Пригодилось? Поделись!

Бюро кредитних історій

ЗМІСТ

Вступ

1 Необхідність створення бюро кредитних історій

2 Розвиток інституту кредитних історій в Росії

3 Принципи роботи бюро кредитних історій

4 Впливу кризи на роботу бюро кредитних історій

Висновок

Використані джерела та література


Вступ

Федеральний закон "Про кредитні історії" був прийнятий Державною Думою 22 грудня 2004 р., схвалений Радою Федерації 24 грудня того ж року. Створення інституту кредитних історій в Росії, вироблення і прийняття Федерального закону, що регулює цю область відносин, стикаються з низкою складних і суперечливих обставин і проблем.

Необхідність прийняття спеціалізованого законодавчого акту, який повністю був би присвячений кредитних історіях, викликана цілим рядом об'єктивних причин і не викликає сумніву. Перш за всœе, така необхідність може бути аргументована тим, що відсутність системи акумуляції інформації, що має на меті оцінити ризики при наданні кредиту, являє собою значний стримуючий фактор по відношенню до банківського сектору в цілому.

Інститут кредитних історій - це спеціально заснований інститут зі збирання, зберігання і доведення (у встановленому на законодавчому рівні порядку) до зацікавлених сторін відомостей. Подібна система за умови її нормального функціонування дозволяє розширити кредитування реального сектора економіки і підвищити рівень капіталізації банків. У свою чергу, відсутність такої системи неминуче тягне такі негативні наслідки, як:

- Зростання боргів кредитним організаціям;

- Збільшення вартості кредиту (у тому числі для сумлінних позичальників);

- Обмеження масштабів кредитування і, як наслідок, неможливість розвитку швидкими темпами багатьох секторів економіки;

- Невиправдані витрати і складність збору інформації про потенційних позичальників.

До прийняття Закону мала місце ситуація, при якій кредитні організації обмінювалися між собою інформацією, що стосується недобросовісних позичальників, так, наприклад, створювалися спеціальні "чорні" списки. Однак ясно, що такі списки і їх циркуляція ніяким чином на законодавчому рівні врегульовано не були. Тому подібний обмін відомостями не був ефективним та існуючих проблем не вирішував.

Прийняття Закону про кредитні історії - це значний крок на шляху вирішення зазначених вище проблем. У Законі визначаються такі поняття, як кредитна історія і її склад, визначається порядок формування, зберігання і використання кредитних історій, регулюється діяльність бюро кредитних історій, встановлюються принципи їх взаємодії з позичальниками.

Метою роботи є простежити історію і причини виникнення бюро кредитних історій. Вивчити проблеми використання бюро кредитних історій в умовах кризи.


1 Необхідність створення бюро кредитних історій

Удосконалення системи кредитування - необхідна умова розвитку економіки Росії. У першу чергу, це стосується банківського сектора, ефективне функціонування якого багато в чому стримується високими кредитними ризиками, обумовленими відсутністю достатньої інформації про потенційних позичальників. Наявність зазначених ризиків спричиняє ряд негативних наслідків - недостатній обсяг видаваних кредитів, високі процентні ставки, велике число випадків неповернення (невчасного повернення) кредитів та ін. Тому в Стратегії розвитку банківського сектора Російської в якості одного з інструментів оцінки та зниження кредитних ризиків було названо отримання кредитними організаціями в бюро кредитних історій (далі - БКІ) інформації про сумлінність виконання позичальниками зобов'язань перед банками, а також вказано на необхідність створення умов для функціонування БКІ на комерційній основі при обов'язковому забезпеченні прав суб'єкта кредитної історії.

На вирішення зазначених проблем спрямований Федеральний закон від 30 грудня 2004 р. N 218-ФЗ "Про кредитні історії", цілями якого є створення та визначення умов для формування, обробки, зберігання та розкриття БКІ інформації, що характеризує своєчасність виконання позичальниками своїх зобов'язань за договорами позики (кредиту), підвищення захищеності кредиторів і позичальників за рахунок загального зниження кредитних ризиків, підвищення ефективності роботи банків.

