Пригодилось? Поделись!

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

Курсова робота

з курсу: "Охорона праці в галузі"

Виконала: студентка V курсу

групи ЗМО-10 м

Карпінська Н. В.

зал. книжка № 20107126

Перевірила:

Давидюк Юлія Володимирівна

Житомир

2010


Зміст

І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3". 3

II. Розробити внутрішні організаційні документи підприємства з охорони праці 21

Список використаної літератури. 31


І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"

Стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3":

загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників?

проаналізуйте умови праці на підприємстві (небезпечні і шкідливі виробничі фактори, загальна характеристика умов праці);

проаналізувати звітні дані підприємства з охорони праці за три останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відповідні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий стан, гострі проблемні моменти). Які заходи з охорони праці, на вашу думку, необхідно обов'язково передбачити на підприємстві та чому?

Загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

Метою управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3" є забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих (49 працівників) та здійснює свою діяльність в галузі меблевої промисловості (виробництво, оптова та роздрібна торгівля меблями).

Система управління охороною праці ЖКУВП "Біатрон-3" розроблялася з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру й схему управління підприємством у цілому, де органи (суб’єкти) управління діяльністю одночасно є органами (суб’єктами) управління охорони праці. Зокрема, суб’єктами управління підприємства виступає головний інженер з охорони праці та директор підприємства, а у виробничому цеху –– заступник директора з виробництва; об’єктами управління — діяльність функціональних служб (бухгалтерія, відділ маркетингу та логістики) і структурних підрозділів (цех та дільниці) щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ЖКУВП "Біатрон-3" в цілому.

В основу СУОП підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Найважливішими завданнями СУОП на ЖКУВП "Біатрон-3" є такі:

організація та координація роботи в галузі охорони праці;

планування роботи й прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки);

технологічне забезпечення;

технічне забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, соціальне забезпечення;

правове забезпечення;

інформаційне, нормативно-медичне і методичне забезпечення;

економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи;

контроль за станом охорони праці;

облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП.

Функції служби охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" виконує головний інженер з охорони праці (менеджер з персоналу за сумісництвом), адже чисельність працюючих на підприємстві дорівнює 49 особам.

Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосœередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти з метою перевірки стану їх безпеки;

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Головний інженер з охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" виконує такі функції:

організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;

організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв;

інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинœених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень;

забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо;

бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії;

забезпечує складання звітності з охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132, директором ЖКУВП "Біатрон-3" затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

Положення про систему управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3". В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосœередньому зв’язку з функціональними підсистемами управління ЖКУВП "Біатрон-3". Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва меблів. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.

Положення про службу охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" визначає , що на ЖКУВП "Біатрон-3" службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 49 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов’язки та підпорядкованість.

Положення про комісію з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" у кількості трьох осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власника, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" наведене у другому питанні цієї контрольної роботи. В ньому встановлено порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ЖКУВП "Біатрон-3". В додатках до цього положення відображено зразки документального оформлення результатів проведення інструктажів, зразок оформлення посвідчуючого документу, перелік питань вступного та первинного інструктажів. Для поглибленої характеристики даного положення див. питання № 2 контрольної роботи.

Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму на ЖКУВП "Біатрон-3". визначає порядок проведення цих видів інструктажів на ЖКУВП "Біатрон-3", перелік питань, що виносяться на інструктаж. В цьому положенні визначається циклічність проведення повторного інструктажу та обсяг навчальних годин для освоєння матеріалу, вимоги щодо стажування після первинного інструктажу.

Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. На ЖКУВП "Біатрон-3", відповідно до штатного розпису, за кількістю професій розроблено Інструкції з охорони праці для працюючих. За основу при розробці цих інструкції було взято Типовую инструкцию по охране труда. Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства ТОИ Р-15-066-97. На ЖКУВП "Біатрон-3" примірник інструкції з охорони праці за професією видається кожному працівнику підприємства. Ці інструкції встановлюють правила виконання робіт і поведінку на підприємстві й на робочому місці, додержання яких забезпечує збереження здоров'я й працездатності робітників.

Цехові інструкції про заходи пожежної безпеки містять перелік заходів пожежної безпеки, яких слід неухильно дотримуватись працівникам на робочому місці.

