраховується показник темпу зростання вкладів, який розраховується за формулою:

Тзр = Y1 : Y0,                                                                                      (2.1)

де: Y1, Y0 – рівень показника у періоді відповідно звітному та базовому.

Показує, наскільки показник змінився у звітному періоді порівняно з базисним. Помноживши значення цього показника на 100%, дістанемо процентну величину показника звітного періоду відносно базисного.

Цей показник за 2002-2003рр. становить за вкладами до запитання 815,1%, а за строковими вкладами 842,3%. За період 2003-2004рр. темп зростання за вкладами до запитання дорівнює 309,4%, а за строковими 215,5%. Також можна разрахувати такий показник як темпу приросту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” за формулою:

Тпр = [(Y1 : Y0)-1]*100                                                                           (2.2)

Показує на скільки показник (обсяг депозитів фізичних осіб) у звітному періоді збільшився/зменшився порівняно з базисним.

Виходячи з розрахунку темпу приросту обсягів депозитів фізичних осіб можна відмітити, що за період 2002-2003рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 715%, а строкових вкладів на 742,3%. За період 2003-2004рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 209,3%, а строкових на 115,5%.

Аналізуючи результати розрахунку показників темпу росту та приросту депозитів населœення в ТОВ “Укрпромбанк” за період 2002-2004рр. можна зробити наступні висновки: банк за останні три роки постійно збільшує обсяги вкладів населœення зокрема депозитів до запитання та строкових вкладів, проте прослідковується значне збільшення строкових вкладів фізичних осіб. Виходячи з цього можна сказати, що банк у своїй політиці стосовно залучення коштів фізичних осіб більш орієнтується на залучення строкових вкладів ніж до запитання. Це ж може підтвердити результати розрахунку коєфіцієнта строкових депозитів який розраховується за формулою:

Ксд = Сд / Пз,                                                                       (2.3)


де:

Ксд - коєфіцієнт строкових депозитів який вказує на частку строкових

коштів населœення в загальному обсязі залучених коштів фізичних осіб;

Сд – строкові депозити фіз. осіб;

Пз – поточні зобов’язання перед населœенням .

За цим показником коефіцієнт строкових коштів населœення дорівнює у 2002р. – 0.966 (або 96,6%), 2003р. – 0,967 (або 96,7%), а за 2004р. – 0,953 (або 95,3%).

Одним з основних чинників при аналізі залучення депозитів фізичних осіб банку є розгляд та аналіз цінової політики банку. Як вже відмічалося раніше ціна депозиту це процентна ставка за вкладами.

ТОВ “Укрпромбанк” встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів. Зміни процентних ставок за вкладами за останні три роки можна прослідкувати за даними табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Процентні ставки за строковими депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” ( % річних )

Сума вкладу 2002р 2003р 2004р.
Термін депозиту (міс.) Термін депозиту (міс.)

Термін депозиту

(міс.)

1 3 6 12 1 3 6 12 1 3 6 12
від 500 до 5000 грн, - - 19% 23% - 15% 18% 22% - 13% 17% 19%
від 5000 грн, - - 21% 24% - 16% 20% 23% - 14% 18% 20%
від 300 USD - 7% 8% 9% - 6% 8% 9% - 5% 6% 7%
від 300 DEM(EUR) - 7% 8% 9% - 6% 8% 9% - 5% 6% 7%

Процентні ставки за вкладами до запитання дорівнюють :

-  у національній валюті України (грн.) – 5% річних.

-  в іноземній валюті(USD, EUR) – 2% річних.

Аналізуючи дані таблиці 2.8 треба відзначити, що за останні три роки роботи банку на ринку депозитів прослідкується зменшення відсоткових ставок за строковими депозитами в середньому на 5%. Але при цьому (табл.2.7) обсяги вкладів населœення не зменшилися, а навпаки збільшилися.

Зменшення процентів за вкладами в ТОВ “Укрпромбанк” можна пояснити тим, що банк прагне зменшити витрати на залучення коштів і отримати більшого прибутку від розміщення даних ресурсів.

У своєї діяльності ТОВ “Укрпромбанк” використовує як прості відсотки за строковими вкладами населœення так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів яка сплачується депоненту нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно, або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді (місяць) проходить на суму депозиту + раніш нарахованих відсотків.

Аналізуючи клієнську базу ТОВ “Укрпромбанк” за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.9.

Аналізуючи обсяги вкладень населœення за групами вкладників треба відзначити, що клієнти яким за 50 років є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що ТОВ “Укрпромбанк” тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основними напрямками в розробці нових депозитних продуктів, останніми роками, направлені на задоволення потреб саме цієї вікової групи населœення.


Таблиця 2.9

Обсяги вкладів в ТОВ “Укрпромбанк” за групами населœення, (млн. грн.)

Група населœення

(вік)

01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005
До запитання Строкові До запитання Строкові До запитання Строкові
21- 30 0,12 5,8% 7,11 12,3% 1,3 7,8% 34,1 7% 6,68 13% 33,59 3,2%
31- 40 0,2 9,6% 13,99 24,2% 2,84 17,1% 141,28 29% 11,81 23% 170,1 16,2%
41- 51 0,49 24,1% 12,26 21,2% 4,37 26,3% 133,48 27,4% 13,87 27% 305,47 29,1%
52 та більше 1,23 60,5% 24,47 42,3% 8,1 48,8% 178,3 36,6% 19 37% 540,6 51,5%
Сума 2,037 100% 57,836 100% 16,604 100% 487,168 100% 51,364 100% 1049,709 100%

 

Але при цьому, також, спостерігається постійно зростання активності і інших верств населœення стосовно вкладень в ТОВ “Укрпромбанк”. Це може свідчить про зростання довіри до банку. Так темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населœення) склали:

-  за період 2002-2003, на рахунках до запитання вкладників в віці 21-30 років – 1083%, 31-40 років – 1420%, 41-51 років – 892%, 52 та більше років – 659%;

-  на строкових рахунках вкладників в віці 21-30 років – 479%, 31-40 років – 1010%, 41-51років – 1088%, 52 та більше років – 729%.

Цей же показник за період 2003-2004рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21-30 років – 514%, 31-40 році – 416%, 41-51 років – 317%, 52 та більше років – 235%; на строкових рахунках вкладників у віці 21-30 років – 98%, 31-40 років – 120%, 41-51 років – 229%, 52 та більше років – 303%.

Розрахувавши цей показник можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населœення у пенсійному віці. За останній рік в ТОВ “Укрпромбанк” спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населœенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках “Онікс-пенсійний”, та інше) ніж для інших клієнтів банку.

Треба також відзначити зростання уваги банку саме на строкові вклади фізичних осіб. Про це свідчить дані рис. 2.7.

2004

 

2003

 

2002

 

Рис.2.7. Динаміка депозитів до запитання та строкових депозитів населœення в ТОВ “Укрпромбанк”.


Хоча строкові кошти більш дорогі для ТОВ “Укрпромбанк” ніж до запитання але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.

Аналіз вкладень фізичних осіб ми проводимо на підставі статистичних спостережень за 2002, 2003 та 2004 роки з метою визначення внутрішніх банківських резервів для досягнення оптимальних витрат по використанню цих ресурсів.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб характеризується такими даними таблиці 2.10. по банку „Укрпромбанк” та банківській системі України.