Правові інститути кредитних історій і БКІ за кордоном відомі вже з XIX ст., І їх ефективність для розвитку кредитної сфери не викликає сумнівів. В організації та порядку функціонування зарубіжних БКІ є істотні відмінності, які стали причиною дискусій щодо принципу організації БКІ в Росії. На стадії розробки Закону було поставлено питання про те, чи створювати єдинœе централізоване федеральне БКІ (як спеціалізована установа Банку Росії) або передбачити можливість створення БКІ як самостійних юридичних осіб. Це питання було вирішено в Законі на користь останнього підходу, що представляється позитивним з точки зору подальшого розвитку приватного сектора економіки та захисту конкуренції.

Примітно, що практика існування БКІ в Росії випередила законодавче регулювання їх діяльності - ще до прийняття Закону в Росії створювалися організації, по суті виконували функції БКІ як на федеральному, так і на регіональному рівнях (Некомерційне партнерство "Національне кредитне бюро", БКІ Некомерційного партнерства " Міжбанківська розрахункова система ", кредитне бюро при Асоціації банків Північного - Заходу, Самарське кредитне бюро та ін.) Однак подібні організації стикалися з численними труднощами, пов'язаними з невизначеністю їх правового статусу, колізіями щодо правового режиму інформації, що становить кредитні історії, і іншими проблемами, які вимагають нормативного врегулювання.

Позитивна роль БКІ полягає в тому, що вони:

- Забезпечують кредиторів (у першу чергу, банки) необхідними відомостями про потенційних позичальників, завдяки чому можливі найбільш точне прогнозування поворотності позик (кредитів), визначення їх оптимальної ціни і зниження ризику їх неповернення;

- Дозволяють знизити витрати на пошук інформації про позичальника, що веде до формування єдиного інформаційного поля всœередині кредитного ринку і встановлення кредиторами конкурентних цін на кредитні ресурси, а також зниження даних цін в цілому;

- Формують дисциплінуючий (стимулюючий) механізм для позичальників, так як прозорість кредитної історії зменшує ризик несумлінної поведінки, в тому числі шахрайства.

Для розгляду статусу БКІ слід звернутися до особливого понятійному апарату, що вводиться ст. 3 Закону.

Кредитна історія - це інформація, що характеризує виконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань за договорами позики (кредиту), причому в поняття "договір позики (кредиту)" Законом, крім названих договорів, включені й інші договори, які містять умову надання товарного і (або) комерційного кредиту. Склад кредитної історії визначений у ст. 4 Закону, при цьому запис кредитної історії представляє собою інформацію, що характеризує виконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань за одним договором позики (кредиту).

БКІ - комерційна організація, зареєстрована згідно з законодавством РФ і що надає послуги з формування, обробки та зберігання кредитних історій, а також з надання кредитних звітів та супутніх послуᴦ. Кредитний звіт (документ, що містить інформацію, що входить до складу кредитної історії) представляється БКІ за запитом осіб, які мають право на одержання зазначеної інформації відповідно до Закону (п. 3 ст. 3). Законом передбачено дві форми кредитного звіту - письмова і форма елœектронного документа (ЕД), при цьому користувачам кредитних історій кредитний звіт подається лише у формі ЕД, юридична сила якого підтверджена елœектронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису керівника БКІ або уповноваженої ним особи, а іншим особам - в обох формах.

 

2 Розвиток інституту кредитних історій в Росії

Слід зазначити, що для світової практики правовий інститут кредитних історій - не новина. Це справедливо і щодо Росії: проект установи кредитного бюро розглядався ще в той час, коли прем'єр-міністром був С.Ю. Вітте.

У новітній історії Російської Федерації про кредитні бюро всœерйоз почали замислюватися в середині 90-х років минулого сторіччя. Однак Федеральний закон N 218-ФЗ "Про кредитні історії" був прийнятий тільки напередодні 2005

Надалі в цей Закон були внесені зміни лише одного разу - Федеральним законом від 21.07.2005 N 110-ФЗ. Ці зміни стосувалися введення терміна "код суб'єкта кредитної історії", були також зроблені невеликі уточнення по тексту Закону, але головне - додана окрема стаття, присвячена Центральному каталогу кредитних історій.