Наказ про порядок забезпечення працівників ЖКУВП "Біатрон-3" спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Цей наказ виданий згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників?

Усі посадові особи, відповідно до переліку посад (наказ Держ-наглядохоронпраці №94 від 11.10.1993 р.), до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Перелік цих осіб на ЖКУВП "Біатрон-3" наведено в додатку № 3 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3". Їх навчання проводиться в навчальних закладах, котрі після перевірки їх матеріальної бази, програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наглядовими органами за охороною праці, одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи.

Інші посадові особи та спеціалісти можуть проходити навчання безпосœередньо на ЖКУВП "Біатрон-3".

Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві додаються (додаток № 4 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3").

Директор ЖКУВП "Біатрон-3", а також члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проходять в комісії місцевих органів державної виконавчої влади або місцевих органів Держнаглядохоронпраці. Очолює комісію відповідно заступник керівника місцевого органу державної виконавчої влади, в обов'язок якого входить управління охороною праці в регіоні, керівник служби охорони праці цього органу або керівник (заступник керівника) місцевого органу Держнаглядохоронпраці. До складу комісії входять працівники служби охорони праці місцевого органу державної виконавчої влади, представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.

Працівники, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Особи, які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання, працевлаштовуються згідно з чинним законодавством. Загальне керівництво та контроль за проведенням перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві здійснюють міністерства, відомства, а також служби охорони праці місцевих органів державної виконавчої влади.

Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на ЖКУВП "Біатрон-3" проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві;

за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, місцевого органу державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на ЖКУВП "Біатрон-3" з метою навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов'язки.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:

усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосœередньо участь у виробничому процесі з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію ЖКУВП "Біатрон-3";

учнями, вихованцями та студентами, які прибули на ЖКУВП "Біатрон-3" для проходження виробничої практики.

Вступний інструктаж на ЖКУВП "Біатрон-3" проводить головний інженер з охорони праці в кабінеті охорони праці, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних експонатів, макетів) за програмою, що розроблена головним інженером з охорони праці та затверджена директором ЖКУВП "Біатрон-3". Перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається (додаток № 5 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"). Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №6 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на ЖКУВП "Біатрон-3";

працівником, який переводиться з однієї дільниці виробництва до іншої;

працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосœередню участь у виробничому процесі на ЖКУВП "Біатрон-3";

студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику; перед виконанням ним нових видів робіт.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу (додаток № 7 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"). Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, майстром дільниці, узгоджується із головним інженером з охорони праці і затверджується директором підприємства. Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом по ЖКУВП "Біатрон-3" (цеху, дільниці).

Директор підприємства (керівник цеху, майстер дільниці) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, переміщується із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками I раз на півріччя індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" індивідуально або з групою працівників спільного фаху:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів.

Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосœередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

ліквідації аварії, стихійного лиха;

проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;

екскурсіях на ЖКУВП "Біатрон-3".

Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі затверджуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Про проведення інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу (додаток № 8 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"). При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підприємства після узгодження з державним інспектором Держнаглядохоронпраці. До цього переліку можуть бути віднесені особи, які непов'язані з обслуговуванням обладнання, використанням інструменту, збереженням сировини, матеріалів тощо.

проаналізуйте умови праці на ЖКУВП "Біатрон-3" (небезпечні і шкідливі виробничі фактори, загальна характеристика умов праці);

Розпочнемо з загальної характеристики умов праці.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 450-р "Про нову гігієнічну класифікацію праці та показники, за якими надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими та важкими умовами праці" впроваджена нова гігієнічна класифікація праці. За цією класифікацією умови праці на ЖКУВП "Біатрон-3" належать до ІІ класу — допустимі умови — характеризуються такими рівнями факторів виробничого і трудового процесу, які не перевищують установлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни й не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

Згідно із санітарними нормами всі промислові об’єкти залежно від ступеня шкідливості і небезпечності для населœення поділяються на п’ять класів. Для кожного з них установлена санітарна зона, мінімальна допустима відстань між промисловим об’єктом, жилими спорудами, культурно-профілактичними закладами. Так ЖКУВП "Біатрон-3" належить до V класу. Таким чином, санітарна зона для нього становить 50 м.