Таблиця 2.10.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб

Дата балансу УПБ – Укрпромбанк, БС – банківська система Сума, всього Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, % Частка в зобов`язаннях, % В тому числі
Кошти до запитання (рахунок 262 – 2628) Питома вага, % Строкові депозити (рахунок 263 – 2638) Питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
На 01.01.02 УПБ 50,531 0,35 36,17 1,7703 3,50 48,761 96,50
БС 12110,0 100,0 34,01 2385,67 19,70 9724,330 80,30
На 01.01.03 УПБ 59,873 0,40 37,89 2,037 3,40 57,836 96,60
БС 14883,612 100,0 34,48 2735,828 18,38 12147,784 81,62
На 01.01.04 УПБ 444,548 1,679 49,91 14,415 3,24 430,133 96,76
БС 29996,64 100,0 39,36 6441,505 21,47 23555,135 78,53
На 01.01.05 УПБ 1042,475 2,797 58,903 44,976 4,31 997,499 95,69
БС 37277,050 100,0 36,165 7118,172 19,10 30158,879 80,90

1. Для застосування методів аналізу абсолютних і відносних величин та порівняння розраховуємо середні залишки залучених коштів по банку „Укрпромбанк” за формулою середньої арифметичної простої

                                                 (2.4)

Бачимо збільшення величини показника за два роки на один порядок, що свідчить про перегляд грошово-кредитної політики банку в бік активного залучення коштів громадян для проведення активних операцій, що має подвійний як соціальний, так і економічний ефект: заощаджуються кошти населœення, зберігається їх купівельна спроможність, значні ресурси надходять для розвитку і інвестування економіки України.

Розраховуємо базисні і ланцюгові абсолютні зміни обсягів вкладень за формулою

, .                                                                   (2.5)

Базисні показники

Ланцюгові показники


По базисним показникам бачимо зростання обсягів вкладень, а по ланцюговим – що це зростання має прискорений характер.

Для визначення швидкості досліджуємих процесів в часі розраховуємо темпи зростання показника за формулою

                                                                               (2.6)

,

розраховуємо темпи приросту показника за формулою

                                                                                (2.7)

,

розраховуємо абсолютні значення одного проценту приросту вкладень за формулою

                                                                                   (2.8)

Бачимо, що на один процент приросту припадає майже одна кількість грошових одиниць як за перший рік, так і за два роки разом, тобто тенденція прискорення зростання величини обсягу залучених коштів має стабільний і систематичний характер (показник не зменшується), що є позитивною ознакою діяльності банку.

Результати аналізу відобразимо на графіку ряду динаміки (Див.рис.2.8)


Рис.2.8. Графік ряду динаміки

Із поточної фінансової звітності маємо такі дані про вклади фізичних осіб станом на 01.02.2005, які засвідчують збереження виявленої тенденції розвитку. (Див. тибл.2.11)

Таблиця 2.11

Вклади фізичних осіб ТОВ „Укрпромбанк” на 01.02.2005р.

Дата балансу УПБ – Укрпромбанк Сума, всього Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, % Частка в зобов`язаннях, % В тому числі
Кошти до запитання (рахунок 262 – 2628) Питома вага, % Строкові депозити (рахунок 263 – 2638) Питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
На 01.02.05 УПБ 1101,073 2,789 59,049 51,364 4,64 1049,709 95,34

Для розрахунку прогнозних показників на 2005 рік обсягів вкладів фізичних осіб визначимо середній темп зростання вкладень за 2002 – 2004 роки за формулою

:                                                                                   (2.9)

,

а також середні залишки вкладень за три роки (2002 – 2004)

Тоді очікуваний за 2005 рік обсяг вкладів фізичних осіб становитиме в середньому за формулою

:                                                                                               (2.10)

Знання очікуваних надходжень дозволяє раціонально і оптимально розподілити залучені кошти для здійснення кредитних і інших активних операцій банку.

Позитивну тенденцію зростання довіри з боку громадян – вкладників коштів до депозитної політики банку ілюструє зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб „Укрпромбанку” у загальному обсязі вкладів по банкам України (графа 4 таблиці 2.10) з 0,35% на початок 2002 року до 2,789% на початок 2005 року, що означає зростання як кількості вкладів, так і кількості вкладників.

Цікавим є дослідження динаміки зміни частки вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях пасиву балансу банку (графа 4 таблиці 2.10.). Якщо в цілому по комерційним банкам України цей показник тяжіє до стабільності і коливається біля значення в 36%, то для банку „Укрпромбанк” картина зовсім інша. Станом на 01.01.2002 і 01.01.2003 частка вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях банку приблизно дорівнювала середньо галузевому показнику, а вже станом на 01.01.2004 відбувся значний зріст показника до 49,91%, який станом на 01.01.2005 досяг значення 58,9%, тобто менеджери банку за відносно невеликий час 1 – 2 роки підняли ресурсну базу банку на новий, більш високий рівень. Про це ж свідчить восьмий (рейтинговий) номер „Укрпромбанку” в списку всіх комерційних банків України по показнику „Депозити фізичних осіб станом на 01.01.2005”.

2.  Наведені дані в таблиці 2.10. дають змогу проаналізувати структуру (склад) вкладень фізичних осіб в динаміці. Для цього визначимо середні величини приведених даних за методикою наведеною в першій частині дослідження. Отримані результати зведені в таблицю 2.12.

Таблиця 2.12.

Аналіз структури (складу) вкладень фізичних осіб в динаміці

Період, рік Середні залишки вкладень, всього В тому числі
Кошти до запитання Питома вага, % Строкові депозити Питома вага, %
1 2 3 4 5 6
2002 55,2020 1,9035 3,45 53,2985 96,55
2003 252,2105 8,2260 3,26 243,9845 96,74
2004 743,5115 29,6955 3,98 713,8160 96,02

Із таблиці 2.12. видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населœення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Кошти до запитання складають 3 – 4%, в строкові депозити (короткострокові, довгострокові) – 96 – 97% загального обсягу вкладень населœення на протязі останніх трьох років. Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населœення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення термінових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітнюванням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.

Прикладом успішної реалізації нових депозитних програм є виграш „Укрпромбанком” тендеру, який проводився в 2003 році Пенсійним фондом України серед вітчизняних банків. Банк здобув право на виплату пенсій та грошової допомоги населœенню на всій території України, розробив та запропонував населœенню програму підвищення пенсій, основною рисою якої є комплексне обслуговування пенсіонерів. У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у банку, мали можливість оформити депозитний вклад „Пенсійний” на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста͵ страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Стоит сказать, что для наочності зіставлення обсягів видів вкладів населœення побудуємо діаграму (див. Рис.2.9).

Рис.2.9. Обсяги видів вкладів населœення


Висновок: Зростання довіри до „Укрпромбанку” з боку населœення відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2003 рік у порівнянні з 2002 роком майже у 8 разів, а за 2004 рік – майже у 14 разів. При цьому частка довгострокових залучень коштів у структурі депозитів населœення зросла і становила станом на 01.01.2005 року 95,7% від загальної суми вкладів.

2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

При проведенні ТОВ “Укрпромбанк” операцій по залученню коштів фізичних осіб банк кирується положенням ТОВ “Укрпромбанк” про порядок здійснення операцій за поточними та строковими депозитними рахунками фізичних осіб у національній та іноземній валютах, яке затверджене Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” 05.10.2003р. Крім цього банк керується у своїй діяльності по залученню коштів вкладників Законом України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. № 2121-Ш, “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління НБУ від 18.12.98р. №527, а також зміни до цієї інструкції затверджені постановою Правління НБУ від 14.04.2000р. №146, “Правилами здіснення депозитних операцій для банківських депозитів”, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.97р. за №216 з урахуванням змін і доповнень, “Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 №418, “Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджених постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 року №316 та зміни до них та іншими нормативними актами України, Інструкцією «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 за №337

ТОВ “Укрпромбанк” проводить операції по залученню коштів населœення згідно розробленої депозитної політики банку та загальних стратегічних планів банку на ринку банківськіх послуᴦ.

Для більш єффективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Депортаменті неторгівельних операцій та платіжних карток – Управління неторгівельних операцій та роботи з населœенням. Основні завдання які виконує це Управління – забезпечення банка ресурсами, робота з населœенням, щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населœення по філіальній мережі банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Для збільшення кредитних ресурсів “Укрпромбанк” залучає депозити фізичних та юридичних осіб. Банк пропонує фізичним особам такі види депозитів:

В національній валюті:

Строковий вклад, Авансовий-відпускний, Вклад ”Депозитний”, Накопичуваний, Пенсійний вклад, Депозитний (ощадний) сертифікат на пред’явника, Вклад “До запитання”, Вклад“ До запитання”(пенсійний).