Так як Закон торкався ряд інших діючих нормативно-правових актів, разом з ним відразу ж був прийнятий Федеральний закон від 30.12.2004 N 219-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про кредитні історії".

Відповідно до Закону N 218-ФЗ бюро кредитних історій має право в будь-який час запросити у користувача кредитної історії справжній екземпляр дозволу суб'єкта кредитної історії на отримання основної частини кредитної історії.

Ще буквально пару років тому багато кредитних організацій (а деякі і по сьогодні) брали згоду у суб'єкта кредитної історії шляхом включення відповідної фрази в заяву-анкету на надання кредиту, наприклад такого змісту:

"Позичальник не заперечує проти перевірки банком зазначених відомостей та залучення для цієї мети третіх осіб, в тому числі бюро кредитних історій".

Але найцікавіше, що такого роду анкета зазвичай заповнюється в єдиному екземплярі і призначена для подальшого зберігання в банку. Більше того, часто така анкета містить особисту інформацію про клієнта і параметрах кредиту в набагато більшому обсязі, ніж це передбачено Законом "Про кредитні історії".

Тобто, з одного боку, банк не має права законом відмовити в наданні такого роду "згоди" в бюро кредитних історій, а з іншого - можливо порушення Закону, розголошуються особисті персональні дані суб'єкта. А в разі оформлення анкети у формі оферти про надання кредиту (відповідно до ст. 435 ГК РФ) стіни банку може покинути часто і частину кредитного договору.

Рішенням цієї проблеми стало оформлення індивідуального згоди позичальника на запит даних з кредитного бюро, винœесене в окремий документ. Аналогічно справа йшла і з передачею даних у бюро кредитних історій: банки включають даний пункт безпосœередньо до договорів, наприклад:

"Банк має право передавати інформацію про кредит і про позичальника в бюро кредитних історій в обсягах і в порядку, визначених чинним законодавством".

У той же час договори, у свою чергу, містять конкретні параметри кредитування і часто посилання на договори поруки та застави, а ці відомості не повинні бути відомі бюро кредитних історій. Тобто і в цьому випадку необхідно оформлення окремого документа͵ в якому дається згода на передачу даних позичальника в бюро кредитних історій.

У числі джерел формування кредитної історії законодавець особливо виділив кредитні організації, наділивши їх поруч беззаперечних обов'язків. Так, вони зобов'язані надавати всю наявну інформацію стосовно всіх позичальників, які дали згоду на її надання.

Суть такого роду вимог пояснюється особливим правовим статусом кредитних організацій в договірних відносинах позики (кредиту), участь в яких обумовлено наявністю спеціальної ліцензії Банку Росії.

Проаналізувавши ст. 5 Федерального закону "Про кредитні історії", можна зробити висновок, що на першому етапі швидкому зростанню бази бюро кредитних історій частково перешкоджала присутня в ч. 3 ст. 5 "лазівка", яка дозволяє банкірам уникати надання кредитних історій. Зокрема, Закон хоча і зобов'язує банки передавати кредитні історії позичальників в одне з бюро кредитних історій, однак на це потрібна згода позичальника. При цьому запитувати у клієнта така згода банки не зобов'язані.

З даного питання було досить багато дискусій у професійному середовищі.

Збереження оброблюваних персональних даних в Росії викликає часто обґрунтоване занепокоєння. Адже далеко не секрет, що конфіденційні відомості про громадян і компаніях час від часу просочуються з "надійних" структур, в яких вони зберігаються, на ринки у формі компакт-дисків.

Яскравим прикладом стала нашуміла в середині серпня 2006 історія про отримання елœектронною поштою низкою банків пропозиції купити базу даних позичальників, що брали кредити на придбання товарів у торговельних мережах. Заявлений розмір бази величезний для цього сектора банківських послуг - більше 700 тис. записів.