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів подано нижче.

На підприємстві обладнання робочих місць та умови праці на них відповідають вимогам таких нормативних документів:

показники мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, теплове випромінювання) в робочій зоні — Державним санітарним нормам ДСН 3.3.6 042-99;

концентрація пилоподібних шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться у переліку "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК, затверджених Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 р.;

рівні виробничого шуму не перевищують допустимих значень Державних санітарних норм ДСН 3.3.6 037-99;

параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості, освітленість робочої поверхні, показники осліпленості) відповідають вимогам СНиП-4-79).

На ЖКУВП "Біатрон-3" на самопочуття, стан здоров’я працівників впливає мікроклімат виробничих приміщень, який визначається дією на організм людини температури та вологості повітря. Технологічний процес виробництва меблів передбачає суворий контроль за вологістю повітря в робочій зоні, оптимальний показник становить 70-75 % при температурі 30 0С. Для вимірювання параметрів мікроклімату використовуються різні прилади: ртутні термометри (для вимірювання температури) та психрометри (для визначення відносної вологості повітря).

Дрібні частки твердих речовин, зважуваних у повітрі, прийнято називати пилом. Наявність пороху в повітрі робочих приміщень зумовлена характером та організацією технологічного процесу на ЖКУВП "Біатрон-3". Промисловий пил на ЖКУВП "Біатрон-3" відноситься до нейтрального (нетоксичний для людини). За походженням він є органічним, за способом утворення дезінтеграційним ( утворюється в результаті різання, шліфування). Побічна дія пилу на людину полягає в тому, що при підвищеній запиленості повітря знижується освітленість. Запиленість повітря шкідлива також для обладнання, яке швидко спрацьовується і виходить із ладу.

Виробничий шум — це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосœередньо впливають на працездатність. Джерелами шуму на ЖКУВП "Біатрон-3" є: елœектричні інструменти та верстати. З шумом пов’язані деякі технологічні процеси — розрізання та шліфовка.

 
Тривалий шум впливає не лише на слух. Він робить людину нервовою, погіршує її самопочуття, знижує працездатність та швидкість руху, сповільнює розумовий процес. Усе це може спричинити аварію на виробництві. На ЖКУВП "Біатрон-3" дотримуються рекомендованих діапазонів шуму для робітників цехів, гаражів, магазинів у межах 56—70 дБ.

На підприємстві розрізняють такі системи штучного освітлення: загальне, місцеве та комбіноване. Система загального освітлення призначена для освітлення всього приміщення. Місцеве освітлення призначається для освітлення тільки робочих поверхонь, на ЖКУВП "Біатрон-3" воно стаціонарне. Комбіноване освітлення складається з загального та місцевого. Його передбачають для робіт І—VIII розрядів точності за зоровими параметрами, та коли необхідно створити концентроване освітлення без утворення різких тіней. Головними джерелами світла для промислового освітлення на підприємстві є лампи розжарювання.

проаналізувати звітні дані ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці за три останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відповідні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий стан, гострі проблемні моменти). Які заходи з охорони праці, на вашу думку, необхідно обов'язково передбачити на ЖКУВП "Біатрон-3" та чому?

ЖКУВП "Біатрон-3" звітує по стану і умовам праці за минулий календарний рік (на 31 січня наступного року) за двома формами звітності:

1) форма №1-ПВ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах за 20__рік". Ця форма містить тільки два розділи: "Стан умов праці" та "Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах". Форма заповнюється один раз на два роки. З огляду на те, що на ЖКУВП "Біатрон-3" умови праці, охарактеризовані в попередньому пункті, відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці), гранично допустимі рівні концентрації шкідливих факторів виробничого середовища не перевищені аналіз за формою № 1-ПВ не проводимо.

2) форма № 7-ТНВ "Звіт про травматизм на виробництві у 20_році". Форма містить п'ять розділів: "Чисельність працюючих", "Потерпілі та нещасні випадки на виробництві"; "Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві"; "Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків"; "Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами нещасних випадків". Форма заповнюється один раз на рік.

Аналіз звітних даних з охорони праці по підприємству за останні 3 роки (2007-2009 рр.) проведений, виходячи з інформації, що міститься в формі № 7-ТНВ.