В іноземній валюті:

“До запитання”, Депозитний вклад, Вклад депозитний, який виступає як застава по кредитному договору, “Накопичуваний вклад”.

Депозити до запитання ТОВ “Укрпромбанк” залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання. До строкових депозитів відносяться різні види строкових ощадних і цільових вкладів.

ТОВ “Укрпромбанк” відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Банк та його філії чи відокремлені підрозділи банку відкривають поточні рахунки:

а) резидентам – громадянам України;

б) резидентам-іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

-  заяви;

-  паспорта;

-  договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника;

-  картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка;

Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорту і потім зберігаються в справі з юридичного оформлення.

Уповноважений працівник операційного підрозділу ТОВ “Укрпромбанк” перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера документів, операціоніст банка вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту, відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків.

Зарахування готівкових коштів вкладника на його рахунок проводиться через касу банка і оформлюється прибутковим касовим ордером. Для видачі з рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку оформляється видатковий касовий ордер.

На рахунок в національній валюті фізичних осіб зараховуються:

-  оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

-  виплата страхових та викупних сум, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

-  відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

-  кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

-  кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

-  орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна.

Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказується помери рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою.

При відкритті строкового депозитного рахунка фізичним особам оформлюється такий же пакет документів як і при відкритті поточного рахунка.

Під час відкриття строкового депозитного рахунка одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку суму без обмежень розміру депозиту, а строкового депозиту у відповідності до умов різних рахунків.

Поточні та строкові рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі таких документів: заяви, паспорту, договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника, картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка.

Фізична особа-нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Фізичні особи можуть зарахувати на свій депозитний рахунок іноземну валюту як у готівковій так і безготівковій формі якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Депозитний рахунок фізичної особи в ТОВ “Укрпромбанк” закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або між банком та власником рахунку.

Депозитний рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору. У разі переоформлення депозиту на такий же термін, банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер вкладного рахунку. У журналі реєстрації рахунків, в обов’язковому порядку, здійснюються відмітки про закриття рахунків.

Якщо після встановленого терміну депонент не отримав своєчасно суму депозиту і умовами укладеного раніше договору не передбачено порядку перерахування депозиту, то сума депозиту обліковується за тим самим рахунком, що і раніше. Тому є доцільним в умовах договору передбачати порядок перерахування суми депозиту на поточний рахунок клієнта після закінчення терміну дії депозитної угоди.

За депозитними рахунками фізичних осіб нараховуються проценти у встановлених договором розмірах. Розмір процентів за депозитами встановлюються ТОВ “Укрпромбанк” залежно від виду валюти, суми та строку зберігання депозиту, діючих відсоткових ставок в певному регіоні та необхідності залучення додаткових ресурсів.

Банк може переглядати та змінювати за згодою депоненту процентні ставки за депозитними рахунками залежно від попиту на ресурси на міжбанківському ринку України та інших об’єктивних причин.

При незгоді депонента на зміну процентної ставки, депозитний договір може бути достроково розірваний з нарахуванням відсотків по процентній ставці, обумовленій в договорі, за фактичний термін зберігання банком депозиту в порядку передбаченому чинним законодавством.

Відсотки за депозитами населœення нараховуються та обліковуються щомісячно за методом факт/факт (фактична наявність днів у місяці та році) на суми щоденних залишків за депозитними рахунками. При розрахунку відсотків враховується перший і не враховується останній день договору на відкриття рахунку фізичним особам. При нарахуванні відсотків за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення строку договору. Процентні витрати за депозитами за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

Усі умови щодо нарахування відсотків визначаються в договорі на відкриття рахунку фізичній особі. Відсотки за рахунками вкладників можуть сплачуватися при погашенні депозиту, періодично(щомісяця, щоквартально, тощо) та авансом, що обумовлюється в депозитному договорі.

 Проценти за депозитами можуть перераховуватись на поповнення депозиту (капіталізація процентів), якщо це обумовлено в депозитному договорі між ТОВ “Укрпромбанк” та вкладником. Нарахування відсотків за вкладами з урахуванням суми поповнення здійснюється за відсотковою ставкою, обумовленою в договорі на відкриття депозитного рахунку, яка встановлена відповідно до початкової суми внеску.

Сплата відсотків авансом(на період) проводиться одночасно із внесенням коштів на депозит. Сума, отримана від депонента͵ буде менша від номіналу депозиту(вказаного в угоді) на суму сплачених авансом відсотків. Сплачені авансом відсотки не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати.

В ТОВ “Укрпромбанк” розрахунок відсотків за вкладами фізичних осіб проводиться за такою формулою:


СП= СД * ПС * ДП                                                                       (2.11)

           ФДР * 100

Де: СП – сума процентів за вкладом;

ПС – процентна ставка за вкладом;

ДП – кількість календарних днів періоду за який проводиться нарахування процентів за вкладом;

ФДР – фактична кількість днів у році.

Нараховані відсотки за рахунками фізичних осіб зараховуються на рахунок у повних одиницях валюти з двома десятковими знаками. Виплата готівки в іноземній валюті здійснюється в повних одиницях валюти.

Дострокове зняття депозиту або припинœення депозитного договору можливе з ініціативи депонента͵ якщо це зазначене в депозитному договорі.

У разі, якщо депонент вимагає повернення депозиту до закінчення дії депозитного договору, банк, згідно умов депозитної угоди, або застосовує процентну ставку, встановлену для депозитів до запитання(при цьому різниця між нарахованими та фактично сплаченими депоненту відсотками вважається як зниження процентних витрат банку), або проценти за вкладом за останній період зовсім не сплачуються депоненту.

За окремими видами депозитів фізичних осіб депоненти можуть поповнювати свій рахунок. При цьому внесена сума дораховується до залишку вкладу і в подальшому проценти будуть нараховуватись на всю цю сумарну суму вкладу (тепер вона і буде складати залишок по вкладу).

Фізична особа – власник депозиту може видати іншій особі довіреність, засвідчену нотаріально, або довіреність, прирівняну до нотаріально посвідчених.

Доручення на вклади мають право оформляти тільки повнолітні вкладники. Вони можуть бути одноразові і на тривалий строк, оформлені як поза банком, так і в банку безпосœередньо на особових рахунках вкладників. Доручення на вклад не можна оформляти на неповнолітню особу.

На дорученні має бути вказано дата видачі і обов’язково підпис вкладника. Доручення оформляється на одну чи кілька осіб терміном не більше ніж три роки(якщо термін не вказаний – доручення дійсне протягом року ) у присутності представника вкладника або без нього.

Видача готівки фізичній особі по довіреності проводиться після пред’явлення довіреною особою паспорта та вкладної книжки. З того моменту, коли банку стає відомо про скасування довіреності, смерті власника рахунка, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім від самої довіреної особи, чи з інших достовірних джерел, банк припиняє виконання розпоряджень за рахунком від довіреної особи.

Депозит може бути заповіданий фізичною особою – депонентом згідно заповіту. Депонент має право змінювати або скасовувати заповіт.

Заповідальні розпорядження на вклади оформляються в ТОВ “Укрпромбанк” на особових рахунках вкладників, якщо вони оформлені поза банком – то обов’язково завіряються нотаріально. Вклади можуть заповідатися будь-якій особі(групі осіб), які входять чи не входять в коло спадкоємців згідно із законом, а також різноманітним організаціям чи державі.

Операції з вкладами та депозитами населœення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу “Операції з клієнтами” Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Операції з коштами на рахунках до запитання фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2620 “Поточні рахунки фізичних осіб”

2621 “Кошти за довірчими операціями фізичних осіб”

2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”

2625 “Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками”

2628 “Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб”

Операції за строковими вкладами фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2630 “Короткострокові депозити фізичних осіб”

2635 “Довгострокові депозити фізичних осіб”

2638 “Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб”

Існують такі основні проводки в бухгалтерському обліку при проведенні операцій по депозитам фізичних осіб:

1.  Облік номіналу депозиту (депоненту відкривається рахунок після оформлення відповідної документації):

Дт. 1001 “Банкноти та монети в касі банку”, 1200 “Коррахунок в НБУ”, 2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”.

