Пригодилось? Поделись!

Ефективність кредитування на прикладі Маріупольського відділення "Індекс-банк"

Міжнародний Слов’янський Університет

Дипломна робота

на тему: Ефективність кредитування на прикладі

Маріупольського відділення „Індекс-банк”.


ЗМІСТ

Введення

I. Роль і значення банківського кредитування в діяльності підприємств

1.1 Стан і розвиток банківського кредитування в сучасних умовах

1.2 Формування кредитних ресурсів комерційних банків і напряму їх використання.

1.3 Види кредитів комерційних банків і умови їх видачі підприємствам

1.4 Принципи банківського кредитування

1.5 Етапи процесу кредитування

1.6 Визначення кредитоспроможності підприємств позичальників

II. Аналіз кредитних ресурсів банку, ефективність кредитних операцій банку на прикладі « Індекс – банка»

2.1 Характеристика діяльності комерційного банку « Індекс – банка»

2.2 Аналіз кредитних ресурсів досліджуваного банку

2.3 Аналіз організації кредитування позичальників банку

2.4 Аналіз кредитного портфеля банку

2.5 Аналіз ефективності кредитних операцій банку

III. Підвищення ефективності і вдосконалення кредитування

3.1 Підвищення ефективності банківського кредитування підприємств.

3.2 Вдосконалення кредитних операцій суб'єктів господарювання в банку.

Висновок

Перелік посилань


ВВЕДЕННЯ

Кредит грає важливу роль в економіці України, особливо в період становлення в ній ринкової інфраструктури і здійснення структурної перебудови народного господарства. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидшому перерозподілу грошових коштів, який дає можливість в стислі терміни здійснити переорієнтацію виробництва і оздоровити економіку.

Сьогодні в Україні функціонують підприємства, організації і господарські суспільства, засновані на різних формах власності. Це створює різнобій і складнощі в організації кредитних відносин між банками, з одного боку, і підприємствами, організаціями і суспільствами з іншою. В умовах ринкової економіки змінився характер кредитних договорів, коли активну роль стали виконувати обидва їх суб'єкта на паритетних основах, що вимагає зміцнення правового поля діяльності кредитора і кредиту утримувача.

Наявність товарного виробництва і грошей об'єктивно зумовлює існування і функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбуваються відрив моменту відчуження товару від отримання грошового еквівалента͵ відносне відділення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грошима функції засобу платежу і виникають кредитні відносини. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, тоді споживачі матеріальних цінностей на момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли ж рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу накопичуються тимчасово вільні грошові кошти. Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей в круговороті оборотних коштів і потребою в постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів на користь прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути прибрана за допомогою кредиту, який має можливість одержувати кредиту утримувачем грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей і послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу.

Отже, кредит є об'єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин.

Неодмінною економічною передумовою існування кредиту є функціонування виробників на основах комерційного розрахунку. Кредитні відносини між суб'єктами не можуть виникнути, якщо авансовані у виробничу сферу грошові кошти не здійснюють круговороту або якщо той, хто хоче скористатися кредитом, не має постійного доходу. Вартість, яка передається кредитором одержувачу кредиту, віддається тільки на певний час, а потім вона повинна бути повернена з виплатою відсотка. Тобто, за кредитною угодою кредиту утримувачу переходить в тимчасове користування тільки споживча вартість грошей або речей без зміни їх власника. Засоби кредиту утримувача повинні вивільнятися в розмірі, що забезпечують повернення кредитору не тільки кредиту, але і відсотків за користування їм. Без отримання кредитором від позичальника доходу у вигляді відсотка у кредитора зацікавленості не позичатиме гроші. Варто відзначити, що у ряді випадків кредит може бути повернений кредитору третьою особою гарантом, поручителœем або страховиком, якщо позичальник не в змозі сам це зробити. Якщо надана в позику вартість до кредитора не повертається, то кредит втрачає свою економічну суть.


1.  РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Стан і розвиток банківського кредитування в сучасних умовах

Кредитна політика це діяльність банку як кредитора, що здійснює розміщення позикового капіталу відповідно до власних і суспільних інтересів.

До елœементів кредитної політики відносяться мета і завдання кредитної політики; вибір напряму кредитування; технологія здійснення кредитних операцій; контроль в процесі кредитування.

Мета кредитної політики виражає кінцевий результат діяльності банку, витікає з його призначення задовольняти потреби клієнтів в отриманні додаткових грошових коштів. Ці засоби, одержані на поворотній основі, забезпечують життєдіяльність підприємств, організацій, інших юридичних і фізичних осіб, створюють умови для безперервності виробничого процесу. Банк, будучи партнером своїх клієнтів, допомагає розвитку діючих і нових організацій, виробництву нових продуктів, сприяє виконанню державних програм з розвитку галузей народного господарства, нових виробництв і регіонів. При цьому банки реалізують і свої власні цілі як комерційне підприємство інтереси отримання прибутку.

Завдання кредитної політики мають більш приватний характер:

-вони можуть бути пов'язані з поліпшенням складу банківських кредитів

-крайне важностью прискорення їх оборотності, підвищення питомої ваги забезпечених позик і т.д.

Вибір напряму кредитування витікає з мети кредитної політики, забезпечує її виконання. Цей елœемент є частиною стратегії банку. Банки можуть концентрувати свої зусилля на кредитному обслуговуванні організацій певних галузей народного господарства, спеціалізуватися на кредитуванні головним чином фізичних осіб, міжбанківських кредитах, більшою мірою розвивати міжнародні кредитні операції і ін.

Не менш важлива в кредитній політиці і технологія здійснення кредитних операцій. Досвід показує, що банки не можуть порушувати певні правила, допускати вільності відносно економічних і юридичних норм, це неминуче приводить до негативних наслідків. Банки в цих випадках не можуть затребувати свої кредити, добитися своєчасного отримання позикового відсотка і т.п.

Істотним елœементом кредитної політики є і здійснюваний банком контроль в процесі кредитування. "Золоте" правило "довіряй і перевіряй", повинно бути узято на озброєння будь-яким банком як кредитним інститутом.

Кожний з перерахованих елœементів тісно пов'язаний з іншими. Порушення одного з них неминуче приводить до утруднень або до збитків від кредитної діяльності. Банк, наприклад, не може ставити мета кредитування, не здійснюючи спостереження, контроль, перевірку того, як вона реалізується. Позика може бути добре оформлена, проте якщо мета або напрям кредитування були вибрані невірно, то це негативно позначиться на ефективності кредитної операції.

Банк, будучи самостійною кредитною установою, здійснює свою кредитну політику з урахуванням ряду чинників. Чинники, що впливають на кредитну політику, можна умовно розділити на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх чинників відносяться: політичні і економічні умови; рівень розвитку банківського законодавства; стан міжбанківської конкуренції; ступінь розвинœеності банківської інфраструктури і ін. Нестабільність політичної ситуації в країні може стримувати кредитні вкладення банків, сприяти відпливу капіталів за межу.

Кредитну політику банку багато в чому визначає характер його спеціалізації. Банк може спеціалізуватися не на кредитних, а інших (наприклад, валютних) операціях; тоді і кредитна політика буде менш масштабною, стриманою. Якщо банк спеціалізується на обслуговуванні потреб певної галузі, то його кредити виявляться пов'язаними більшою мірою з нею, а не з організаціями інших галузей.

Важлива дія на кредитну політику надає Методи регулювання кредитних операцій наявність у банку спеціально навченого персоналу. Персонал, зайнятий на кредитних операціях, повинœен володіти знаннями не тільки техніка їх оформлення. Він повинœен володіти методами економічного аналізу кредитоспроможності клієнтів, ефективності заходу, що кредитується, оцінки застави, інших форм забезпечення поворотності кредиту. Персонал, що працює з позичальниками, найбільш кваліфікована частина банківських кадрів, що пройшли спеціальне навчання правилам, стандартам і технології здійснення кредитних операцій.

Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів -есть органічна комора ринкової економіки. Ринок забезпечує умови для цілеспрямованого руху кредитів у сфері національної економіки, де вони можуть бути використані найефективніше. У командній економіці колишнього СРСР через банки проводився розподіл виділених державою кредитів на підставі централізованого плану. У ринковій економіці кредитні відносини реалізуються шляхом діяльності незалежних конкуруючих між собою комерційних кредитних установ, саме існування яких прямо залежить від кредитоспроможності їх клієнтів.

Важливим стимулом для банків є конкурентна боротьба за залучення кредитних засобів на ринку кредитних ресурсів. Комерційні банки є самостійними і незалежними в проведенні кредитної політики.

Слід зазначити, що на відміну від грошового обороту (безготівкового і наявного) у сфері кредитування відсутні детальні, централізований розроблені Національним банком України (НБУ) інструкції.

 Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів і продаючи їх підприємствам (фірмам), комерційні банки здійснюють прямий вплив на розвиток національної економіки. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу (основних фондів), створення додаткових виробничих потужностей і цілих промислових об'єктів.

 Об'єми кредитування народного господарства, з одного боку, не повинні перевищувати певну критичну межу, за якою починається посилення інфляційних процесів, а з іншого боку, повинні забезпечувати стимулювання розвитку національного виробництва.

Ефективність проведення кредитної політики визначається правильним вибором параметрів кредитних відносин, серед яких найважливішими є - величина позикового відсотка; умови доступності позики для вітчизняних господарських суб'єктів; рівень кредитного ризику; період надання позики і тому подібне. Параметри кредитування повинні будуватися так, щоб стимулювати кінцеві результати господарської діяльності товаровиробників.

У Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи кредитування суб'єктів господарської діяльності. Йдеться, в першу чергу, про орієнтацію банківського сектора на першочергове кредитування пріоритетних в народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи кредитні відносини повинні бути підпорядковані пожвавленню інвестиційній і інноваційній діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень і економічному зростанню.

1.2 Формування кредитних ресурсів комерційних банків і напряму їх використання

Комерційні банки займають особливе місце в ринковій економіці у зв'язку з покладеними на них суспільно-корисними функціями. Тісними нитками вони переплетені зі всіма суб'єктами ринкових відносин, акумулюючи і перерозподіляючи тимчасово вільні грошові кошти підприємств, організацій, установ, населœення і держави.

Як кредитна установа банк працює в основному не з своїми, а з чужими грошима, це підсилює його відповідальність за найбільш раціональне, з позицій самого банку і його клієнтів, розміщення сформованих ресурсів. Комерційні банки зберігають внески багатьох людей, які можуть їх вилучити у разі потреби. Банки можуть відмовити в кредиті або надати його приватним обличчям і діловим колам, вони мають найпряміше відношення до задоволення потреби суспільства в грошах. Вони сприяють накопиченню капіталу не тільки активно втручаючись на всі боки господарському життю, але і безпосœередньо беручи участь в діяльності функціонуючого капіталу, або здійснюючи контроль за ним. Завдяки банкам діє механізм розподілу і перерозподілу капіталу по сферах і галузях виробництва, який в значній мірі забезпечує розвиток народного господарства залежно від об'єктивних потреб виробництва.

Фінансуючи додаткові потреби підприємств промисловості, транспорту, сільського господарства в інвестиціях, розширенні виробництва, банки мають можливість впливати на створення прогресивної відтворювальної структури народного господарства.

Таким чином, інтереси банків переплітаються з інтересами суспільства, а належне виконання банками перерахованих найважливіших суспільних функцій припускає регулювання їх діяльності з боку держави. Особливе значення має регулювання діяльності банку з приводу формування і розміщення банківських ресурсів, оскільки, як кредитний інститут, банк оперує в основному чужими грошима. У той же час банки є комерційними структурами, що діють в ринкових умовах а, отже повинні мати в своєму розпорядженні певну самостійність в управлінні своїми ресурсами. Відмічене пояснює необхідність управління пасивами комерційного банку як на макро так і на мікро рівні.

На кожному з цих рівнів використовуються як адміністративні, так і економічні методи.

До адміністративних методів відносяться прямі обмеження або заборони, що встановлюються Національним банком відносно кількісних і якісних параметрів діяльності банків. При використанні адміністративних методів дії найширше застосовуються наступні інструменти:

- квотування окремих видів пасивних і активних операцій;

- введення стель (або лімітів) на видачу різних категорій позик і залучення кредитних ресурсів;

- обмеження на відкриття філіалів і відділень і т.д.;

- лімітація розміру комісійної винагороди, тарифів на надання різних видів послуг, процентних ставок;

- визначення номенклатури операцій, видів забезпечення, а також переліку банків, допущених до окремих видів операцій і т.д.(так зване контингентування). Національний банк управляє пасивами комерційних банків, використовуючи два набори інструментів.

Перша група інструментів:

- це операції Національного банку на грошовому ринку. Національний банк здійснює ці операції в трьох сферах грошового ринку. Це ринок кредитних ресурсів, ринок цінних паперів і валютний ринок.

Національний банк може проводити: політику збільшення пасивів комерційних банків; політику кредитної експансії, або зменшення пасивів; політику кредитної рестрикції.

На ринку кредитних ресурсів Національний банк використовує два інструменти:

- встановлення лімітів кредитів, що надаються комерційним банкам і уряду;

- змінення рівня дисконту, тобто відсотка, який стягує Національний банк за кредити, що надаються їм.

Перший інструмент ефективний тим, що він відразу надає дію на формування пасивів комерційних банків. Але цей інструмент має і вельми істотний недолік. Він не враховує об'єктивної потреби господарства в грошових ресурсах, із-за чого може виникати або перекредитование господарства, що веде до інфляції, або не до кредитування, що веде до виникнення неплатежів.

Другий інструмент - дисконт - має економічний характер, оскільки враховує закон попиту і пропозиції, що діє на ринку кредитних ресурсів. Збільшуючи дисконт Національний банк зменшує попит на кредитні ресурси і, тим самим, зменшує розмір вільного резерву комерційних банків і їх потенційну можливість створювати нові пасиви. Знижуючи дисконт Національний банк збільшує попит, а, отже, і розмір вільного резерву комерційних банків, що приводить до зростання грошових коштів на пасивних рахунках комерційних банків. Дисконтна політика Національного банку України в даний час організовується через регулювання облікової ставки (ставки рефінансування комерційного банку). Її підвищення скорочує попит на кредит Національного банку України з боку акціонерного банку, а зниження стимулює об'єми кредитування комерційного банку. Облікова ставка є орієнтиром при встановленні депозитного відсотка, що впливає на вартість кредитних ресурсів банка і їх доступність для клієнтів при розміщенні ресурсів в позикові операції. В цілях регулювання об'єму кредитних ресурсів Національний банк України визначає і змінює умови кредитної політики і кредитів під облік і заставу векселів.

Операції на ринку цінних паперів є найбільш використовуваним інструментом управління пасивами в країнах з розвинœеними ринковими відносинами. Це пов'язано з тим, що банки, будучи кредиторами держави і, виконавцями державного бюджету, володіють крупними портфелями цінних паперів. У вітчизняній практиці цей інструмент регулювання об'єму ресурсів комерційних банків ще не одержав розвитку, оскільки ринок державних цінних паперів в Україні почав формуватися по суті лише з березня 1995ᴦ. Не дивлячись на це, багато банків живо відреагували на переваги, закладені в ОВГЗ. Розширюючи об'єми продажів через закриті аукціони, НБУ, як генеральний агент МФУ по емісії ОВГЗ, робить вплив на об'єми банківських ресурсів, вільні до розміщення на кредитному ринку. На макроекономічному рівні при цьому розв'язуються наступні 3 завдання:

1. поповнюються доходи бюджету;

2. скорочуються емісійні каналу покриття дефіциту бюджету;

3. скорочуються вільні резерви комерційних банків, а, отже, і об'єми кредитних ресурсів, що дозволяє використовувати операції з ОВГЗ для регулювання грошового обороту країни.

Національний банк може виступати на фондовому ринку як продавець і покупець. Продаючи цінні папери комерційним банкам або їх клієнтам, Національний банк зменшує вільні резерви комерційних банків і, тим самим, скорочує їх емісійні можливості по створенню нових депозитів. Купуючи цінні папери, Національний банк збільшує вільні резерви комерційних банків, а, отже, і їх можливості по створенню нових грошей на пасивних рахунках.

Така ж картина спостерігається і на валютному ринку. Національний банк, будучи найбільшим власником валюти, продає її комерційним банкам, проводячи політику кредитної рестрикції, або купує валюту у банків, проводячи політику кредитної експансії.

Другий набір інструментів грошово-кредитного регулювання зв'язаний з використанням норм і нормативів, що встановлюються Національним банком, і обов'язкових для виконання комерційними банками. До таких нормативів, перш за всœе, відноситься норма обов'язкових резервів комерційних банків, що підлягають зберіганню в Національному банку України.

Вона встановлюється від розміру привернутих ресурсів комерційних банків. У нашій країні ця норма неодноразово змінювалася.

Виходячи з цього, Національний банк, проводячи політику кредитної експансії, може зменшити цей норматив, і, тим самим, комерційні банки дістануть великі можливості створювати нові гроші на пасивних рахунках. Навпаки, проводячи політику кредитної рестрикції

Національний банк може збільшити норматив, скоротивши таким чином, можливості комерційних банків створювати( гроші на пасивних рахунках. Так само можуть використовуватися і інші нормативи, обов'язкові для виконання комерційними банками. В даний час норма обов'язкових резервів складає 16% (1.02.2000ᴦ.) від привернутих в національній і іноземній валюті

Важливим інструментом управління пасивами на макро - рівні є встановлення комерційним банкам ряду нормативів, що регламентують їх діяльність по залученню і розміщенню банківських ресурсів. Оскільки об'єктом розгляду даної дипломної роботи є управління пасивами на рівні комерційного банку, а не на макро - рівні ми вкажемо лише ті нормативи, які обов'язкові для дотримання комерційними банками в частині формування їх ресурсної бази.

1.3 Види кредитів комерційних банків і умови їх видачі підприємствам

В даний час найпоширенішим видом кредиту є банківський. При такому кредитуванні підприємство виступає тільки в ролі позичальника. Банківський кредит класифікують за такими ознаками:

1. Цільова спрямованість.

2. Термін кредиту.

3. Вид процентної ставки.

4. Валюта кредиту.

5. Види обслуговування.

Залежно від мети кредит може надаватися на:

- фінансування оборотного капіталу;

- фінансування основного капіталу;

- викуп приватизованого підприємства.

Чинне українське законодавство забороняє надавати підприємствам кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і збільшення статутних фондів банків, для внесення платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

Не можуть одержати кредити підприємства:

- проти яких збуджено справа про банкрутство (окрім кредитування підприємств фінансової санації);

- під увязнені ними контракти, які не передбачають захист позичальника від можливих втрат, пов'язаних із затримками в постачаннях товарів;

- коли вони мають прострочену заборгованість за раніше наданими кредитами.

Залежно від терміну розрізняють: короткостроковий, середній терміновий, довгостроковий кредити.

Залежно від процентної ставки підприємства можуть одержувати кредити з плаваючою і фіксованою процентною ставкою.

Позики з фіксованою процентною ставкою підприємствам надаються переважно за умов стабільної економіки. Іноді такі позики підприємство може одержати і за умов інфляції, але тільки на дуже короткий термін. Через економічну нестабільність підприємствам, як правило, надаються позики з плаваючою процентною ставкою. Ставки по таких позиках залежать від рівня процентної ставки на міжбанківські кредити і офіційної облікової ставки Національного банку України. Підприємства переважно намагаються одержати в банках позики з фіксованою процентною ставкою

Підприємства можуть одержувати в банках кредити, як в національній, так і в іноземній валюті. Для отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів підприємство повинне мати відповідний дозвіл Національного банку України.

Кредитування в іноземній валюті має особливість, яка полягає в тому, що прогнозовані надходження в національній валюті, яких достатньо для купівлі іноземної валюти сьогодні, не можуть вважатися надійним джерелом погашення кредиту, бо можливі різкі зміни валютного курсу. Тому прогноз грошових потоків підприємства здійснюється в іноземній валюті.

Видача підприємству позики в іноземній валюті, як і в національній, здійснюється банком тільки за відсутності простроченої заборгованості за раніше виданими позиками, незалежно від того, в якій валюті їх було надано.

Кредит в іноземній валюті може бути використаний підприємством на фінансування капітальних вкладень, придбання-устаткування, сировини, матеріалів. Зокрема, підприємство може передбачити часткове використання виданого кредиту на такі цілі:

- оплата комісійних за виконання банком платежів або інших операцій з валютою, які здійснюються відповідно кредитному договору підприємства з іноземною фірмою;

- оплата витрат, на відрядження, працівників підприємства за межу у межах встановлених нормативів, коли необхідність відряджень підтверджується контрактом;

- уплата мита͵ страхових і митних внесків, які встановлені державою - експортером і віднесені за умовами контракту на імпортера; оплата транспортних витрат у межах діючих тарифів або документально підтверджених витрат на транспортування експортної продукції.

Часом банки відмовляють підприємству у видачі кредитів в іноземній валюті. Так, банк може відмовити підприємству в позиці для спекулятивних операцій, оскільки такі операції мають надвисокий ступінь ризику.

Підприємства можуть одержати різноманітні види кредитів і послуги кредитного характеру.

Терміновий кредит - це кредит, який надається повністю негайно після укладення кредитної угоди. Погашається він або періодичними внесками, або одноразовим платежем в кінці терміну.

Кредитна лінія - це згода банку надати кредит протягом певного періоду часу в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлену суму.

Кредитна лінія відкривається, як правило, на рік, але її можна відкрити і на коротший період. Відкрита кредитна лінія дає можливість сплатити за рахунок кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені в кредитній угоді, що полягає між підприємством і банком. Протягом терміну дії кредитної лінії підприємство може коли-небудь одержати позику без додаткових переговорів з банком і інших формальностей. Проте за банком зберігається право відмовити підприємству в позиці в межах затвердженого ліміту, якщо банк виявить погіршення фінансового стану позичальника. Через це кредитну лінію відкривають підприємствам із стійким фінансовим положенням і доброю репутацією. На прохання підприємства ліміт кредитування можна переглядати.

Розрізняють два види кредитних ліній: сезонну і постійно відновлювальну. Сезонну кредитну лінію відкривають через періодичну браки оборотних коштів, пов'язаних з сезонністю виробництва або з необхідністю створення запасів товарів на складі. Така лінія може бути відкрита͵ наприклад, цукровому заводу для формування запасів цукрового буряка або овочевій базі для створення запасів овочів на зиму. Кредити овочевій базі і цукровому заводу погашаються за рахунок виручки від реалізації продукції. Погашення боргу і відсотків здійснюється одноразовим платежем. У разі відкриття сезонної кредитної лінії банк у обов'язковому порядку вимагає від підприємства забезпечення.

Відновлювальна кредитна лінія може бути відкрита підприємству, тоді, коли воно відчуває постійний брак оборотних коштів для відновлення процесу виробництва в заданому об'ємі.