Таблиця 1

Аналіз звітних даних ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці за 2007-2009 рр.

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. Відхилення
+/- з 2007 +/- з 2008
1 2 3 4 5 6
1. Кількість підприємств, включених до звіту, шт. 1 1 1 –– ––
2. Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб, у т.ч. жінки

45

3

45

3

49

3

4

––

4

––

3. Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше, осіб 2 1 4 2 3
4. Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день, людино-днів 8 5 20 12 15
5. Кількість нещасних випадків усього, шт. 2 1 4 2 3

6. Відшкодовано (виплачено) потерпілим, грн.

у т.ч. за перші 5 днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності, грн.

327,3

327,3

130,0

130,0

890,9

890,9

563,6

563,6

760,9

760,9

7. Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн. 600,0 –– 8000,0 7 400,0 8000,0

8. Кількість потерпілих усього, осіб

в т.ч. в результаті:

ДТП, осіб

ураження елœектричним струмом, осіб

падіння потерпілого, осіб

падіння, обрушення, обвалення предметів, осіб

2

––

––

1

1

1

––

––

1

––

4

2

2

––

––

2

2

2

-1

-1

3

2

2

-1

––

9. Організаційні причини нещасних випадків, усього

в т.ч.

порушення технологічного процесу, осіб

порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів, осіб

порушення трудової дисципліни, осіб

недоліки під час навчання безпеці праці, осіб

2

1

1

––

––

1

––

––

1

––

2

––

––

––

2

––

-1

-1

––

2

1

––

––

-1

2

10. Інші причини нещасних випадків, осіб –– –– 2 2 2

За даними таблиці 1 можна зробити висновок про існуючий стан охорони праці на підприємстві. Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше зросла в 2009 році на 2 та 3 особи в порівнянні з 2007 та 2008 роками відповідно, водночас слід відзначити зростання загальної чисельності працівників підприємства на 4 особи за вказані періоди, що в сукупності підтверджує зниження питомої ваги потерпілих у загальній структурі працюючих ЖКУВП "Біатрон-3". Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та кількість нещасних випадків за 2007-2009 роки збігається, що говорить про відсутність групових нещасних випадків на підприємстві.

Загальна сума виплачених грошових відшкодувань потерпілим збігається із сумою, виплаченою за перші 5 днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності. Таким чином робимо висновок, що відсутність потерпілих на робочому місці не перевищує 5 днів і становить в 2009 році 20 людино-днів (на 4 особи), що на 12 та 15 людино-днів більше ніж в 2007 та 2009 роках відповідно.

Вартість зіпсованого устаткування на ЖКУВП "Біатрон-3" у 2009 році значно перевищує аналогічну вартість за два попередні роки і становить 8 000,0 грн. у порівнянні з 600,0 грн. в 2007 році та відсутністю зіпсованого устаткування в 2008 році. Така ситуація зумовлена різними причинами нещасних випадків, а саме у 2009 році дві особи постраждали в результаті ДТП, спричинœеного порушенням правил дорожнього руху іншими особами. Детально проаналізувавши причини нещасних випадків можна зробити висновок про ефективність їх подолання, адже у 2009 році усунуто три причини, що були джерелом нещасних випадків на ЖКУВП "Біатрон-3" за попередні роки:

порушення технологічного процесу;

порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів;

порушення трудової дисципліни.

Водночас слід відзначити кілька проблемних моментів щодо охорони праці на підприємстві, а саме різке зростання чисельності потерпілих від нещасних випадків, зумовлених ДТП та ураженням елœектричного струму. Щодо ДТП слід відзначити відсутність вини з боку працівників ЖКУВП "Біатрон-3", згідно протоколів з місця подій в обох випадках причинами ДТП було порушення правил дорожнього руху з боку інших осіб, а не працівників підприємства. У випадку розслідування нещасних випадків, спричинœених ураженням елœектричного струму, слід визнати причинами недоліки під час навчання безпеки праці. Цей факт підтверджено тим, що обидва нещасних випадки сталося під час використання нового обладнання.