Кт. 2620, 2630, 2635

2.  Облік номіналу депозиту у разі сплати відсотків авансом на дату залучення строкового депозиту:

Дт. 1001, 1200, 2600 – на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів.

Дт. 3500 “Витрати майбутніх періодів” – на суму сплачених авансом процентів.

Кт. 2630, 2635 – на суму номіналу депозиту.

3.  Нарахування процентів за депозитами:

Дт. 7040 “Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб”,

7041 “Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб ”.

Кт. 2628, 2638.

4.  Сплата відсотків за депозитом:

Дт. 2628, 2638

Кт. 1001, 1200, 2620.

5.  Якщо дата нарахування та дата сплати відсотків збігаються:

Дт. 7040, 7041.

Кт. 1001, 1200, 2620

6.  Капіталізація процентів:

Дт. 2628, 2638.

Кт. 2630, 2635.

7. Зняття готівки з депозитного рахунку:

Дт. 2620, 2630, 2635.

Кт. 1001, 1002.

8.  Погашення депозиту у визначений депозитним договором строк:

Дт. 2630, 2635.

Кт. 2620, 1200, 1001.

9.  Якщо на вимогу клієнта банк повертає депозит до закінчення строку дії депозитного договору, то при поверненні депозиту здійснюється перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою. Різниця між раніш нарахованих процентів і проценти які підлягають фактичній сплаті банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.

9.1.  Якщо протягом дії депозитного договору проценти не сплачувалися (тільки нараховувались)

Дт. 2638

Кт. 1001, 1200, 2600 на суму процентів за зниженою ставкою

Кт. 7041 на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.

9.2. Якщо проценти сплачувалися депоненту протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженими ставками проценти повертаються банку відповідно до умов договору:

повернення депонентом коштів банку з свого рахунку

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620

б) Дт. 2620

Кт. 7041

утримання із суми депозиту

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620 (з урахуванням суми яка перераховується банку)

б) Дт. 2630, 2635

Кт. 7041 на суму яка перераховується депонентом банку за зниженою ставкою.

2.4 Механізм управління депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

Основною стратегічною метою, яку ставить ТОВ “Укрпромбанк” в процесі управління депозитами фізичних осіб є забезпечення банка дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій банку.

Менеджмент депозитів населœення в ТОВ “Укрпромбанк” ставить собі за мету зниження витрат банку при залученні коштів фізичних осіб. Як вже відмічалося раніше, проценти які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на збільшення витрат банку, а отже й зменшення прибутку банку. Тому банк у своїй політиці стосовно залучення коштів населœення кирується одним з принципів роботи комерційного банку: “дешевше купити – дорожче продати”. Разом з тим банк розуміє, що процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб забезчити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей банківський продукт.

Менеджмент депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” складається з декілька етапів.

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення коштів населœення, та способів досягнення стратегічної мети банку. Останніми роками ТОВ “Укрпромбанк” орієнтується, стосовно залучення коштів фізичних осіб, на вузький сектор депозитного ринку, а саме на вкладників пенсійного віку. Це обумовлюється тим, що Пенсійний фонд України є одним з акціонерів банку. Разом з тим ТОВ “Укрпромбанк” працює й на інших секторах ринку депозитів фізичних осіб.

На цьому ж етапі проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, загального обсягу залучення коштів населœення, суми процентних витрат банку за користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі фактори як:

- стан даного ринку та зміни кон’юктури ринку;

- економічні та інфляційні процеси в країні;

- зміни в законодавчій базі країни;

- рівень доходності населœення;

 - та інші.

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населœення стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз середнього доходу населœення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб зберігати свої кошти в банку). При цьому менеджери банку розділяють потенційних клієнтів за віковим критерієм (табл. 2.13).

Результатом аналізу груп населœення є визначення чи готові клієнти тієї, чи іншої вікової групи на співпрацю з банком.


Таблиця 2.13

Групи вкладників ТОВ “Укрпромбанк” за віковим критерієм

Група вкладників Вік клієнта
1 21-30
2 31-40
3 41-51
4 52 та більше

Плануючи розмір твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, менеджери банку аналізують фактичний розмір залишків на вкладних рахунках в попередні роки по ТОВ “Укрпромбанк” та комерційних банків- конкурентів в динаміці. Найбільш прогнозованими є строкові депозити в банку, тому що вони залучаються банком на певний строк, про що вказується в депозитному договорі. При цьому забрати кошти з цього рахунку раніше встановленого терміну може змусити вкладника у випадках:

-  несприятливих змін в економіці країни;

-  погіршення фінансового стану банку;

-  зміна депозитної політики в банку (достатньо відчутне зниження процентної ставки за вкладами, збільшення мінімальної суми вкладу та інше).

Планування загального обсягу депозитів фізичних осіб тісно взаємозв’язане з обсягом активних операцій які ТОВ “Укрпромбанк” планує проводити, та інших депозитних та не депозитних джерел залучення ресурсів.

Для просування депозитних продуктів на ринку ТОВ “Укрпромбанк” обрало інноваційну стратегію маркетингу. Тобто банком розробляються нові банківські продукти та просуваються, переважно, на старих ринках. Так з 2001 року ТОВ “Укрпромбанк” почав залучати кошти пенсіонерів не тільки через мережу своїх філій та відділень, але й через мережу Укрпошти. Була впроваджена внутрішня платіжна система для отримання клієнтами банку пенсій по пластикових картках “Онікс-пенсійний”, впроваджено пенсійний рахунок “до запитання” з процентною ставкою, що у двічі перевищує ставку за рахунками до запитання інших вкладників, за строковим рахунком “Пенсійний” вкладники–фізичні особи можуть отримувати найбільші проценти порівняно з іншими строковими депозитами в ТОВ “Укрпромбанк”.

На другому етапі менеджери ТОВ “Укрпромбанк” встановлюють ціну на депозити, тобто процентні ставки за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не тільки клієнтську базу але й прибутковість банку.

В процесі прийняття рішення стосовно розміру процентних ставок за різними видами депозитів фізичних осіб, менеджери ТОВ “Укрпромбанк” використовують комбінацію багатофакторного способу ціноутворення та диференціацію тарифних ставок для окремих груп вкладників. Цей спосіб ціноутворення передбачає встановлення більш високі проценти за вкладами для певної групи клієнтів банку (як правило це вкладники з більш прогнозованими залишками коштів на їх рахунках), так і закріплення найкращих клієнтів банку шляхом встановлення більш прийнятних для них цін та умов за вкладами.

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб встановлюються банком враховуючи процентну політику банку стосовно активних операцій, планового рівня прибутковості цих операцій, стратегії банку стосовно розширення клієнтської бази банку, вартості інших джерел залучення ресурсів. Також враховується вид депозиту (за строковими депозитами процентні ставки вище ніж за строковими).

Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки за депозитами у випадку змін економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки НБУ.

Процентні ставки за депозитами встановлюються по кожній групі вкладників у відповідності до пріоритетності тієї чи іншої групи для банку.

На третьому етапі проводиться контроль за виконанням планових завдань по залученню коштів населœення. У випадку коли не досягаються планові показники проводиться аналіз причин які вплинули на невідповідність фактичних даних плановим та розробляється комплекс дій для зміни існуючого положення (наприклад зміна процентної політики банку, зміна умов депозитів про що повідомляються клієнти банку та інше). В таких ситуаціях можливо також й зміна планових параметрів, але це скоріш виключення ніж практика.

Розглядаючи механізм менеджменту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” треба відмітити наступне: вцілому механізм менеджмента вкладів в банку є досить на високому рівні, але з тим треба зазначити, що механізм аналізу клієнтської бази в банку та методика ціноутворення депозитів населœення потребують оптимізації.


Розділ 3. Напрямки оптимізації менеджменту депозитів фізичних осіб в комерційному банку

3.1 Оптимізація методики аналізу клієнтської бази ТОВ “Укрпромбанк”

Розглядаючи механізм управління в ТОВ “Укрпромбанк” депозитами фізичних осіб треба відмітити, що менеджери банку приділяють не достатню увагу аналізу клієнтської бази банку. З тим, в міжнародній практиці інформація, яка характеризує клієнтів комерційного банка займає одне з найважливіше місце в формуванні депозитної політики банку.

