Пригодилось? Поделись!

Споживче кредитування населення

Міжрегіональна академія управління персоналом


ЗВІТ

за результатами переддипломної практики на тему

„Споживче кредитування населœення”

(на матеріалах ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”, м.Київ)

 

Керівник практики від ТОВ

„Банк Ренесанс Капітал”:

Керівник групи продаж кредитного відділу

Київ

2008


ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика діяльності комерційного банку ТОВ „Банк Ренесанс Капітал»

2. Аналіз кредитної діяльності ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” в галузі споживчого кредитування населœення у 2006 -2008 роках

2.1 Рейтингова позиція банку в банківській системі України

2.2 Оцінка ресурсної бази банку

2.3 Кредитні продукти та кредитна програма банку

2.4 Статистичний аналіз результативності кредитної діяльності банку

3. Висновки та рекомендації по удосконаленню споживчого кредитування населœення ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

 

Споживче кредитування стає усе більш і більш цікавим видом бізнесу, як для банків, так і для небанківських фінансових установ. За даними експер-тів, у 2007 році в загальному обсягу 103,5 млрд. грн. кредитів фізичним особам обсяг виданих споживчих кредитів населœенню в Україні склав близько 22 млрд. грн. на поточні потреби та біля 39 млрд.грн. інвестиційного іпотечного кредитування, що складає близько 11,8% очікуємого ВВП у 2007 році[1]. Біля 85,7% обсягу споживчого кредитування приходиться на частку банківської системи. Середня сума позики на одну людину в Україні складає приблизно 105 євро, що значно менше аналогічних показників країн Східної Європи – 790 євро в Польщі, а тим більше Західної Європи – 6058 євро в Германії та 9603 євро в Великобританії[2].

Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів банківських операцій у розвинутих країнах світу і є одним зі стимулюючих факторів розвит-ку економік цих країн. Вітчизняні комерційні банки прагнуть до збільшення обсягів кредитування за такими програмами. Разом з тим дана практика призводить до зростання кредитних ризиків. Проблеми розвитку споживчого кредитування розглядаються в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців.

У них досліджується зміст і форми проведення споживчого кредитування, визначаються напрями його розвитку в Україні. Проте у науковій літературі недостатньо розглядаються питання, пов’язані з ефективністю операцій споживчого кредитування.

Актуальність теми переддипломної практики полягає в необхідності дослідження сучасного стану, структури та обсягів споживчого кредитування населœення комерційними банками України, як нового суттєвого явища в економіці України 21 сторіччя, доцільності проведення оцінки ефективності різновидів споживчого кредитування та загального рівня порівняльної привабливості споживчого кредитування населœення.

Об’єктом переддипломного дослідження є банківські продукти споживчого кредитування населœення.

Предметом переддипломного дослідження є – сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України.

Мета переддипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості впровадження банківськимиустановами України продуктів споживчого кредитування населœення України, розкриттю діючої практики розвитку банківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку сегменту продуктів споживчого кредитування на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в зарубіжних кредитного-фінансових установах.

Для досягнення поставленої мети в переддипломній практиці проведений аналіз та накоплення матеріалів по споживчому кредитуванню в кредитному відділі комерційного банку „Банк Ренесанс Капітал”, м.Київ.

Методами переддипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хроноло-гічних рядів параметрів.

Інформаційною базою переддипломного дослідження були – звітні до-кументи ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків за 2006 – 2008 роки.,

 


1. Характеристика діяльності комерційного банку ТОВ „Банк Ренесанс Капітал”

 

Банк „Ренесанс Капітал” фактично розпочав свою комерційну діяль-ність в Україні в середині 2006 року. На сьогоднішній день кредит банку можна оформити у більш ніж 700 точках по всій Україні. Банк має партнерсь-кі стосунки із більшістю провідних торгівельних мереж України, у тому числі Ельдорадо, METRO Cash&Carry, Технополіс, Комфі, Рейнфорд, МКС, МегаМакс, О'КЕЙ, Техноярмарок та інші. Протягом досить короткого часу своєї діяльності в Україні Банк Ренесанс Капітал проявив себе успішним учасником ринку та надійним бізнес-партнером. Банк Ренесанс Капітал надає населœенню цільові кредити у торгових точках, а також беззалогові грошові кредити на будь-які цілі [34].

Товариство з обмеженою відповідальністю “Банк Ренесанс Капітал” розташоване за юридичною адресою - 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4.

Банк діє на підставі Закону України “Про банки та банківську діяль-ність” [4], Статуту та банківської ліцензії Національного банку України від 13 березня 2006 р. № 222.

Банк має право здійснювати банківські операції визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки та банківську діяльність” [4]. 22 лютого 2007 року Банком було отримано дозвіл № 222-1 на право здійснення операцій визначених п. 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» [4].

Основною стратегією Банку є взаємовигідне співробітництво з підпри-ємствами всіх форм власності, надання впевненості клієнтам на ринку фінан-сових послуг [34].

В 2007 -2008 роках ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» продовжував розви-ток своєї бізнес-моделі та укріплення своїх позицій у вибраному напрямку високоякісного індивідуального обслуговування приватних клієнтів.