Таким чином, на ЖКУВП "Біатрон-3" слід передбачити такі заходи з охорони праці:

І. Щодо зниження негативного впливу мікроклімату:

механізації виробничих процесів;

раціонального розміщення устаткування;

раціоналізації режимів праці й відпочинку, перерви.

ІІ. Щодо боротьби з пилом:

раціоналізація технологічних процесів заходів;

зволоження переробних матеріалів;

підтримання чистоти приміщень та устаткування;

застосування індивідуальних засобів захисту.

ІІІ. Щодо боротьби з шумом (зниження його в джерелі створення):

використання змащувальних матеріалів (разом з безшумною роботою зменшує зношення деталей, підвищує їх довговічність);

організаційно-технічні заходи (своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання ручного механізованого інструмента) мають профілактичне значення;

чергування періодів роботи і відпочинку (профілактичний засіб попередження стомлення при дії шуму).

IV. Щодо запобігання появи нещасних випадків продовжувати превентивні заходи:

консультації з питань охорони праці;

роз’яснення щодо правил експлуатації нового та вже використовуваного обладнання;

проведення періодичних перевірок знань працівників.

Для поліпшення стану охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" та уникнення аварій і нещасних випадків на виробництві слід окрім перелічених заходів з охорони праці дотримуватись вимог внутрішніх організаційних документів підприємства.

II. Розробити внутрішні організаційні документи підприємства з охорони праці

На основі Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці з урахуванням специфіки виробництва для підприємства, що було описане у завданні I.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Директора ЖКУВП "Біатрон-3" Пархомчук О. О. від "__" _______________ 20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" розроблено на основі Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці та відповідно до Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці".

Положення встановлює порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ЖКУВП "Біатрон-3" .

1. Загальні положення

1.1. Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводяться з працівниками в процесі їх трудової діяльності на ЖКУВП "Біатрон-3".

1.2. Усі працівники, які приймаються на роботу, і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. Працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.

1.4. Особи, які суміщають професії, навчаються і інструктуються як із їх основних професій, так і професій за сумісництвом.

1.5. Перед перевіркою знань з охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" організовуються заняття, лекції, семінари та консультації.

1.6. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує головний інженер з охорони праці і затверджує директор підприємства.

1.7. У складі комісії по перевірці знань з питань охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

1.8. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" оформляються протоколом (додаток № 1).

1.9. Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення (додаток № 2).

1.10. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, забороняється.

1.11. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" покладається на директора, а в відділах та на дільницях –– на керівників цих відділів та майстрів дільниць.

1.12. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює головний інженер з охорони праці.

2. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці та одержанні нової професії

2.1. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні кваліфікації на ЖКУВП "Біатрон-3" організовує менеджер з персоналу, чиї обов’язки за суміщенням посад виконує головний інженер з охорони праці.

2.2. Учбові програми для навчання працівників з питань охорони праці передбачають теоретичне та практичне (виробниче) навчання.

2.3. Теоретичне навчання здійснюється в межах спеціальної учбової дисципліни "Охорона праці" обсязі не менше 20 годин.

2.4. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" наказом директора утворюється постійно діюча комісія. Головою комісії призначається заступник директора з виробництва.

2.5. До складу комісії входять головний інженер з охорони праці, заступник директора з виробництва, що пройшли у встановленому порядку перевірку знань з питань охорони праці, а також представник профспілкової організації, членом якої є працівник.

2.6. При незадовільному результаті повторна перевірка знань працівника призначається протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівника працевлаштовують згідно з чинним законодавством.

2.7. Працівники, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проходять навчання з питань охорони праці до початку самостійної роботи.

2.8. Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці.

3. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві

3.1. Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 11 жовтня 1993 р. № 94 до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки, згідно з наказом директора ЖКУВП "Біатрон-3" проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві.

У спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів про охорону праці, виконання яких входить до їх службових обов'язків.

3.2. Навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві посадових осіб, передбачених у додатку № 3, проводиться в навчальних закладах, котрі після перевірки їх матеріальної бази, програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наглядовими органами за охороною праці, одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи. Інші посадові особи та спеціалісти можуть проходити навчання безпосœередньо на ЖКУВП "Біатрон-3".

Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві додаються (додаток № 4).