Відновлювальна кредитна лінія надається на термін, який не перевищує один рік. Особливість відновлювальної кредитної лінії полягає в тому, що підприємство, погасивши частину кредиту, може одержати нову суму, але в межах відповідного ліміту і періоду дії кредитної угоди. У зв'язку з цим підприємство повинне примусити банку основні фонди або надати якусь іншу гарантію.

В даний час комерційні банки України відкривають кредитні лінії, як правило, сільськогосподарським підприємствам і підприємствам переробних галузей народного господарства.

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком надійному підприємству понад залишок його засобів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.

Для підприємства в комерційному банку може відкриватися спеціальний позичковий рахунок - контокорент (итал. сonto. corrente - поточний рахунок) - єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції підприємства. На контокорентному рахунку відображаються, з одного боку, погашення кредиту банка і інші платежі з доручення підприємства, з іншого - засоби, які поступають на користь підприємства (виручка від реалізації продукції, наданий кредит і інші надходження). Контокорент - це поєднання позикового рахунку з поточним, і він може мати дебетове і кредитове сальдо.

Підприємство може підтримувати комерційні відносини багато партнерів, і в нього постійно виникають грошові зобов'язання і вимоги. Банк бере на себе здійснення розрахунків за поточними вимогами і зобов'язаннями підприємства і з цією метою відкриває йому контокорентний рахунок. Грошові зобов'язання, які має підприємство, можуть в певний час перевищувати його фінансові можливості. У зв'язку з цим виникає потреба в отриманні контокорентного кредиту.

Якщо підприємство використовує контокорентний кредит без згоди з банком або виходить за встановлені межі кредиту, то цю частину кредиту називають терміном «овердрафт».

По дебетовому сальдо контокорентного рахунку банк за використані їм засоби платить підприємству відсотки, як правило, у розмірі ставки на внески до запитання. По кредитовому сальдо - навпроти, підприємство платить банку відсотки в розмірі, передбаченому кредитною угодою. Відкриваючи контокорентний рахунок підприємству, банк визначає ліміт кредиту, який може бути протягом року переглянутий за згодою сторін. Ліміт кредитування може бути збільшений, якщо підприємство переконає банк в доцільності такого рішення (плановане збільшення об'ємів виробництва і тому подібне)

 Ліміт кредиту за контокорентним рахунком залежить від розміру необхідного кредиту, можливості підприємства погашати його, щоденного об'єму реалізації продукції, міри довіри банку до свого клієнта.

Коли підприємство робить перевитрати за контокорентним рахунком, то банк може:

- переглянути ліміт кредиту (за наявності об'єктивних причин);

- стягнути штраф;

- відмовити у контокорентному кредиті.

Використання контокорентного кредиту пов'язане з великими витратами для підприємства. Відсотки за користування позикою за контокорентним рахунком є найвищими в банківській практиці.

Контокорентний кредит може використовуватися для:

- фінансування придбання засобів виробництва, готової продукції, виробничих запасів;

- подолання тимчасових фінансових труднощів.

Характерні особливості контокорентного кредиту:

- встановлення ліміту кредитування;

- можливість відміни кредитної угоди коли-небудь.

З іншого боку, контокорентний кредит має певні переваги для підприємства-позичальника:

- відсотки за кредит налічуються лише за фактичні дні користування;

- кредитними засобами підприємство може скористатися коли-небудь без укладення додаткової кредитної угоди.

Кредит під облік векселів (обліковий кредит) - це короткостроковий кредит, який банківську установу надає пред'явнику векселів, враховуючи (скупа) їх до настання терміну виконання зобов'язань за ними і плативши пред'явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту.

Переваги такого кредиту для підприємства:

- гарантія того, що кредити, які надає підприємство своїм контрагентам, можуть бути рефінансовані в банку за вигідною процентною ставкою;

- в зв'язку з наявністю солідарної відповідальності за векселœем, банки не вимагають додаткових гарантій від підприємств;

- такий кредит покращує умови ліквідності суб'єкта господарювання. Надання облікового кредиту здійснюється на підставі поданої підприємством заяви на дисконтування векселів. Банк ретельно перевіряє репутацію підприємства-векселœедавця, а також підприємства-пред'явника векселя. Коли їх фінансовий стан є позитивним, банк дисконтує векселі. При цьому він залишає за собою право повернути ті векселі, які викликають підозру.

Розмір і термін дії вексельного кредиту залежить від терміну пред'явленого векселя. Термін, на який видається вексель, не може перевищувати 90 днів.

Погашення вексельного кредиту здійснюється в день оплати векселя платником (трасантом). Коли трасант неплатоспроможний, відповідальність за зобов'язаннями несе пред'явник векселі і інші особи, що мають солідарну відповідальність за цим векселœем.

Всі операції з обліку векселів здійснюються банком на підставі договору, поміщеного з підприємством-власником векселя.

Для укладення договору про облік векселів підприємство подає в банк такі документи:

- заява;

- оригінали векселів, що пропонуються до дисконтування;

- два ксерокопії кожного векселя (лицьова і зворотна сторона);

- реєстр векселів;

- копії засновницьких документів фірми-власника векселя;

- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період;

- довідка про операції за основним поточним рахунком пред'явника векселя;

- документ, що підтверджує товарний характер векселя.

При позитивному рішенні банк і власник векселя укладає договір. Предметом договору є порядок і умови придбання банком прав за векселœем через його оплату до настання терміну платежу.

Зміст договору:

1.Предмет договору.

2.Права і обов'язки сторін.

3.Порядок розрахунків (вказівка термінів переліку банком пред'явнику облікової вартості векселів).

4.Відповідальність сторін (наголошуються штрафні санкції у разі невиконання банком і пред'явником умов договору).

5.Особливі умови (наголошується порядок зміни умов договору, рішення суперечок між банком і пред'явником векселя).

6.Термін дії договору.

7.Юридичні адреси і реквізити сторін.

Дисконтуючи вексель в банку, власник векселя робить іменний індосамент на користь банку, указуючи реквізити індосанта. Передавальний напис підписує керівник і головний бухгалтер, юридичні особи-індосанта і підтверджують його друком.

До кредитних гарантійних послуг, що надаються підприємствам банками, належать:

- акцептний кредит;

- авальний кредит.

Акцептний кредит - це позика, яка передбачає акцептацію банком інкасованої підприємством-позичальником тратти за умови, що підприємство надає в розпорядження банку вексель до терміну його оплати.

Особливість акцептного кредиту полягає в тому, що банк дає підприємству не гроші, а гарантію сплатити вексель в певний термін. При цьому банк стає першим боржником і з економічного погляду виконує умовне зобов'язання, тобто здійснює оплату векселя лише тоді, коли підприємство не виконує свої зобов'язання.

Акцептний кредит має короткостроковий характер і використовується для фінансування оборотних коштів підприємства і переважно у сфері зовнішньої торгівлі. Цей кредит дешевше для підприємств як порівняти з дисконтним, оскільки вони платять банку лише комісійні за акцепт векселя.

На відміну від дисконтування векселів акцептний кредит надається векселœедавцю (платнику за векселœем) - звідси і його інша назва - векселœедаваемого - і виступає як гарантійна послуга. У світовій банківській практиці ця операція здійснюється за класичною схемою: кредитна угода оформляється з використанням перевідного векселя, де одержувач засобів указує платника, який повинœен акцептувати вексель, тобто дати згоду здійснити платіж. Підприємство виставляє вексель на банк, тобто банк стає трасатом. Банк акцептує вексель при умові, що до настання терміну платежу за векселœем підприємство внесе в банк суму, необхідну для його погашення. Позичальник (векселœедавець) може використовувати акцептуючий банком вексель як платіжний засіб для придбання товарів, оплати своїх зобов'язань перед іншими кредиторами, розрахунків з іншим банком.

Дисконтування векселя може бути здійснено в банку, який його акцептував. В цьому випадку банк стає не тільки гарантом, але і безпосœередньо кредитором підприємства. Оскільки умовою акцептуючого кредиту є грошове покриття суми векселя позичальником до настання терміну погашення векселя, банки ставлять високі вимоги до надійності підприємств. Якщо підприємство не виконало свої зобов'язання перед банком-гарантом, банк згідно з вексельним правом виставляє зворотну вимогу до векселœедавця з наступним примусовим стягненням боргу з підприємства-позичальника. За надання акцептного кредиту банк стягує акцептну комісію.

У зв'язку з ненадійним фінансовим станом більшості підприємств в Україні акцептний кредит не придбав широке застосування.

Може існувати інша схема надання кредиту. Наприклад, в Росії поширена практика, відповідно якій підприємство укладає угоду з банком. Згідно з угодою підприємство одержує прості векселі, виписані банком на нього. Ця схема відрізняється від класичної. Банк фактично є боржником, а не трасатом, як в класичному варіанті, і за відмови клієнта перерахувати необхідну суму повинœен право не регресної вимоги, а вимоги згідно з укладеною угодою. Ця схема є простішою для суб’ктів господарювання.

Авальній кредит - це позика, коли банк бере на себе відповідальність за обязательствами підприємства у формі поручительства або гарантії. Підприємства - получателя платежу, як і за акцептного кредиту, одержує від банку-гаранта умовне платіжне зобов'язання. Якщо власник векселя вносить протест у зв'язку з несплатою векселя, банк-аваль погашає всю суму векселя за платника.

По кредиту, аваля, банк одержує комісійні, розмір яких залежить від виду вимог, що випливають з гарантії, а також терміну дії гарантії. Крім того, за наданий кредит стягується відсоток за діючими ставками.

Принципова різниця між авальним і акцептним кредитами полягає в характері відповідальності банку. За надання кредиту, аваля, без огляду на його суть як вексельного поручительства, банк несе тільки субсидіарная (додаткову) відповідальність, тобто вимога може бути обернена на нього тільки за невиконання її підприємством. По акцептному кредиту банк несе солідарну відповідальність і вимогу, на вибір кредитора, може бути обернений як на підприємство, так і на банк.

Для підприємств, які інтенсивно використовують векселі, еластичнішою формою вексельного кредиту є позики, що видаються під заставу векселів. Банки можуть відкривати підприємствам спеціальні позикові рахунки і відображати на них суму наданої позики, забезпечену прийнятими векселями. Позики оформляються без вказівки терміну або до настання терміну погашення векселів, що приймаються в заставу.

Векселі приймаються (депонуються) як забезпечення не за їх повною вартістю, а за 60 - 90% їх номіналу залежно від кредитоспроможності підприємства, що примушує векселі, і надійності самих векселів.

Погашення позики під векселі робить саме той, хто користується кредитом, після чого банк повертає йому векселі на суму погашеного боргу. Якщо від самого підприємства гроша не поступають, то на погашення позики обертаються суми, які поступають в оплату векселів.

До послуг кредитного характеру, що надаються банками підприємствам, належить факторинг - система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговими операціями комерційному банку. Факторингові операції включають: кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського обліку клієнта͵ зокрема обліку реалізації продукції; інкасацію заборгованості клієнту; страхування його від кредитного ризику.

У основу факторингової операції покладений принцип придбання банком рахунок-фактура підприємства-постачальника за відвантажену продукцію, тобто передачу банку постачальником права вимагати платежів з покупця продукції.

Згідно з конвенцією про факторингові операції 1988 роки операція вважається факторинговою тоді, коли вона задовольняє принаймні два з чотирьох умов.

1.Наявність кредитування у формі оплати позикових зобов'язань.

2.Облік дебіторської заборгованості підприємства - постачальника.

3.Інкасування дебіторської заборгованості підприємства - постачальника

4.Страхування підприємства-постачальника від кредитного ризику.

Підприємству відкривається факторинговий рахунок, де здійснюється облік всіх операцій з факторингу. Факторингом більше користуються малі і середні підприємства, оскільки їм частіше бракує оборотних коштів.

Класифікація факторингових операцій дана табл. 1.1


Таблиця 1.1 - Класифікація факторингових операцій

Ознаки класифікації Види факторингових операцій
1.Місцезнаходження суб'єктів факторингових операцій

1.1 Внутрішній факторинг

1.2 Зовнішній факторинг

2.Ступінь обхвату факторингових продукції, що реалізується.

1.1 Оплата всієї реалізованої продукції

1.2 Оплата частини реалізованої продукції

3.Спосіб повідомлення дебіторів підприємства 3.Спосіб повідомлення дебіторів підприємства
4.Форма взаємовідношення підприємства і банку

4.1 Факторинг з правом регресу

4.2 Факторинг без права регресу

5.Полнлта надання послуг

5.1 Повний факторинг

5.2 Частковий факторинг

6. Порядок оплати розрахункових документів постачальника

6.1 Факторинг з попередньою оплатою

6.2 Факторинг без попередньої оплати

Внутрішній факторинг передбачає, що постачальник, його контрагент і банк знаходиться в тій же країні.

Зовнішній факторинг передбачає, що одна із сторін факторингової угоди знаходиться за кордоном.

Конвенційний (відкритий) факторинг - це тип факторингу, коли підприємство-постачальник повідомляє підприємство-покупець про те, що права на отримання оплати перездані банку або факторинговій компанії.

Конфіденційний (закритий) факторинг передбачає, що ніхто з контрагентів постачальника не знає про переуступку їм прав на отримання оплати банку або факторингової компанії.

Факторинг з правом регресу дозволяє банку (факторингової компанії) повернути підприємству-постачальнику розрахункові документи, від оплати яких відмовився покупець, і вимагати повернення підприємством-постачальником засобів.

Факторинг без права регресу означає, що банк (факторингова компанія) бере на себе весь ризик щодо платежу.

Повне факторингове обслуговування включає, окрім суто факторингових послуг, і надання ряду інших: аудиторських, обліку дебіторської заборгованості, повного управління борговими зобов'язаннями і тому подібне. Частковий факторинг - це оплата банком (факторинговою компанією) лише рахунок-фактур постачальника.

Факторинг з попередньою оплатою передбачає негайну оплату розрахункових документів постачальника, як тільки їх буде надано банку (факторингової компанії).

Факторинг без попередньої оплати - це такий вид факторингу, коли банк (факторингова компанія) зобов'язується сплатити передані йому постачальником розрахункові документи лише в день оплати документів боржником.

Факторингові послуги банк не надає:

- по платіжним зобов'язанням бюджетних організацій;

- по платіжним зобов'язанням збиткових і неплатоспроможних підприємств;

- по платіжним зобов'язанням господарських організацій, оголошених некредитоспроможними;

- по компенсаційним або бартерним угодам;

- по договорам, умови яких застерігають право покупця повернути товар протягом певного часу, а також за договорами, які вимагають від продавця здійснення після продажного обслуговування;

- підприємствами, що мають велику кількість дебіторів, заборгованість кожного з яких є незначною.

Практично суть факторингу зводиться до такого. Банк купує у підприємства-постачальника право на стягнення дебіторської заборгованості покупця продукції (робіт, послуг) і перераховує постачальнику 70-90% суми коштів за відвантажену продукцію у момент представлення всіх необхідних документів. Після отримання платежу від покупця банк перераховує продавцю залишок засобів (30-10%) за мінусом відсотків за факторинговий кредит і комісійної винагороди.

Перед укладенням факторингової угоди банк вивчає підприємства-постачальника з погляду відповідності таким вимогам.

1.Продукція повинна бути високої якості і мати попит на ринку.

2.Постачальник повинœен мати стійкі темпи зростання виробництва і дотримувати чітко встановлені умови продажу продукції.

3.Підприємство повинне бути фінансово стійким і мати добру репутацію.

Для здійснення факторингових операцій постачальник подає в банк такі документи:

1)заява;

2)баланс на останню звітну дату;

3)копії розрахункових документів, виданих на покупця;

4)інші документи на вимогу банку.

Укладаючи факторингову угоду, підприємство повідомляє банку (факторинговій фірмі) такі дані:

- найменування, адреса кожного платника і умови торгівлі з ним;

- суму боргових вимог, що переуступають;

- суму боргу кожного платника (з урахуванням сум за рахунками-фактурами, смуток недоїмок);

- дані про умови платежів для кожного платника або щодо різних видів рахунків;

- іншу інформацію, необхідну для інкасації боргових вимог, зокрема листування з платником, інформацію про здійснені заходи щодо стягнення належних сум.

Платня за факторингове обслуговування залежить від виду факторингу, фінансового стану підприємства-позичальника, масштабів і структури його виробничої діяльності і надійності покупців. Визначаючи платню за факторинг, враховують відсоток за кредит і середній термін обороту засобів банку в розрахунках з покупцем.

Факторингові послуги банку (факторингової компанії) мають для підприємств такі переваги.

1) велика гарантія стягнення (інкасування) дебіторської заборгованості покупця;

2) надання продавцю короткострокового кредиту;

3) зменшення кредитних ризиків продавця;

4) продавець має можливість оперативно поліпшити своє фінансове положення, оскільки оплата за продукцію (роботи, послуги) здійснюється банком (факторинговою компанією) протягом 2-3 днів з моменту укладення факторингової угоди.

Недоліком факторингу для підприємства є вища вартість цієї послуги порівняно із звичайним кредитом.

У Україні факторингове обслуговування підприємств не набуло поширення у зв'язку з низьким рівнем платіжної дисципліни в народному господарстві.

Умови і порядок отримання банківського кредиту.

Підприємства одержують кредити на умовах терміновості, повернення, цільового характеру, забезпечення, платності.

Принцип терміновості означає, що кредит повинœен бути погашений в певний термін. Дотримання цього принципу відкриває кожному окремому підприємству можливості для отримання нових банківських кредитів, а також дає можливість уникнути сплати банку підвищених відсотків за невчасне погашення суми позики. Якщо підприємство порушує терміни погашення, то банк застосовує до нього штрафні санкції і може відмовити в повторній видачі кредиту.

Принцип повернення як найтісніше пов'язаний з принципом терміновості. Кредит повинœен бути погашений в строк, визначений кредитною угодою. Розрізняють: термінові, пролонговані і прострочені кредити.

Термінові кредити підприємства повертають своєчасно в певний термін.

Пролонговані кредити з'являються в підприємства за тимчасового браку коштів з причин, що не залежать від результатів його діяльності, і за згоди банку відстрочити термін погашення.

Прострочені кредити виникають тоді, коли в підприємства немає засобів для їх погашення. Наявність таких кредитів свідчить про скрутний фінансовий стан підприємства. Джерелом сплати відсотків за простроченими кредитами є прибуток підприємства після сплати податків.

Кредит надається підприємству на строго певну мету. Залежно від цілей розрізняють:

1.  Кредит для фінансування оборотного капіталу;

2.  Кредит для фінансування основного капіталу;

3.  Кредит для фінансування торгових посœередницьких операцій.

Принцип забезпечення кредиту означає наявність в підприємства юридично оформлених документів, що гарантують своєчасне повернення кредиту:

•залогове зобов'язання;

•договір-гарантія;

•договір-поручительство.

Використання застави як форми забезпечення повернення кредиту здійснюється згідно із законом України «Про заставу». Примушувати можна майнові права і майно, яке може бути відчужено залогодержателœем і на яке може бути обернене стягнення.

Застава майна може здійснюватися передачею товаророзпорядчого документа підприємством-позичальником кредитору. Застава цінних паперів може здійснюватися передачею їх заставодержателю в депозитне володіння. Майно, яке знаходиться в загальній власності підприємств, передається в заставу тільки за згодою всіх співвласників. Заміна предмету застави відбувається за узгодженням із заставодержателœем.

Ризик випадкової втрати предмету застави несе, як правило, власник закладеного майна. Законом або договором передбачається перебування закладеного майна у володінні заставодержателя, застави утримувача або третьої особи.

Державне підприємство, за яким закріплено право державного володіння, самостійно здійснює заставу майна за винятком суцільного майнового комплексу підприємства і його структурних підрозділів, будинків і споруд, застава яких походить з дозволу і на умовах, узгоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном.

У договорі застави повинно бути позначено найменування, місцезнаходження сторін, суть забезпеченого заставі вимоги, розмір і термін виконання зобов'язання, опис, оцінка і місцезнаходження майна, а також інші умови. Договір застави полягає у письмовій формі. Коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, товари в обороті або переробці, договір застави нотаріально підтверджується. Нотаріальне засвідчення здійснюється: договори застави нерухомого майна за, місцезнаходженням нерухомого майна; договори застави транспортних засобів - за місцем реєстрації цих засобів; договори застави товарів в обороті - за місцем знаходження підприємства.

Звернення стягнення на закладене майно підприємства може відбутися з рішення суду, арбітражного суду, третейського суду, а також в безперечному порядку на основі виконавчого напису нотаріусів.

Для укладення договору застави підприємства - заставодержателя повинно передати банку (заставодержателю) такі документи:

а) договір страхування і страхове свідоцтво;

б) докази згоди органу, який управляє майном, на укладення договору, а також доказу, що органи приватизації і трудовий колектив були повідомлений про цей факт;

в) витяги з книги запису застав;

г) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію і нотаріально засвідчені зразки підписів своїх службових осіб.

Принцип платності означає, що підприємство повинне внести в банк певну платню за користування кредитом.

Відсотки, які платить підприємство за користування короткостроковими банківськими кредитами, відносять на собівартість продукції. Відсотки за кредит, узятий на капітальне будівництво або реконструкцію, підприємства платять за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

Витрати підприємств на оплату відсотків за кредит відносять до складу валових витрат виробництва і звернення, що зменшує суму оподатковуваної податком прибули.

Процентні ставки за кредит встановлюються комерційними банками на договірних основах з підприємствами-позичальниками їх рівень залежить від загальної економічної кон’юнктуры і чинників, які формують попит і пропозицію на ринку позикових засобів, а також регулюючих дій держави на цьому ринку. У Україні на рівень відсотків по кредиту комерційних банків значно впливають процентні ставки за кредитні ресурси, які встановлює Національний банк.

Комерційні банки застосовують різні процентні ставки залежно від вигляду і об'єкту кредиту, терміну кредитування, фінансового стану позичальника, міри кредитного ризику, наявності або браку гарантій своєчасного повернення боргу.

Виникнення кредитних відносин між підприємствами і банками можливо за таких умов.

1.Учасники кредитної угоди повинні бути юридичними особами і функціонувати на принципах комерційного розрахунку.

2.Підприємство (позичальник) або повинœен бути власником майна, або володіти правом на користування і розпорядження їм.

3.Необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного терміну.

4.Кредитор повинœен бути так само зацікавлений у видачі кредиту, як підприємство - в його отриманні, тобто повинні співпадати економічні інтереси суб'єктів господарювання.

Банк-кредитор в процесі оцінки діяльності підприємства – позичальника ставить такі вимоги:

• підприємство повинно бути кредитоспроможним;

• підприємство повинно забезпечувати зростання об'ємів виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);

• відношення суми зобов'язань, включаючи суму кредиту, що планується одержати, до суми власного капіталу повинœен складати не більше 70:30;

• інвестиційний проект підприємства-позичальника повинœен бути таким, що фінансово окупається і не передбачати виробництво з високим екологічним ризиком;

• кредит повинœен бути забезпечений. Як застава використовуються акції, нерухоме (будівлі, комплексне технологічне устаткування) і рухоме (автотранспортні засоби, механізми) майно, виробничі та інші активи, що належать підприємству-позичальнику і можуть бути прийняті в забезпечення згідно з чинним законодавством України. Відповідно умовам, що їх ставлять більшість українських банків, дисконтована вартість застави повинна складати не менше 200% від суми зобов'язань позичальника. За оцінювання майна, що передається в заставу, враховується його ліквідності.