Дослідження окремого клієнта може бути достатньо поглибленим, але для більшості клієнтів такий детальний аналіз не є прийнятним з огляду на обмеження ресурсів банку. В той же час на практиці дуже зручно мати характеристики як одного клієнта так й суцільну характеристику клієнтів. Це дозволить більш точно дізнатися про потреби клієнтів в банківських продуктах та послугах.

Розглянемо можливість удосконалення організації аналізу інформації клієнтської бази ТОВ “Укрпромбанк”. Сформулюємо цю задачу як вдосконалення аналізу клієнтів через виявлення характеристик стану клієнтської бази банку Q.

Q = (фінансове, соціально-психологічне становище, відносини з банком).

Клієнтська база депонентів банка визначається складовими

Q = (u, m, f),                                                                                   (3.1)

де: u – сукупність параметрів які характеризують фінансовий стан клієнтів банку;

m – сукупність параметрів які характеризують соціально-психологічний стан клієнтів;

f – сукупність параметрів які характеризують відносини депонентів з банком.

Кожна з груп клієнтів (або окремо взятий клієнт) q характеризується за наступними групами показників – фінанси, соціально-психологічний стан, відносини з банком.

q = (ui, mi , fi),                                                                                (3.2)

де:

ui = {ui} = (u¹i, u²i,.....,ui) – показники, які характеризують фінансовий стан і-го клієнта͵ U – кількість показників (табл. 3.1).

mі = {mi} = (m¹i, m²i,.....,mi) – показники соціально-психологічного становища і-го вкладника, де M – кількість показників (табл. 3.2).

fi = {fi} = (f¹i, f²i,.....,fi) – показники які характеризують відносини і-х вкладників і з банками, F – кількість показників (табл 3.3).

Таблиця 3.1.

Показники фінансового стану клієнта банку

Показники Рівень
високий Середній низький
Доход клієнта 3 2 1
Доход клієнта у порінянні з середнім доходом населœення 3 2 1
Характер притока грошових коштів 3 2 1
Структура джерел надходжень коштів 3 2 1

 

Соціально-психологічний стан клієнта банка залежить від багатьох факторів, основними з яких є сукупність показників соціально-психологічного стану клієнта.

Показники фінансового стану вкладника, соціально-психологічного стану клієнта та відносин з банком ранжуються по трьом рівням – високий, середній, та низький. За кожним показником менеджер банку ( засобами експертної системи ) або клієнт (заповнюючи розробленою банком анкету) виставляє бали – 1, 2, 3 які характеризують той чи інший показники за рівнем.

Таблиця 3.2

Показники соціально-психологічного стану клієнта

Показники Рівень
високий Середній низький
Вік 3 2 1
Термін проживання в даному регіоні 3 2 1
Кваліфікація 3 2 1
Стаж роботи 3 2 1
Сімейний стан 3 2 1
Досвід 3 2 1
Відношення до спорту 3 2 1
Оцінка розміра власності 3 2 1
Проведення незаконих операцій 3 2 1
Участь в кримінальних справах 3 2 1
Участь в благодійності 3 2 1
Оцінка іміджа 3 2 1
Солідність 3 2 1
Престиж 3 2 1
Азартність 3 2 1
Інтенсивність відношень з банками 3 2 1
Професійний ріст 3 2 1
Підприємницький склад мислення 3 2 1
Здатність йти на ризик 3 2 1
Стан здоров'я 3 2 1

Після присвоєння кожному з показників фінансового стану клієнта͵ соціально-психологічного стану вкладника, відносин клієнтів з банком відповідного балу у відповідності до рівня, проводиться процедура оперування з значеннями показників стану клієнта.

|q| = (|ui |, |mi|, |fi | ),                                                                       (3.3)

де: | а | - значення рівня показника а ( а – будь-який з показників характеристики клієнта {приймає значення 1,2,3} ).

Таблиця 3.3

Показники відношення клієнта з банком

Показники Рівень
високий Середній низький
Кількість банків в яких обслуговується клієнт 3 2 1
Потреба клієнта в банківських послугах 3 2 1
Оцінка клієнтами цінової політики обслуговуючих банків 3 2 1
Тривалість стосунків з банком 3 2 1
Широта асортименту послуг банку які споживає банк 3 2 1
Можливість збільшення споживання продукції банку 3 2 1
Доля депозитних операцій клієнта з банком серед усіх операцій з банком 3 2 1
Безпека взаємовідносин клієнт-банк 3 2 1
Обсяг споживання банківських продуктів клієнтом 3 2 1
Рівень спілкування банка з клієнтом 3 2 1
Довіра вкладника банку 3 2 1

Присвоєння значень 1, 2 або 3 проводиться експертною системою. Результатом присвоєння значень характеристикам клієнта є визначення їх якість.


∑ |q| = ( ∑|ui |, ∑|mi|, ∑|fi | ) = q = ( ui, mi ,fi )                               - (3.4)


Проводиться сумування значень кожного з показників характеристик клієнта.

Потім проводиться розрахунок частки суми значень показників від

максимально можливого значення суми:


ηq = η( ui, mi ,fi ).                                                                           (3.5)


Значення ηui, ηmi, ηfi дозволяють:

отримати менеджерам банку інформацію стосовно яких аспектів діяльності клієнтів банку краще розвинуті, на основі чого можна визначити напрямки роботи банку з вкладниками, готовність клієнтів до споживання нових послуг банка.

Менеджери банку, у своїй роботі, при застосуванні цієї моделі можуть формувати свій набір показників необхідних для аналізу клієнтської бази банку, з огляду на ти чи інші завдання які ставить собі за мету менеджер.

Так, наприклад, для виявлення ставлення окремих груп населœення до строкових депозитів з відповідними умовами, до накопичувальних (ощадних) тобто довгострокових вкладів формуються окремі показники за фінансовим станом, соціально-психологічним станом клієнта͵ відношення клієнта до банка або до окремої операції. Тобто менеджер банку взмозі прослідити ставлення вкладників банку до пропонуємих їм продуктів з врахуванням фінансового та соціально-психологічного стану клієнтів.

Аналіз за наведеною моделлю може бути проведений як для кожного окремого клієнта (засобом анкетування), або за окремосформованими групами вкладників. При цьому пропонується групування клієнтів за віковим крітерієм (табл 3.4). Таке групування призведе до зниження витрат менеджерів на проведення аналізу клієнтської бази банку.


Таблиця 3.4

Групування вкладників банку за віком

Група вкладників Вік клієнта
1 18-25
2 26-35
3 36-45
4 46-55
5 56 та більше

При аналізі клієнтської бази банку менеджерам доцільно, для наочності, построїти діаграму значень показників фінансового, соціально-психологічного стану клієнта͵ відносин клієнта з банком. Наприклад можна графічно представити фінансовий стан і-го клієнта або групи клієнтів, при цьому по осі Х будуть відбиватися показники, а по Y значення рівня показників (в балах ) рис 3.1.

Рис.3.1 Фінансовий стан клієнта банка

За допомогою цієї моделі аналізу клієнтської бази ТОВ “Укрпромбанк” взмозі покращити структуру вкладників банку, контролювати зміни в пріоритетах тих чи інших груп клієнтів, дізнаватися про відношення клієнтів до нових або вже існуючих на ринку банківських продуктів.


3.2 Використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами як напрямок вдосконалення цінової політики ТОВ “Укрпромбанк”

Для покращення рівня менеджменту в ТОВ “Укрпромбанк” необхідно звернути увагу на цінову політику банку. Основна увага банка, при встановленні цін на депозитні вкладення, приділяється пріоритетністю тієї чи іншої групи клієнтів та стану ринку депозитів. Жорстка конкурентна боротьба за більш дешеві ресурси призводить до зростання процентних витрат банку за депозитами й одночасне зниження прибутку. Тому, в сучасних умовах, банк повинœен дуже уважно розробляти свою цінову політику стосовно залучення депозитів.