Головними бізнес – напрямками в 2007 -2008 роках є [34]:

- закріплення та розширення ринкової позиції Банку серед банків України;

- поліпшення структури активів Банку, зниження рівня концентрації ризиків, збільшення долі операцій, що приносять комісійні доходи;

- удосконалення маркетингу послуг приватним клієнтам, підвищення якості та конкурентоспроможності банківських продуктів.

- розширення продуктового ряду. Банком було запропоновано нові умови кредитування фізичних осіб з високим рівнем комфортності, а саме акційні кредити теміном на 24 та 30 місяців;

- співпраця з провідними торговими підприєствами побутової техніки та елœектроніки з метою розвитку продуктового ряду щодо кредитування фізичних осіб;

- підготовка до налагодження карткового бізнесу, в тому числі ко-брен-дінгових продуктів;

- відкриття представництв в рамках чіткої клієнт-орієнтованої геогра-фічної стратегії;

- удосконалення системи ризик-менеджменту.

ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” є правонаступником всіх прав і обов’яз-ків Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний комерційний банк «Лідер», зареєстрованого Національним банком України 29 січня 2003 року, реєстраційний номер 285. Відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальний комер-ційний банк «Лідер» від 5 жовтня 2005 року № 4 перейменоване у Товарист-во з обмеженою відповідальністю «Банк Ренесанс Капітал» [34].

Станом на 30.06.2008 єдиним учасником Банку є ЕрСіЕф Юроуп Бі.Ві.(RCF Europe B.V.).

Протягом 2007-2008 років в Банку працювало одне безбалансове відділення, яке знаходиться у м. Києві за аресою вул. Мечникова 9-В та 13 представництв в містах України, які продовжують стратегію розвитку клієн-тської бази і сприяють розширенню мережі продаж послуг Банку клієнтам, що мешкають (розташовані) за місцем знаходження відділення та представ-ництв.

ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» здійснює основну свою діяльність по індивідуальному обслуговуванні приватних клієнтів в частині надання їм споживчих кредитів цільових та кредитів на загальні потреби. Виходячи з цього, структура контрагентів Банку є наступною:

-  фізичні особи займають значну питому вагу 99,87%;

-  банки займають 0,01%;

- юридичні особи займають 0,01%.

Банк не має контрагентів –державних установ та організацій. Банк активно працює на міжбанківському ринку. Кореспондентські відносини встановлені з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» і з Товариством з обмеженною відповідальність Комерційний банк «Ренессанс Капітал» (Росія).

Протягом 2007 року функціонували 13 представництв банку в містах Донецьк, Львів, Дніпропетровск, Одеса, Полтава, Херсон, Луганськ, Запоріж-жя, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Суми, Нікополь [34].

Представництва не є юридичними особами, входять до складу Банку як територіально відокремлені структурні підрозділи; діють від імені Банку та ним фінансуються; не мають права здійснюватибанківську діяльність, вико-нують представницькі функції.

Завданнями представництв є [34]:

- встановлення ділових зв’язків та контактів з підприємствами вироб-ничої, торгівельної та фінансової сфер за місцем знаходження представницт-ва з метою налагодження співробітництва та взаємодії у сфері банківських послуг, що надаються Банком;

- залучення на обслуговування до Банку клієнтів, переважно з числа фізичних осіб;

- збір та аналіз кон’юнктурно-економічної інформації, в першу чергу, що стосується можливості здійснення різних форм банківської діяльності, для досягнення найбільш вигідних умов здійснення банківських операцій та в цілях забезпечення економічних інтересів Банку;

- представлення інтересів Банку у відносинах з усіма центральними і місцевими органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, у будь-яких судових органах, органах державної виконавчої служби, у відносинах з нотаріусами.

Представництва виконують наступні функції:

- сприяють організації роботи з надання Банком кредитів клієнтам, що мешкають (розташовані) за місцем знаходження представництва;

- консультує клієнтів і проводить переговори з ними по всьому комп-лексу операцій, здійснюваних Банком, в тому числі щодо кредитування;

- вивчає пропозиції клієнтів щодо замовлення банківських послуг та/або операцій;

- сприяє в реалізації регіональної політики Банку шляхом встановлення та розвитку відносин с органами державної влади та управління за місцем знаходження представництва, а також з існуючими та потенційними клієнта-ми та партнерами Банку;

- здійснює збір фінансової та комерційної інформації, що є цікавою для Банку;

- здійснює ділові контакти з банками, підприємствами та іншими орга-нізаціями за місцем знаходження представництва, з питань, що входять до кола діяльності представництва, а також за окремими дорученнями Банку;

- рекламує діяльність Банку;

- представляє інтереси Банку у відносинах з усіма центральними і міс-цевими органами державної влади та управління, органами місцевого само-врядування, з фізичними та юридичними особами, в тому числі партнерами Банку, у будь-яких судових органах, органах державної виконавчої служби, нотаріальних органах;

- здійснює інші представницькі функції згідно з внутрішніми норматив-ними актами Банку та рішеннями Ради Директорів Банку.

Представництва не мають самостійного балансу. Діяльність представ-ництв фінансується Банком. Представництвам можуть бути відкриті поточні рахунки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-право-вих актів Національного банку України.

Представництва користуються переданими їм Банком майном, яке є власністю Банку і відображається на балансі останнього. Усі витрати, пов’я-зані з діяльністю представництв, здійснюються Банком та відносяться на його витрати.

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їхній моніто-ринг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків.