На першому етапі підприємство і банк веде переговори на предмет можливого укладення кредитної угоди. По позитивних наслідках переговорів банк готовий прийняти документи підприємства для розгляду.

На другому етапі підприємство звертається в банк і подає йому документи, необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, зокрема:

• клопотання підприємства;

• копії засновницьких документів (статут, засновницький договір) і змін і доповнень до ним (якщо такі були);

• бізнес-план проекту і додавання до нього або техніко-економічне обгрунтування;

• баланси підприємства, звіти про фінансові результати за останні три роки діяльності;

• перелік і розрахунок вартості майна, що передається банкові в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року будівництва або випуску, місцеположення.

Перелік інших документів, що необхідні для проведення поглибленого аналізу фінансового стану позичальника:

- анкета позичальника;

- засвідчені підприємством, а за необхідності - нотаріально засвідчені копії контрактів, які будуть сплачені за рахунок кредиту. Умови платежу за цими контрактами повинні передбачати переважно акредитивну форму розрахунків або оплату за фактично одержаний товар і лише в окремих випадках - попередню оплату (остання забороняється імпортних контрактів);

- копії контрактів, які підтверджують, що виручка від них забезпечує окупність проекту;

- річний звіт, баланс підприємства і форми бухгалтерської звітності № 2, 3 за останні три роки діяльності, звіту про дебіторську кредиторську заборгованість на останню звітну дату. При короткостроковому кредитуванні додатково додаються: фінансова звітність за останні 4 квартали; щоквартальний об'єм продажу продукції за останній рік;

- по вимозі банку можуть подаватися розшифровки дебіторської і кредиторської заборгованості з обов'язковою вказівкою термінів її виникнення і погашення. За наявності простроченої кредиторської заборгованості необхідно повідомити конкретні заходи, спожиті для її погашення;

- розрахунок щомісячного грошового потоку на термін надання кредиту (за всіма видами діяльності);

- звіт про проведення перевірок аудиторськими фірмами, якщо такі проводилися;

- перечень майна, що передається в заставу, і розрахунок його вартості з визначенням залишкової балансової вартості, роки будівництва або випуску, місцеположення, характеристик і відповідні документи, які підтверджують право власності на майно;

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси підприємства-позичальника;

- нотаріально засвідчені копії ліцензій на право здійснення статутної діяльності (у разі потреби).

Якщо позичальник не є клієнтом банку-кредитора, то на вимогу банку він додатково надає:

- довідку про рух засобів на всіх рахунках або виписування з рахунків підприємства позичальника, засвідчені банком, який обслуговує підприємство (з поточного і валютних) за останні 6-12 місяців;

- довідку податкової інспекції або банку, що обслуговує позичальника, про брак обов'язкових до сплати документів;

- довідку про брак заборгованості за банківськими кредитами і про терміни повернення підприємством-позичальником раніше одержаних кредитів;

- нотаріально засвідчені зразки підписів і відбитки друку.

Погоджуючись на видачу довгострокового кредиту на будівництво нових об'єктів, розширення діючих потужностей, їх реконструкцію або технічне переоснащення, банк вимагає від підприємства вкладення його власних засобів, як правило, в розмірі від 10 до 30% вартості проекту.

При цьому підприємство подає до установи банку документи згідно із стандартним переліком документів для довгострокового кредитування.

Банк має право вимагати від підприємства представлення проектної кошторисної документації для здійснення експертизи проектних рішень щодо будівництва.

Для підприємств, які є надійними і постійними клієнтами банку, перелік документів може бути і менше.

Кредитування витрат з будівництва, реконструкції або технічного переоснащення здійснюється відкриттям підприємству не поновлюваної кредитної лінії. Кредитування починається лише після використання підприємством-позичальником власних засобів, передбачених на ці заходи.

На третьому етапі банк:

- вивчає формальну і неформальну інформацію про підприємство;

- оцінює його ділову репутацію і імідж;

- аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиблене обстеження його фінансового стану і визначає міру ризику;

- визначає перспективи розвитку підприємства;

- перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту. Стоит сказать, что для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі системи показників, які відображають розміщення і джерела оборотних коштів, результати фінансової діяльності. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності, галузевої специфіки і інших чинників.

Під час аналізу кредитоспроможності враховується також наявність або відсутність у минулому кредитних відносин підприємства з банком, розмір і терміни надання позики.

Комерційний банк здійснює оцінку фінансового стану підприємства перед наданням йому позики, а далі - щокварталу.

У Україні критерії оцінки фінансового стану підприємства – позичальника визначаються кожним комерційним банком самостійно.

Комерційні банки розробляють показники додаткової оцінки підприємств-позичальників залежно від основного виду діяльності і форм власності.

На основі проведеного аналізу системи основних показників діяльності комерційним банком визначається клас надійності підприємства-позичальника.

Для підприємства, що одержує кредит, важливо знати, на які аспекти його діяльності банк звертатиме особливу увагу.

А) Фінансові коефіцієнти

До фінансових коефіцієнтів належать:

- коефіцієнт заборгованості;

- коефіцієнт ліквідності;

- коефіцієнти оборотності;

- коефіцієнти прибутковості.

Коефіцієнт заборгованості показує, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених засобів. Цей коефіцієнт розраховують діленням загальної заборгованості на власний капітал. Частина позичених коштів дає уявлення про кредитоспроможність підприємства і рівень фінансового ризику, який можуть випробувати кредитори: якщо нижчий коефіцієнт, то краще вони захищені від втрат у разі, коли підприємство різко скоротить об'єм активів або зазнає збитки.

Коефіцієнт ліквідності свідчить про здатність підприємства виконати короткострокові зобов'язання. Розраховують цей коефіцієнт діленням ліквідних активів на короткострокову заборгованість.

Коефіцієнти оборотності свідчать, наскільки ефективніше підприємство використовує свої активи.

«Оборотності дебіторської заборгованості в днях» показує середню кількість днів, необхідних для погашення дебіторської заборгованості.

«Оборотності товарно-матеріальних запасів в днях» показує середню кількість днів, необхідних для того, щоб шляхом реалізації продукції перетворити товарно-матеріальні запаси на гроші.

Коефіцієнти прибутковості показують загальну ефективність (результативність) діяльності підприємства.

Коефіцієнт витрат показує прибутковість підприємства щодо об'ємів реалізації продукції. Для його розрахунку чисту виручку від реалізації після відрахування витрат на основну діяльність ділять на чисту виручку від реалізації. Зниження коефіцієнта витрат може указувати на зниження цін на продукцію або на меншу ефективність виробництва.

Окупність інвестицій або активів свідчить про здатність підприємства ефективніше використовувати активи для отримання прибутку. Для розрахунку показника прибуток після сплати податків ділять на загальні активи.

Окупність власного капіталу показує загальну ефективність отримання прибутку за допомогою капіталу, вкладеного акціонерами в дане підприємство (прибуток акціонерного капіталу, відображеного в балансі). Для розрахунку коефіцієнта прибуток після сплати податків ділять на акціонерний капітал. Якщо підприємство має великий об'єм позичених засобів, високий показник окупності власного капіталу, це свідчить про надмірний фінансовий ризик, який воно узяло на себе.

Аналізуючи стан і ділову активність підприємств, ці коефіцієнти порівнюють з показниками конкурентів і визначають зміни, що відбулися протягом певних періодів (динаміку змін).

Б) Рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів відображає прилив і відтік засобів підприємства за певний період.

Приплив і відтік засобів можна розділити на три «категорії, залежно від видів діяльності підприємства:

- виробнича діяльність;

- інвестиційна діяльність;

- фінансова діяльність.

Дані про рух грошових коштів допомагають:

- оцінити можливість підприємства накопичити в майбутньому засоби для виплати основного боргу за кредитом, відсотків і дивідендів;

- визначити потреба підприємства в зовнішньому фінансуванні.

Дані про рух засобів допомагають зрозуміти суть фінансових операцій підприємства, виявити дисбаланс у використанні ресурсів і вжити відповідні заходи.

Аналіз руху грошових коштів показує, як формувалися грошові потоки у минулому. Але можливість погасити заборгованість залежить від майбутніх грошових потоків. Тому необхідною є система, що дає можливість прогнозувати рух грошових коштів і визначити об'єм необхідного фінансування наступного року.

Негативний рух грошових коштів означає, що підприємству необхідний кредит у межах набутого негативного значення.

Позитивний рух грошових коштів означає, що підприємство буде потенційне мати можливість зменшити існуючу заборгованість.

Рішення про надання або відмову в наданні кредиту залежить від того, наскільки банк довіряє підприємству і наскільки він задоволений прогнозом.

В) Оцінка ділового середовища підприємства

В процесі кредитування банк проводить аналіз ділового середовища, що в ньому працює підприємство, і пов'язаного з цим ризику.

Деякі підприємства працюють в нестійкий секторах економіки і, можливо, в результаті цього знаходяться на межі банкрутства. Інші підприємства працюють в стабільних секторах економіки.

Аналіз інформації про ділове середовище підприємства-позичальника здійснюється з урахуванням таких показників:

- форма власності;

- вид діяльності;

- ринки і клієнти позичальника;

- конкуренція;

- поставщики;

- виробничі потужності;

- керівництво і організація;

- сильні і слабкі сторони підприємства-позичальника.

1.Форма власності Форма власності указує на міру ризику у разі втрати платоспроможності або банкрутства підприємства, а також на те, хто при цьому нестиме фінансову відповідальність (наприклад у вигляді гарантії).

2.Вид діяльності. Вивчаються перспективи розвитку галузі, в якій працює підприємство-позичальник.

Тривалий успіх певного роду діяльності залежить від терміну випуску продукції, використання нових технологій або розширення ринку збуту.

3.Ринки і клієнти позичальника. Визначаються сильні і слабкі сторони позиції підприємства на ринку порівнянням результатів декількох минулих років і оцінкою перспектив розвитку в майбутньому.

Товари і послуги, що проводяться підприємством-позичальником, реалізуються на певних ринках відповідним клієнтам. Від них залежить майбутній рух грошових коштів підприємства-позичальника.

4.Конкуренция. Підприємств позичальника повинно мати уявлення про свою конкурентоспроможність.

Діяльність конкурентів робитиме вплив на майбутнє положення на ринку, на розмір власної частини ринку і прибутковість діяльності підприємства-позичальника.

Підприємства – позичальника повинно мати таку інформацію:

- назви основних вітчизняних і закордонних конкурентів;

- сильні і слабкі сторони їх продукції, цін, їх позиції на

ринку;

- порівняльна позиція підприємства-позичальника і його конкурентів на ринку: сильна - середня - слабка;

- зміни продукції або технологій, що очікуються на підприємстві позичальника;

- концентрація підприємств на ринку, де працює позичальник.

5.Поставщики. Для виробництва товарів і послуг підприємству необхідна сировина і що комплектують, які купують у постачальників.

Банки звертають увагу на надійність постачальників і наявність в

підприємства сировини.

6.Виробничі потужності. Виробничі потужності - це основні засоби, необхідні підприємству для ведення основної діяльності.

Банк може вимагати даних про виробничі потужності позичальника з метою оцінки їх якості.

7.Керівництво і організація.

Банк може вимагати від підприємства такої інформації:

Керівництво

- основні обов'язки керівників підприємств;

- кваліфікація і професійний досвід;

- наявність вакансій серед керівних посад підприємства;

- вживання сучасних методів управління, наприклад, наявність бізнес-плану і маркетингової концепції, налагодженої системи ведення бухгалтерського обліку і методів контролю, порядок ухвалення рішень і звітності.

8.Сильні і слабкі сторони підприємства-позичальника.

Сильні сторони:

- добре відоме на ринку, має високий імідж і власну торгову марку;

- продукція і послуги має стійкий попит, мають

добрі перспективи на майбутнє;

- сучасне устаткування і технології і тому подібне.

Слабкі сторони:

- неконкурентоспособні ціни;

- традиційно невисока якість продукції;

- продукція і послуги має невеликий попит і має не дуже добрі перспективи на майбутнє;

- дуже сильна конкуренція;

- труднощі у отриманні сировини або велика залежність від одного постачальника і тому подібне.

На підставі оцінки кредитоспроможності позичальника і ефективності комерційної угоди (проекту) банк ухвалює рішення про доцільність видачі підприємству кредиту і укладає з ним кредитний договір.

Неодмінною умовою висновку банком кредитного договору є надання підприємством застави. Перевага віддається заставі рухомого і нерухомого майна. Угода про заставу полягає між підприємства – заставника і банком-заставодержателœем у письмовій формі і передбачає деталізацію заставних вимог: їх розмір, терміни виконання зобов'язань з повернення кредиту і сплати відсотків за нього, склад (опис) і вартість заставленого майна, вид застави (заставлене майно залишається в заставник або передається у володіння заставодержателя), місце знаходження предмету застави, зобов'язання із страхування заставленого майна і тому подібне.

Такі форми забезпечення, як поручительство або гарантії юридичних осіб, використовуються лише за надання кредиту надійним підприємствам або у разі ухвалення в забезпечення гарантій Уряду України, надійних банків і тому подібне. Документи, що свідчать про забезпечення, підприємство подає в банк до отримання кредиту.

Зміст кредитного договору визначається підприємством і банком самостійно. У ньому указується мета кредитування, умови, порядок надання і погашення позики, спосіб забезпечення кредиту, процентні ставки за кредит, права і відповідальність сторін і інші умови.

Відповідно договору банк бере на себе зобов'язання надати підприємству певну суму грошових коштів в обумовлений термін. Підприємство зобов'язується: використовувати одержані кошти на відмічені в договорі цілі; своєчасно погасити позику; сплатити відсотки і надати можливість банку контролювати цільове використання кредиту, а також його забезпечення.

Кредитний договір, як правило, містить такі розділи:

І. Загальні положення.

II. Права і обов'язки позичальника.

III. Права і обов'язки банку.

IV. Відповідальність сторін.

V. Порядок рішення суперечок.

VI. Термін дії договору.

VII. Юридичні адреси сторін.

Загальні положення: найменування сторін; предмет договору - вид кредиту; сума і розмір процентної ставки; умови забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (застава, гарантія, поручительство); порядок надання і погашення кредиту; порядок нарахування і сплати відсотків за кредит.

Права і обов’язки  позичальника

2.1 Права підприємства-позичальника:

1) вимагати від банку кредиту в об'ємах і в строк, відмічений в договорі;

2) достроково погасити заборгованість (за наявності фінансових можливостей);

3)упразднить договір у разі невиконання банком умов договору.

2.2 Обов'язки підприємства-позичальника:

1) використовувати одержаний кредит на цілі, обумовлені договором;

2) повернуть наданий кредит у встановлений термін;

3) своєчасно платити банку відсотки за користування кредитом;

4) своєчасно надавати банку баланс і інші документи для здійснення контролю за позикою;

5) забезпечити достовірність даних, наданих для отримання кредиту, і можливість контролю за його використанням;

6) інформувати банк про зміни організаційно-правової форми підприємства;

7) друге (згідно з договором).

Права і обов'язки банку

3.1 Права банку:

1) проводить перевірку забезпечення наданого кредиту і його цільового використання;

2) припиняти видачу нових позик і пред'являти претензії відносно раніше наданих у разі порушення підприємством умов кредитного договору, а також виявлення недостовірної звітності, недоліків у веденні бухгалтерського обліку, затримки сплати відсотків за кредит;

3) стягувати з підприємства за пролонгацію кредиту відповідна комісійна винагорода;

4) переглядати процентні ставки за користування кредитом у разі зміни рівня облікової ставки НБУ;

5) здійснювати нарахування і стягнення компенсації за невикористаний кредит (у разі офіційної відмови підприємства від кредиту або його частини протягом терміну дії договору).

3.2 Обов'язки банку:

1) надавати підприємству кредит в об'ємах і в терміни, обумовлені договором;

2) інформувати підприємство про факти і причини дострокового стягнення банком кредиту;

3) інформувати підприємство про зміни в нормативних актах з питань кредитування і розрахунків, введених черговим рішенням Національного банку.

IV Відповідальності сторін

У разі порушення підприємством узятих на себе зобов'язань банк може:

1) припинити подальшу видачу кредиту;

2) вимагати його дострокового повернення;

3) зміньшити суму кредиту, обумовлену договором;

4) збільшити процентну ставку за кредит;

5)за невчасне повернення кредиту і відсотків стягнути пеню в розмірі, обумовленому договором, але не більше двократного розміру офіційної облікової ставки НБУ.

Підприємство може вимагати від банку відшкодування збитків, що виникли в результаті порушення зобов'язання надати кредит або надання його не в повному об'ємі.

При неповному використанні кредиту підприємство сплатить кредитору неустойку у розмірі платні банку за привернуті кредитні ресурси і неодержаної маржі в звітному періоді.

Після укладення кредитної угоди банк відкриває підприємству позиковий рахунок, на який зараховується відповідна сума кредиту.

Кредити надаються підприємствам: у безготівковій формі - оплатою платіжних документів з позикового рахунку як в національній, так і в іноземній валюті, переказом коштів на поточний рахунок підприємства, якщо інше не передбачене кредитним договором; у наявній формі для розрахунків по сільськогосподарській продукції, що здається.

1.4 Принципи банківського кредитування

Якості позичальника. Як підкреслювалося вище, банк оперує в основному позиковим (тобто чужим) капіталом, значна частина якого може бути затребувана власниками (вкладниками) в короткі терміни і без попереднього повідомлення. Розглядаючи заявку на отримання позики, банк завжди повинœен враховувати перспективу погашення зобов'язань перед вкладниками. Тому перш ніж видати кредит, необхідно оцінити пов'язаний з ним ризик і, в першу чергу, вірогідність непогашення позики в строк. Збереження основної суми боргу такий один з головних принципів, який завжди повинœен дотримуватися при проведенні банком кредитних операцій.

Кожна заявка на отримання кредиту піддається детальному і всœесторонньому аналізу для виявлення ступеня ризику, пов'язаного з видачею позики. Ризик по кредиту необхідно оцінити можливо більш повно вже в самий момент звернення позичальника в банк. Якщо в ході попереднього обстеження банк не одержить задовільної відповіді на ключові питання, пов'язані з видачею позики, заявку слід беззастережно відкинути. Ні наявність солідного забезпечення, ні які-небудь інші позитивні чинники не зможуть запобігти кризовій ситуації, якщо позика в основі своїй не є обгрунтованою.

Разом з тим, необхідно мати на увазі, що лише небагато заявок на кредит є бездоганними зі всіх точок зору. Професійна підготовка керівників і рядових працівників банку і полягає в тому, щоб дати зважену оцінку сильних і слабких сторін передбачуваної операції і прийняти обгрунтований ризик, який в тому або іншому ступені присутній в кожній кредитній операції.

Порядність і чесність. Це ключові якості клієнта͵ що мають для банку першорядне значення. Банк не повинœен надавати кредит особі (або компанії), якщо ця особа (або керівництво фірми) не заслуговує довіри, т, е. якщо є ознаки, що позичальник не буде скрупульозний дотримуватися умов кредитної угоди. Чесний клієнт прикладе максимум зусиль, щоб погасити узяті зобов'язання, в якому б скрутному становищі він не опинився. Ненадійний клієнт погашатиме борги банку, якщо у нього є вільні грошові кошти, Коли ж виникають труднощі, він припиняє виплату заборгованості і відсовує банк в кінець черги.

При оцінці позичальника банк приділяє велику увагу його особистому життю, особливостям його «життєвого стилю». Банк вважає за краще мати справу з клієнтом, який володіє будинком і проживає в ньому протягом ряду років; який нечасто міняє місце роботи, одружений, має сім'ю, дітей і т.д. Це служить, як правило, свідоцтвом благонадійності і дає певну гарантію, що клієнт не припинить виплату боргу в не екстремальній ситуації.

При рішенні питання про позику для банку істотно, чи має він справу з своїм колишнім клієнтом, для якого він відкрив рахунок і який вже одержував раніше позику в цьому банку, чи ж це незнайома людина, що вперше звернулася в банк. Якщо клієнт вже одержував позику і у банку не було до нього претензій, це істотно підвищить його шанси на отримання нового кредиту. Якщо він не користувався кредитом, але має депозитний рахунок в банку, то наявність солідного залишку на рахунку і регулярний переклад сум із цього приводу також може свідчити про його високу платоспроможність. При першому зверненні клієнта банк повинœен провести ретельне обстеження стану справ майбутнього позичальника і використовувати максимум можливої інформації про його особисті якості і матеріальне положення.

Професійні здібності майбутнього позичальника особливо важливі, якщо йдеться про керівника фірми, охочого одержати позику на ділові цілі. Ці здібності пов'язані з його умінням управляти підприємством, орієнтуватися на ринку і забезпечувати прибутковість фірми.

Компетенція керівника складається з декількох якостей:

- наявність солідної професійної підготовки у вибраній сфері комерційної діяльності;

- організаторські якості;

- здібності ухвалювати обгрунтовані рішення;

- вміння поводитися з людьми, з підлеглими;

- знання роботи всіх ділянок свого підприємства, а також інших підприємств галузі.

Вік і стан здоров'я клієнта. Якщо позичальник молодий і не має достатнього досвіду в комерційній діяльності, видача йому крупної позики пов'язана з підвищеним ризиком. Те ж відноситься до літніх людей, працездатність яких понижена із-за віку або важкої хвороби. У останньому випадку важливо знати, чи є наступник, який зможе прийняти на себе зобов'язання по позиці у разі відходу від справ або смерті клієнта. Ці чинники необхідно враховувати не тільки у разі персональної позики, але і при переговорах з керівництвом фірми: банк повинœен бути упевнений, що у старезного глави фірми є заступник, готовий узяти на себе управління справами.

Матеріальний аспект платоспроможності характеризує здатність клієнта погасити борг за рахунок власних засобів. Якщо йдеться про персональну позику, банк спробує оцінити розмір особистого майна клієнта; при діловій позиці, крім особистого стану керівника фірми і його компаньйонів, банк буде ретельним чином аналізувати фінансове положення фірми на основі її балансу і супутніх документів.

Особисте багатство позичальника складається з нерухомого і рухомого майна. Наявність солідної нерухомості (земля, будови) є сприятливим чинником для отримання позики. Відомості про нерухомість містяться в кадастрі де указується вид майна, його статус, стан і місцеположення. При цьому банкіра, природно, цікавить в першу чергу не номінальна вартість нерухомості, а її реальна цінність, бо продаж нерухомості у разі банкрутства часто є непростим завданням. Для оцінки майна банкір може удатися до експертизи фахівця.

Рухоме майно може включати внески (термінові) клієнта͵ цінні папери, благородні метали, коштовності, картини і т.д. Це майно теж потребує ретельної оцінки.