Проведене за цим фактом внутрішнє розслідування Національного бюро кредитних історій (НБКИ) встановило, що витік даних всœе-таки відбулася через два банки (однак розмір цього витоку не розголошувався), як мінімум один з цих банків був клієнтом НБКИ.

Згідно з п. 5 ст. 5 Закону N 218-ФЗ джерела формування кредитної історії представляють інформацію в бюро кредитних історій в термін, передбачений договором про надання інформації, але не пізніше 10 днів з дня вчинœення дії (настання події), інформація про який входить до складу кредитної історії відповідно до цим Законом, або з дня, коли джерела формування кредитної історії стало відомо про вчинœення такої дії (настанні такої події).

Але тут виникає питання про коректність подання такого роду інформації.

Наприклад, банк вирішує сильно "не заморочуватися" і, дотримуючись букви Закону, три рази на місяць (1 раз на 10 днів) направляє дані в бюро кредитних історій, але при цьому за період між відправками можливо короткострокове виникнення простроченої заборгованості у позичальника, інформація про якої не потрапить в кредитне бюро. Причому прострочення може виникати регулярно (наприклад, у випадку овердрафтного кредитування, при якому, до речі, також не зовсім ясно, яку суму заборгованості передавати, з урахуванням того, що сам принцип даного виду кредитування передбачає постійну зміну розміру заборгованості), що явно буде говорити про невисокою кредитної дисципліни позичальника. Однак при поточному прочитанні Закону такого роду інформація може пройти повз бюро кредитних історій.

Ця прогалина законодавства на практиці частково спробувало вирішити Національне бюро кредитних історій, включивши до регламенту взаємодії (формат TUTDF) можливість передачі даних по прострочених платежах менше 6 днів, але це знову ж локальна на півзахід, яка в повному обсязі не вирішує зазначену проблему.

Тобто необхідно законодавчо визначити вид і обсяг інформації для деяких видів кредитів (кредитна лінія, овердрафт). При частій зміні величини заборгованості кредитна історія "захаращується" і втрачається корисна інформація. При цьому немає ясності, чи потрібно передавати в бюро кредитних історій інформацію про ліміт заборгованості або тільки про реально сформованої заборгованості. У Франції, наприклад, передаються дані тільки про невикористаний ліміт.

Однією з головних проблем обраної моделі децентралізованих незалежних кредитних бюро є, на жаль, поки не передбачений обмін даними між різними бюро. Можливість обміну даними безпосœередньо між бюро кредитних історій звела б до мінімуму витрати банків. Зараз виходить так, що банкам потрібно укладати договори з декількома (або як мінімум з усіма провідними) бюро кредитних історій, щоб отримати повне уявлення про потенційного позичальника, а це накладно і незручно з технічного боку.

Частково це питання можна вирішити за допомогою застосування досить складних і знову ж таки дорогих програм-концентраторів, які дозволяють, використовуючи єдиний інтерфейс, здійснювати запити і вивантаження даних в різні бюро кредитних історій, Центральний каталог кредитних історій, а також інші організації (наприклад, Федеральну міграційну службу), але, природно, при наявності укладених договорів про обмін інформацією з даними установами.

Подібного роду послугу - "Комутатор БКІ" - пропонує, наприклад, кредитне бюро "Еквіфакс Кредит Сервісіз". Ця послуга дозволяє отримувати об'єднаної кредитної звіт з трьох найбільших бюро кредитних історій.

Іншим продуктом є CreditRegistry, розроблений компанією "Міжбанківський технологічний центр" (МТЦ), що забезпечує автоматизацію всіх бізнес-процесів, пов'язаних із взаємодією банку з кредитними бюро, Центральним каталогом кредитних історій, а також іншими зовнішніми сервісами, використовуваними банками при роботі на ринку споживчого кредитування.

Подібного роду послугу - "Комутатор БКІ" - пропонує, наприклад, кредитне бюро "Еквіфакс Кредит Сервісіз". Ця послуга дозволяє отримувати об'єднаної кредитної звіт з трьох найбільших бюро кредитних історій.