Більшість закордонних фінансових експертів прийшли до висновку, що для визначення ціни на депозити повинні використовуватись граничні витрати, тобто додаткові витрати які пов’язані з залученням нових коштів.

Причина полягає в тому, що часті зміни процентних ставок роблять розмір середніх витрат ненадійною для формування ціни на депозити. Так, якщо процентні ставки знижуються, додаткові (граничні ) витрати отримання нових грошових ресурсів можуть зменшитися нижче середніх витрат за всіма зібраними банком коштами. При цьому деякі активні операції будуть неприбутковими, коли їх співставляють з середніми витратами, але будуть більш прибутковими при оцінці з точки зору більш низьких граничних витрат на сплату процентів, котрі необхідно проводити сьогодні для проведення нових активних операцій. І навпаки, якщо процентні ставки зростають, гранична вартість нових грошових коштів сьогодні може значно перевищити середню вартість коштів. Якщо керівництво розраховує розмір активні операції на основі середніх витрат, то вони можуть бути не вигідними, це буде пов’язане з використанням більш високих граничних витрат отримання нових коштів на ринку.[39]

Відповідно до цього, вважаємо доцільним використовувати модель МакНалті для визначення ціни на депозити коли необхідно знати граничні витрати при переході від одного рівня ставок на депозити до інших та норму граничних витрат як відносну величину отриманих банком додаткових коштів. Якщо ж нам відома норма граничних витрат, то можна співставити її з очікуваними додатковими доходами (граничними доходами), які банк планує отримати від проведення активних операцій за рахунок нових вкладів. При цьому граничні витрати дорівнюють [39]:

ГВ = ∆СВ = НПС * СНПС – СПС * ССПС,                                (3.6)

де:

ГВ – граничні витрати;

∆СВ – зміна сукупних витрат;

НПС – нова процентна ставка;

СНПС – усі кошти які отримав банк за новою процентною ставкою;

СПС – стара процентна ставка;

ССПС – усі кошти отримані банком за старою процентною ставкою;

Норма граничних витрат дорівнює:

НГВ = ∆СВ/ДОК,                                                                          (3.7)

де:

НГВ – норма граничних витрат;

ДОК – додатково отримані кошти;

Для виявлення найбільш прийнятної для банку процентної ставки за депозитами проводиться порівняння норм граничних витрат та норм граничних доходів. Оптимальним є та процентна ставка, коли норма граничних витрат дорівнює нормі граничних доходів.

Для впровадження ТОВ “Укрпромбанк” методу процентних ставок на депозити за граничними витратами на практиці, треба розглянути наступний приклад.

Припустимо, що ТОВ “Укрпромбанк” планує видати кредит підприємствам сільськогосподарського комплексу України з отриманням 30 %-го доходу. Ці доходи банка й будуть граничними доходами, тобто додаткові доходи які банк буде отримувати надаючи кредити за рахунок залучення нових вкладів.

Керівницьтво банку планує залучити строкові кошти населœення для проведення операцій з кредитування. При цьому з ставкою 18% ТОВ “Укрпромбанк” може отримати 18 міл.грн. З ставкою 19% банк очікує отримати кредитних ресурсів на 22 млн.грн., з 20% ставкою за депозити банк отримає 27 млн. грн., з ціною 21% - отримає 31 млн.грн., 22% - 37 млн.грн, 23% - 42 млн.грн., а з процентною ставкаю за депозитами 24% планує отримати 45 млн.грн.

У відповідності до методу визначення процентних ставок на депозити за граничними витратами розрахуємо норму граничних витрат отриманих банком додаткових ресурсів за допомогою формул 3.6 та 3.7. Результати розрахунків представлені в табл. 3.5

Так, якщо банк збільшить процентну ставку за депозитами на нові вклади з 18% до 19% то норма граничних витрат буде дорівнюватися:

∆СВ = (0,19 * 22 млн.грн.) – (0,18 * 18 млн.грн.) = 0,94 млн.грн.

НГВ = 0,94/( 22 млн. грн. – 18 млн.грн. ) = 0,23 або 23%

Так само розрахуємо норму граничних витрат й для інших процентних ставок за депозитами.

Аналізуючи данні таблиці 3.5 треба відмітити, що за методом встановлення процентних ставок на депозити за граничними витратами, зростання процентних ставок за депозитами до 22% спостерігається перевищення граничних доходів над граничними витратами й зростання прибутку банка.

Сукупний прибуток банку досягає своєї верхньої межі у випадку коли норма граничних витрат дорівнює очикуваним граничним доходам, саме 2,8 млн.грн.([35 млн.грн.* 0,3] – [35 млн.грн.* 0,22] ). Але подальше збільшення процентної ставки за депозитами до 23% призводить до перевищення норми граничних витрат банку над очикуваним розміром граничних доходів й зменшує прибуток банку – 2,6 млн.грн. Розмір сукупного прибутку банка від операцій з кредитування, у відповідності до вартості кредитних ресурсів залучених банком, можна прослідкувати за рис.3.2.

Таблиця 3.5

Норма граничних витрат банку за різними процентними ставками на депозити

Сума нового залучення депозитів (млн.грн.) Ставка процентів за депозитами (%) Норма граничних витрат за депозитами (%) Очикуваний розмір граничних доходів банку (%)
18 18 18 30
22 19 24 30
27 20 24,4 30
31 21 27,8 30
35 22 30 30
37 23 40 30

 Таким чином для того, щоб збільшити прибуток банку від кредитних операцій менеджери ТОВ “Укрпромбанк” повинні встановити процентную ставку за депозитами на рівні 22% (ця ставки за вкладами є найбільш оптимальною для банка).

Ціноутворення за методом граничних витрат дає менеджерам банку цінну інформацію стосовно не тільки процентних ставок на вклади, але й про те, до якого моменту банк взмозі розширяти свою базу депозитів, перш ніж додаткові витрати зростання депозитів призведуть до зниження додаткових доходів й сукупного прибутку. Якщо прибуток починає зменшуватися, банк повинœен або шукати нові джерела ресурсів (з більш низькими граничними витратами), або проводити більш прибуткові активні операції, або комбінувати перше й друге.

Рис. 3.2 Розмір сукупного прибутку банка від операцій з кредитування, у відповідності до вартості кредитних ресурсів залучених банком


Висновки

Комерційні банки – це специфічні грошово-кредитні установи, які з’явилися в Україні в 1991-1992 р. головним компонентом їхньої діяльності є грошові кошти, а головною метою діяльності – отримання прибутку. Для досягнення цієї мети комерційні банки повинні вміти оптимізувати обсяги і структуру своїх грошових ресурсів, а основним джерелом банківських ресурсів є залучені й запозичені кошти.

У фінансових банківських рішеннях слід враховувати, що залежно від характеру рахунка, на якому зберігаються кошти клієнтів, можлива диференціація зазначених нижче стимулів (на прикладі найістотніших груп рахунків):

-  кількість і якість банківських послуг;

-  ціна послуг у цьому банку та в інших фінансово-кредитних установах;

-  швидкість проведення операцій;

-  чи клієнт користувався послугами цього банку раніше?

Характер рахунка Стимул для клієнта
Депозитні рахунки

1.Процентна ставка

2.Режим виплати процентів

3.Можливість капіталізації нарахованих процентів

4. Умови зміни процентної ставки.

Поточні рахунки

1.Швидкість проходження платежів

2.Комісія за розрахунково-касове обслуговування

3.Вимоги банку до оформлення платіжних документів.

Сучасна банківська практика в Україні свідчить, що можлива мотивація клієнтів банку не вичерпується наведеною вище системою і є можливості вдосконалення структури залучених коштів.

Виходячи з зазначеного, можна вважати, що у фінансовій стратегії комерційного банку, спрямованій на мотивацію суб’єктів ринку і збереження коштів у банку, слід застосовувати комплексний підхід. Тобто банк має створювати конкуренто здатні умови залучення коштів не лише для клієнта͵ а й забезпечити максимально можливий перелік послуг для тих суб’єктів ринку, з якими клієнт здійснює операції в процесі своєї діяльності. Акумуляція коштів кредиторів на строкових рахунках, яка зменшує частку грошових ресурсів, сконцентрованих на рахунках “до запитання” сприяє поліпшенню показників ліквідності та через них – фінансової стійкості банку.