Зрозуміло, банк більш охоче видає позику клієнту, який володіє солідним станом, має нерухомість і цінні папери, чим особі, яка не має майна і цілком покладається на поточні доходи.

Оцінка матеріального положення фірми (юридичної особи) припускає ретельне обстеження її фінансового стану за декілька років і отримання додаткової інформації про її діяльність. При цьому банк особливо уважно стежить за тим, чи має фірма зобов'язання перед іншими кредитними установами. Наприклад, якщо будівлі, якими володіє фірма, вже закладені, це серйозно підриває її платоспроможність.

Основні умови кредитної операції. До ключових параметрів позики відносяться:

- мета кредиту;

- сума;

- порядок погашення;

- строк;

- забезпечення;

- винагорода кредитора.

Мета кредиту. Перше питання, яке цікавить банк: «Для чого береться позика?». Мета кредиту залежить від категорії позичальника. Якщо ця приватна (фізичне) особа, то звичайно воно бере споживчу позику на покупку нерухомості (будинок, квартира), товарів тривалого користування (автомобілі, холодильники і т. д.) чи ж персональний кредит для погашення боргів, виплати внесків за навчання, оплати поїздок за кордон і т. д.В случае если ж йдеться про підприємців, то цілі позики істотно міняються: їм потрібен капітал для фінансування капітальних витрат (будівництва будівлі, ремонту нерухомості), покупки устаткування, сировини і матеріалів, виплати заробітної платні персоналу, погашення термінових зобов'язань і т.п.

Мета кредиту служить важливим індикатором ступеня ризику, пов'язаного з видачею позики. Банк, наприклад, уникає видачі позик для спекулятивних операцій, оскільки погашення залежить від результату сумнівних, а іноді і заборонених закону операцій і, отже, несе високий ризик. При видачі кредиту фірмі банк враховує частоту банкрутств в даній галузі, і, природно, проявляє обережність відносно підприємств, що діють в нестабільних галузях.

Видаючи кредит акціонерної компанії, банк повинœен переконатися, що кредит береться для виконання цілей, передбачених статутом фірми.

Мета визначає і форму кредиту. Так, якщо позичальник за допомогою позики прагне подолати короткочасний розрив між надходженням засобів і платежами, то найбільш відповідною формою кредиту є овердрафт. Фінансування капітальних витрат вимагає інших форм кредитування, наприклад термінової позики.

 Сума кредиту. Банк повинœен перевірити обгрунтованість заявки відносно суми кредиту. Важливо з самого гойдала правильно визначити необхідну суму кредиту, бо інакше банк неминуче зіткнеться з проханням про збільшення кредиту при настанні кризової ситуації. Небезпека полягає в тому, що банку доведеться вибирати між двома однаково неприємними альтернативами: надати додатковий кредит чи ж втратити ті гроші, які вже були видані в позику. Тому банк, одержавши розрахунки клієнта͵ повинœен сам дати оцінку необхідної суми кредиту, внісши необхідні корективи. Так, наприклад, якщо клієнт просить видати «проміжну позику» для покупки нового будинку і має намір погасити її за рахунок виручки від продажу старого будинку, він може не врахувати всіх витрат, пов'язаних з цією операцією ((консультування, оформлення паперів, переїзд, посœередницькі послуги і т. д.). Банк повинœен поправити розрахунок клієнта͵ щоб захистити себе від майбутніх несподіванок.

Практика показує, що в основу заявки на кредит позичальник кладе найбільш оптимістичний варіант розрахунків і занижує суму кредиту, вважаючи, що її легше буде одержати у банку. Так, якщо клієнт банку просить кредит на покупку нової автомашини, він необгрунтовано завищує оцінку старої машини, виручку від продажу якої він збирається внести як перший внесок автомобільному ділеру. Це може привести до нездатності погасити позику. Іноді позичальник, навпаки, просить у банку завищену суму, розраховуючи, що якщо його прохання не буде задоволене, він згодом понизить суму заявки.

Банк зобов'язаний упевнитися, що у фінансуванні операції, на яку піде кредит, беруть участь засоби самого клієнта. Ця обов'язкова умова видачі кредиту. Бажано, щоб банк і клієнт брали участь у фінансуванні операції в рівних частках, хоча, як правило, банк видає кредит на велику суму. Так, при споживчій позиці банк оплачує від 2/3 до 3/4 вартості речі, що купується. При кредитуванні ділових підприємств частка участі банку істотно коливається залежно від вигляду і терміну кредиту, одержаного банком забезпечення і т.д. Проте і тут участь засобів позичальника у фінансуванні операції є обов'язковою умовою.

 Погашення кредиту. При видачі кредиту повинœен бути ясно визначене джерело його погашення. Є два головні джерела за рахунок надходження доходів або від продажу активів. Банк повинœен перевірити, чи відповідають умови, запропоновані клієнтом, його реальним можливостям.

У операціях банку з індивідуальним позичальником здатність останнього погасити кредит найчастіше залежить від величини і регулярності одержуваного доходу. Як гарантія акуратного погашення позики банк може зажадати перекладу заробітної платні позичальника на його поточний рахунок в цьому банку. Кредитоспроможність ділового підприємства, у свою чергу, залежить від величини і регулярності отримання прибутку. При цьому важливо встановити характер ділових зв'язків фірми. Якщо основний дохід поступає від одного - двох контрагентів або пов'язаний з якоюсь однією крупною операцією, ризик непогашення кредиту унаслідок не надходження доходу істотно зростає. Що стосується реалізації активів (нерухомості, цінних паперів і т. п.) як методу погашення позики, то основна небезпека полягає в тому, що виручка від продажу їх може бути значно менше, ніж необхідно для погашення боргу. Банк завжди повинœен враховувати можливі помилки і брати з клієнта зобов'язання про погашення не відшкодованої частини боргу за рахунок власних засобів.

Термін позики. Чим триваліший термін позики, тим вищий ризик, тим більше вірогідність того, що виникнуть непередбачені труднощі і клієнт не зможе погасити борг відповідно до договору. Комерційний банк, виходячи з характеру привернутих засобів, повинœен обмежувати свою кредитну діяльність в сфері середньо- і довгострокових операцій, щоб забезпечити необхідну ліквідність балансу і задовольняти вимоги вкладників. Тому позики строком до трьох років вважаються найбільш прийнятними для комерційного банку. Разом з тим, із зростанням питомої ваги термінових внесків і розвитком ринку міжбанківських кредитів банки всœе більш розвивають практику видачі середньострокових кредитів діловим фірмам (на строк до 6—7 років) і довгострокового кредитування індивідуальних позичальників на покупку або ремонт житлових будинків (на термін 8—25 років).

 Забезпечення, Важливим елœементом кредитної операції, є те, які активи позичальник зможе закласти як забезпечення кредиту. При цьому необхідно підкреслити, що кредит повинœен видаватися на певну мету, для фінансування конкретної господарської операції, а не в обмін на забезпечення як таке. Забезпечення це остання лінія оборони для банку і рішення надати позику завжди повинно базуватися на достоїнствах проекту, що самого фінансується, а не на привабливості забезпечення. Якщо сама основа кредитної операції пов'язана з підвищеним ризиком, було б великою помилкою видати кредит під хороше забезпечення, використавши його як джерело погашення боргу. Тому питання забезпечення повинне розв'язуватися вже після того, як кредитна операція визнана прийнятною для банку.

Без забезпечення кредит може надаватися лише в тих випадках, коли джерело погашення позики високо надійне.

Винагорода. Винагорода банку за кредит складається з двох основних елœементів: відсотка по позиці і комісії за відкриття кредиту. Відсоток по позиці, як правило, визначається шляхом нарахування надбавки до базової ставки. Базова ставка встановлюється кожним банком індивідуально. Надбавка залежить від характеру позики і ступеня ризику, пов'язаного з нею. Наприклад, в сучасному англійському банку позика крупним фірмам, що підтримують постійні зв'язки з банком, видається по базовій ставці або з надбавкою в 2— 272%, а по позиках індивідуальним позичальникам надбавка до базової ставки складає 4—5% залежно від наявності забезпечення і інших чинників.

1.5 Етапи процесу кредитування

Процес кредитування можна розділити на декілька етапів, кожний з яких вносить свій внесок в якісні характеристики кредиту і визначає ступінь його надійності і прибутковості для банку:

- розгляд заявки на отримання кредиту і інтерв'ю

з майбутнім позичальником;

- вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику по

позиці;

- підготовка і укладення кредитної угоди;

- контроль за виконанням умов угоди і погашенням кредиту.

Заявка і інтерв'ю з клієнтом. Клієнт, що звертається в банк за отриманням кредиту, представляє заявку, де містяться початкові відомості про необхідну позику: мета͵ розмір кредиту, вигляд і термін позики, передбачуване забезпечення.

Банк вимагає, щоб до заявки були прикладені документи і фінансові звіти, що служать обгрунтуванням прохання про наданні позики і пояснюючі причини звернення в банк. Ці документи необхідна складова частина заявки. Їх ретельний аналіз проводиться на подальших етапах, після того, як представник банку проведе попереднє інтерв'ю із заявником і зробить висновок про перспективність операції.

До складу пакету супровідних документів, що представляються в банк разом із заявкою, входять наступні:

1.Фінансовий звіт, що включає баланс банку і рахівниць прибутків і збитків за останні 3 роки. Баланс складає на дату (кінець року) і показує структуру активів, зобов'язань і капіталу компанії. Звіт про прибутки і збитки охоплює річний період і дає докладні відомості про доходи і витрати компанії, чистому прибутку, розподілі її (відрахування в резерви, виплата дивідендів і т. д.).

2.Звіт про рух касових надходжень заснований на зіставленні балансів компанії на дві дати і дозволяє визначити зміни різних статей і рух фондів. Звіту дає картину використання ресурсів, часу вивільнення фондів і утворення дефіциту касових надходжень і т.д.

3.Внутрішні фінансові звіти характеризують детальніше фінансове положення компанії, зміна її потреби в ресурсах протягом року (поквартально, щомісячний).

4.Внутрішні управлінські звіти. Складання балансу вимагає багато часу. Банку можуть потрібно дані оперативного обліку, які містяться в записках і звітах, підготовлених для керівництва компанії. Ці документи стосуються операцій і інвестицій, зміни дебіторської і кредиторської заборгованості, продажів, величини запасів і т.д.

5.Прогноз фінансування. Прогноз містить оцінки майбутніх продажів, витрат, витрат на виробництво продукції, дебіторської заборгованості, оборотності запасів, потреби в грошовій готівці, капіталовкладеннях і т.д. Є два види прогнозу: оцінний баланс і касовий бюджет. Перший включає прогнозний варіант балансових рахунків і рахівниць прибутків і збитків на майбутній період, другий прогнозує надходження і витрачання грошової готівки (по тижнях, місяцях, кварталах).

6.Податкові декларації. Це важливе джерело додаткової інформації. Там можуть міститися відомості, не включені в інші документи. Крім того, вони можуть характеризувати позичальника, якщо буде виявлено, що він ухиляється від сплати податків з частини прибутку.

7.Бизнес-планы. Багато кредитних заявок пов'язані з фінансуванням підприємств, що починають, які ще не мають позики і пояснюючі причини звернення в банк. Ці документи необхідна складова частина заявки. Їх ретельний аналіз проводиться на подальших етапах, після того, як представник банку проведе попереднє інтерв'ю із заявником і зробить висновок про перспективність операції.

До складу пакету супровідних документів, що представляються в банк разом із заявкою, входять наступні.

1.Фінансовий звіт, що включає баланс банку і рахівниць прибутків і збитків за останні 3 роки. Баланс складає на дату (кінець року) і показує структуру активів, зобов'язань і капіталу компанії. Звіт про прибутки і збитки охоплює річний період і дає докладні відомості про доходи і витрати компанії, чистому прибутку, розподілі її (відрахування в резерви, виплата дивідендів і т.д.

2.Звіт про рух касових надходжень заснований на зіставленні балансів компанії на дві дати і дозволяє визначити зміни різних статей і рух фондів. Звіт дає картину використання ресурсів, часу вивільнення фондів і утворення дефіциту касових надходжень і т.д.

3.Внутрішні фінансові звіти характеризують детальніше фінансове положення компанії, зміна її потреби в ресурсах протягом року (поквартально, щомісячний).

4.Внутрішні управлінські звіти. Складання балансу вимагає багато часу. Банку можуть потрібно дані оперативного обліку, які містяться в записках і звітах, підготовлених для керівництва компанії. Ці документи стосуються операцій і інвестицій, зміни дебіторської і кредиторської заборгованості, продажів, величини запасів і т.д.

5.Прогноз фінансування. Прогноз містить оцінки майбутніх продажів, витрат, витрат на виробництво продукції, дебіторської заборгованості, оборотності запасів, потреби в грошовій готівці, капіталовкладеннях і т.д. Є два види прогнозу: оцінний баланс і касовий бюджет. Перший включає прогнозний варіант балансових рахунків і рахівниць прибутків і збитків на майбутній період, другий прогнозує надходження і витрачання грошової готівки (по тижнях, місяцях, кварталах).

6.Податкові декларації. Це важливе джерело додаткової інформації. Там можуть міститися відомості, не включені в інші документи. Крім того, вони можуть характеризувати позичальника, якщо буде виявлено, що він ухиляється від сплати податків з частини прибутку.

7.Бизнес-планы. Багато кредитних заявок пов'язані з фінансуванням підприємств, що починають, які ще не мають фінансових звітів і іншої документації. В цьому випадку представляється докладний бізнес-план, який повинœен містити відомості про цілі проекту, методах ведення операцій і т.д.

Заявка поступає до відповідного кредитного працівника, який після її розгляду проводить попередню бесіду з майбутнім позичальником власником або представником керівництва фірми. Ця бесіда має велике значення для вирішення питання про майбутню позику: вона дозволяє КИ не тільки з'ясувати багато важливих деталей кредитної заявки, але і скласти психологічний портрет позичальника, з'ясувати професійну підготовленість керівного складу компанії, реалістичність його оцінок положення і перспектив розвитку підприємства, роботи компанії; він повинœен сконцентрувати увагу на ключових, базових питаннях, що представляють найбільший інтерес для банку. Рекомендується розподілити питання 4—5 групам.

Вивчення кредитоспроможності і оцінка ризику. Після бесіди повинœен ухвалити рішення: чи продовжувати роботу з кредитною заявкою або відповісти відмовою. Якщо пропозиція клієнта розходиться в якихось важливих аспектах з принципами і установками політики, яку проводить банк у області кредитних операцій, то заявку слід рішуче відкинути. При цьому необхідно пояснити заявнику причини, по яких кредит не може бути наданий. Якщо ж КИ за підсумками попереднього інтерв'ю вирішує продовжити роботу з клієнтом, він заповнює кредитне досьє і направляє його разом із заявкою і документами, представленими клієнтом, у відділ по аналізу кредитоспроможності. Там проводиться поглиблене і ретельне обстеження фінансового положення компанії-позичальника. При цьому КИ повинœен вирішити, хто з працівників відділу краще підходить для проведення експертизи. Наприклад, якщо йдеться про оцінку забезпечення, запропонованого клієнтом, то потрібен висновок досвідченого аналітика, оскільки оцінка майна представляє складну процедуру. Якщо ж потрібно одержати відомості у кредитного агентства, то цим може зайнятися менш кваліфікований працівник. Ефективність роботи КИ визначається його умінням давати доручення тим службовцям банку, які найкращим чином підходять для цього.

При аналізу кредитоспроможності використовуються різні джерела інформації:

- матеріали, одержані безпосœередньо від клієнта;

- матеріали про клієнта͵ наявні в архіві банку;

- відомості, що повідомляються тими, хто мав ділові контакти з клієнтом (його постачальники, кредитори, покупці його продукції, банки і т. д.);

- звіти та інші матеріали приватних і державних установ і агентств (звіти про кредитоспроможність, галузеві аналітичні дослідження, довідники по інвестиціях і т. п.).

Експерти відділу кредитоспроможності перш за всœе звертаються до архівів свого банку. Якщо заявник вже одержував раніше кредит в банку, то в архіві є зведення про затримки в погашенні боргу або інших порушеннях.

Важливі відомості можна одержати у банків і інших фінансових установ, з якими мав справу заявник. Банки, інвестиційні і фінансові компанії можуть надати матеріал про розміри депозитів компанії, непогашеної заборгованості, акуратності в оплаті рахунків і т.д. Тортові партнери компанії повідомляють дані про розміри наданого їй комерційного кредиту, і за цими даними можна судити про те, чи використовує клієнт ефективно чужі засоби для фінансування оборотного капіталу.

Відділ кредитоспроможності може також звернутися до спеціалізованих кредитних агентств і одержати у них звіт про фінансове положення підприємства або фізичної особи (у разі персональної позики).

Але найбільшою популярністю серед зовнішніх джерел інформації користуються запити у інших банків, обслуговуючих даного клієнта͵ і у його торгових партнерів. Ці відомості особливо цінні, оскільки вони засновані на минулому досвіді прямого спілкування з даною компанією.

Слід враховувати, що умисне спотворення або неналежне використання конфіденційної інформації може завдати істотної шкоди сторонам, що беруть участь. Особливо небезпечно розголошування одержаних відомостей. Скажімо, якщо клієнт дізнається, що банк одержав невтішний відгук про нього від його постачальника, він швидше за всœе відмовиться від послуг цього постачальника. Якщо ж випадок з розголошуванням конфіденційної інформації дістане широкий резонанс, банку вже ніхто не представить відомостей такого роду.

Тому в діловому світі неухильно дотримуються правила передачі конфіденційної інформації.

У першому кодексі, який був прийнятий в 1916 р., декларуються базисні норми і принципи обміну інформацією, такі як конфіденційність і точність запитів і відповідей, неприпустимість розкриття джерела інформації без дозволу, обов'язкова вказівка мети запиту і суми операції, про яку йде мова. Якщо банк веде переговори з клієнтом про відкриття рахунку, він не повинœен звертатися за відомостями до свого конкурента͵ приховуючи при цьому мету отримання інформації. Коли банк хоче одержати відомості у зв'язку з судовим переслідуванням, що ведеться або передбачуваним, це повинно бути чітко обумовлено, вказано в запиті. Всі листи про кредитоспроможність повинні мати підпис відповідної особи.

Запит може бути зроблений в письмовій або усній формі. Письмовий варіант стоїть дорожче і вимагає більшого часу. Проте багато банків і комерційні фірми віддають перевагу цьому способу, оскільки при телœефонному контакті важко встановити дійсного одержувача інформації.

При вивченні заявки на кредит КИ може провести інспекцію фірми на місці і поговорити з ключовими посадовими обличчями. Дуже важливо з'ясувати рівень компетенції людей, що очолюють фінансові, операційні і маркетингові служби, адміністративний апарат. Під час відвідин фірми можна з'ясувати багато технічних питань, які не торкнулися під час попереднього інтерв'ю, а також скласти уявлення про стан майна, будівель і устаткування компанії, про звички і поведінку співробітників і т.д. Підготовка до укладення договору. У разі сприятливого висновку банк приступає до розробки умов кредитного договору. Цей етап називається структуризацією позики В процесі структуризації банк визначає основні характеристики позики:

- вид кредиту;

- суму;

- строк;

- спосіб погашення;

- забезпечення;

- ціна кредиту;

- інші умови.

Структуризація може зробити серйозний вплив на успіх кредитної операції. Якщо банк визначив в договорі перенапружені терміни погашення позики, то позичальник може залишитися без капіталу, необхідного для нормального функціонування. В результаті випуск продукції не ростиме згідно первинним позначкам. Навпаки, якщо банк надасть дуже ліберальні умови виплати боргу (скажімо, якщо грошові кошти для погашення піврічної позики будуть одержані протягом одного місяця), то позичальник буде тривалий час безконтрольний використовувати одержаний кредит.

Неправильне визначення суми кредиту теж може викликати серйозні проблеми. Якщо сума занижена (наприклад, замість необхідних 300 тис. дол. одержано 100 тис. дол.), то позичальнику незабаром буде потрібно ще 200 тис. дол., і первинна позика не буде погашена в строк. У зворотній ситуації (видано 100 тис. дол., коли необхідно 200 тис.) клієнт матиме в своєму розпорядженні зайві суми і витратить їх на фінансування витрат, не передбачених кредитним договором.

Перший крок, який повинœен зробити КИ, розробляючи умови майбутньої позики, визначити вид кредиту. Це залежить від мети кредиту, характеру операцій, для фінансування яких береться позика, можливості і джерел погашення кредиту. Ми вже говорили, що комерційні позики можуть бути використані для фінансування оборотного капіталу і для фінансування основних фондів компанії. Засоби для погашення позики в цих двох випадках акумулюються по-різному. Якщо позика береться для фінансування запасів або дебіторської заборгованості, то засоби, необхідні для її погашення, утворюються після продажу цих запасів або оплати рахунків покупцями продукції. У другому випадку позика застосовується для покупки устаткування, будівель і т. п., і кошти для погашення кредиту будуть одержані в процесі тривалої експлуатації цих елœементів основного капіталу. Ясно, що при фінансуванні запасів або дебіторської заборгованості клієнт потребує короткострокового кредиту, що погашається протягом декількох місяців, тоді як в другому випадку кредит повинœен відповідати термінам служби устаткування і відповідно мати триваліший термін від 1 до 25—30 років.

Банк пропонує клієнту той вид кредиту і ті умови погашення, які найбільшою мірою відповідають характеру операції, лежачої в підставі позики. У першому випадку це може бути сезонна позика, поновлювана кредитна лінія, перманентна позика для поповнення оборотного капіталу, в другому — термінова позика, лізингова угода, позика під заставу і т.п.

Погашення позики може проводитися одноразовим внеском після закінчення терміну або рівномірними внесками впродовж всього періоду дії кредиту. У останньому випадку розробляється шкала погашення відповідно до термінів оборотності капіталу.

Велика увага приділяється питанню про вартість кредиту, куди входять визначення процентної ставки, розмір компенсаційного залишку на рахунку, комісії за видачу і оформлення кредиту і т.д.

При визначенні ставки за кредитом повинні враховуватися різні чинники: вартість для банку привернутих засобів (депозитів і недепозитних джерел); надійність позичальника і ступінь ризику, пов'язаний з позикою; витрати по оформленню і контролю за погашенням кредиту; характер відносин між банком і позичальником і ряд інших моментів.

Фахівці банку при визначенні ставки за кредитом виходять з розрахунку необхідної мінімальної норми прибутковості по позиці, яка розраховується по наступній формулі:


Необхідна норма прибутковості = Граничні витрати + Цільовий прибуток = Дохід по позиці - Витрати по позик - Чиста сума використаних коштів

де:

- граничні витрати визначаються як вартість для банку короткострокових привернутих засобів (звичайно береться ринкова ставка по тримісячних депозитних сертифікатах);

- цільовий прибуток накидка до базової процентної ставки (для позик з високим ризиком 5—6%, з низьким ризиком 2%);

- дохід по позиці сума процентних платежів, комісія за відкриття кредиту і за розробку умов позики;

- витрати по позиці прямі і непрямі витрати по видачі, обслуговуванню і погашенню позики;

- чиста сума використаних клієнтом коштів

- це середня сума заборгованості по кредиту протягом всього періоду дії позики мінус суми, внесені позичальником, мінус резервні залишки у федеральному резервному банку.