Іншим продуктом є CreditRegistry, розроблений компанією "Міжбанківський технологічний центр" (МТЦ), що забезпечує автоматизацію всіх бізнес-процесів, пов'язаних із взаємодією банку з кредитними бюро, Центральним каталогом кредитних історій, а також іншими зовнішніми сервісами, використовуваними банками при роботі на ринку споживчого кредитування.

Найбільш оптимальним варіантом стало б безпосœередню взаємодію між бюро. Якщо б вони налагодили взаємо обмін між собою, банк укладав би угоду з одним бюро, посилав туди запити, а це бюро само розшукувало б і отримувало інформацію про позичальника з іншого бюро і направляло її в банк.

При цьому подібного роду обмін можна було б організувати не тільки усередині Росії, але і зі спеціалізованими організаціями інших країн (у першу чергу СНД), які виконують функції бюро, визнаними ФСФР або за умови укладення угоди ФСФР Росії з відповідною національним уповноваженим органом.

Однак, за словами представників бюро кредитних історій, такі консультації не проводилися, і відповідно до букви Закону ніякої інформаційний обмін між ними в даний час неможливий.

Є надія, що через кілька років після природного відбору на ринку залишаться не більше 4 - 5 бюро, які так чи інакше будуть взаємодіяти один з одним.

3 Принципи роботи бюро кредитних історій

Бюро кредитних історій наділені спеціальною правоздатністю - вони не мають права здійснювати інші види діяльності, крім перелічених у Законі. Тому одним з перехідних положень Закону є вимога до юридичних осіб, що здійснюють діяльність в якості БКІ до дня набрання чинності Закону, протягом 6 місяців привести свою діяльність у відповідність до вимог, що пред'являються до БКІ Законом (ст. 19).

Суб'єкт кредитної історії - фізична або юридична особа, яка виступає позичальником, і щодо якого формується кредитна історія (п. 5 ст. 3). Суб'єкт кредитної історії визначає код суб'єкта кредитної історії - комбінація цифрових та буквених символів, використовувана ним і (або) з його згоди користувачем кредитної історії при направленні у Центральний каталог кредитних історій запиту про БКІ, в якому сформована кредитна історія суб'єкта кредитної історії, для підтвердження правомірності видачі цієї інформації. Порядок формування, заміни та анулювання кодів суб'єкта кредитної історії, у тому числі додаткових кодів, встановлюється Банком Росії (ч. 4.3 ст. 5).

Джерелом формування кредитної історії може бути виключно організація - займодавец (кредитор), що представляє інформацію, що входить до складу кредитної історії, в БКІ (п. 4 ст. 3). Ні фізичні особи, ні індивідуальні підприємці не можуть бути джерелами формування кредитної історії. Відносини джерела формування кредитної історії і БКІ опосœередковуються договором про надання інформаційних послуг, який є одним з видів договору взайми надання послуг (ст. 779 ГК РФ).

Що стосується користувачів кредитної історії, то ними можуть бути в рівній мірі, як індивідуальні підприємці, так і юридичні особи за умови отримання письмового або іншим способом документально зафіксованого згоди суб'єкта кредитної історії на отримання кредитного звіту для укладення договору позики (кредиту) (п. 7 ст. 3). Для отримання кредитного звіту користувачеві необхідно мати засоби телœе комунікацій, так як він отримує кредитний звіт виключно у формі елœектронного документа (ч. 8 ст. 6 Закону), та укласти з БКІ договір про надання інформаційних послуᴦ.

Законом передбачено створення Центрального каталогу кредитних історій (далі - ЦККІ) як підрозділи Банку Росії, цілями діяльності якої є:

- Збір, збереження і уявлення суб'єктам кредитних історій і користувачам кредитних історій інформації про БКІ, де сформовані кредитні історії суб'єктів кредитних історій;

- Тимчасове зберігання баз даних ліквідованих (реорганізованих, а також виключених з державного реєстру БКІ) БКІ.

Банк Росії має право встановлювати форми та порядок подання в ЦККІ інформації із БКІ.