Виходячи зі специфіки діяльності найбільш суттєвим Банк вважає кредитній ризик. Під кредитним ризиком Банк розуміє ймовірність збитків в результаті неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором.

Основними цілями Банку під час управління кредитним ризиком є:

- адекватна оцінка ризиків кожного позичальника на момент подачі заявки;

- запобігання можливого шахрайства з боку позичальників і/або співробітників Банку, як на стадії відкриття рахунка, так і в період існування кредиту;

- своєчасний перегляд стратегії з управління ризиками за результатами аналізустатистичних даних;

- оптимізація процесів повернення простроченої заборгованості.

Метою кредитної політики Банку є формування кредитного портфеля, який дозволяє максимально задовольнити попит клієнтів на ринку споживчо-го кредитування і забезпечити одержання Банком доходу при прийнятному рівні кредитного ризику.

Серед основних вимог, що Банк пред’являє до потенційних позичаль-ників, - стабільна зайнятість, прийнятний рівень доходу, відсутність негатив-ної кредитної історії тощо.

Окрема увага приділяється в Банку питанням регіональної диверсифі-кації кредитного портфелю. Станом на 31 грудня 2007 року питома вага жод-ного з регіонів не перевищувала 30% від загального кредитного портфелю Банку.

Ефективне управління якістю кредитного портфелю Банку є предметом постійного аналізу і детального обговорення на регулярних засіданнях керів-ництва Банку. Кредитний ризик є об’єктом контролю з боку учасників (влас-ників) Банку. Регулярно для них готуються звіти про структуру кредитного портфелю, рівень простроченої заборгованості та резерви, сформовані для покриття можливих втрат.

Банк працює в режимі оцінки та контролю ризиків та своєчасного реагування на можливі негативні події.

Процентна маржа між ставками за залученими та розміщеними кошта-ми протягом 2007 року була позитивною. Так середні процентні ставки за 2007 рік були наступними, %:

UAH USD

Активи

Кошти в банках 3.72 5.95

Кредити та заборгованість клієнтів 19.10 -

Зобов’язання

Кошти банків 6.08 9.38

Кошти клієнтів 8.33 9.91

Платоспроможність Банку завжди знаходиться в межах нормативних значень Національного банку України. За станом на 31.12.2007 року (кінець дня) показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) становив 15,26% (при нормативі не менш 10%).

Здатність Банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями грунтується на підтриманні ліквідності Банку на достатньому рівні. Станом на 31 грудня 2007 року (кінець дня) показник миттєвої ліквід-ності Н4 становив 29,78%, за умови, що нормативне значення не має бути меньшим ніж 20%. Показник поточної ліквідності Н5 становив 63,67% за умови, що нормативне значення не має бути не меншим ніж 40%. Показник короткострокової ліквідності Н6 становив 68,24% за умови, що нормативне значення не має бути не меншим ніж 20%.

В Банку працює лінійно-функціональна організаційна структура для забезпечення обслуговування клієнтів, купівлі-продажу ризиків та організації господарської діяльності.

Фронт-офіс забезпечує укладання угод та обслуговування активних і пасивних операцій Банку. До складу фронт-офісу входять:

- департамент операційних технологій;

- департамент розвитку бізнесу нецільового кредитування ;

- департамент розвитку бізнесу цільового кредитування;

- департамент дистрибуції;

- казначейство.

Бек-офіс забезпечує організацію аналізу, документообігу, обліку та контролю банківської діяльності. До нього входять:

- департамент з правових питань та фінансового моніторингу;

- департамент ризик менеджменту;

- управління банківських операцій;

- департамент інформаційних технологій і безпеки інформації;

- служба безпеки;

- департамент фінансів та бухгалтерського обліку.

Крім того для організації господарської діяльності банківської устано-ви організовано підрозділ технічної підтримки, а саме адміністративно-економічний департамент.

Для здійснення контрольних функцій в структурі банку існує управлін-ня внутрішнього аудиту, що підпорядковано безпосœередньо Голові Спосте-режної Ради.

Розрахунково–касове обслуговування клієнтів банку-фізичних осіб здійснюється тільки у м. Києві:

-у головному офісі управлінням банківських операцій Банку;

-у безбалансовому відділенні Банку.

Істотну участь у банку станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) має RCF Europe B.V., якому належала частка у статутному капіталі розміром 100,00%.

Загальна кількість штатних працівників Банку на кінець звітного року складала 1 206 осіб. Порівнянно з минулим роком кількість працівників зросла майже в 2,4 рази (2006 рік: 506 осіб).

Характер операцій та основної діяльності Банку [34]:

1. Банк здійснює банківську діяльності в межах банківської ліцензії Національного банку України від 13 березня 2006 р. № 222.

2. Банк не є спеціалізованим. Основний напрямок активних операцій Банку – це надання цільових кредитів та кредитів на поточні потреби фізич-ним особам. У цьому напрямку Банк зайняв свою нішу на ринку фінансових послуг за рахунок гнучких підходів до проектів клієнтів, неформального ставлення до продукту, швидкого прийняття рішень, тощо.

3. Операційну діяльність Банк здійснює починаючи з 2006 року. Діяльність Банку протягом 2007 року була прибутковою. Для підтримання достатнього рівня регулятивного капіталу Банку та рентабельності активів Банком та його учасником було докладено максимум зусиль та вжито ряд заходів результатом чого є отримання протягом 2007 року від компанії RCF Europe B.V. (учасник Банку) безповоротної фінансової допомоги у розмірі 91 875 тис. грн..