При розрахунку процентної ставки по позиці банк враховує всю гамму своїх взаємин з клієнтом. Якщо ці відносини не обмежуються разовим отриманням кредиту, а мають ширші масштаби (наприклад, клієнт зберігає крупний стабільний залишок на поточному рахунку, користується послугами інвестиційного і трастового відділів, має кредитну картку банку і т.п.), банк одержує додатковий дохід. Природно, він прагне зберегти і зміцнити ці відносини і може встановити більш пільговий відсоток по позиці.

Крім того, як вже мовилося, в ціні кредиту необхідно враховувати ступінь ризикованої операції, в першу чергу — ризик непогашення позики. Для цього банки застосовують рейтингову оцінку кредитів шляхом нарахування окулярів по наперед прийнятих критеріях.

Коли робота по структуризації позики закінчена, КИ повинœен ухвалити принципове рішення: чи перейти до остаточних переговорів про укладення кредитної угоди або відмовити у видачі позики. Необхідно ще раз підкреслити, що якщо на одній із стадій обстеження і підготовки матеріалів стає ясно, що якісь важливі характеристики позики (мета͵ сума, забезпечення, умови погашення) не відповідають політиці банку у області кредитування і прийнятим стандартам, слід відмовитися від надання кредиту. Тому, закінчивши структуризацію позики, КИ повинœен ще раз оцінити всю наявну інформацію (архіви, матеріали, інтерв'ю з позичальником, звіти про кредитоспроможність, балансові коефіцієнти і т. д.) і ухвалити остаточне рішення відповідності позики. Якщо висновок позитивно, то робота переходить в стадію переговорів про остаточні умови кредитної угоди, після чого проект договору повинœен бути представлений позиковому комітету банку для затвердження.

Переговори про умови кредитної угоди. КИ повинœен представити клієнту пропозиції за умовами майбутнього кредиту - процентной ставці, комісії за відкриття кредиту, забезпеченню і т.п. Його пропозиції можуть істотно відрізнятися від тих умов, які містилися в заявці клієнта.

Щоб понизити вірогідність помилки і забезпечити об'єктивність думок, банк звичайно встановлює межі повноважень окремих посадовців по укладенню кредитних оборудок. Ліміт цей залежить від суми кредиту і від інших чинників. У деяких банках КИ лише розробляє умови позики і готує всі матеріали, право ж твердження належить вищій адміністрації і до судного комітету, що складається з директорів і досвідчених кредитних працівників. У інших банках КИ може ухвалювати рішення по всіх кредитних заявках, які він готує, з подальшим твердженням в позиковому комітеті.

У більшості банків прийнятий проміжний варіант: менш досвідчені КМ можуть ухвалювати рішення по заявках з невеликою сумою; у інших випадках рішення ухвалюється посадовцем вищого рангу або позиковим комітетом.

Після досягнення згоди з основних питань операції, готується документ, що підсумовує умови кредиту. Цей документ повинœен бути представлений позиковому комітету для затвердження. На засіданні комітету КИ приводить аргументи на користь операції, відзначаючи її сильні і слабкі сторони. Якщо угода містить деталі, не відповідні нормальній практиці банку, КИ повинœен їх обгрунтувати.

Документування позики і підписання кредитного угод.

Документація по позиці має виключно важливе значення, оскільки відсутність якихось матеріалів або їх неправильне оформлення можуть привести до крупних втрат у разі непогашення кредиту і інших недобросовісних дій позичальника. Банк повинœен зберігати в кредитному досьє наступні документи:

- свідоцтво повноважень осіб, що підписали кредитний договір від імені компанії;

- документи, підтверджуючі отримання позики;

-документи, розпорядження заставою, що дають право (якщо по позиці одержано забезпечення).

Юридичним свідоцтвом повноважень посадовців на підписання кредитної угоди служить так звана резолюція акціонерної компанії, де перераховуються посадовці компанії, яким дозволяється одержувати позики, здійснювати заставу майна і т.д. В документі указується найменування і адреса компанії і прізвища осіб, що діють від імені компанії.

Свідоцтвом права вимоги боргу по позиці служить боргове зобов'язання клієнта͵ де указується прізвище і адреса позичальника, найменування банку, дата видачі і сума позики і термін її погашення. При амортизації позики періодичними внесками указуються суми і терміни цих платежів. У борговому зобов'язанні приводиться також розмір процентної ставки, і у разі ставки, що змінюється, до якого показника грошового ринку вона «прив'язана». За наявності забезпечення повинно бути дано короткий його опис.

Кредитна угода є розгорненим документом, що підписується обома сторонами кредитної операції і що містить докладний виклад всіх умов позики.

Його основні розділи:

- свідоцтво і гарантії;

- характеристика кредиту;

- умови, що зобов'язали;

- забороняючи умови;

- невиконання умов кредитної угоди;

- санкції у разі порушення умов.

Розділ «Свідоцтва і гарантії» підтверджує, що позичальник:

- має сертифікат про інкорпорацію;

- має повноваження укладати кредитні договори і підписувати боргові зобов'язання;

- не має заборгованості по податках;

- має право розпоряджатися активами;

- не має активів в заставі окрім відомих банку;

У розділі «Характеристика позики» детально висловлюються умови кредиту, а саме вид позики, сума, процентна ставка, шкала погашення і забезпечення. Вказані всі учасники операції, робиться посилання на боргове зобов'язання і документ про забезпечення кредиту.

У розділі «Обмежуючі умови» сформульовані правила, яких повинœен дотримуватися позичальник протягом всього періоду дії позики:

- підтримувати певний рівень оборотного капіталу;

- підтримувати стабільний рівень акціонерного капіталу;

- дотримувати встановлену величину балансових коефіцієнтів (коефіцієнта ліквідності і т. д.);

- регулярно представляти фінансові звіти, підготовлені з дотриманням всіх загальноприйнятих бухгалтерських правил;

- регулярно сплачувати податки і інші зобов'язання, які у разі несплати можуть привести до накладення арешту на майно;

- утримувати в порядку і забезпечувати необхідний ремонт будівель і устаткування;

- забезпечити працівникам банку можливість обстежувати бухгалтерські книги компанії на предмет виявлення їх ідентичності даним, приведеним в звітах;

У розділі «Заборонні умови» вказані дії, які не повинні проводитися позичальником:

- не продавати або закладати активи (крім випадків, коли, це потрібно для нормальної роботи компанії);

- не купувати акції або облігації (за винятком зобов'язань федерального уряду);

- не виплачувати винагороди службовцям і дивідендів акціонерам вище обумовленого максимуму;

- не проводити опційних операцій з акціями компанії або інших операцій з відстроченим відшкодуванням засобів;

- не видавати гарантій по боргах інших підприємств;

- не розширювати систему участі в інших підприємствах;

- не брати участь в злитті і поглинаннях;

- не проводити таких змін в керівних органах компанії

які вплинули б на її політику.

У розділі «Невиконання умов кредитної угоди» приводяться випадки, які слід трактувати як «невиконання» або «порушення» договору:

- несплата чергового платежу по позиці;

- порушення однієї з обмежуючих або таких, що забороняють умов;

- об’ява банкрутства або ліквідації справи;

- смерть позичальника.

У розділі «Санкції у разі порушення умов угоди» перераховується наступне:

- вимога негайного погашення всієї суми боргу і відсотків, що залишається, по ній;

- вимога додаткового забезпечення або гарантій;

- право банка погасити борг, що залишився, за рахунок засобів, що є на поточному рахунку позичальника.

Не всі кредитні угоди містять всі вказані розділи і пункти, але деякі моменти характеристика кредиту, обов'язку кредитора і позичальника, що розуміється під порушенням договору обов'язково присутні в документі про кредитну операцію.

Угоду підписують представники банку і компанії, а якщо потрібне гарант. Після цього комплект всіх документів передається клієнту, а інший комплект з супровідними документами йде в кредитне досьє банку. Потім в це досьє підшиваються всі звіти компанії, листування, записи телœефонних переговорів і т.д.

1.6 Визначення кредитоспроможності підприємства позичальників

На цьому етапі розгляду кредитного проекту і оцінки кредитоспроможності і фінансового стану позичальника працівника філіалу банку здійснюються вивчення суб'єкта і об'єкту кредитування і оцінку ризиків по позиці на підставі таких джерел інформації:

- офіціально наданих позичальником в банк документів;

- матеріалів щодо клієнта͵ одержаних з архівів банку (за наявності "кредитної історії" клієнта);

- відомостей, які можуть бути одержані від служби безпеки банку, об контрагентів потенційного позичальника, податкових адміністрацій, інших банка різних статистичних відомостей із загальних збірок, довідників, зведення преси.

Кредитний працівник здійснює:

- експертизу кредитного проекту;

- аналіз фінансового стану клієнта;

- прогнозний аналіз грошового потоку клієнта.;

- підготовку схеми руху кредитних засобів.

Експертиза кредитного проекту проводиться з метою визначення його окупності і можливості своєчасного погашення кредиту разом з відсотками в результаті отримання економічного ефекту від впровадження (здійснення) проекту в терміни, які відповідають термінам кредитування. На цьому етапі здійснюється детальний аналіз кредитних заявок, тобто:

- визначається мета кредитування (на нове виробництво або на те, що існує, на покриття оборотних або основних коштів) і термін відвернення ресурсів;

- перевіряється коректність розрахунку суми кредиту шляхом аналізу техніко-економічного обгрунтування разом з відповідними документами;

- перевіряється обгрунтованість термінів погашення кредиту (детальніший аналіз здійснюється при прогнозному розрахунку грошових потоків клієнта;

- детально аналізуються доходи, які передбачаються від кредитної угоди, і витрати, пов'язані з кредитним проектом

відповідність рівня процентної ставки за кредитом рівню ризику

який несе банк (витрати по залученню ресурсів, формуванню страхового резерву, страхуванню ризику неповернення кредиту).

Для розгляду довгострокових проектів обов'язкове здійснення

банком техніко-економічної експертизи.

Аналіз фінансового стану клієнта на підставі "Методики оцінки фінансового стану і визначення класу позичальника"- проводиться з метою оцінки його платоспроможності. Слід звернути увагу, що оцінка кредитного проекту здійснюється не тільки з урахуванням наявного у наявності фінансового стану замовника, а з прогнозуванням майбутніх змін, керуючись принципом "середніх" очікувань. Тобто обраховується "оптимістичний " прогноз, коли обставини складаються в якнайкращому варіанті, і "якнайгірший" прогноз і приймається середнє значення.

При наданні кредиту під поруку або гарантію необхідно здійснювати також аналіз фінансового стану поручителя або гаранта.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану потенційного позичальника є його бухгалтерські звіти.

В результаті розгляду звітів визначаються кількісні параметри, які характеризують господарську діяльність позичальника:

- ліквідність;

- економічну і фінансову стабільність;

- прибутковість (рентабельність);

- перспективи грошових потоків.

Перші три параметри характеризуються системою фінансових коефіцієнтів - коефіцієнти ліквідності, покриття, забезпечення власними засобами, дохід на капітал та інші.

Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності визначається відношенням суми залишків по статтях грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми залишків по непогашених кредитах і поточній кредиторській заборгованості. Він характеризує наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені швидко ліквідними грошовими коштами і цінними паперами, тобто здатність позичальника швидко розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням загальної суми поточних активів до загальної суми фінансових і поточних зобов'язань. Бажано, щоб цей коефіцієнт перевищував одиницю. Таким чином, визначають, буде, чи досить в підприємства всіх оборотних коштів для повної ліквідації своїх боргових зобов'язань.

Коефіцієнт платоспроможності визначається відношенням суми поточних активів до суми поточних зобов'язань. Це дає можливість визначити спроможність підприємства щодо погашення їм своїх короткострокових зобов'язань.

Різниця між сумами поточних активів і поточних зобов'язань визначає величину оборотного (робочого) капіталу. Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами.

Падіння коефіцієнтів ліквідності в порівнянні з попередньою звітною датою свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

До показників економічної стабільності відносяться оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність кредиторської заборгованості та інші.

Зворотність запасів визначається відношенням суми середніх залишків запасів до виручки від одноденної реалізації продукції. Цей коефіцієнт відображає забезпеченість виробничого циклу необхідними оборотними коштами.

Зворотність дебіторської заборгованості обчислюється відношенням суми середніх залишків дебіторської заборгованості до виручки від одноденної реалізації. Це співвідношення свідчить про швидкість вивільнення засобів з дебіторської заборгованості.

Зворотність кредиторської заборгованості визначається відношенням суми середніх залишків кредиторської заборгованості до одноденних витрат на придбання запасів. Показник відображає швидкість погашення кредиторської заборгованості.

Не менш важливими в аналізі є коефіцієнти фінансової стабільності і фінансової незалежності (автономії), коефіцієнт маневреності власних засобів.

Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми власних коштів до позикових. При отриманні високого коефіцієнта (більше одиниці) не варто на цьому заспокоюватися і припиняти аналіз. Високий коефіцієнт фінансової стабільності сам по собі не є ознакою повного благополуччя.

Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється відношенням суми власних коштів до валюти балансу.

Зворотним до коефіцієнта стабільності є коефіцієнт співвідношення привернутих і власних засобів, який характеризує розмір привернутих засобів на 1 гривну власних засобів.

Коефіцієнт маневреності власних засобів характеризує ступінь мобільності використання власних засобів.

Важливим показником, який характеризує ефективність діяльності

підприємства є рентабельність виробництва.

Рентабельність визначається як співвідношення прибули до об'єму реалізації або другому кількісному показнику.

Під час проведення експертизи кредитного проекту і здійснення аналізу фінансового стану клієнта кредитний працівник повинœен звернути увагу на необхідність напряму на здійснення кредитного проекту власних засобів позичальника.

Необхідно надавати перевагу кредитним проектам, на здійснення яких позичальник направляє не менше 30% власних засобів, тобто співвідношення банківського кредиту і власних засобів позичальника у вартості кредитного проекту складає 70% на 30 %.

Прогнозний аналіз грошових потоків клієнта на період кредитування до повного погашення кредиту разом з відсотками "Прогноз грошових потоків позичальника" проводиться для доповнення аналізу фінансового стану клієнта і визначення, джерел погашення кредиту. Аналіз руху грошових коштів позичальника є найбільш важливим для кредитного аналізу, оскільки надходження грошових коштів є безпосœереднім джерелом погашення кредиту.

Аналіз грошових потоків клієнта має на увазі оцінку кредитного ризику на підставі звітних показників. Він побудований на порівнянні надходжень і витрат за даний період.

Стійке перевищення надходжень над витратами протягом певного періоду дозволяє оцінювати клієнта як кредитоспроможного. У разі різких коливань такого перевищення або у разі зворотного співвідношення - перевищення витрат над надходженнями - ризик неповернення кредиту підвищується.

Потрібно аналізувати рух засобів з питань прозорості розрахунків; стани платежів в реальних грошах і порядку бартеру; стани грошових надходжень в національній і вільно-конвертованій валютах; об'єму кредитування в національній і вільно-конвертованій валютах; напрям засобів через свої дочірні або посœередницькі фірми, в яких комерційних банках мають рахунки дочірні і посœередницькі фірми; мотиви відкриття рахунків в цих банках; об'єм напряму засобів на рахунок основного позичальника кредиту;

відповідності розміру кредиту розміру грошових надходжень на рахунок, відкритий в банку, який надає кредит; якою мірою кредитні засоби осідають на рахунках інших комерційних банків, які обслуговують дочірні і посœередницькі фірми позичальника.

Під грошовими потоками підприємства необхідно розуміти надходження і платежі грошових коштів і їх еквівалентів за певний проміжок часу. Грошові кошти включають засоби в касі підприємства і на рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є фінансові інвестиції в підприємство.

Еквівалентами грошових коштів можна вважати також розміщення вільних грошових коштів у вигляді депозитних сертифікатів на короткий термін.

Аналіз руху грошових коштів позичальника проводиться станом на сьогодні, аналізується минулий період і прогнозується їх рух на майбутній. Аналітичний прогноз може бути зроблений в декількох варіантах, заснованих на певних гіпотезах. Наприклад, може бути передбачений як максимальний об'єм реалізації, так і мінімальний.

Рух грошових коштів необхідно вивчати в зіставленні із звітом про фінансові результати, про рух грошових коштів і з балансом. Прогноз грошових потоків надходжень і витрат порівнюється з фактичними даними за минулий період. Наприклад, при розгляді можливості надання кредиту на 6 місяців, аналізується минулий період не менше 6 місяців.

У разі очікування високого рівня інфляції в період, на який запрошується кредит, всі розрахунки необхідно коректувати на очікуваний рівень інфляції. Слід врахувати, що очікуваний рівень інфляції знецінить власні засоби підприємства, яке приведе до відповідного погіршення фінансового стану.

Мета банку в роботі з підприємствами, яким надається кредитна підтримка забезпечити успішне виконання проекту, який кредитується, зокрема за рахунок концентрації засобів на рахунках його партнерів в Промінвестбанку.

Це дозволить виключити ризик нестабільності інших банків, які задіяні в розрахунках. Для цього переважною умовою надання кредиту повинна бути наявність у позичальника основних поточних рахунків в установі банку, яка надає кредит. Вказані рахунки повинні бути задіяні для проходження із-за них основних грошових потоків клієнта і перерахування позичкових коштів (за товари, послуги) переважно контрагентам, які обслуговуються в установах Промінвестбанку, тобто відкриття поточних рахунків його партнерів по бізнесу в установах Промінвестбанку. При розгляді кредитного проекту необхідно прослідкувати грошові потоки між позичальником і його дочірніми і посœередницькими структурами. З метою не допустити відвернення засобів позичальника через дочірні і посœередницькі структури, працівник обслуговуючий позичальника установи банку повинœен постійно контролювати грошові взаємини між ними.


2.  АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ « ІНДЕКС – БАНК»

2.1 Характеристика діяльності комерційного банку «Індекс - банка»

Маріупольське відділення «Індекс - банка» на сьогодні є одним з пріоритетних і стабільних відділень нашого регіону.

Історія банку починається в 1993 р. – 10 лютого Національним банком з номером 149 зареєстрований банк як суспільство обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Золотий лев». З перших днів підстави Банк активно розвивається і на регіональному рівні. Вже в кінці 1993 р. Через обмеження, пов'язані з формою власності,17 листопада 1993 р. Банк реорганізований в Акціонерне суспільство відкритого типа.

До 1996 р. істотно змінилися економічні умови, Банк значно виріс, одержав хорошу репутацію в Західній Україні. Перед Банком встали нові цілі і завдання, зокрема – розвитку регіональної мережі в інших регіонах. Змінилася і назви Банку – 28 жовтня 1996 р. Зареєстровані зміни і доповнення до Статуту Банку у зв'язку із змінами назви на Акціонерне суспільство « ІНДУСТРІАЛЬНО – ЕКСПОРТНИЙ БАНК».

Логічним підтвердженням розвитку Банку, зростання його фінансових показників і вихід на загальнонаціональний ринок встало рішення на зміну місцезнаходження Банка.19 листопада 1999 р. Загальними зборами акціонерів Банку було ухвалено рішення про переклад головного офісу АТ « Індекс – Банк» в місті Києві. А 10 лютого 2000 р. Головний офіс Банку почав роботу в столиці.

Подальша історія Банку була відмічена цілий ряд подій, які відображають його становлення як банк національного масштабу. У лютому 2002 р. Банк стає членом платіжної системи VISA International, а в липні 2002 р. – єдиним в Україні банком, який обслуговує карти російської платіжної системи « Золота Корона». Впродовж 2002 р. Банк активно розширює свою регіональну мережу – відкрито сім балансових філіалів і 59 відділень.

У 2003 р. Банк сконцентрував свої зусилля на оптимізацію технологій і розробок нових продуктів. Серед значних досягнень цього року – входження банку як офіційного члена в міжнародні платіжні системи MasterCard і отримання ліцензії на емісію карт MasterCard Gold, Standart i Maestro. Банк розробляє низьку інноваційну продукцію як для ринку приватних осіб, так і для підприємців. Крім того, розвивається регіональна мережа Банку – протягом року відкрито два балансові філіали і 20 відділень.

2004 рік став для Банку роком визнання - Банк одержав міжнародний рейтинг Moody’s B2/NP для депозитів в іноземній валюті і рейтинг Е+ з фінансовою потужністю (FSR). Привласнення рейтингу, це результат значних досягнень Банку. Банк активно розробляє нові продукти, зокрема унікальні («Депозитна ЛІНІЯ»). Впродовж 2004ᴦ. Банк зберіг встановлений раніше темп розвитку фінансових показників – одна з якнайкращих банківських систем України.

У 2005ᴦ. АТ « ІНДЭКС – БАНК» зберіг положення активного учасника кредитування реального сектора національної економіки. 2004ᴦ. визначився значним зростанням об'єму кредитного портфеля суб'єктів господарювання.

У 2005ᴦ. Банк, як і в 2004ᴦ., не обмежувався кредитуванням певного сектора економіки, а, навпаки намагався, співробітничав зі всіма економічними агентами, незалежно від напряму їх діяльності, дякуючи чому диверсифікація кредитного портфеля збережена. Пріоритетними галузями в кредитуванні, як і раніше, була оптова і роздрібна торгівля, сільське господарство і харчова промисловість. Високими темпами впродовж минулого року росла заборгованість по кредитах, видана підприємствам торгівлі, сільського господарства.

Порівняно з 2004ᴦ. їх частина в структурі кредитування видів економічної діяльності виросли і складали відповідно 43 і 16% проти 34 і 12%.

Впродовж 2005ᴦ.Банк запропонував клієнтам широкий спектр короткострокових і довгострокових інструментів кредитування в національній і іноземній валюті. Більшість кредитів, як і раніше, надана в національній валюті – 377,7 млн. грн. Проте їх частина в загальному об'ємі кредитного портфеля 2005ᴦ. Зменшилася і склала 62,9% проти 76,2% в 2003ᴦ.

У сфері кредитування суб'єктів господарювання в 2005ᴦ. спостерігалася стійка тенденція до зростання довгострокового кредитування. За рік об'єм вимог Банку по довгострокових позиках виріс в 2,3 разу і на початки 2005ᴦ. складав 328,2 млн. грн., що складає 54,6% загального об'єму кредитного портфеля.

Збільшення об'єму кредитного портфеля, зміни в його структурі відбувалося завдяки впровадженню в 2005ᴦ. нових банківських продуктів і послуᴦ. Банк проводив фінансування шляхом надання кредитування на придбання транспортних засобів, які були в експлуатації, а також водного транспорту. З метою удосконалення процедури кредитування були розроблені процедури кредитування довгострокових інвестиційних проектів, надання банківських гарантій і інших документарних операцій.

У м. Маріуполі відділення було відкрито Донецьким філіалом АТ «Індекс-Банка» 1 січня 2004ᴦ. Відділення виконує функції по фінансуванню і кредитуванню будівництв виробничого і невиробничого призначення.

