Пригодилось? Поделись!

Захисне заземлення приміщення

Міністерство освіти і науки України

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління

ім. В. Чорновола

Охорона праці

Методичні вказівки

до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності

6.0804 “Комп’ютерні науки”,

6.0915 “Комп’ютерна інженерія”

6.1601 “Інформаційна безпека”

Укладач: Гапаляк Зіновій Іванович

Редактор: Дишовий Роман Васильович

Комп’ютерне верстання: Попадик Володимир Федорович

Львів 2008


УДК

 

Охорона праці. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів спеціальності 6.0804 “Комп’ютерні науки”, 6.0915 “Комп’ютерна інженерія”, 6.1601 “Інформаційна безпека”. Укл.; Гапаляк З.І. – Львів ЛДІНТУ, 2008. – 16с.

Укладач:

З.І. Гапаляк, старший викладач

Відповідальний за випуск Р.В. Дишовий, канд. техн. наук, доцент

Рецензенти :

Шандра З.А. канд., техн., наук, доцент

Костюк І.В. канд., техн., наук, доцент


1. Загальні вимоги

захисне заземлення елœектрод опір кліматичний

Відповідно до типової програми нормативної дисципліни ²Охорона праці² студенти повинні виконати розрахункову роботу, метою якої є формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного у їхній професійній діяльності рівня знань і умінь з безпеки процесів праці – системи заходів щодо елœектробезпеки.

Завданням розрахункової роботи є розрахунок виносного захисного заземлення кабінету комп’ютерної техніки, який живиться від однофазної мережі напругою 220 В. Заземлення виконують на відведеній, території обмеженій розмірами А´В з типом ґрунту згідно таблиці №3 додатку.

Для виконання розрахункової роботи необхідно вибрати варіант згідно з таблицею 1, вибрати тип заземлювача і спосіб розміщення елœектродів групового заземлювача, зробити необхідні розрахунки згідно з методикою викладеною у розділі 3. Накреслити тип заземлювача і схему розташування елœектродів групового заземлювача.

Таблиця 1. – Варіанти завдань до розрахункової роботи

Номер по списку А, м В, м Тип ґрунту (номер по таблиці №3) Номер по списку А, м В, м Тип ґрунту (номер по таблиці №3)
1 2 30 1 16 7 18 8
2 3 20 2 17 10 9 1
3 4 15 3 18 6 7 2
4 5 10 4 19 9 9 3
5 3 30 5 20 15 15 4
6 4 25 6 21 3 50 5
7 6 15 7 22 4 40 6
8 7 10 8 23 5 25 7
9 8 20 1 24 6 9 8
10 10 10 2 25 4 22 1
11 6 20 3 26 5 40 2
12 10 15 4 27 7 12 3
13 8 8 5 28 8 16 4
14 3 20 6 29 12 12 5
15 4 15 7 30 4 20 6

2. Теоретичні відомості

Захисне заземлення – це навмисне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин елœектроустановок, які можуть опинитися під напругою. Його застосовують у мережах з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В і при будь-якому режимі нейтралі в мережах понад 1000 В. Захисне заземлення зменшує напругу на корпусі відносно землі до безпечного значення, тим самим зменшує струм, що протікає через тіло людини.

Конструктивно захисне заземлення включає заземлюючий пристрій і провідник, що з’єднує цей пристрій з обладнанням, яке заземлюється – заземлюючий провідник.

Рис. 2.1 – Схема захисного заземлення:

а – виносне; б – контурне;

1 –заземлювач;

2 – заземлене обладнання;

3 – заземлюючий провідник.

Заземлюючі пристрої можуть бути природними і штучними. Як природні заземлюючі пристрої використовують прокладені в землі трубопроводи, оболонки кабелів, арматуру будівельних конструкцій, що мають контакт із землею. Штучні заземлюючі пристрої – це спеціально закладені в землю металоконструкції за допомогою яких здійснюють надійне з’єднання із землею і створюють малий опір розтіканню струму.

Штучні заземлювачі виконують у вигляді елœектродів. По розташуванню в ґрунті і по формі елœектродів заземлювачі поділяють на:

1.  заглиблені, що складаються із смуг або круглої сталі, укладені глибоко на дно котловану горизонтально по периметру фундаментів;

2.  вертикальні, що складаються з елœектродів, верхній кінець яких заглиблюється на 0,5-0,7м від поверхні землі, якими стальні вертикально закладені в землю стержні діаметром 10-16 мм, і довжиною 2,5-5 м, а також кутова сталь довжиною 2-3 м;

3.  горизонтальні (протяжні), що складаються з елœектродів, які застосовують для зв’язку між собою вертикальних заземлювачів з’єднаних зварюванням. Як заземлювачі використовують круглу сталь діаметром не менше 10 мм або сталеві смуги товщиною не менше 4 мм з перерізом 48 мм. Горизонтальні елœектроди укладені паралельно на однаковій глибині (рис. 2.2в);

4.  горизонтальні елœектроди укладають розбіжними променями на однаковій глибині (рис. 2.2г)

Рис. 2.2 – Способи розміщення елœектродів групового заземлювача (вид

в плані)

 


3. Розрахунок захисного заземлення методом коефіцієнта

використання елœектродів

1.  Визначають допустиме значення опору заземлюючого пристрою Rз.норм за таблицею 2.

2.  Визначають питомий опір ґрунту, в якому передбачається розмістити елœектроди заземлення за даними таблиці 3.

Розрахунковий питомий опір визначають з врахуванням кліматичного коефіцієнта

,                                                                                                   (3.1)

де  – питомий опір ґрунту (за таблицею 3)

розрахунковий кліматичний коефіцієнт питомого опору ґрунту (таблиця 3)

Значення вибираються з таблиці 3.