4. У витратах Банку після витрат на персонал та загальних адмініст-ративних витрат найбільшу питому вагу займають витрати на формування резервів під активні операції, що пояснюється досить високими темпами зростання кредитного портфелю, а також високими вимогами щодо форму-вання резервів з боку Національного банку України.

5. Дохідна частина формується за рахунок комісійного доходу, який в основному складається з комісійної винагороди сплаченої фізичними особа-ми за розрахунково-касове обслуговування за кредитними договорами.

6. Найбільшу питому вагу у доходах Банку за 2007 рік складає сума інших доходів – 91 875 тис. грн., отриманих у формі фінансової допомоги на

підтримання достатнього рівня регулятивного капіталу банку та рентабель-ності активів до угоди на отримання безповоротньої фінансової допомоги. Ця сума є одним із основних джерел формування прибутку Банку.

7. Серед пасивів Банку найбільшу долю займають кошти банків 56,85% від загальних пасивів Банку. Значну питому вагу 69,91% у зобов’язаннях за коштами, залученими на міжбанківському ринку, складають операції по залученню коштів у національній валюті за операціями на міжбанківському ринку України на умовах СВОП з одночасним розміщенням коштів в іноземній валюті

7. Залучення коштів від фізичних осіб становить 5,61% у залученних Банком коштів клієнтів, включаючи інші кошти перераховані достроково до графіків погашення заборгованості за кредитними договорами Причина виникнення такої заборгованості полягає в особливостях процедури погашення клієнтами заборгованості за кредитами, які надано Банком на споживчі цілі. У відповідності до умов кредитних договорів, клієнти сплачують платежі відповідно до графіків погашення заборгованості (нараховані відсотки, комісія і сума кредиту) за декілька днів, що передують даті, встановленій договором. До дати платежу по договору вказані кошти обліковуються на рахунку 2909.

Рада Директорів Банку є вищим виконавчим органом банку, який несе відповідальність за безпосœередню організацію та реалізацію процесу ризик-менеджменту в Банку, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації), оцін-ки, контролю та управління ризиками, враховуючи взаємозв'язок між його різними категоріями (видами).

Банк, здійснюючи банківські операції з метою одержання прибутку, наражається на ризики, для забезпечення додаткових заходів з метою управ-ління ризиками створені колегіальні комітети: Кредитний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП),Тарифний комітет.

Формування резервів під кредитні ризики здійснюється відповідно з

«Положенням про порядок формування та використання резерву для відшко-дування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (із змінами та доповненнями).

Система управління ризиком Банку складається із регламентних доку-ментів – політик, положень, процедур, методик, які затверджуються Радою Директорів Банку або відповідними комітетами та встановлюють процедури затвердження, контроль рівня ризику та процедури моніторингу, в межах повноважень.

Специфікою діяльності Банку є зосœередження діяльності Банку на спо-живчому кредитуванні, а тому основними для Банку є наступні види ризиків:

-  кредитний ризик;

- ризик ліквідності;

- операційно – технологічний ризик;

- репутаційний ризик;

- ризик зміни процентної ставки.

В структурі Департаменту ризик-менеджменту Банку наявні: портфель-ні менеджери, менеджер із запобігання шахрайства, спеціаліст з ризик-техно-логій та ризик-аналітики.

В структурі колекторського відділу наявні: менеджер з претензійно-позовної роботи, менеджер по роботі із простроченою заборгованістю, та інші.

Зовнішніми факторами ризику в діяльності Банку є:

-  погіршення макроекономічної ситуації в Україні;

- зміни в чинному законодавстві України, які можуть негативно вплинути на діяльність банків;

- форс–мажорні обставини.

В цілому ризики, на які наражається Банк, є керованими та знаходяться на прийнятних рівнях, що забезпечується їх ефективним управлінням.

Складовими облікової політики кредитних операцій є наступні внутрішньобанківські положення:

1) Положення про проведення оцінки фінансового стану банка позичальника

для визначення категорії кредитної операції;

2) Положення про порядок споживчого кредитування.

3) Положення про надання консультаційних і інформаційних послуг за

банківськими операціями;

4) Положення про факторинг;

5) Положення про взаємодію підрозділів ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» при здійсненні контролю за дотриманням нормативів кредитного ризику, виявленню інсайдерів, веденню та використанню їх переліку;

6) Положення про кредитуванню позичальників - юридичних осіб;

7) Положення про методику проведення оцінки фінансового стану позичальників юридичних осіб;

8) Положення про методику проведення оцінки фінансового стану позичальників фізичних осіб;

9) Положення про порядок здійснення гарантійних операцій;

10) Кредитна політика;

11) Положення про кредитування фізичних осіб;

Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р. N 279 зі змінами та доповненнями та Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435) Банк створює резерв під стандартну та нестандартну заборгованість за активними операціями за рахунок витрат Банку.

Починаючи з 1.08.07 року, Банк здійснює розрахунок та формування резерву за портфелœем однорідних споживчих кредитів. До однорідних споживчих кредитів відносяться кредити на поточні потреби, які надані позичальнику - фізичній особі в рамках кредитних програм Банку за умови, що загальна сума їх за одним чи декількома кредитними договорами (незалежно від наявності забезпечення) не перевищує 20 тис. грн.