2.2 Аналіз кредитних ресурсів досліджуваного банку

Основна діяльність АТ «Індекс-Банка» полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування в цінні папери, на основі чого формуються доходи банку і задовольняються різноманітні потреби підприємств, організацій і населœення. Засобом залучення ресурсів є пасивні операції банку.

Банківські ресурси формуються на основі операцій комерційного банку в результаті яких відбувається збільшення засобів, що знаходяться на пасивних рахунках.

Пасивні операції комерційних банків можуть здійснюватися у формі:

- відрахувань від прибутку банків на формування або збільшення їх фондів;

- кредитів, одержаних від інших юридичних осіб, зокрема комерційних банків, Національного Банку України, іноземних банків;

- депозитних операцій;

Існує безліч різних класифікацій ресурсів комерційних банків, побудованих на основі певних критеріїв.

Власні засоби АТ «Індекс-Банка» складаються із статутного фонду, а також утворюваних в процесі банківської діяльності, резервного і інших фондів.

До власних засобів прирівнюється прибуток, який до її розподілу знаходиться в обороті комерційного банку і використовується як банківський ресурс.

Тимчасово вільні засоби бюджетів на рахунках в АТ «Індекс-Банка», якщо він притягується до касового виконання державного бюджету, утворюються в результаті їх поточного виконання, тобто від моменту надходження доходів на рахунки в банку до моменту їх використання.

Важливим банківським ресурсом є засоби клієнтів на рахунках в комерційному банку і засоби в розрахунках: залишки засобів на поточних рахунках підприємств, організацій і установ всіх форм власності; засоби, що депонують з метою забезпечення гарантії платежу при акредитивній формі розрахунків, домициляции векселів, розрахунках чеками, засоби в розрахунках між установами одного комерційного банку; засоби бюджетних і громадських організацій; засоби спеціальних фінансово-кредитних інститутів.

До банківських ресурсів відносяться грошові заощадження населœення, які формуються за рахунок скорочення поточного особистого споживання і призначаються для забезпечення його потреб в майбутньому або у разі перевищення поточних доходів над витратами як результат зростання доходів.

Крім того, до банківських ресурсів відносяться залишки на поточних рахунках фізичних осіб, призначені для виплати заробітної платні підприємствами своїм робочим через мережу ощадних кас комерційних банків; залишки на спеціальних рахунках для розрахунків через дебетові пластикові картки безготівковим шляхом фізичними особами.

Ресурсами АТ «Індекс-Банка» є також кредити, надані іншими банками на міжбанківському ринку, а так само придбані у іноземних банків, в Національному Банку України на кредитному аукціоні, шляхом переобліку або перезастави векселів. Крім того, до цієї категорії відносяться засоби інших банків, що знаходяться на їх кореспондентських рахунках в комерційному банку.

В цілях залучення кредитних ресурсів безбалансовими відділеннями проводиться виплата заробітної платні і інших платежів за допомогою пластикових карток ряду найбільших підприємств - клієнтів відділення.

Кількість відкритих рахунків - 5905 шт. Відділенням проводиться обслуговування пенсійних внесків. Кількість відкритих пенсійних рахунків на 01.01.2005ᴦ. - 50 шт.

Нарешті, до ресурсів АТ «Індекс-Банка» відносяться інші грошові кошти, які утворюються в результаті проведення ними інших видів пасивних операцій, зокрема пов'язаних з емісією і розміщенням власних цінних паперів (облігацій, депозитних сертифікатів і інших).

Залежно від місця мобілізації банківських ресурсів їх підрозділяють на мобилізуємі самим комерційним банком і придбані у інших банків. На місці комерційними банками мобілізується велика частина ресурсів, наприклад, внески громадян і депозити підприємстві і організації. Для оперативного задоволення додаткових потреб в грошових коштах АТ «Індекс-Банк» привертає ресурси, мобілізовані іншими банками.

З погляду джерел освіти ресурси комерційних банків діляться на власні і привернуті.

Статутний фонд АТ «Індекс-Банка» формується на основі випуску і розміщення своїх акцій.

У загальному об'ємі банківських ресурсів частка власних засобів залишається незначною, вони грають важливу роль при проведенні активних операцій лише на первинному етапі діяльності банку при формуванні статутного фонду і до збільшення розміру привернутих ресурсів до величини достатньої для проведення як можна більшого спектру пасивних і активних операцій. Таким чином, основне місце в структурі банківських ресурсів відводиться привернутим засобам, в сукупності об'єднуючим засоби. Мобілізуємі банком на місці і запозичені у інших комерційних банків всœередині і поза своєю системою, в Національному Банку України або на ринку цінних паперів через випуск і розміщення власних або продажу придбаних фондових інструментів.

Процес формування ресурсів у відділенні « Індекс – банка» необхідно почати з виявлення розміру власних і привернутих засобів, а також визначення їх частини у формуванні загальної суми балансу.

Як власні, так і привернуті ресурси відділення відображаються на кореспондентському рахунку, відкритому в Національному банку України. Це активний рахунок, тому ресурси відображаються по дебету цього рахунку, а вкладення засобів – по кредиту.

Складемо таблицю 2.1., яка характеризує структуру ресурсів аналізованого банку за станом на почало роки останніх двох років.

Таблиця 2.1-Аналіз склад і структура ресурсів відділення « Індекс – Банка» (у тис. грн.)

 

на 01.01.2005ᴦ.

 

сума, тис. грн. уд. вага, %

сума, тис. грн.

на 01.01.2004г

уд. вага, %

 

1 2 3 4 5 6

 

1.Власні засоби 1358,3 9,1 3042,2 14,7 1683,9

 

2.Привернуті засоби 13544,4 90,9 17690,4 85,3 4146,0
- поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності 4265,3 28,6 6867,3 33,1 2602,0

 

- термінові депозити всього: 4974 33,4 6393 30,8 1419

 

з них: - юридичних осіб 625 4,2 1500 7,2 875

 

- фізичних осіб 4349 29,2 4893 23,6 544

 

- засоби до запитання фізичних осіб 1874,5 126 2849,5 13,7 975

 

- кредиторська заборгованість 190 1,3 350 1,7 160

 

- кредитні ресурси, привернуті в системі «Індекс – банка» 2240,6 15 1230,6 5,9 -1010,0

 

Разом: 14902,7 100 20732,6 100 5829,9

 

Власні засоби банку важлива і невід'ємна частина фінансових ресурсів банку. За рахунок власних засобів відділення «Індекс – банка» покривало від 9,1% в 2004ᴦ. до 14,7% в 2005ᴦ. загальної потреби кредитних ресурсів. Для кредитних ресурсів тенденція була зворотною. Якщо питому вагу привернутих засобів в загальній сумі ресурсів за станом на 01.01.2004ᴦ. склало 90,9%, то за станом на 01.01.2005ᴦ. він склав 85,3%.

Зміни розміру власних засобів, яке відбувалося у відміченому періоді, було слідством політики капіталізації прибули., яка в свою чергу направлена на розвиток і модернізацію банківської справи, впровадження передових технологій і методів роботи відділення.

Найбільша питома вага в структурі привернутих ресурсів, як в 2004г, так і в 2005ᴦ. складають залишки грошових коштів на рахунки юридичних осіб ( на 01.01.2004ᴦ.они складали 4265,3 тис. грн. або 28,6 %, на 01.01.2005ᴦ. відповідно 6867,3 тис. грн. або 33,1% ) і на рахунках термінових депозитів юридичних і фізичних осіб 33,4% на 01.01.2004ᴦ., 30,8% - на 01.01.2005ᴦ.

Купувальні кредитні ресурси за аналізований період знизилися на 1010 тис. грн. або на 45,1 %, що позитивно відобразилося на фінансових результатах банку.. Засоби на рахунках фізичних осіб ( внески населœення ) збільшилися на 1519 тис. грн. або на 24,4 %, що свідчить про довіру населœення до відділення банку. Таким чином в цілому по відділенню за звітний період зростання ресурсів склало 5829,9 тис. грн. або 39,1 %, що дозволило додатково видавати кредити і одержати доходи у вигляді відсотків.

Структура власних засобів неоднорідна по кількісному складу і в перебігу 2-х років мінялася ( табл. 2.2.).

Таблиця 2.2- Аналіз структури власного капіталу Маріупольського відділення АТ «Індекс – Банка» (у тис. грн.)

01.01.2006 01.01.2007 Відхилення в тис. грн.
Показники Сума, тис. грн. Уд. вага % Сума, тис. грн. Уд. вага %
1. Основний капітал всього: 2348,6 93,4 2897,4 58,7 548,8
Зокрема
- статутної фонд 1358,3 54 1358,3 44,6 -
 - результати минулих років 484,2 19,4 493,4 7,5 9,2
- прибуток або збиток, чекаючий згоди 503,1 20 1045,7 15,8 542,6
3.Додатковий капітал, всього: 165,4 6,6 2036,6 41,3 1871,2
- резерв по кредитних операціях 19,2 0,8 236,2 3,6 217
- результат переоцінки 146,2 5,8 1800,4 27,2 1654,2
- результати поточного року - - - - -
Разом: 2514 100 4934 100 4843

Як бачимо, з таблиці власні засоби банку сформовані з основного і додаткового капіталу. Основний капітал склав за станом на 01.01.2006ᴦ. 2348,6 тис. грн. або 93,4% в загальному об'ємі капіталу; за станом на 01.01.2007ᴦ. 2897,4 тис. грн. або 58,7% в загальному об'ємі капіталу. Приріст основного капіталу склав 548,8 тис. грн. або 23,4% приріст відбулося за рахунок напрацьованого прибутку.

У балансі відділення засобу статутного фонду відсутні, оскільки запропонований банк не є юридичною особою, а отже і не формує статутною капітал (облік здійснюється в головному управлінні в м. Києві )

В період зростання банку необхідний додатковий капітал, щоб мати підтримку і захист від ризику, пов'язаного з проведенням активних операцій. У відділенні «Індекс – банка» додатковий капітал складається з резерву по кредитних операціях і результатів переоцінки. Які склали 236,2 тис. грн. або 3,6% і 1800,4 тис. грн. або 27,2% загальних об'ємів власного капіталу банку відповідно на 01.01.2006ᴦ. і 01.01.2007ᴦ. В цілому за 2 роки приріст власних засобів склало 2420 тис. грн.

Одним з основних функцій сучасного банку є залучення ресурсів і їх розміщення на умовах дотримання вимог які пред'являється Національним банком України по економічних нормативах і резервуванні. Комерційні банки здійснюють кредитні вкладення за рахунок кредитних ресурсів. У відділенні « Індекс – банка» ресурси сформовані за рахунок:

- мобілізуємих ресурсів на місці;

- ресурсів придбаних в системі «Індекс-банка» в України;

- других ресурсів.

Розглянемо склад привернутих ресурсів відділення «Індекс - банка» (таблиця 2.3.)

Таблиця 2.3 - Склад і структура привернутих ресурсів Маріупольського відділення « Індекс – банка»

01.01.2006ᴦ. 01.01.2007ᴦ.
Сума, тис. грн. Уд. вага % Сума, тис. грн. Уд. вага %
1.Засоби до запитання, всього: 6392,8 47,2 10066,8 57
- суб'єктів господарської діяльності 4265,3 31,5 6867,3 38,8
- засоби фізичних осіб. 1874,5 13,8 2849,5 16,1
- кредиторська заборгованість 190 1,4 350 2,1
2.Депозити 4974 36,7 6393 36,1
-краткострокові депозити физ. Облич. 4349 32,1 4893 27,7
- краткострокові депозити юр. облич. 625 4,6 1500 8,5
3.Кредитні ресурси, придбані в «Індекс – банці» 2240,6 16,5 1230,6 7
Разом 13544,4 100 17690,4 100

Як видно з табл. 2.3. об'єм привернутих засобів за аналізований період виріс на 4146 тис. грн. або на 30,6%, зокрема за рахунок зростання залишків на рахунках клієнтів на 2602 тис. грн. або на 61% і приросту внесків фізичних осіб на 1519 тис. грн. або на 24,4%.

У такий час відбулося зниження придбаних ресурсів на 1010 тис. грн. У структурі ресурсів найбільшу питому вагу займають ресурси суб'єктів господарської діяльності 57% в 2007ᴦ. і 47,2% в 2006ᴦ.; внески населœення відповідно 43,7% і 46%; депозити юридичних осіб в 2007ᴦ. склали 1500 тис. грн. або 8,5% і 625 тис. грн. в 2006ᴦ. або 4,6%. Таким чином в структурі привернутих засобів основних змін не відбулося.

З метою залучення кредитних ресурсів безбалансовими відділеннями проводиться виплата заробітної платні і інших платежів за допомогою пластикових карток ряду підприємств – клієнтів відділення. Відділенням також проводиться обслуговування пенсійних внесків. Для закріплення клієнтури банку і залучення грошової готівки всіма безбалансовими відділеннями здійснюється прийом комунальних платежів на 123 поточних рахунках.

2.3 Аналіз організації кредитування позичапльників банку

Процедура надання кредиту.

Процедура надання кредитів складається з трьох етапів. На підготовчому етапі кредитний працівник вивчає можливість надання кредиту. Кредитний працівник проводить переговори з потенційним позичальником (для юридичних осіб - з керівниками або відповідальними працівниками) для отримання інформації про: особливостях його господарської діяльності, ринків збуту продукції або послуг, оцінює рівень компетенції і порядності керівництва позичальника, його наміри про використання кредиту і його поворотності. Під час переговорів кредитний працівник повинœен визначити мету кредитування, погодити з позичальником вид кредиту і умови його надання (суму, платню, термін, забезпечення), визначити можливі шляхи повернення кредиту і виконання всіх інших умов кредитного договору.

Після переговорів для отримання повнішої картини про діяльність потенційного позичальника кредитний працівник разом з представником служби безпеки банку повинœен його відвідати і перевірити інформацію, одержану під час переговорів, переконатися в наявності закладеного майна, час перевірки на місці з складанням відповідного акту, підписаного двома сторонами.

Якщо позичальник вже кредитувався у відділенні банку, кредитний працівник повинœен ознайомитися з попередніми кредитними справами для вивчення кредитної історії. Далі кредитний працівник консультує позичальника про формування пакету документів для розгляду кредитного проекту і забезпечує перевірку наданих документів, «випадку отримання їх від позичальника.

Позичальник повинœен надати наступні документи:

1. Звернення позичальника у відділення банку за кредитом.

2.Заява на отримання кредиту.

3.Клопотання власника господарського суспільства на отримання кредиту.

4.Баланси за попередні роки і квартали поточного року, а також на останню звітну дату.

5.Копії контрактів і договорів, які складають основу кредитного проекту:

- підтверджують цільове використання кредиту

- свідчать про узгодження термінів надходження і розміру виручки від реалізації з термінами повернення і розміру кредитів і відсотків.

Для розгляду можливості надання довгострокових кредитів додатково надають : проектно-кошторисну документацію, розглянуту і затверджену в установленому порядку, контракт на будівництво, документи на право землекористування, проект технічного переозброєння діючого підприємства.

На етапі розгляду кредитного проекту і оцінки кредитоспроможності і фінансового стану позичальника працівника філіалу банку здійснюють вивчення суб'єктів і об'єкту кредитування і оцінку ризиків на підставі наступної інформації:

- офіційно представлених в банк документів;

- матеріалах про клієнта͵ одержаних з архіву банку (за наявності кредитної історії « клієнта»);

- інформації, яка може бути одержана від служби безпеки банку, від контрагентів потенційного позичальника, податкових адміністрацій, інших банків;

- різних статистичних інформацій.

Кредитний працівник здійснює:

1.Експертизу кредитного проекту;

2.Аналіз фінансового стану клієнта;

3.Прогнозний аналіз грошового потоку клієнта;

4.Підготовку схеми руху кредитних засобів.

Експертиза кредитного проекту проводиться з метою визначення його окупності і можливості своєчасного погашення кредиту разом з відсотками в результаті отримання економічної ефективності від здійснення проекту, які відповідають термінам кредитування. На цьому здійснюється детальний аналіз кредитних заявок т. е:

- Визначається кредитування (на нове виробництво або на те, що існує, на покриття оборотних або основних коштів)

- Перевіряється коректність розрахунку суми кредиту шляхом аналізу техніка – економічного обгрунтування разом з відповідними документами

- Перевіряється обгрунтованість термінів погашення кредиту (детальніший аналіз здійснюється при прогнозному розрахунку грошових потоків клієнта)

- Детально аналізуються доходи, які передбачаються від кредитної угоди, і витрати, пов'язані з кредитними проектами, відповідність рівня процентної ставки і рівнем ризику, які несе банк (витрати по залученню ресурсів, формування страхового резерву, страхування ризику не повернення кредиту)

Аналіз фінансового стану клієнта (позичальник, поручитель, гарант ) поводиться з метою оцінки його платоспроможності, фінансової стійкості і ефективності діяльності. Слід звернути увагу, що оцінка кредитного проекту здійснюється не тільки з урахуванням дійсного фінансового стану позичальника, а з прогнозуванням майбутніх змін, керуючись принципом « середніх» очікувань.

При наданні кредиту під поручительство або гарантію необхідно здійснювати також аналіз фінансового поручителя або гаранта.

Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється при наданні кредиту, щокварталу, на дату перенесення заборгованості на рахунок пролонгованої, простроченої сумнівної заборгованості або визнання заборгованості безнадійності.

Основним джерелом інформації для фінансового аналізу потенційного позичальника є його фінансова і бухгалтерська звітність.

В результаті розгляду звітів визначаються кількісні параметри (фінансові коефіцієнти), які характеризують господарську діяльність позичальника, зокрема:

- платоспроможність (ліквідність);

- фінансову стійкість;

- обороти по рахунках, динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості;

- прибутковість, рентабельність;

- перспективи грошових потоків.

Платоспроможність характеризується коефіцієнтом ліквідності (миттєво, поточної, загальної), фінансова стійкість – коефіцієнтами маневреності, незалежності.

Прогнозний аналіз грошових потоків клієнтів на період кредитування до повного погашення кредиту разом з відсотками проводиться для доповнення аналізу фінансового стану клієнта і визначення джерел погашення кредиту. Аналіз руху грошових коштів позичальника є найбільш важливим для кредитного аналізу, оскільки надходження грошових коштів є безпосœереднім джерелом погашення кредиту.

Метою аналізу грошових потоків є оцінка кредитного ризику на підставі звітних показників. Він заснований на порівнянні надходжень і витрат на даний період. Стійке перевищення надходжень над витратами впродовж вказаного періоду дозволяє оцінювати клієнта як кредитоспроможного. У разі коливань такого перевищення або у разі зворотного співвідношення – ризик безповоротності кредиту підвищується.

Під грошовим потоком підприємств розуміються надходження і платежі грошових коштів і їх еквівалентів на певний проміжок часу. Рух грошових потоків необхідно вивчити в зіставленні із звітом про фінансові результати, про рух грошових коштів і по балансу. Прогноз грошових потоків надходжень і витрат порівнюється з фактичними даними за минулий період.

Підготовка схеми руху кредитних засобів. Мета банку в роботі з підприємствами, яким надається кредитна підтримка – забезпечити успішне виконання проекту, який кредитується, зокрема за рахунок концентрації засобів на рахунках його партнерів в Індекс банку. Це дозволить виключити ризик нестабільності інших банків, які задіяні в розрахунках.

При розгляді кредитного проекту необхідно постежити грошових потоки між позичальником дочірніми і посœередницькими структурами. З метою не допустити відтоку засобів позичальниками через дочірні і посœередницькі структури.

При понятті позитивного рішення про надання кредиту (відкриття кредитної лінії) на наступному етапі здійснюється оформлення кредитної документації працівниками філіалу банку: укладення кредитного договору і договору виконання обов'язків позичальника за кредитним договором (договору застави, гарантії, страхуванні).

Впродовж всього терміну кредитування до повного погашення кредиту працівники банку здійснюють супровід кредитних проектів, тобто контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору. Кредитний працівник забезпечує повноту кредитної справи у складі обов'язкових документів і відповідає за його збереження.

Збалансоване збільшення об'ємів активів і поліпшення їх якості необхідна умова стабільного функціонування і розвитку їх якості необхідна умова стабільного функціонування і розвитку комерційних банків, їх позитивного впливу на розвиток економіки України.

Темпи зростання об'ємів активів в течії 2005ᴦ. були високими. Структура активів Відділення за станом на початки двох років приведена в таблиці 2. 5.

Табл. 2.5 - Структура активів Відділення АТ «Індекс - банка»

Показники 1.01.2006ᴦ. Уд. вага % 01.01.2007ᴦ. Уд. вага %
1 2 3 4 5
Кредити 8949 52,7 5217 23,5
Засоби в касі 750 4,4 1653 7,3
Засоби в банках - - - -
Цінні папери 700,1 4,6 - -
Основні засоби і нематеріальні активи 900 5,3 3125 14,5
Продані ресурси 5198 30,6 11331 50,4
Інші активи 17 0,1 28 0,1
Резерви під можливі збитки -326,8 -1,9 -247 -1,1
Обов'язковий резерв НБУ 721 4,2 1200 5,3
Разом: 16988,3 100 22497 100

Середній розмір сукупного позиковій заборгованості складав 6539,0 тис. грн. Порівняно з 2006ᴦ. середній об'єм кредитних вкладень зменшився на 4,2%. Сукупна позикова заборгованість на 01.01.2007ᴦ. складала 8949тыс. грн., що на 41,1% менше ніж на 01.01.2007ᴦ. (5277 тис. грн.).

За період 2007ᴦ. філіалом видано 403,4 млн. грн. кредитів юридичним особам і 1,3 млн. грн. фізичним особам. Пріоритетним клієнтам філіалу було надано кредитована суму 333,3 млн. грн. зокрема ВАТ " Індекс - банка" - 296,3 млн. грн.

Заборгованість по короткострокових кредитах на 01.01.2008ᴦ. склала 3155,6 тис. грн. або 59,8 %, довгостроковим кредитам 2121,4 тис. грн. або 41,2 %. В порівнянні з 01.01.2007 р. заборгованість по короткострокових кредитах зменшилася на 3311,9, по довгострокових кредитах збільшилася на 1771,4 тис. грн.

Зменшення об'єму короткострокового кредитування пов'язане з не завантаженістю кредитної лінії ВАТ " Індекс - банка "

На 01.01.2008ᴦ. кредитами банку користувалися 23 суб'єкти господарської діяльності і 751 фізична особа. Кожна видача кредиту проводилася після укладення кредитного договору і договору застави після попереднього аналізу фінансового стану позичальника, показників його платоспроможності і кредитоспроможності з урахуванням напряму позикових засобів в систему Індекс банку. У разі недоліку повноважень філіалу на проведення кредитної операції, видача проводилася в межах повноважень Донецького філіалу «Індекс - банка».

Кредити видавалися на виробничі потреби підприємств для підтримки поточної діяльності, покупці устаткування, виплату заробітної платні, поточні потреби населœення. Експертиза кредитних проектів супроводжувалася економічним аналізом показників кредитоспроможності позичальників, джерел повернення і забезпечення кредиту.