Кредитна історія ділиться на три частини - титульну, основну та додаткову (закриту). Це пов'язано з різним правовим режимом доступу до кожної з її частин.

Зміст титульної і основної частини кредитної історії розрізняється залежно від того, чи є суб'єкт кредитної історії фізичною особою (індивідуальним підприємцем) або особою юридичним.

У титульної частини кредитної історії фізичної особи відображені його прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження і дані документа͵ що посвідчує особу (обов'язкові відомості), а також ІПН та номер індивідуального особового рахунку, зазначений у страховому свідоцтві обов'язкового пенсійного страхування (факультативні відомості) . Основна частина містить відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання фізичної особи, відомості про державну реєстрацію індивідуального підприємця, а також відомості про кредитні (позикових) зобов'язання цієї особи, в тому числі про суперечки за договорами позики (кредиту).

Основна частина містить відомості про процедури банкрутства юридичної особи, при створенні юридичної особи шляхом реорганізації - основні частини кредитних історій реорганізованих юридичних осіб, які припинили своє існування, а також відомості про кредитні (позикових) зобов'язання юридичної особи, аналогічні відомостей, які передбачені для зобов'язань фізичної особи.

Крім того, в основній частині кредитної історії і фізичного, і юридичної особи може міститися індивідуальний рейтинг суб'єкта кредитної історії, що розраховується на підставі затвердженої БКІ методики. Представляється, що БКІ може використовувати скореговані моделі, застосовувані в банках, а саме:

1) модель моралізаторства, при якій оцінка ризику спрямована на мінімізацію не повернення кредиту, і кредитні заявки високо-ризикових позичальників не задовольняються;

2) модель прибутковості, при якій прораховується не тільки ризик не повернення кредиту, скільки максимальна прибутковість кредитування даного клієнта для банку, внаслідок чого банк може віддати перевагу високо ризикового, але потенційно більш прибуткового клієнта низько ризикового;

3) модель навчання та накопичення досвіду, при якій інформація максимізується з метою вдосконалення самої скорегованої моделі.

Додаткова (закрита) частину кредитної історії для фізичних осіб і для юридичних осіб однакова за складом входять до неї відомостей, які відображають дані про джерело формування кредитної історії та користувача кредитної історії (ч. 4 і 8 ст. 4).

Особам, у яких відповідно до Закону право на отримання інформації, яка складає кредитну історію, така інформація може надаватися БКІ у вигляді кредитного звіту, обсяг якого залежить від суб'єкта його отримання.

Юридична особа має право здійснювати діяльність як БКІ тільки після внесення запису про нього до державного реєстру БКІ - відкритий та загальнодоступний федеральний інформаційний ресурс, який містить відомості про БКІ, внесені до зазначеного реєстру уповноваженим державним органом.

4 Вплив фінансової кризи на роботу бюро кредитних історій

бюро кредитна історія фінансова

Сьогодні у зв'язку з фінансовою кризою посилюються вимоги до позичальників з боку кредитних організацій. Якщо зовсім недавно взяти в банку кредит міг майже кожен, то тепер стати позичальником може тільки самий надійний і перевірений клієнт.

В даний час пріоритетним для банку є клієнт з бездоганною і довгої кредитною історією. Кредитні історії стають не тільки інструментом виборчої політики кредиторів, а й серйозним стимулом для позичальників більш відповідально підходити до питання отримання кредиту, більш тверезо оцінювати свої фінансові можливості і вчасно виплачувати борги.

Хотілося б відзначити, що хоча б раз на півроку необхідно проводити моніторинг своєї кредитної історії. Нерідко кредитна історія живе самостійним від людини життям, а це може мати неприємні наслідки. Моніторинг своєї кредитної історії дуже корисний не тільки тим, хто користується кредитами, але і тим, хто в банки навіть не ходить.