До портфеля однорідних споживчих кредитів включається загальна сума заборгованості за однорідними споживчими кредитами, які облікову-ються на балансових рахунках 2202, 2203, 2206, 2207, 2290, 2620А, 2625А, що надані Банком на поточні потреби позичальникам - фізичним особам, у кредитних договорах з якими є письмова згода позичальника на надання Банком відповідної інформації до бюро кредитних історій та інформація за цими договорами в ньому розміщена.

За кредитами наданих в рамках програми «Кредит на загальні споживчі цілі» за кредитними продуктами: «Кредит на загальні цілі, банківський переказ на рахунок клієнта» та «Кредит на загальні цілі, надання через касу» Банк здійснює розрахунок та формування резерву у відповідності до загальних вимог наведенного вище «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

Формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями здійснюється за результатами інвентаризації заборгованості щомісячно в повному обсязі (виходячи із стану кредитного портфелю Банку).

Резерви створюються на підставі рішення Кредитного комітету, починаючи з останнього робочого дня місяця і не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним. У разі формування резервів в наступному місяці вони відображаються в балансі коригуючими проводками.

Важно заметить, что для списання безнадійних активів Банком обрано метод створення резервів, що передбачає поступове перенесення на рахунок витрат сумнівних та безнадійних активів та їх списання з рахунків сформованих резервів. Створені резерви для відшкодування можливих втрат за активними операціями використовуються на погашення безнадійної заборгованості в першу чергу за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках, як сумнівна заборгованість. Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву під нестандартну заборгованість здійснюється відповідно до рішення кредитного комітету Банку, яке оформлюється протоколом кредитного комітету.

Безнадійна кредитна заборгованість може бути списана за рахунок резерву під стандартну заборгованість після прийняття відповідного рішення Кредитним комітетом Банку.

Списана кредитна заборгованість за основним боргом та процентами враховується банком на позабалансових рахунках 96 групи до закінчення троку позовної давності і остаточно списується з позабалансових рахунків у встановленому порядку або після повернення.

Списання безнадійних активів методом прямого списання у Банку не застосовується. Протягом 2007 року Банк не проводив списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів.

Нарахування процентів по кредитах проводиться щомісяця та у разі настання строку погашення кредиту на умовах ануітету, відповідно до періоду їх сплати згідно умов договору. Комісії по кредитах нараховуються у кінці місяця та у дату їх сплати згідно умов договору.

При нарахуванні процентів Банк керується Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими Постановою Правлін-ня НБУ від 18 червня 2003 р. N 255 зі змінами та доповненнями. Стоит сказать, что для нараху-вання процентів та комісійної винагороди по рахунках в аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки кожному клієнту – позичальнику по кожному кредитному договору.

Стоит сказать, что для нарахування процентів та комісій по кредитах, виданих як фізич-ним особам так і юридичним особам, Банк керується умовами, визначеними договорами.

В процесі своєї діяльності протягом 2007 року Банк проводив активні операції з пов’язаними особами - управлінським персоналом Банку до 28 жовтня 2007 р. Загальна сума таких операцій за 2007 рік склала 370 тис. грн. Станом на 31 грудня 2007 року заборгованість за кредитами наданими управлінському персоналу складає 308 тис. грн.

Рішенням комісії Головного Управління Національного банку України по м.Києву і області з питань нагляду та регулювання діяльності банків за № 07303 від 28 вересня 2007 року до Банку було застосовано заборону щодо здійснення активних операцій з пов’язанними особами на строк до 1 січня 2008 року.

Банк протягом 2007 року здійснював залучення коштів у іноземній валюті (долари США) від основного участника RCF Europe B.V. Станом на 31 грудня 2007 року залучення від участника RCF Europe B.V. складають 411 585 тис. грн.( що у еквіваленті по офіційному курсу Національного банку України дорівнює 81 502 тис. дол США).

З метою оперативного розгляду Банком можливостей проведення активних операцій з позичальниками, пов’язаними спільним економічним ризиком, та пов’язаними з Банком позичальниками, а також задля дотриман-ня нормативних вимог НБУ в Банку створюється база даних по інсайдерам, а також по позичальникам, що виступають перед Банком як один контрагент.

Прийняття рішень та розкриття інформації, а також можливі обмеження щодо проведення операцій з пов’язаними сторонами здійснюється Банком відповідно до вимог чинного законодавства України та на підставі внутріш-ньобанківських документів.

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийнято Загальними Зборами учасників ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» (Протокол № 7/2008 від 26.09.2008 року).

Параметри розміщення:

1. Характеристика облігацій

Серія «В» - Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);

Серія «С» - Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

2. Кількість облігацій

До розміщення пропонуються облігації у кількості 300 000 (триста тисяч) штук:

Серія «В» - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук;

Серія «С» - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук.

3. Номінальна вартість облігації

Серія «В» - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна;

Серія «С» - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна.

4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

До розміщення пропонуються облігації загальною номінальною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп.:

Загальна номінальна вартість облігацій Серії «В» - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

Загальна номінальна вартість облігацій Серії «С» - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів)грн. 00 коп.

5. Форма існування облігацій

До розміщення пропонуються облігації Серій «В», «С» у бездокумен-тарній формі існування.

6. Вид забезпечення та розмір забезпечення

Облігації Серії «В» та «C» звичайні (незабезпечені).