У складі заборгованості на 01.01.2008 р. кредити в промисловість займають 53,8 % або 2839,4 тис. грн.

ВАТ " Індэкс-банк " впродовж 1 півріччя 2006ᴦ. активно користувався кредитами в режимі кредитної лінії і овердрафту. Підприємству видано 304,6 тис. грн. кредитів (у 2006 ᴦ.- 80 тис. грн), погашено - 304,6 тис. грн. Об'єктами кредитування були матеріальні запаси, виробничі витрати, виплата заробітної платні і інші потреби підприємства. За станом на 01.01.2008ᴦ. підприємству відкритий ліміт авалірованія податкових векселів на суму 3000 тис. грн., кредитна лінія в сумі 2500 тис. грн. Заборгованості по кредитних і авалірованим векселям на 01.01.2007ᴦ. ВАТ " Индэкс-банк" не має. В даний час підприємство користується кредитами в дол. США в системах банків з іноземним капіталом з процентною ставкою 9- 9,5 % річних.

За підсумками роботи в 2007ᴦ. об'єм реалізованої продукції ВАТ " Индэкс-банк " в порівнянні з минулим роком збільшився на 58 % з 5127,5 млн. грн. до 8102,8 млн. грн.

Величина оборотного капіталу ( ліквідність балансу ) скоротилася на 95,7 млн. грн. і склала 985,8 млн. грн. Коефіцієнт загальної ліквідності, не дивлячись на зниження з 2,44 до 1,96 свідчить про достатність ліквідних засобів у позичальника для виконання всіх своїх зобов'язань. Коефіцієнт фінансової незалежності склав 0,35, що свідчить про автономність підприємства і говорить про те, что фінансування діяльності підприємства за рахунок позикових засобів здійснюється в допустимих межах.

Сума власних оборотних коштів скоротилася з 1081,5 до 985,8 млн. грн., частина їх у валюті балансу скоротилася з 29,3 % до 23,1 %, а частина позикових збільшилася з 20,3 % до 24,1 %.

Результати тестування ( згідно методики оцінки фінансового стану і визначення класу позичальника ) дозволили віднести ВАТ " " до класу "А ", кредити класифікувати як стандартні.

Середня платня ВАТ " Індекс-банк" за користування кредитами в 2007 році складала 19,7 % річних, залежно від ринку кредитних ресурсів, цільової спрямованості кредиту, а також облікової ставки Національного банку України і банків конкурентів.

Порівняльний аналіз показників ВАТ «Індекс-банк» до і після кредитування представлена в таблиці 2.6

Таблиця 2.6 - Порівняльний аналіз показників ВАТ «Індэкс-банк» після кредитування.

Назва статті

До 1.01.2006ᴦ.

Кредитування млн. грн.

Після 01.01.2007ᴦ.

кредитування в млн. грн.

Відхилення
1.Об'єм реалізованої продукції 5127,5 8102,8 2975,3
2.Запаси і витрати 483,6 375,3 -858,9
3.Власні оборотні кошти 1081,5 985,8 -95,7
4.Коефіцієнт покриття 1,52 1,67 0,15
5.Коефіцієнт ліквідності 2,44 1,9 -0,54

Таблиця свідчить про зростання об'єму реалізованої продукції, збільшенні прибули і поліпшенні показників ліквідності і платоспроможності

Розглядаючи динаміку зростання показників діяльності позичальника, можна зробити висновок про ефективність використання наданих кредитів відповідно до запропонованого кредитного проекту.

Повернення банківських позик є одним з головних принципів сучасного банківського кредитування. Економічну основу повернення кредиту складає круговорот фондів учасників виробничого процесу, а, також закони функціонування кредиту. У кредитних взаєминах участь беруть кредитор і позичальник. У нашому випадку кредитор Маріупольське відділення «Індекс – банка», надаючи кредит, виступає організатором кредитного процесу. Тому він вибирає відповідні умови кредитної угоди для своєчасного і повного повернення заборгованості. Повернення банківської позики пов'язане з кредитоспроможністю позичальника, з ринковою кон'юнктурою, з інфляційними процесами і ін.

Вся кредитна заборгованість відділення забезпечена заставою майна і майнових прав. Звернення стягнення на закладене майно не здійснювалося. У таблиці 2.7. відображена структура форм забезпечення кредитів, використовуваних відділенням.

Таблиця 2.7 - Структура форм забезпечення кредитів Маріупольського відділення АТ «Індекс - банка»

Кредиторська заборгованість тис. грн. Вид забезпечення Без забезпечення
На Застава Гарантія Страхування
01.01.2006ᴦ. 5277 23753,7 1345,8 2149,4 -
01.01.2007ᴦ. 6817,5 27906,5 - - -

На сьогодні заставні відносини відділення врегульовані настільки, що дозволяють повністю забезпечення виконання кредитних договорів. Для захисту інтересів банка і регулювання кредитних ризиків відділення бере в забезпечення тільки високоліквідне майно і майнові права, реальна вартість яких перевищує суму кредиту як мінімум в 2 рази. При цьому відділення регулярно проводить переоцінку заставного майна, виходячи із зміни кон'юнктури ринку. При визначенні ліквідної вартості застави в даному відділенні використовується коефіцієнт 0,5 – 0,3 від оцінної вартості застави, причому до уваги беруться ціни, що склалися на ринку.

У відділенні використовуються два види забезпечення:

1.  Застава

2.  Поручительства третьої особи.

Співвідношення цих видів забезпечення в загальному об'ємі укладених кредитних договорів з юридичними обличчями приведено в таблиці 2.8.


Таблиця 2.8 - Кількість укладених кредитних договорів Маріупольського відділення АТ «Індекс - банка»

2006ᴦ. 2007ᴦ.
Кількість договорів всього 30 36
Застава 30 36
Поручительство 3 4

З таблиці ми бачимо, що основним засобом забезпечення є застава. Як в 2006ᴦ., так і в 2007ᴦ. інших форм забезпечення не використовувалося. У 2006ᴦ. з 36 договорів 4 (у 2006ᴦ. відповідно з 30 договорів 3) додатково були забезпечені договорами поручительства фінансово – стійкими підприємствами.

Застава є однією з надійніших форм забезпечення кредиту. Продаж банком закладеної власності дозволяє покрити борг у разі неповернення позичальником кредиту. Застава повинна заохотити позичальника щодо своєчасного погашення боргу. Річ у тому, що звичайно клієнти розглядають банк як джерело дешевих засобів. Наявність застави дисциплінує позичальника, примушує його відноситися до своїх обов'язків шанобливо.

У відділенні питанням застави займається фахівець із застави. Його основними обов'язками є:

1.  Перевірка наявності застави.

2.  Перевірка встановлюючих право документів.

У зв'язку з тим, декілька відповідає застава вимогам банку, визначається розмір і термін кредитування. Застава повинна забезпечити не тільки повернення кредиту, але і сплату відповідних відсотків по ньому. Необхідно також враховувати і те, що ринкова вартість заборгованого майна може зменшуватися, тому вартість застави повинна перевищувати розмір кредиту.

Найбільш привернутою формою застави у відділенні є нерухомість. Співвідношення різних форм застави відображене в таблиці 2.9.


Таблиця 2.9 - Співвідношення форм застави в Маріупольському відділенні АТ «Індекс - банка»

Застава 2006ᴦ., % 2007ᴦ., %
Нерухомість 40 45
Майнові права 25 30
Товари в обігу 25 22
Транспорт 10 3
Разом 100 100

На підставі таблиці 2.9. складемо діаграму співвідношення різних форм застави на якій бачимо, що перше місце в загальному об'ємі забезпечення займає нерухомість, на другому місці – майнові права, на третьому – товари в обігу, найменшу ж питому вагу має рухоме майно.

Рис. 2.1 - Структура видів застави.

Розглянемо перший вид застави, що упроваджується відділенням – нерухомість майна. Як застава тут виступають земельні ділянки, виробничі і сільськогосподарські будівлі, удома, квартири, комунікації. Земля є надійною заставою, оскільки не втрачає своєї вартості, а навпаки збільшує в ціні. Але в нерухомості є і свої недоліки. Так, іноді виникають труднощі реальної оцінки її вартості, значна формальність при оформленні заставної, складнощі при реалізації і ін. Як бачимо по таблиці 2.9. в 2006ᴦ. і в 2007ᴦ. нерухомість має приблизно однакову найбільшу питому вагу в загальному об'ємі кредитів, забезпечених заставою. У 2006ᴦ. – це 40%, а в 2007ᴦ. – 45%. Це пояснюється тим, що нерухомість є сомой ліквідною формою застави.

Окрім документів, вказаних в загальному переліку, при заставі нерухомості слід додатково надати наступні документи (таблиця 2.10.).

Таблиця 2.10 – Перелік додаткових документів при заставі нерухомого майна.

Документ Вимоги до документа
Встановлюючий право документ Оригінал з реєстраційним написом БТИ
Технічний паспорт Оригінал

Довідка – характеристика

Довідка характеристика з БТИ

Орігинал

Орігинал

Свідоцтво про право власності Оригінал (видається виконкомом або органом приватизації )Оригінал (видається виконкомом илиорганом приватизації)
Рішення місцевого органу державної влади і самоврядування в затвердженні акту ухвалення в експлуатацію і оформлення документів в праві власності на об'єкт нерухомого майна Оригінал (документ необхідний у разі, коли об'єкт новопостороенный, перебудований що реконструюється)
Рішення місцевого органу державної влади і самоврядування про відведення земельної ділянки и/или акт про право власності на земельну ділянку Оригінал
Акт експертної оцінки Оригінал
Довідка від державної нотаріальної контори, в районі якої знаходиться нерухомість у відсутності арешту або відчуження Оригінал
Розшифровка основних засобів Оригінал з підписами першого керівника, головного бухгалтера і друком
Книга записів застави Оригінал (книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником і головним бухгалтером, що скріпляє друком)
Узгодження співвласників Завірене нотаріально
Документ, який підтверджує, що майно застраховане Оригінал
Опис майна, яке є предметом застави Оригінал
Дозвіл Госькомімущества або вищестоящої організації Оригінал (надається, якщо заставник – державне підприємство)

Наступний вид застави – товари в обороті. Застава товарів в обороті означає, що позичальник може реалізувати закладені цінності за умови одночасного погашення відповідної частини боргу або зміни вибуваючих товарів іншими на рівнозначну або велику суму. Позичальник повинœен забезпечити відповідний облік і збереження закладених товарів, за що несе відповідальність перед банком. Невелика питома вага застави товарів в обігу у відділенні пояснюється тим, що дуже складно прослідкувати кількість товарів в певний момент. У зв'язку із змінами умов на торговій біржі в 2004ᴦ. застава товарів і звернень була 25%, а в 2005ᴦ. у зв'язку з поліпшенням умов продажу нерухомості її відсоток знизився на 3%.

Окрім документів, вказаних в загальному переліку, при заставі у вигляді товарів в обігу позичальник повинœен надати наступні документи (таблиця 2.11).

Таблиця 2.11 - Документи при заставі товарів в обороті

Документ Вимоги до документа
Договір або рахунок, по якому був придбаний товар Оригінал
Платіжні документи, якими оплачувався договір або рахунок Оригінал
Накладні, складські посвідчення, митні декларації Оригінал
Картки складського обліку Оригінал (книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником і головним бухгалтером, скріпляє друком)
Розшифровку балансу Оригінал
Узгодження співвласників Завірене нотаріально
Акт ухвалення – передачі товарів, які є предметом застави Підписаний двома сторонами і завірений друком
Дозвіл Госькомімущества або вищестоящої організації Оригінал (представляється, якщо налогодателœем виступає державне підприємство або в статуті вказано на необхідність цього дозволу)
Страховий поліс Оригінал

Далі йдуть майнові права. Об'єктом застави в цьому випадку виступають: права орендаря на будинки, споруди; права замовника за договором підряду; права комісіонера за договором комісії і ін. Розглянемо заставу майнових прав у відділенні. З таблиці 2.10. ми бачимо, що застава майнових прав займає друге місце у ряді всіх видів застави. Банк небажано бере цей вид застави, тому що в Україні поки що не існує стабільної законодавчої бази, в повному об'ємі захищаючі права банку при отриманні майнових прав позичальника. Також цей вид застави потребує складання великої кількості документів. Але з кожним роком застава майнових прав набуває всього велику популярність (2006ᴦ. -25%, 2007ᴦ. - 30%). Це пояснюється відновленням законодавчої бази і поліпшенням економічного стану в Україні.

Останній вид застави, використовуваний у відділенні - це забезпеченість рухомим майном. Як застава використовуються наступні види рухомого майна: машини, устаткування, інвентар, транспорт, механізми (для виробничих, сільськогосподарських і інших фірм), особисті автомобілі і інші товари тривалого користування (для індивідуальних позичальників). Заставна на рухоме майно дає право банку у разі неплатежу продати з торгів заставне майно.

У 2006-2007ᴦ. відділення брало в заставу тільки транспорт. Це пояснюється, по-перше, клієнтурою банку, а по-друге, тим, що застава у вигляді транспорту більш ліквідна в порівнянні з іншими видами рухомого майна. Але і тут є негативні сторони, наприклад транспорт, після надання його під забезпечення залишається в користі позичальника, а також він схильний до зносу, який веде зменшенню його вартості.

Другою формою забезпечення повернення банківських позик після застави в даному відділенні є поручительство третьої особи, як гаранту повернення кредиту.

У відділенні кредити під гарантії видаються тільки надійним клієнтам з бездоганною кредитною репутацією і платоспроможністю. Поручительство дає банку можливість мати відразу двох дебіторів на свої вимоги. В цьому випадку правові відносини кредитора і позичальника є основними, а кредитора і поручителя - додатковими. В цьому випадку кредит оформляється двома договорами:

- кредитним договором;

- договором поручительства.

Завдяки роботі, що проводиться, щодо забезпечення кредитів відділення знижує кредитний ризик, і веде прибуткову кредитну політику в цілому.

2.4 Аналіз кредитного портфеля банку

Кредитний портфель – це сукупність всіх позик, представлених банком з метою отримання доходу.

Динаміка кредитних вкладень показана на мал.


Рис.2.2 - Динаміка кредитних вкладень маріупольського відділення «Індекс - банка»

Короткострокові кредитні вкладення в 2006ᴦ., як в попередні роки, були основним напрямом розміщення ресурсів.

Проаналізуємо кредитний портфель відділення за терміном кредитування. Класифікація кредитів відділення за терміном використання зображена в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Класифікація кредитів Маріупольського відділення АТ «Індекс - банка»

01.01.2006ᴦ. Уд. Вес % 01.01.2007ᴦ. Уд. Вес %
Кредити 8399 100,0 3729 100,0
Короткострокові 7949 94,6 3724,8 99,9
Довгострокові 450 5,4 420 0,1

Заборгованість по короткострокових кредитах на 01.01.2007ᴦ. склала 3553,7 тис. грн., а по довгострокових кредитах – 175,3 тис. грн. І збільшилася в порівнянні з 01.01.2006ᴦ. по короткострокових кредитах на 4395,3 тис. грн. (на 01.01.2007ᴦ. – 7849 тис. грн.), по довгострокових – на 274,7 тис. грн. (на 01.01.2007ᴦ. – 450 тис. грн.) (рис.2.3., 2.4.).


Рис. 2.3 - Структура кредитного портфеля по термінах використання на 2006ᴦ.

Рис. 2.4 - Структура кредитного портфеля по роках використання за 2007ᴦ.

У загальному об'ємі виданих за 2006ᴦ. кредитів (61156,4 тис. грн.) 84% або 51371,4 тис. грн. доводилося на промисловість, а 13,7% або 8378,4 тис. грн. на торгівлю, в 2007ᴦ. ці показники дорівнювали відповідно 98,9% на промисловість, 0,7% на торгівлю, 0,4% кредитування фізичних осіб ( мал. 2.5.)


Рис. 2.5 - Кредитна заборгованість по галузях економіки

У відділенні основним напрямом кредитування є промисловість.

По формах власності найбільшу суму кредиту у відділенні на 01.01.2007ᴦ. складає заборгованість підприємств колективної форми власності 8108,3 тис. грн. або 95,8%.

Виходячи з передбачених норм створений страховий резерв для покриття можливих збитків по кредитних операціях на 01.01.2007ᴦ. в сумі 174205,6 грн. під нестандартну заборгованість, і в сумі 41792 грн. під стандартну заборгованість у зв'язку з недостатнім покриттям застави.

Кредитування – один з найприбутковіших напрямів вкладення засобів, проте воно пов'язане з великим ризиком не повернення. По ступеню ризику позикова заборгованість відділення на 01.01.2005ᴦ. складається із стандартних, під контролем, субстандартних кредитів (таблиця 2.13.)

Таблиця 2.13 - Класифікація кредитів Маріупольського відділення АТ «Індекс - банка» за ступенем ризику на 01.01.2007ᴦ.

Група кредитів згідно з класифікацією ризику Об'єм групи ризику в загальній заборгованості на 01.01.2007ᴦ. %
Стандартні 67,7
Під контролем -
Субстандартні 25,4
Сумнівні 6,9
Безнадійні -
Разом: 100,0

У структурі кредитного портфеля в 2007ᴦ. на 10,7 відбулося збільшення питомої ваги нестандартної заборгованості в порівнянні з 2006ᴦ., безнадійних кредитів, простроченої заборгованості немає. Кредитний портфель банку складається з надійних кредитополучателœей, що забезпечує своєчасне повернення кредиту і сплату відсотків за його користування (мал. 2.6)

Рис. 2.6 - Класифікація кредитної заборгованості кредитного портфеля по ступеню ризику.

2.5 Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Забезпечення прибуткової діяльності одна з найважливіших проблем сучасної банківської системи. Аналіз доходів і витрат банку дає можливість вивчення діяльності комерційного банку, а отже, і оцінки ефективності кредитних операцій Маріупольського відділення АТ «Індекс – банка» проаналізуємо доходи і витрати від цього виду послуг одночасно з аналізом ліквідності балансу банку і на основі отриманих результатів зробимо висновки щодо надійності відділення в цілому.

Проаналізуємо загальну суму доходів відділення за 2006г і 2007ᴦ., які поступили від проведення особистих видів банківських операцій. За 2007ᴦ. відділенням одержано доходів на суму 3726,5 тис. грн. або 16% більше в порівнянні з 2006ᴦ. ( 2006ᴦ. – 3213,5 тис. грн.) на 5,9% більше в порівнянні з планом ( план -3517,8 тис. грн.). Частина кожного виду доходів в їх загальній сумі характеризується наступними даними ( мал. 2.7. і 2.8.).

Рис. 2.7. Структура доходів Маріупольського відділення « Індекс- банка» за 2006ᴦ.

Рис. 2.8. - Структура доходів Маріупольського відділення «Індекс- банка» за 2007ᴦ.

Стабільний і ритмічний приріст доходів відділення говорить про його результативну роботу і в кваліфікованому управлінні.

По малюнках ми бачимо, що основну суму доходів формують процентні доходи і складають 68,4% всіх доходів. У зв'язку з вузьким кругом виконаних послуг відділення має підвищений ступінь ризику, оскільки дуже збільшується його залежність від конкретної економічної ситуації ( наприклад, різка зміна процентних ставок, неплатежі по позиках і ін.). Головним джерелом отримання доходів процентні доходи в 2006ᴦ.2053,4 тис. грн., в 2007ᴦ. 2548,9 тис. грн.,в тому числі процентні доходи по кредитах суб'єктів господарювання складали в 2006ᴦ. 2123 тис. грн.( 90,1% від загальних доходів), в 2007ᴦ. 2937,4 тис. грн. ( 93,8% від загальних доходів) або 63,9% від загальних доходів в 2006ᴦ. і 68,4% від загальних доходів в 2007ᴦ.

Всі банки при розробки кредитної політики враховують такий чинник, як прибуток. Маріупольське відділення «Індекс – банка» не є виключенням. План прибули за 2007ᴦ. виконаний на 105,7%.

Як вже наголошувалося найбільшу питому вагу в загальному об'ємі доходів у відділенні займають доходи від проведення кредитних операцій, тобто процентні доходи. Тому не можна обійти таку нішу, як процентна політика банку. У процентних ставках за кредитами відображаються як специфіка кожної окремої виданої позики, так і співвідношення попиту і пропозиції на ринках взаємообразних капіталів. На рівень процентної ставки за кредитами впливає ступінь ризику по даній позиці, її розмір, термін, засіб погашення і тому подібне. Крім того, процентна ставка залежить від рівня конкуренції між банками і іншими джерелами засобів, а також від облікової ставки Національного банку України, оцінки банками і позичальниками перспектив економічного розвитку ( ефект очікування ).

Процентні ставки по позиках у відділенні забезпечують рентабельну роботу відділення і встановлюються залежно від пріоритетності галузі, ступеня ризику і вартості кредитних ресурсів. Простроченої по відсотках у відділенні не було.

Разом з тим процентна ставка за кредитами залежить і від процентної ставки по депозитах.

Середня процентна ставка по пасивах в 2006ᴦ. склала 3,8% річних ( по всіх видах валют). Середня процентна ставка по активах в 2007ᴦ. склала 18,6% річних ( по всіх видах валют). Це свідчить про те, що у відділенні ведеться ефективна процентна політика.

У 2007ᴦ. відділення здійснювало по авалірованню податкових векселів, доміцилірованих відділенням банку і під заставу майнових прав. Аваліровано векселів в 2007ᴦ. на суму 129,7 тис. грн., отримань комісійних доходів склав 14,7 тис. грн.

Випадків пред'явлення векселœедержателœем податкових векселів в банк, як авалю не було. Схема розрахунків з використанням векселів в 2004ᴦ. на погашення кредитів відділенням не застосовувалося. Під заставу векселів кредити не надавалися.


3. Підвищення ефективності і вдосконалення кредитування

3.1 Підвищення ефективності банківського кредитування підприємств

У основу реалізації кредитних відносин лежать об'єктивні економічні інтереси їх учасників : комерційних банків, з одного боку, і юридичних і фізичних осіб з іншою.

Умовою ефективності реалізації кредитних відносин є забезпечення об'єднання цих інтересів : вони лежать в площині компромісів між ефективністю надання кредиту банками і ефективністю використання і повернення його боржниками. Чим менше кредитні відносини відповідають об'єктивним економічним інтересам банку і позичальника, тим нижче будуть результати функціонування кредитного механізму.

На відновлення справжнього призначення кредиту великий вплив мають зміни, які відбуваються в банківській системі, створення, у зв'язку з цим кредитного ринку, де пропозиція кредиту поступає від вільних, економічно-самостійних, рівних між собою в правах акціонерних комерційних банків.

Принципи роботи, умови діяльності цих банків повністю відповідають суті, призначенню і ролі кредиту в розвинœеному товарному виробництві.

Кредитні відносини базуються на повністю надійних правових і економічних інтересах їх суб'єктів.