Навіть до кризи на прострочення платежу на три-чотири дні банки закривали очі. Людина могла оформити кредит першого числа, а зарплату отримує п'ятого. Він завжди буде перераховувати платежі з невеликим запізненням. При видачі нового кредиту банки це не розцінюють як негатив. Але якщо прострочення по платежу більше 30 днів, це може спричинити за собою негативні наслідки. Тому радимо позичальникові звертатися в банк до настання прострочення, і з великою ймовірністю банк піде позичальникові назустріч. У таких ситуаціях, як правило, складається новий графік платежів, що влаштовує і банк, і позичальника. У результаті прострочення по платежах до кредитної історії не виникне. Але якщо позичальник допустив прострочення, звернувся в банк пізніше або взагалі почав ховатися, то всœе прострочення будуть відображені в кредитній історії.

У період фінансової кризи всœе більшої актуальності набувають продукти з моніторингу існуючого портфеля банку і додаткової оцінки позичальника. У зв'язку з цим БКІ пропонує ряд додаткових послуг, у тому числі надання статистичних та аналітичних звітів, що дозволяють розкрити структуру зобов'язань клієнтів перед іншими кредиторами.

Крім того, на допомогу банкам БКІ розробило і впровадило послугу «Верифікація паспортних даних позичальника». Впровадження цієї послуги дозволяє перевірити відповідність зазначених позичальником паспортних даних та інформації, що міститься в базі даних ФМС по Москві і Московській області. Всі необхідні дані можна отримати через інформаційну базу даних в режимі реального часу.

Сьогодні банки ретельно підходять до оцінки платоспроможності потенційних позичальників і зниження рівня кредитних ризиків. Для цього Національне бюро кредитних історій надає скориговано для російських банків. Дана система робить інформацію з бюро кредитних історій більш зручною для обробки внутрішніми системами банків. Цей об'єктивно новий інструмент дозволяє кредитним організаціям набагато точніше оцінити можливості позичальників з повернення кредиту.

 


Висновок

Після закінчення більш ніж 6 років з моменту видання Федерального закону "Про кредитні історії" у Росії при аналізі кредитоспроможності позичальників не останню роль стали грати кредитні бюро як інститути, що займаються збором, аналізом і розподілом отриманих даних про своєчасність виконання кредитних зобов'язань. За цей час в країні були зареєстровані 33 бюро кредитних історій (не всі з них успішно здійснюють свою діяльність), сформувався ринок, коли більше 99,5% записів кредитних історій зберігаються в 5 найбільших бюро. Центральним каталогом кредитних історій Банку Росії (ЦККІ) було зібрано більше 58 млн. записів кредитних історій по більш ніж 32 млн. суб'єктів. Кількість успішних збігів за запитами (hit-rate) у ЦККІ перевищило 58%.

Як відомо, за даними Федеральної служби державної статистики в Російській Федерації проживає менше 142 млн. чоловік, з них трохи більше 75 млн. людей - працездатне населœення, з яких близько 71 млн. чоловік зайнято трудовою діяльністю. Тобто фактично у кожного другого економічно активного жителя країни або потенційного позичальника вже є кредитна історія. Кількість записів про кредитні історії вже в самий найближчий час зрівняється із чисельністю працездатного населœення, і це говорить про те, що багато жителів нашої країни вже неодноразово користувалися послугами по кредитуванню.

При цьому за час дії Федерального закону "Про кредитні історії" з боку Федеральної служби з фінансових ринків не було застосовано жодного покарання по відношенню до бюро кредитних історій або їх керівників.

Необхідно зазначити, що законодавство, що регулює відносини, що виникають з приводу інформаційного обміну кредитними історіями, не ідеально і вимагає доопрацювань. Так як діяльність кредитних бюро необхідно для оздоровчої фінансової системи країни.

У російській пресі ці незаперечні факти неодноразово доводили на історичних прикладах діяльності кредитних бюро в економічно розвинœених країнах Західної Європи та Північної Америки, а також в країнах Латинської Америки та Східної Європи.


Використані джерела та література

1. Про банки і банківську діяльність: Федеральний закон від 02.12.1990 N 395-1 в ред. Федерального закону від 15.02.2010 № 11-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 1996. - N 6. - Ст. 492.

2. Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії): Федеральний закон від 10.07.2002 N 86-ФЗ в ред. Федерального закону від 25.11.2009 № 281-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 2002 - N 28. - Ст. 2790.

3. Про кредитні історії: Федеральний закон від 30.12.2004 N 218-ФЗ в ред. Федерального закону від 24.07.2007 № 214-ФЗ / / Збори законодавства РФ-2005. - N 1 (частина 1). - Ст. 44.

4. Про елœектронний цифровий підпис: Федеральний закон від 10.01.2002 N 1-ФЗ в ред. Федерального закону від 08.11.2007 № 258-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 2002. - N 2 - ст. 127.

5. Про федеральному органі виконавчої влади, уповноваженому на здійснення функцій з контролю та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій: Постанова Уряду РФ від 10.08.2005 N 501 / / Збори законодавства РФ. - 2005. - N 33. - Ст. 3429.

6. Про порядок і формах подання бюро кредитних історій інформації, що міститься в титульних частинах кредитних історій, та кодів суб'єктів кредитних історій в Центральний каталог кредитних історій: Вказівка ​​ЦБ РФ від 31.08.2005. - N 1611-У в ред. від 01.12.2009 № 2352-У / / Вісник Банку Росії. - 2005. - N 52.

7. Про порядок направлення запитів та отримання інформації з Центрального каталогу кредитних історій суб'єктом кредитної історії і користувачем кредитної історії за допомогою звернення в бюро кредитних історій: Вказівка ЦБ РФ від 29.11.2005 N 1635-У в ред. від 28.12.2009 № 2375-У / / Вісник Банку Росії. - 2005. - N 71-72

8. Про затвердження Положення про вимоги до фінансового стану та ділової репутації учасників Бюро кредитних історій: Наказ ФСФР РФ від 27.10.2005 N 05-52/пз-н в ред. від 20.09.2007 № 07-100/пз-н / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. - 2006. - N 2006.

9. Про затвердження Адміністративного регламенту ФСФР Росії виконання державної функції з ведення державного реєстру Бюро кредитних історій: Наказ ФСФР РФ від 14.08.2007 N 07-89/пз-н / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. - 2007. - N 46.

10. Про типові банківські ризики: Лист ЦБ РФ від 23.06.2004 N 70-Т / / Вісник Банку Росії. - 2004. - N 38.

11. Воронін Б.Б. Ринок послуг бюро кредитних історій: результати третього року розвитку / Воронін Б.Б. / / Регламентація банківських операцій. Документи та коментарі. - 2008. - N 5. - С. 23-25.

12. Гусєва А.О кредитних бюро і кредитний скоринг / Гусєва О., Кузіна О. / / Банки та технології. - 2004. - № 5. - С. 45.

13. Ізофенко Р.Н. Про розвиток інституту кредитних історій / Ізофенко Р.Н. / / Управління в кредитній організації. - 2009. - № 2. - С. 42-44.

14. Ізофенко Р.Н. Позитивні уроки кредитних бюро / Ізофенко Р.Н. / / Регламентація банківських операцій. Документи та коментарі. - 2009. - № 3. - С.53-54.

15. Смирнов Є.І. Важливо не просто вижити, а стати сильнішим / Смирнов Є.І. / / Управління в кредитній організації. - 2009. - № 2. - С. 23.

16. Фальковський Я.М. Про бюро кредитних історій / Фальковський Я.М. / / Цивілісти. Науково-практичний журнал. - 2006. - № 1. - С. 70-79.

17. Хандруєв А. Від особистих зв'язків - до кредитних історій / Хандруєв А., Вєтрова А. / / Вестік АРБ. - 2001. - № 7. С. 32-33.

18. Виноградова Л.Б. Як криза вплинула на роботу кредитних бюро [Електронний ресурс]. / Л.Б. Виноградова. - 2010. - Режим доступу: http://credit.rbc.ru/interview/2009/02/18/68257.shtml. - 20.03.2010.

19. Центральний каталог кредитних історій [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ckki.www.cbr.ru/. - 21.03.2010.


Бюро кредитних історій - 2020 (c).
Яндекс.Метрика