7. Напрями використання.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій Серії «В» та «C», будуть направлені на збільшення кредитного портфелю Банку у повному обсязі - у сумі 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. Зокрема, планується, що вказана сума коштів в рівних обсягах буде спрямована на

надання споживчих кредитів фізичним особам, а саме: на придбання товарів тривалого використання - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп., на кредитування населœення (фізичних осіб) на загальні потреби - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів).

Основні стратегічні задачі [34]:

- фокусування на високодохідній діяльності у споживчому кредитуван-ні;

- стати лідером на швидкозростаючому ринку прямого кредитування;

- підтримувати широке покриття шляхом присутності точок продаж у магазинах;

- продовжувати розвиток високодохідних продаж шляхом розширення кросс-продажу (xselling) та додаткового продажу (up-selling) у клієнтскій базі данних.

Перспективи діяльності Банку у 2008 році та наступних роках. На поточний час та наступні роки планується агресивна поведінка Банку на ринку.

Відносно сегменту споживчих кредитів, планується збільшення частки ринку, та збільшення кредитного портфелю. Банк має намір продовжити розробляти гнучкі депозитні програми та націлений на нарощення портфелю депозитів від VIP-осіб.

Також планується вдосконалення існуючих програм по бородьбі з шахрайством, посилення контролю на місцях видачі кредитів та розширення коллекторського відділу.

Буде продовжуватися впровадження нових та модифікування старих продуктів для максимального приведення їх у відповідність до потреб ринку, а також подальша розробка схем лояльності клієнтів, які вже користувались послугами Банку.

Таким чином у IV кварталі 2008 року готується запуск нового продукту – кредитні карти.


2. Аналіз кредитної діяльності ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” в галузі споживчого кредитування населœення у 2006 -2008 роках

 

2.1 Рейтингова позиція банку в банківській системі України

У 2006 -2008 роках Банк функціонував як універсальний банк, без спеціалізації за видами операцій. Банк не є спеціалізованим також відповідно до Статуту. Але, виходячи з основної стратегіїї Банку, найбільшу питому вагу в валюті балансу продовжують займати операції з кредитування фізичних осіб (61,72%).

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України на 01.01.2007 [33] – за перші півроку роботи у 2006 році, мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 148,8 млн.грн. (147 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 4,1 млн.грн.

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 0 млн.грн..

6. Фінансовий результат (прибуток 2006 року) – 1,78 млн.грн.(71 місце)

8. Рентабельність активів – 1,2 %.

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України на 01.01.2008 [33], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 1 300,5 млн.грн. (61 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 26,9 млн.грн. (138 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 453,1 млн.грн.(50 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2007 року) – 7,264 млн.грн.(71 місце)

8. Рентабельність активів – 0,558 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,25%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України та Асоціацією українських банків станом на 01.10.2008 [32], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 2 667,0 млн.грн. (46 місце), що становить 0,354% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю – 2367,2 млн.грн. (44 місце) – при цьому банк не кредитує юридичних осіб.

3. Обсяг власного капіталу – 252,3 млн.грн.(61 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 50,5 млн.грн. (136 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 826,5 млн.грн.(41 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2008 року) – 14,22 млн.грн. (48 місце).

8. Рентабельність активів – 0,533 %, що на 40% нижче середнього рівня (0,933%) рентабельності активів банків в банківській системі України [32].

9. Рентабельність статутного капіталу – 9,91 %, що на 15% нижче середнього рівня (11,45%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [32].

Таким чином, за 2,5 роки діяльності рейтингове місце банку в банківсь-кій системі України зросло з 141 місця (2006) до 61 місця за результатами 2007 року та до 44 місця за результатами 3 кварталів 2008 року.

Банк виключно:

-  нарощує , в основному,обсяги депозитів юридичних осіб;

-  кредитує виключно фізичних осіб.

Рентабельність роботи статутного капіталу є дещо нижчою, ніж середня по БС України, рентабельність активів є значно нижчою, ніж середня по банківській системі України.

В додатках А та Б наведені баланси та фінансові звіти ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” за 2006 -2008 роки.


2.2 Оцінка ресурсної бази банку

З 2006 - 2008 роках суттєво зросли обсяги ресурсної база Банку, так кошти, які залучено від клієнтів, збільшились майже у 16 разів, 35,83 % у загальних зобов’язаннях Банку займають кошти, що отримані від учасника банку RCF Europe B.V. (рис.2.1)

Рис.2.1. Динаміка обсягів складових ресурсної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2006 -2008 роках

Характерною ознакою 2007 року було збільшення ресурсної бази Бан-ку, у цілому в 53,3 рази. Насамперед, обсяг залучених коштів юридичних осіб зріс в 100 разів, зобов’язання Банку за коштами залученними на міжбанків-ському ринку збільшились в 38,9 разів порівняно з 2006 роком. (рис.2.2)


Рис.2.2. Динаміка базових темпів росту обсягів складових ресурсної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2007 -2008 роках відносно рівня 2006 року

В цілому, за 2,5 роки обсяг валюти балансу зріс в 17,4 раза, обсяг запо-зичених коштів банків зріс в 88,3 рази, обсяг залучених коштів юридичних осіб зріс в 114,8 раза, обсяг залучених коштів фізичних осіб зріс у 26,9 раза, обсяг власного капіталу зріс тільки на 15%.