Підсумовуючи сказане можна виділити важливе завдання комерційного банку – це підтримання постійного балансу між потребами в ресурсах і можливостями їх придбання в умовах, що забезпечують фінансову стійкість і задоволення інтересів партнерів та клієнтів. При цьому необхідним принципом є дотримання банком вимоги достатності ресурсів: обсяг мобілізованих на грошово-кредитному ринку засобів повинœен бути не меншим, але й не більшим, ніж це потрібно для розміщення коштів у найприбутковіших операціях. Тому для кожного комерційного банку актуальною є розробка програми регулювання і розміщення ресурсів, визначення сфери найдохідніших вкладень коштів у кредити й інвестиційні проекти на певний період, аналіз виконання програм. При оцінці банківських операцій доцільно застосувати комплексний підхід, що враховує всю сукупність питань, які пов’язані з конкретною угодою і водночас відображають загальний стан ресурсного забезпечення банку.

Принцип стійкості ресурсної бази потребує від банку більше уваги приділяти надійним ресурсним джерелам, до яких насамперед належать строкові депозити. Завдяки цим депозитам банки можуть вільно маневрувати залученими ресурсами у межах визначеного терміну за умови адекватного резервування. Світовий досвід переконує, що найстійкішим ресурсом для банку є депозити фізичних осіб, по яких спостерігається значно менший рух коштів, на відміну від депозитів юридичних осіб.

Банківська система власних грошей не має. Їх специфіка у тому, що вона перетворює капітал економіки, юридичних осіб у банківські ресурси, тобто гроші роблять тільки із грошей. Якщо необхідних грошей немає, то ті, що з’являються з нічого, - порожнє, руйнівні гроші – може продукувати лише НБУ, але багатішим від того український народ не стане. Багатство його залежить від успішної роботи економіки.

Отже, підбиваючи підсумки, доцільно зазначити, що першочергова орієнтація комерційних банків на сучасному етапі полягає у формуванні фінансових ресурсів для довгострокових інвестицій в економіку шляхом народжування грошової частини власного капіталу та залучення довгострокових депозитів від населœення і суб’єктів господарювання.

Ось чому створення сприятливого середовища, в якому КБ мали б змогу, з одного боку, мобілізувати банківські ресурси, а, з другого, здійснювати інвестиції, має стати головною метою банківської політики.

На сьогодні можна спостерігати досить жорстку конкуренцію серед комерційних банків України на ринку депозитів фізичних осіб, тому основним завданням банків в цій конкурентній боротьбі є впровадження ефективного механізму управління депозитами населœення.

Аналізуючи зобов’язання ТОВ “Укрпромбанк” треба відмітити, що депозити фізичних осіб банку є одним з основних джерел формування ресурсного потенціалу банка. Тому менеджери банку приділяють значну увагу до процесу управління вкладами фізичних осіб.

Процес менеджменту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” складається з трьох основних етапів й виконує основні завдання менеджменту вкладів в комерційному банку, а саме: використовувати джерела коштів які зменшують витрати залучення ресурсів банку, обирати оптимальні пропорції між розміром залучених коштів і капіталом, та підтримка збільшення стабільної депозитної бази.

Аналізуючи механізм менеджменту в ТОВ “Укрпромбанк” треба відмітити, що в процесі формування управлінського рішення, стосовно залучення коштів населœення, не приділяється достатньої уваги до аналізу клієнтської бази депозитів фізичних осіб. Наслідком цього є розвиток та впровадження нових депозитних продуктів лише на певному секторі ринку депозитів населœення.

Не досить оптимальний має вигляд й механізм встановлення ціни на депозити населœення (не приділяється достатньої уваги до встановлення процентних ставок за вкладами населœення з урахуванням витрат банку на залучення ресурсів та доходу банка від розміщення цих ресурсів).

Для вдосконалення управління депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” були запропоновані такі заходи як:

1) Для покращення аналізу клієнтської бази банку – оптимізаційна методика аналізу клієнтської бази, за допомогою якої менеджери можуть дізнатися про потреби певних груп вкладників в певних банківських продуктах, покращити структуру клієнтської бази банку.

2) Для вдосконалення процесу ціноутворення депозитів населœення було обґрунтовано використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами. Ця методика ціноутворення може допомогти менеджерам ТОВ “Укрпромбанк” отримувати інформацію стосовно того, до якого моменту банк в змозі розширяти депозитну базу, перш ніж додаткові витрати зростання депозитів призведуть до зниження додаткових доходів й сукупного прибутку.

На наш погляд, використання даних пропозицій нададуть можливість покращити рівень менеджменту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” й сформувати більш стабільну та ефективну ресурсну базу.


Список використаних джерел

1.  Агеев М. Управление депозитами комерческих банков//Бизнес информ – 2003 № 3-4.

2.  Балабанов И.Т. Основи финансового менеджмента-М.: Финансы и статистика, 1994.

3.  Банківська статистика / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач Ю.О. Веретельникова. — К.: КДТЕУ, 1998.

4.  Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / Уклад. А.В. Головач В.Б. Захожай, Н.А. Головач. — К.: МАУП, 1999.

5.  Банківські операції/ Під ред. Мороза. –К.:КНЕУ, 2000.

6.  Банковское дело: Справоч. пособие / Под ред. Ю. Бабичевой. — М.: Экономика, 1993.

7.  Банковское дело: стратегическое руководство.-М.: АО “Консалт-банкир”, 1998.

8.  Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

9.  Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка-М.: ЛОГОС, 1998.

10.  Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. – Мировой банк реконструкции и развития., 1993.

11.  Васюренко О.В. Банківський менеджмент – К.: 2001.

12.  Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках// Фінанси України – 2000 №11.

13.  Вступ до банківської справи / Під ред. Савлука. – К.: Лібра,1998.

14.  Головач А.В. Статистика банківської діяльності – К.: МАУП, 1999.

15.  Дзюблюк О. Формування процентної політики банків// Економіка України – 2000, №12

16.  Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційного банку – Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000.

17.  Довгань Ж.Н. Оптимізація ресурсної бази комерційних банків//Фінанси України – 2001, №6.

18.  Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ.

19.  Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679 – XIV.

20.  Заруба О.Д. Банківський менеджмент і аудит. — К.: Лібра, 1996.

21.  Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 2. – С. 16-19.

22.  Заруцька О.П., Коваленко В.В. Тенденції ціноутворення банківського процентного продукту // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 8. – С. 36-38.

23.  Захожай В.Б. Банківська статистика: завдання для самостійної роботи, ситуації для практичних та індивідуальних занять. — К.: КДТЕУ, 1996.

24.  Иванов В.В. Анализ надежности банка – М.: 1996.

25.  Івасів Б.С. Гроші та кредит: підручник / НБУ - Тернопіль: “Карт-бланш”, 2000 р.-510с.

26.  Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 №418.

27.  Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 №527.

28.  Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населœения: зарубежный опыт – М.: Финансы и Статистика, 1999.

29.  Кириченко О. Банківський менеджмент – К.: 1999.

30.  Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки//Вісник НБУ – 2004, №10.

31.  Котовська Р.Р. Банківські операції./Підручник. Львівський банківський коледж, 1998 – 85 с.

32.  Котовська Р.Р., Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. Львів.:”Центр Європи”, 1997.-312с.

33.  Кочетков В., Омельченко А. Основы экономического анализа банковской деятельности. - К.: УФИМБ, 1998. - 168 с.

34.  Кредитна система України та банківські технології: Навч.посіб.: У 3 кн./ За заᴦ. ред. д.е.н., проф. Сала І.В. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 578 с.

35.  Кумок С.И. Анализ деятельности коммерческого банка – М.: АОЗТ «Вече», 1994.

36.  Курочкин А.В. Основы управления ресурсами комерческих банков в современных условиях//Финансы и кредит – 2004, №5.