3.3. Директор ЖКУВП "Біатрон-3", а також члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проходять в комісії місцевих органів державної виконавчої влади або місцевих органів Держнаглядохоронпраці.

Очолює комісію відповідно заступник керівника місцевого органу державної виконавчої влади, в обов'язок якого входить управління охороною праці в регіоні, керівник служби охорони праці цього органу або керівник (заступник керівника) місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

До складу комісії входять працівники служби охорони праці місцевого органу державної виконавчої влади, представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.

3.4. Працівники, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Особи, які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання, працевлаштовуються згідно з чинним законодавством.

3.5. Загальне керівництво та контроль за проведенням перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві здійснюють міністерства, відомства, а також служби охорони праці місцевих органів державної виконавчої влади.

3.6. Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на ЖКУВП "Біатрон-3" проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві;

за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, місцевого органу державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

4. Інструктаж з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.1. Вступний інструктаж

4.1.1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:

усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосœередньо участь у виробничому процесі з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію ЖКУВП "Біатрон-3";

учнями, вихованцями та студентами, які прибули на ЖКУВП "Біатрон-3" для проходження виробничої практики.

4.1.2. Вступний інструктаж на ЖКУВП "Біатрон-3" проводить головний інженер з охорони праці.

4.1.3. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних експонатів, макетів).

4.1.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою, що розроблена головним інженером з охорони праці. Програма та тривалість інструктажу затверджується директором ЖКУВП "Біатрон-3".

Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається (додаток № 5).

4.1.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №6), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

4.2. Первинний інструктаж

4.2.1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на ЖКУВП "Біатрон-3";

працівником, який переводиться з однієї дільниці виробництва до іншої;

працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосœередню участь у виробничому процесі на ЖКУВП "Біатрон-3";

студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику; перед виконанням ним нових видів робіт.

4.2.2. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу (додаток № 7).

Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, майстром дільниці, узгоджується із головним інженером з охорони праці і затверджується директором підприємства.

4.2.3. Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом по ЖКУВП "Біатрон-3" (цеху, дільниці).

4.2.4. Директор підприємства (керівник цеху, майстер дільниці) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, переміщується із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються.

4.3. Повторний інструктаж

4.3.1. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою - I раз у квартал, на інших роботах - I раз на півріччя.

4.3.2. Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

4.4. Позаплановий інструктаж

4.4.1. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3":

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів.

4.4.2. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

4.5. Цільовий інструктаж

4.5.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосœередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

ліквідації аварії, стихійного лиха;

проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;

екскурсіях на ЖКУВП "Біатрон-3".

4.5.2. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

4.6. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосœередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, майстер дільниці).

4.7. Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі затверджуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

4.8. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу (додаток № 8).

При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

4.9. Директор ЖКУВП "Біатрон-3" зобов'язаний видати робітникові примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на його робочому місці.

4.10. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підприємства після узгодження з державним інспектором Держнаглядохоронпраці. До цього переліку можуть бути віднесені особи, які непов'язані з обслуговуванням обладнання, використанням інструменту, збереженням сировини, матеріалів тощо.


Список використаної літератури

1.  Законодавство України про охорону праці: У 4-х т. – К.: Основа, 1990.

2.  Закон України "Про охорону праці". –– Голос України, 2002, № 239 (2990) від 17.12.2002.

3.  Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998. – 240 с.

4.  Василъчук М.В. та ін. Основи охорони праці. – К.: Просвіта͵ 1997. – 208 с.

5.  Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці на підприємстві. – Л.: Львів, політехн. ін-т, 1991. – 38 с.

6.  Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. – Л.: Афіша, 2002. – 320 с.

7.  Жидецький В.П., Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорони праці: Підручник. – 5-те вид., перероб і доп. – Л.: Афіша, 2001. – 350 с.

8.  Керб Л. П. Основи охорони праці: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

9.  Основи охорони праці: Підручник / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

10.  Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві. Затв. наказом МНС України №398 від 27.06.2006 р.

11.  Сивко В. Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навчальний посібник. –– Житомир: РВВ ЖІТІ, 2003. –– 127 с.

12.  Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці. – 2006. – №1. – С. 4–18.


Аналіз стану охорони праці на підприємстві - 2020 (c).
Яндекс.Метрика