Значну питому вагу, 69,91% у зобов’язаннях за коштами, залученими на міжбанківському ринку, складають операції по залученню коштів у націо-нальній валюті на міжбанківському ринку України на умовах СВОП з одно-часним розміщенням коштів в іноземній валюті. Обсяг залучень за іншими операціями, виключаючи операції типу СВОП, складають 30,11% від загаль-них коштів, залучених від інших банків. Основним кредитором за таким залученням є Товариство з обмеженною відповідальністю Комерційний банк «Ренессанс Капітал» (Росія).


2.3 Кредитні послуги та кредитна програма банку

 

Завдяки суттєвому зростанню ресурсної бази Банку, поліпшення її строкової структури, зваженного підходу до встановлення рівня процентних ставок та комісій, банк протягом 2007 - 2008 років значно наростив обсяги кредитування фізичних осіб порівнянно з 2006 роком, абсолютний приріст вимог Банку за наданими кредитами фізичним особам перевищив у 2007 році більше ніж у 6 разів суму вимог за 2006 рік, у у 2008 році - .більше ніж у __ разів суму вимог за 2006 рік (рис.2.3 - 2.4).

Рис.2.3. Динаміка обсягів складових активно-кредитної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2006 -2008 роках


Рис.2.4. Динаміка базових темпів росту обсягів складових активно-кредитної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2007 -2008 роках відносно рівня 2006 року

У 2007 році Банком було розроблено та впроваджено нові цільові кредитні продукти «0-0-24» (цільовий кредит терміном на 24 місяці) та «0-0-30» (цільовий кредит терміном на 30 місяців).

1. Цільовий кредит

За допомогою цільового кредиту Ви можете придбати будь-які товари в магазинах-партнерах банку.

Після того. Як Ви вибрали товар, зверніться до нашого представника у торговій залі для заповнення анкети та отримання кредиту.


Таблиця 2.1

Умови та тарифи цільового кредиту [34]

Сума 500 – 25 000 гривень
Строк 6,12,18,24 місяців
Перший внесок від 0%
Вік 18 – 65 років
Громадянство Україна
Реєстрація дійсна в Україні

Паспорт громадянина України Оригінал довідки про присвоєння податкового номеру На всяк випадок візьміть із собою будь-який сплачений рахунок: за комунальні послуги, елœектроенергію, кабельне телœебачення, стаціонарний або мобільний телœефон, - в якому вказана адреса вашого фактичного проживання (для нас неважливо, яке прізвище буде вказане у рахунку). Банк залишає за собою право запитати додаткові документи.

У кредит Ви можете придбати будь-якы товари в магазинах-партнерах Банку:

Торгівельні мережі – партнери банку

METRO Cash&Carry

www.metro.ua

Технополіс http://www.technopolis.com.ua

МегаМакс www.megamax.ua

Техноярмарок

www.tehnoyarmarok.com.ua

 

МКС http://www.mks.ua

Рейнфорд http://www.rainford-tv.com.ua

Комфі http://www.comfy.com.ua

Таїр http://www.tair.in.ua

* Щомісячний платіж включає страхування.


→ Через термінали миттєвої сплати I-Box

→ Переваги використання терминалів → Що необхідно знати → Як скористатись терміналом моментальної сплати

 → Через банки

→ Банки-партнери → Інші банки → Обслуговуючий банк

→ Через бухгалтерію за місцем роботи → Рекомендації позичальнику → Додаток

Через термінали миттєвої сплати I-Box

Адреси терминалів I-Box Ви можете здійснювати погашення заборгованості за кредитом, нарахованим процентам та комісії легко та в зручний для вас час через термінали моментальної сплати I-Box, які розташовані у великих торгівельно-розважальних центрах, супермаркетах, магазинах та кінотеатрах.

Переваги використання терміналів

Швидке зарахування коштів на рахунок в банку

кошти, які внесені через термінал моментальної сплати у робочі дні до 16:00 будуть зараховані на рахунок клієнта в той же день. Кошти, які внесені після 16:00 у робочі дні або в вихідні чи святкові дні, будуть зараховані на рахунок клієнта у перший наступний робочій день.

Сплата готівкою

приймаються купюри достоїнством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень

Висока швидкість обслуговування

середній час операції, як правило, не перевищує 1 хвилини.

Зручне розташування терміналів

ви можете дізнатися про розташування найближчого до Вас терміналу, скориставшись Пошуком або зателœефонувавши за номером 8 800 30 30 800 з 9:00 до 21:00 (дзвінки зі стаціонарних телœефонів в межах України безкоштовні) зміст

Що потрібно знати

Ваш персональний ідентифікаційний податковий номер

вказаний у довідці про присвоєння Вам ідентифікаційного номера платника податку.

Номер вашого рахунку в Банку Ренесанс Капітал

вказаний в графіку платежів до оферти на укладення кредитного договору.

Платежі здійснюються у гривнях мінімальна сума платежу – 1 гривня, максимальна – 50 000 гривень. УВАГА: термінали моментальної сплати решту не видають!