Правові інтереси мають подвійний характер. З одного боку, кредитори, користуючись привернутими засобами клієнтів для видачі позик, мають правові зобов'язання перед ними на весь період кредитування. У випадку не повернення або прострочення позики несуть правову відповідальність перед клієнтами. З іншого боку, боржники, одержуючи кредит на тимчасове використання, несуть юридичну відповідальність перед кредитором за терміновість її повернення і оплату відсотків за користування. У реальній практиці і позичальники, і кредитори свою правову відповідальність і зобов'язання можуть по черзі міняти, тобто боржниками можуть стати кредитори, а кредитори - боржниками. Реалізація правових зобов'язань і відповідальності проводиться підписанням кредитного договору між боржником і кредитором.

Практична реалізація правової сторони кредитних відносин пов'язана право дією суб'єктів, так і з правовим полем їх діяльності.

Отже, якщо правова сторона характеризує зобов'язання і відповідальність за встановлення кредитних відносин, то економічна створює базу для взаємовигідного економічного співробітництва між кредитором і боржником.

Економічні інтереси суб'єктів кредитного механізму, на перший погляд можуть не співпадати, але і банки-кредитори, і господарські суб'єкти-позичальники - є комерційними структурами, основною метою яких виступає максимальна величина прибули. Об'єднання їх економічний інтересів полягає у виробничій необхідності, комерційної доцільності і у фінансовій можливості в кредитних відносинах, як з боку кредитора, так і з боку боржника.

Активізація підприємницької діяльності ринкових суб'єктів різних організаційно-правових форм вносить пожвавлення в процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в т.ч. банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату істотно залежить від заходів банківських установ, покликаних давати взаємовигідні кредитні послуги суб'єктам господарювання для підтримки їх ділової активності.

Погіршення останніми роками фінансового стану окремих банків невиконання ними економічних нормативів, банкрутство деяких з них, - всœе це перш за всœе викликано збитками в кредитній діяльності. Виникли вони слідстві несплати відсотків за користування кредитами і не повернення самих кредитів, головною причиною чого є недоскональна система оцінки кредитних проектів і відсутність ефективної системи внутрішнього контролю за ризиками, властиві кредитним операціям.

Зараз в більшості банківських установ (особливо в структурних підрозділах банків - філіалах, відділеннях) кредитний процес на всіх етапах здійснюється в межах одного кредитного підрозділу.

Досвід свідчить, що організаційна структура, за якою функції кредитного процесу концентруються в одному підрозділі, не може забезпечити ефективної системи організації і внутрішнього контролю за проведенням кредитних операцій - перш за всœе через відсутність розмежування функцій аналізу і подальшого супроводу кредитних проектів.

При рішенні питань, пов'язаних з підвищенням ефективності кредитних операцій, важливе значення має удосконалення організаційної структури підрозділів банку, які забезпечують виконання кредитного процесу.

Запропонована організаційна структура кредитного процесу, заснована на розподілі функції аналізу, супровід кредитних проектів і їх обліку між окремими структурними підрозділами, це є дієвим способом збільшення ефективності кредитних операцій. З її впровадженням, во-перших очікується збільшення об'єму кредитних операцій, в других по суті удосконалиться система внутрішнього контролю за всіма по всіх властивих кредитних операціях ризикам, що в свою чергу дасть можливість понизити їх рівень, а також поліпшити структури кредитного портфеля і зменшити частину проблемної заборгованості. Це сприяє скороченню витрат банків на формування резервів для відшкодування можливих збитків по кредитних операціях.

Діюча система кредитування залежить як від ресурсів комерційного банку, так і від встановлених НБУ економічних нормативів діяльності комерційних банків і вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів. Ці нормативи регламентують максимально допустимий об'єм привернутих засобів, розмір резервних фондів, граничну суму видачі кредиту, який робить кредитний механізм залежним від ліквідності балансів комерційних банків.

Сучасна система кредитування в Україні базується на нових методах і формах кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації кредитних відносин: відбувся перехід від проектного кредитування до кредитування суб'єкта͵ тобто кредитування юридичної або фізичної особи; до уніфікації методів кредитування клієнтів незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм власності. Зараз кредити беруть участь в процесі приватизації державних організацій і управлінні державним боргом. Склалася система багатоваріантного кредитування, коли позичальники і банки, користуючись своїм правом, вибирають найбільш прийнятну для них форму: кредити, які постійно перебувають в обороті позичальника, або разові, які покривають тимчасовий розрив в платіжному обороті.

В той же час сучасна система кредитування не відмовляється і від традиційних загальних принципів, які гарантують повернення банківської позики. У світовій практиці і дотепер найбільш надійним поважають заставне право (зокрема іпотека, застава, поручительства і гарантії, система страхування), яке надає можливість банкові мінімізувати кредитний ризик.

Кредит в умовах переходу економіки України до ринку є формою руху позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який надається у вигляді позики. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. З його допомогою вільні засоби підприємств, приватного сектора держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який передається за платню в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, перш за всœе, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші і згладжування норми прибули. Він надає можливість подолати обмеженість індивідуального капіталу. В той же час кредит є необхідним інструментом (засобом) для підтримки безперервності круговороту фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.

Залежно від форми руху вартості виділяються дві форми кредиту товарна і грошова. У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцями між продавцями і покупцями, коли останні одержують товари або послуги з відстроченням платежу комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населœенню в кредит і тому подібне.

Комерційний кредит надається постачальником покупцю

тоді, коли товаровиробник прагне реалізувати проведений товар, але у покупця немає грошей для його придбання. У такому разі товар може бути добровільно переданий постачальником покупцю в кредит, а сама передача може оформлятися борговим зобов'язанням векселœем.

Сфера товарної форми кредиту незначна, пригнічуюча його частина надається і погашається в грошовій формі. Грошовий кредит

виступає, перш за всœе, як банківський кредит. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при отриманні останнім кредиту, але і при розміщенні ними своїх грошових заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках. Банківський кредит обслуговує не тільки звернення товарів, але і накопичення капіталу. Розповсюдження кредитних відносин в грошовій формі відкрило кожному, хто має вільну вартість, легко і швидко її капіталізувати, а також створив сприятливі умови для формування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв'язків між країнами і тому подібне.

Кредитні відносини між фізичними особами не дуже поширені, але ігнорувати їх не варто, оскільки недоліки у відносинах між банками і населœенням можуть привести до їх розвитку в спотвореному вигляді.

Зовнішньоекономічні кредитні відносини, коли суб'єктами кредитного

угоди виступають держави, банки і окремі господарські суспільства, регулюються як нормами права держав, що в них вступають, так і нормами міжнародного права.


3.2 Вдосконалення кредитних операцій суб'єктів господарювання в банку.

У Маріупольському відділенні АТ «Індекс - банка» застосовуються тільки традиційні методи кредитування, такі як облік векселів, короткостроковий кредит і кредитна лінія. Відсутні найбільш перспективні, на мій погляд операції: факторингові, які істотно спрощують і удосконалюють організацію кредитних відносин.

Овердрафт має такі основні переваги:

 - економія засобів і часу, пов'язаних з оформленням звичайних позик;

- оплата клієнтом тільки фактичного користування кредитом у зв'язку з щоденним нарахуванням відсотків на суму непогашеного залишку;

 - можливість періодичного перегляду порядку надання послуг з овердрафту при збільшенні або зменшенні числа пільг;

 - загальна економія засобів унаслідок короткочасного і перехідного характеру кредиту.

Цей метод може привести до збільшення клієнтури відділення. Нині можливості організації кредитування у формі овердрафт повинні бути обмежені вузьким кругом клієнтів, які користуються найбільшою довірою банка і надійність фінансового стану і кредитоспроможність яких не викликає сумніву. Проте, в перспективі, за умов стабілізації економічної ситуації, цей метод може стати достатньо поширеним в практиці відділень.

Як приклад приведемо розрахунок окупності ресурсів при кредитуванні в режимі овердрафт (таблиця 2.14).

Таблиця 2.14 - Розрахунок окупності кредитних ресурсів при кредитуванні в режимі овердрафт

1.Проланные кредитні ресурси (вільні ресурси) 3787,5 тис. грн.
2.Средняя процентна ставка по проданих ресурсах 10% річних
3.Середній розмір кредитної заборгованості 3512,1 тис. грн.
4.Середня процентна ставка за кредитами 47% річних
5.Ліміт кредитування відділення 5000,0 тис. грн.
6.Вільний (від традиційного кредитування) ліміт кредитної заборгованості 1487,9 тис. грн.
7.Фактичний прибуток при платні за ресурси (3787,5 * 10%) 379,0 тис. грн.

8.Розрахунковий прибуток – прибуток від кредитування в режимі овердрафт(1487,9 * 47% )

 - прибуток від продажу залишку кредитних ресурсів (3787,5 – 1487,9 =2299,6; 2299,6 * 10%)

929,0 тис. грн.

699,0 тис. грн.

230,0 тис. грн.

9. Додатково можливий прибуток відділення від кредитування в режимі овердрафт 550,0 тис. грн.

Діяльність відділення зосœереджена переважно на роботі з юридичними обличчями. На мою думку це є тимчасове. В процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій з фізичними обличчями – суб'єктами підприємницької діяльності неодмінно ростиме, тому банківські установи повинні це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними обличчями складають біля третини загального об'єму всіх операцій, які проводять фінансово – кредитні установи країн з ринковою економікою.

 За підсумками попередніх років виробнича діяльність майже половини підприємств України була збитковою, а пригнічує мало прострочену заборгованість. У такій ситуації не кожен банк готовий і здатний ефективно проводити надзвичайно ризиковані операції. Зростання товарного виробництва, на мій погляд, більшою мірою залежить не від можливостей брати кредити, а від створення в країні відповідних економічних умов і належної правової бази, які стимулювали б економічну активність товаровиробників. Проте далі не всі положення до законів враховують інтереси банків у разі кредитування вітчизняних товаровиробників.

Дуже невигідними для банків є і порядок проведення аукціонів з реалізацією закладеного майна, затвердженою ухвалою Кабінету Міністрів України № 1448 від 22,12,1997ᴦ. Відповідно до цього документа термін отримання банком засобів для погашення боргу може досягати 3 – 3,5 місяця, а для проведення аукціону необхідна присутність не менше двох реальних покупців, яких ускладнює можливості банку використовувати належним чином своє заставне право. У разі реалізації закладеного майна не через аукціон перед банком предстає проблема пошуку третьої сторони, весь він не має право на торгову діяльність.

В той же час позичальник у разі погашення кредитів банку за рахунок реалізації закладеного майна вимушений виплачувати ПДВ і податок на прибуток, що як завжди потребує залучення додаткового майна для повного погашення боргу, тобто заздалегідь передбачаються втрати банку і його боржника.

Передбаченим указом Президента України порядок здійснення податкової застави і блокування підприємств – боржників, а також заборону переуступки паралізують кредитну роботу банку, значно підвищують ризик непогашення кредитів і відсотків за ними. Тому без попереднього вжитих заходів, які б могли максимально зменшити взаємну заборгованість господарських суб'єктів і банків, не стоїть наїдяться на позитивні результати, які міг би дати згаданий указ.

Для збільшення прибутковості відділення необхідно упровадити такий вид послуги від кредитування як платню за супроводи кредитного проекту, складання кредитних договорів і договорів застави.


Висновок

Проведений аналіз свідчить, що кредитна система у відділенні в 2006-2007ᴦ. розвивалася достатньо динамічно.

Маріупольське відділення АТ «Індекс - банка» приділяло належні уваги забезпеченню своєї надійності і фінансової стійкості шляхом формування в необхідному об'ємі резервів по активних операціях зменшення об'ємів проблемних позик, ризикованих операцій, зміцнення стабільності ресурсної бази за рахунок збільшення числа довгострокових привернутих засобів юридичних і фізичних осіб.

Незважаючи на те, що кредитні операції є найбільш ризикованими в банківській діяльності у відділенні за весь час існування не було жодного випадку віднесення кредиту на рахунок прострочених позик. Цей факт, на мій погляд, в першу чергу свідчить про багатий досвід фахівців відділення, якісний підхід до аналізу фінансового стану позичальника, до оформлення кредитних договорів по забезпеченню повернення кредитів, ретельному аналізу грошових потоків для виявлення джерел погашення кредитів, особистий підхід до конкретного позичальника.

Піклуючись про подальше підвищення надійності, фінансової стабільності і підвищення конкурентоспроможності, відділенню необхідно зосœередити сили на головних, на мою думку, напрямах розвитку:

- нарощування капіталу і зниження рівня ризиковане банківських операцій;

- зменшення об'ємів наданих кредитів які не обслуговуються позичальниками або можуть бути ними повернені;

- поліпшення якості активів, зокрема, кредитного портфеля, формування резервів по кредитних операціях в необхідному об'ємі;

- підвищення рівня професіоналізму керівництво і фахівців відділення;

- інтенсивніше застосування нетрадиційних форм кредитування з метою поліпшення якості обслуговування;

 - підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтація на доходи від кредитування і зниження витрат за рахунок підвищення технологічності і комп'ютеризації банківських операцій;

- підвищення довіри до відділення банку;

- впровадження і підвищення ефективності стратегічного прогнозування, бізнесу – планування і ефективності менеджменту.

- нарощування ресурсної бази шляхом залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб на депозитні рахунки.


Висновок

Кредит є невід'ємним елœементом ринкового господарства, який безпосœередньо впливає на процеси розширеного відтворення як на мікрорівні, так і на рівні окремого підприємства. Кредити прискорюють процес відтворення на всіх етапах виробництва розподілу, обліку і споживання. За їх рахунок формуються основні фонди і оборотні кошти, здійснюються розрахунки між товаровиробниками, збільшується об'єм грошової маси в обігу, прискорюються процеси реального накопичення, виробничого і соціального розвитку підприємств.

Головна сфера банківської діяльності – кредитування. Правовідносини в галузі кредитування регулюється і положенням «Про кредитування», затвердженою ухвалою Правління Національного банку України № 246.

Норми діючого Цивільного кодексу і положеннями Цивільного кодексу України, вступили щодо кредитування відповідає вимогою сьогоднішнього дня. Законодавче забезпечення кредитних відносин придбало особливу актуальність.

Серед основних чинників, які обусловлюють необхідність невідкладного ухвалення Закону України «Про банківський кредит» на мою думку такі:

- У Україні продовжується процес перебудови правої держави і цивільного суспільства, економічною основою яких є тільки ринкова економіка. Одним з її пріоритетів якраз і є створення законодавчої бази для розвитку кредитних ресурсів, а також сприятливих умов для залучення засобів в економіку України;

- в процесі трансформації української економіки введено в дію немало нормативно – правових актів щодо кредитування. Деякі з них недостатньо обгрунтовані, а деякі – протистоять один одному.

З урахуванням всіх важливих аспектів, відображених в даній роботі, дійдемо до висновку, що кредит – це в першу чергу економічна категорія, якій передбачається акумуляція тимчасово вільних засобів бюджету, централізованих державних позабюджетних фондів, суб'єктів господарювання і населœення, які потім надаються позичальниками (державі, юридичним і фізичним особам) на основах повернення, терміновості, сплати, цільового використання і реального забезпечення.

У банків з'являються клієнти, які мають позитивну і тривалу кредитну історію. На кожного такого позичальника в банках встановлюється - кредитний ліміт, в рамках якого позичальник в міру необхідності і кредитується. Перевага надається клієнтам, які працюють на експорт, а також - торговим підприємствам.

Але не всœе так просто навіть з вказаними вище категоріями клієнтів. Процентні ставки українських банків переважно дуже високі, непосильні в усякому разі для більшості позичальників. Тому всœе частіше комерційні банки пропонують своїм клієнтам різноманітні нестандартні форми кредитування.

Останнім часом українські банки ретельніше стежать за рухом засобів клієнта͵ прагнучи гарантувати повернення позики. Істотно змінилася суть і такого поняття, як застава. Сучасні банкіри вважають її необхідною, але недостатньою умовою повернення кредиту. Тому цікавляться перш за всœе ліквідністю застави. А найбільш обачні взагалі відмовляються від використання нерухомості як застави, адже це пов'язано з великими проблемами, які виникають після введення банку в права володіння нерухомістю у разі неповернення позичальником кредиту.

Аналіз визначень функцій кредиту, зроблених в роботі, дає можливість бачити такі три основні функції кредиту:

- перерозподіл засобів;

- заміщення наявних засобів кредитними операціями;

- контроль за використанням кредитних засобів.

Суть розподільної функції полягає в тому, що за рахунок тимчасово вільних засобів одних юридичних і фізичних осіб задовольняються тимчасові потреби в засобах інших юридичних і фізичних осіб. Специфічною особливістю цієї функції є те, що дякуючи їй перерозподіляється не тільки вартість, створена в поточному періоді, але і вартість, створена в періоді минулому.

Функція заміщення наявних засобів, кредитними операціями обумовлена специфікою організації грошового звернення, зокрема його функціонуванням переважно в безготівковій формі. Тим часом грошові кошти суб'єктів господарювання зберігаються в банках, дякуючи чому створюються умови для заміни наявних засобів в обігу кредитними операціями.

Контрольна функція кредиту є також універсальною, тому, що в ефективному кредитному використанні запозичених засобів і своєчасному їх поверненні зацікавлені не тільки кредитори, але і позичальники.


Перелік посилань

1.  Закон України „Про Національний банк України"від 20 05.99 № 679-Х IV, зі змінами та доповненнями (1.03.02. № 1416-IV).

2.  Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.00. № 2121 -III, зі змінами та доповненнями (22.06.04. № 1828-IV).

3.  Закон України "Про заставу" від 2.10.92. № 2654-XII, зі змінами та доповненнями (18.11.03. № 1255-IV).

4.  Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 12.05.04. № I713-IV.

5.  Закон України "Про господарські товариства" від19.09.91. зі змінами та доповненнями (19.02.04. № I519-IV).

6.  Закон України „Про іпотеку" від 05.06.03.№898- IV.

7.  Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.03. № 1255- IV, зі змінами і доповненнями (24.06.04.).

8.  Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.03. № 979-IV.

9.  Закон України „ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.03. № 978-IV.

10.  Цивільний кодекс України від 16.01.03. №435-IV,зі змінами і доповненнями (12.05.04. № 1713-FV).

11.  Господарський кодекс України від 16.01.03. № 463-IV.

12.  Положення " Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями", затверджене постановою Правління Н БУ № 279 від 06.07.00, зі змінами та доповненнями (27.08.04. №411).

13.  Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.01., зі змінами і доповненнями (15.09.04. № 443).

14.  Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків": Затверджено постановою Правління НБУ№104 від 15.03.04.

15.  Аленьєв І.В., Захарчук О.В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг: Навч. посібник. - Львів: Л БК,1999.-96 с.

16.  Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. - М.: Издательство "Консалтинг", 1994.—80 с

17.  Банки и банковские операции. Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Марковаидр.; Пол ред. проф. Е.Ф. Жуков.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-471 с.

18.  Банківська енциклопедія/ Піл ред. д. є.н., професора А.М. Мороза, - К.: Віпол, 1993.-336с.

19.  Банківське право України: Навч. посібник кол.авт.: Жуков A.M.. Кротюк В.Л., Пасічник В.В.,Селіванов А.О. га ін.; Зазаᴦ. ред. А.О. Селіванова.-К.: 2000-384 с.

20.  Банківський менеджмент: Навч. Посібник для вищ. навч. закладів/О. Кириченко, I. Пленко, А. Ятченко-К.: Основи, 1999.-671 с.

21.  Банківські операції. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" Керівник авт. кол. А.М. Мороз. - К.: КНЕУ,1998 р.-308 с.

22.  Банковские операции. Часть П. Учетно-ссудныеоперации и агентские услуги: чебное пособие Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: ИНФРА, 1996 ᴦ.-208 с.

23.  Банковские операции: Учебное пособие. Под ред.О.И. Лаврушина. Часть І.-М.: ИНФРА-1995ᴦ.-96с.

24.  Банковский портфель /Ю.И. Коробов.,Ю.Б. Рубин., В.И. Солдаткин и другие.— Моск-ва:"Соминтэк", 1994.-746 с.

25.  Банковское дело. Учебник./ Под ред. проф.В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой.- М.: Финансы и статистика, 1995ᴦ.-480с.

26.  Банковское дело: стратегическое руководство./Под ред. Платонова В. - М.: Изд-воАО "Кон-салтбанкир", 1998. - 432 с.

27.  Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник.-К.:Атіка, 1999.—400с.

28.  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 1997- 1002с.

29.  Онішенко В.О. Основи банківської справи: Навч. посібник.- Полтава: ПДТУ, 1999 р. 163 с

30.  Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К : Скарби, 1998.-288 с.

31.  Введение в банковское дело/ Под рея Гюнтера Асхауэра: Учебное пособие — Москва: Научная книга, 1996.-640 с.

32.  Версаль H.I., Олексієнк С.М. Кредитний ризик як важлива складова ризиків банківської діяльності.// Фінанси України.— № 8. - С 86-95.

33.  Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків//Фінанси України - 2003. №4 С 115-124.

34.  Вступ до банківської справи/За ред. Савлука М.І.:- Київ: Лібра, 1998. - 344 с

35.  Г.С. Панова. Банковское обслуживание частных лиц.-М.:АОДИС,1994.-352с.

36.  Головач А.В. Банківська статистика.: Опорний конспект лекцій.-К.: МАУП, 1999- 124с.

37.  Гроші та кредит: Підручник/За ред. проф.Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999. -404 с.

38.  Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2000.-622 с.

39.  Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій.-К.: МАУП, 1999.-230 с.

40.  Карманов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник. - Харків: Консум, 2000. - 464 с

41.  Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. - К.: Знання, 2001. - 150 с.

42.  Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. - Тернопіль: Джура, 1999.- 260 с

43.  Кочетков В.М.Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998.-72 с.

44.  Краткосрочное кредитование: современные формы: Учебное пособие.-К., 1996.

45.  Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку Курилин Б.И. Безопасность банковских операций: Оценка и минимизация рисков.- К., 1995.

46.  в Україні. — К.: Урожай, 2003.-208 с.

47.  Маркова О.М., Сахарова Л.С, Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособие.-М.: Банки биржи, ЮНИТИ, 1995.-288 с.

48.  Матвіснко П.В. Промінвестбанк в економічнійсистемі України,- К.: Наукова думка, 2000.— 112с.

49.  Олексієнко М.Д. та ін Кредит і кредитні правові відносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. -К., 1996.

50.  Операції комерційних банків/Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк.- 3-тє видання - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-500 с.

51.  ПавлюкС. М. Кредитні ризики та управлінняними// Фінанси України.-2003.-№11.-С. 105.

52.  Роуз П.С. Банковский менеджмент.- М.:Дело,1997.-768 с

53.  Чайковський Я. Робота комерційних банків з проблемними кредитами//Банківська справа №6.-2001.-С 50-53.

54.  Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.- метод.посібник для самосійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 20в0.-160с.


Ефективність кредитування на прикладі Маріупольського відділення "Індекс-банк" - 2020 (c).
Яндекс.Метрика