37.  Лабанова А. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України//Економіка.Фінанси.Право. – 2001, №12.

38.  Лаврушин О.И. Банковские операции.- М.: ИНФРА-М,1996.-208с.

39.  Лаврушина О.И. Анализ экономической деятельности клиентов банка – М .: ИНФРА, 1996.

40.  Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычисления – М.: ЮНИТИ, 1998.

41.  М.: Финансы и статистика, 1996.

42.  Мельникова І.М. Модель управління якістю депозитних послуг комерційного банку//Банківська система України: теорія і практика встановлення: Збірник наукових праць – Суми, 1999.

43.  Нетребчук Л.О. Проблеми залучення коштів комерційними банками//Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Т.4 – Суми, 2000.

44.  Нєізвестная О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку//Фондовий ринок – 2003. №32.

45.  Олійник Д. Ресурсна база українських банків як джерело ліквідності// Банківська справа №1, 2003.

46.  Основні орієнтири діяльності ТОВ ”Укрпромбанк” на 2005 рік.

47.  Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційний депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа. - 2003. - №1. - с.3-6.

48.  Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка –

49.  Положення про механізми рефінансування банків України, затверджене постановою Правління НБУ №82 від 28.02.2003р.// Нормативні акти НБУ.- 2003. - №4. - с.8-19.

50.  Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків. Постанова Правління НБУ №316 від 35.09.1997р.

51.  Правила здіснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.97р. за №216.

52.  Практика банковского дела. Стратегическое управление банковской деятельностью. — М.: Приор, 1995.

53.  Практическое пособие по банковской деятельности. Ч. 1. — М.: Информ. издат. и юрид. Центр "Зкономика и финансьі", 1995.

54.  Праслова С. Фінансові ресурси комерційного банку та шляхи оптимізації управління ними в умовах дестабілізації економіки//Регіональні перспективи – 2001, №1.

55.  Примостка Л. Управління активами та пасивами комерційного банку// Вісник НБУ – 2004, №2.

56.  Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. – К.:КНЕУ, 1998.

57.  Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку.- К.:КНЕУ,1999.

58.  Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка – М.: Финансы и статистика, 1996.

59.  Роуз С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995.

60.  С.Фабер, Г.Карчева. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році. Вісник НБУ, №3/2005, (стр. 9).

61.  Садвакасов К.К. Коммерческий банк: Управление. Анализ деятельности. Планирование и контроль – М.: «Ось-98»

62.  Тимофеева З. Аналитичекая работа в КБ // Деньги и Кредит. - 2002. - №2. - с.46-53.

63.  Уткин Э.А. Банковский маркетинг – М.: ИНФРА-М,1995.

64.  Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч.посібник / П.Г.Вашків та інш.; За ред. Є.І.Ткача. – К.: Либідь, 2002. – 324с.

65.  Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1995.

66.  Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.


ДОДАТКИ

Додаток А

БАЛАНС

за станом на 31 грудня 2004 року (на кінець дня) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2004 рік 2003 рік
АКТИВИ
1 Грошові кошти та залишки в НБУ 29 735 13 761
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 0 0
3 Кошти в інших банках 12 122 079 9 827
4 Цінні папери на продаж 13 0 0
5 Кредити та заборгованість клієнтів 14 790 431 154 858
6 Інвестиційні цінні папери 15 0 0
7 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 16 0 0
8 Основні засоби та нематеріальні активи 17 43 765 2 818
9 Нараховані доходи до отримання 18 14 467 3 897
10 Інші активи 19 6 335 1416
11 Усього активів 1 006 812 186 577
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
12 Кошти банків 1 82 319 4 002
13 Кошти клієнтів 20 786 130 138 868
14 Інші депозити 21 0 0
15 Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
16 Нараховані витрати до сплати 23 8 788 2 079
17 Інші зобов'язання 24 13 444 13 049
18 Усього зобов'язань 890 681 157 998
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
19 Статутний капітал 25 110 000 24 900
20 Капіталізовані дивіденди 0
21 Акції, викуплені в акціонерів 0
22 Емісійні різниці 0
23 Резерви та інші фонди банку 1200 907
24 Результати переоцінки необоротних активів 0
25 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 2 479 1787
26 Прибуток/збиток за звітний рік 2 452 985
27 Усього власного капіталу 116 131 28 579
28 Усього пасивів 1 006 812 186 577

Додаток Б

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за станом на 31 грудня 2004 року (на кінець дня) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2004 рік 2003 рік
1.1 Процентний дохід 2 82 569 20 151
1.2 Процентні витрати (48 520) (9 477)
1 Чистий процентний дохід 34 049 10 674
2.1 Комісійний дохід 2 7 876 2 170
2.2 Комісійні витрати (566) (205)
2 Чистий комісійний дохід 7310 1965
3 Дохід у вигляді дивідендів 3 0 0
4 Чистий торговельний дохід 4 1080 365
5 Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 0 0
6 Прибуток від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 0 0
7 Інший дохід 27 172
8 Операційний дохід 42 466 13 176
9 Збиток від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 0
10 Загальні адміністративні витрати 5 (13 289) (2 695)
11 Витрати на персонал 6 (15 386) (4 326)
12 Інші витрати (4 671) (1 864)
13 Прибуток від операцій 9120 4 291
14 Чисті витрати на формування резервів 7 (6 295) (3 129)
15 Прибуток до оподаткування 2 825 1162
16 Витрати на податок на прибуток 8 (373) (176)
17 Прибуток після оподаткування 2452 986
18 Непередбачені доходи/ витрати 9 0 (1)
19 Чистий прибуток/збиток банку 2 452 985
20 Чистий прибуток на одну просту акцію 10 0 0
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 10 0 0

Додаток В

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за станом на 31 грудня 2004 року на кінець дня (прямий метод) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2004 рік 2003 рік
1 2 3 4 5
1. Операційна діяльність
1 Процентні доходи, що отримані 71957 19 243
2 Процентні витрати, що сплачені (41 807) (7 842)
3 Комісійні доходи, що отримані 7 876 2 170
4 Комісійні витрати що сплачені (566) (205)
5 Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані 0 0
6 Інші доходи, що отримані 27 172
7 Інші витрати, що сплачені (14 609) (4 068)
8 Реалізовані результати від торговельних операцій 1261 319
9 Повернення раніше списаних активів 0 0
10 Виплати працівникам банку (15 392) (4 315)
11 Податок на прибуток, що сплачений (557) (206)
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 8190 5 268
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках кредитів та передоплат іншим банкам (23 217) (3 268)
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (642 304) (88 562)
15 Зменшення (збільшення) інших активів (370) 408
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від НБУ 0 0
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків 78 317 (20 652)
18 Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків 645 851 103 043
19 Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 1 815 (38)
20 Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 2
21 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 60 092 (9 067)
22 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 68 282 (3 799)

Подовження ДодатокУ В

1 2 3 4 5
II. Інвестиційна діяльність
23 Реалізація (придбання) інвестиційних паперів 0 0
24 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 0 0
25 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи 0 0
26 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів (48 667) (2 805)
27 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності (48 667) (2 805)
III. Фінансова діяльність
28 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 0 0
29

Збільшення (зменшення)

субординованих зобов`язань

0 348
30 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 85100 0
31 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 0 0
32 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 85 100 348
33 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 104 716 (6 256)
34 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 20 934 27146
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 125 469 20 934
IV. Вплив змін курсів валют 33 181 (44)

Додаток Д

Поточний (депозитний) рахунок №____________________________

Дата відкриття___________________

Картка із зразком підпису власника рахунку

Назва установи ТОВ „Укрпромбанк”_________________________________

_______________________________________________________________ (призвище, ім'я та по батькові власника рахунку)

Повідомляю зразок мого підпису, який є обов'язковим при здійсненні банком операцій за моїм рахунком.

(зразок підпису власника рахунку)

Підпис власника рахунка вчинœено

в моїй присутності:

_____________________

"___" _________20__р.

(підпис власника рахунка)________________

(відповідальний працівник банку)__________________________

"____" _____________20__р.


Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк" - 2020 (c).
Яндекс.Метрика