Комісія за погашення кредиту через термінали I-box для клієнтів Банку Ренесанс Капітал складає 1,7% - У разі виникнення додаткових питань або проблем при використанні терміналів, звертайтесь у сервісну службу компанії I-Box за телœефоном 8 800 300 10 20 цілодобово (дзвінки зі стаціонарних телœефонів в межах України безкоштовні). зміст

Як скористатися терміналом моментальної сплати

1. Оберіть логотип «Банк Ренесанс Капітал» на екрані терміналу. 2. Оберіть тип платежу «Сплата кредиту». 3. Прочитайте інформаційне повідомлення про строки зарахування коштів на ваш рахунок в «Банку Ренесанс Капітал» і натисніть кнопку «Далі». 4. Введіть номер вашого рахунку в «Банку Ренесанс Капітал», скориставшись клавіатурою на екрані терміналу і натисніть кнопку «Далі». 5. Введіть Ваш персональний ідентифікаційний номер (ІПН) і натисніть кнопку «Далі». 6. Підтвердьте коректність введеної інформації, натиснувши кнопку «Підтвердити». 7. Зачекайте, поки термінал виконує перевірку коректності введеної вами інформації. Якщо ведена вами інформація некоректна, термінал запропонує Вам повторно ввести номер Вашого рахунку і Ваш персональний ідентифікаційний номер. 8. Внесіть у купюроприймач суму платежу по одній купюрі і тільки після цього натисніть кнопку «Сплатити». 9. Кошти будуть зараховані на ваш рахунок після 18:30 поточного чи наступного робочого дня. 10. Візьміть чек, який є підтвердженням вашої сплати. Зберігайте чек до моменту повного погашення кредиту.

зміст

Через банки

Банки-партнери

Партнерами Банку Ренесанс Капітал є Правекс-Банк, Ощадбанк та Імекс-Банк. Погашення кредиту Банку Ренесанс Капітал через відділення цих банків гарантує, що платіж надійде вірно. Банк-партнер може стягувати комісію за здійснення платежу.

Для сплати необхідно мати при собі банківську квитанцію, що видається під час оформлення кредиту

Інші банки

Сплату щомісячних платежів за кредитом, виданого утримувачу ООО «Банк Ренесанс Капітал» можна здійснити через будь-який зручно розташований банк, що надає подібні послуги згідно з правилами прийнятими у даному банку. Важно заметить, что для сплати необхідно мати при собі банківську квитанцію, що видається при оформленні кредиту, а також інші документи на вимогу обраного Вами банку. Банк встановлює розмір комісії, яка утримується з отримувача за перерахування коштів, згідно правил і тарифів, прийнятих у банку.

Обслуговуючий банк

Якщо отримувач має рахунок в іншому банку, він може звернутись до свого банку з проханням щомісячно здійснювати згідно кредитного договору з ООО «Банк Ренесанс Капітал», протягом дії цього договору, по реквізитам, вказаним в оферті. Банк встановлює розмір комісії, що утримується з отримувача за здійснення платежів і надання додаткової послуги згідно з прийнятими у банку правилами і тарифами.

зміст

Через бухгалтерію за місцем роботи

Отримувач може здійснити платіж на свій рахунок в ООО «Банк Ренесанс Капітал» зі своєї зарплатні. Для цього необхідно звернутись до бухгалтерії роботодавця і залишити «Заявуз проханням щомісячно перераховувати відповідну суму на його рахунок в ООО «Банк Ренесанс Капітал» відповідно до реквізитів, вказаних в оферті. У разі згоди роботодавця бухгалтерія буде сама щомісячно у визначений день місяця перераховувати відповідні платежі за кредитом. При цьому слід пам’ятати, що підприємства можуть утримувати комісію за здійснення безготівкового грошового переказу. Також слід контролювати правильність та своєчасність переказів грошей за кредитом бухгалтерією роботодавця. зміст

Рекомендації позичальнику

• Не слід залишати щомісячні виплати за кредитом на останній момент - це може стати причиною несвоєчасного зарахування платежів на рахунок отримувача і накладання штрафних санкцій з боку ВАТ «Банк Ренесанс Капітал». Оптимальним є погашення кредитної заборгованості мінімум за 4 робочі дні до зазначеної дати. • У разі здійснення платежів через банки-партнери слід мати при собі заповнені форми платіжних доручень, які видаються при оформленні кредиту. • Слід пам’ятати, що за здійснення платежу утримується комісійна винагорода установою, яка здійснює перерахунок коштів. зміст

Додаток

Зразок квитанції для Ощадбанку Зразок банківської квитанції Зразок заяви для перерахунку коштів за місцем роботи зміст

2. Нецільовий - Кредит на всe

Таблиця 2.2

Умови та тарифи нецільового кредиту [34]

Сума від 1000 до 25000 гривень
Строк від 12 місяців до 3 років
Отримання кредитних коштів одразі після надання необхідних документів

Вік від 21 року
Громадянство Україна, Росія
Стаж на останньому місці роботи від 3 місяців
Мінімальний щомісячний дохід від 500 гривень
Паспорт оригінал
Індивідуальний податковий номер оригінал
Довідка про заробітну платню оригінал
Для переказу суми кредиту на рахунок в іншому банку копія договору про відкриття рахунку

 Додатково просимо надати другий документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, водійське посвідчення), та сплачений рахунок за комунальні послуги або послуги телœефонного зв’язку за останній місяць.

Заповнити анкету: • за телœефоном 8 800 300 80 30 • on-line (елœектронна заява) • В офісах банку


Споживче кредитування населення - 2020 (c).
Яндекс.Метрика