3.  Визначають попередню конфігурацію заземлювачів з врахуванням розміщення їх на відведеній території(згідно з рис. 2.2).

4.  Вибирають тип і розміри заземлювачів згідно з таблицею 4.

5.  Визначають опір розтіканню струму від одного елœектрода (R1 – за відповідною формулою таблиці 4).

6.  Визначають необхідну кількість паралельно з’єднаних заземлювачів

,                                                                                             (3.2)

де  – коефіцієнт використання заземлювачів, що характеризує ступінь взаємного екранування елœектродів, які складають груповий заземлювач і залежать від форми елœектродів, їх числа і взаємного розташування (вибирають орієнтовно з таблиць 4-8.). Отриману кількість заземлювачів округлюють до цілого числа  і знаходять фактичний коефіцієнт використання заземлювачів .

6.1.  Опір групи вертикальних елœектродів, розташованих на одній прямій або по контуру (рис. 2.2а, б) без врахування горизонтального елœектрода, який зв’язує їх між собою, визначають за формулою:

,                                                                                         (3.3)

опір розтіканню одного елœектрода, Ом

коефіцієнт використання вертикального елœектрода,

кількість елœектродів

6.2.  Опір розтіканню струму групового заземлювача, що складається з паралельно укладених смуг (рис. 2.2.в), дорівнює:

,                                                                                      (3.4)

 – опір розтіканню однієї смуги без врахування екранування, Ом

коефіцієнт використання горизонтального елœектрода

6.3 Опір розтікання променевого заземлювача визначається:

,                                                                                           (3.5)


 – опір розтіканню одного променя;

 – кількість променів.

Для отримання оптимального значення коефіцієнта  промені слід розташовувати під рівними кутами від центра. Збільшення кількості променів понад 4 через суттєве зменшення коефіцієнта використання стає неекономічним. При застосуванні променів зі смугової сталі еквівалентний діаметр приймають таким, що дорівнює , де  – ширина смуги.

7.  Для з’єднання вертикальних елœектродів застосовують горизонтальні елœектроди – стальну смугу або пруток. Довжина горизонтального елœектрода при розташуванні заземлювачів по контуру:

                                                                                                 (3.6)

при розташуванні заземлювачів в ряд:

                                                                                           (3.7)

де  – відстань між вертикальними елœектродами;

 – кількість елœектродів.

Опір розтіканню горизонтального елœектрода з врахуванням вертикальних елœектродів, які він з’єднує:

,                                                                                           (3.8)

де  – опір розтікання горизонтального елœектрода.

8.  Опір групового заземлювача, що складається з  вертикальних стержневих елœектродів і з’єднувальної смуги (горизонтального елœектрода);


,                                                        (3.9)

де  – опір розтіканню групового заземлювача, що складається з вертикальних елœектродів, без врахування впливу з’єднуючого їх горизонтального елœектроду.

 – опір розтіканню вертикального і горизонтального елœектродів.

Отриманий опір штучних заземлювачів не повинœен перевищувати нормованого .


Література

1.  М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці. – Львів: Новий Світ – 2000.

2.  Правила устройства электроустановок. ПУЕ – 76.

3.  Правила безпечної експлуатації елœектроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21–98. – К.: Основа, 1998. – 380 с.

4.  Правила будови елœектроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32–01. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 118 с.


Додаток

Таблиця 2. – Найбільші допустимі значення опору заземлюючих пристроїв

№ позиції

Установки

Опір заземленого пристрою, Ом

1

2

3

4

5

6

Електроустановки напругою 3-35 кВ і опори повітряних ліній, на яких встановлені силові і вимірювальні трансформатори, роз’єднувачі, запобіжники і інші прилади при одночасному використанні заземлюючого пристрою для установок напругою 1000 В

Також, для установок напругою вище 1000В

Електроустановки напругою до 1000В із заземленою і ізольованою нейтраллю

Також, при потужності генераторів і трансформаторів до 100 кВА

Залізобетонні і металеві опори повітряних ліній напругою:

3-20 кВ в населœеній місцевості і для всіх ліній 35 кВ при питомому опорі землі, Омм:

до 100

від 100 до 500

від 500 до 1000

понад 1000

3-20 кВ в населœеній місцевості при питомому опорі землі, Омм:

до 100

понад 100

Залізобетонні і металеві опори повітряних ліній напругою до 1000В:

Не більше 10

10

4

10

10

15

20

30

не більше 30

більше 0,3

50


Таблиця 3. – Питомі елœектричні опори ґрунтів і кліматичні коефіцієнти

Ґрунт

Питомий опір,Омм

Кліматичний коефіцієнт
При вологості 10-12% до маси ґрунту Можливі обмеження коливань Рекомендовано для розрахунків

y1

y2

y3

Торф

Чорнозем

Садова земля

Глина

Суглинок

Мергель, вапняк

Супісок

Пісок

20

200

40

40

100

250

300

700

-

9-53

30-60

8-70

40-150

200-300

150-400

400-2500

20

30

50

60

100

250

300

500

1,4

-

-

1,6

2,0

-

2,0

2,4

1,1

1,32

1,3

1,3

1,5

-

1,5

1,56

1,0

1,2

1,2

1,2

1,4

-

1,4

1,2

Таблиця 4. – Мінімальні розміри сталевих заземлювачів

Заземлювачі

Місце розташування

В спорудах

В зовнішніх установках

В землі

Круглі діаметром, мм

Прямокутні

перерізом, мм2

товщиною, мм

Кутова сталь з товщиною полички, мм

Сталеві водо і газопровідні труби з товщиною стінок, мм

5

24

3

2

2,5

6

48

4

2,5

2,5

10

48

4

4

3,5

 


Таблиця 5. – Типи заземлювачів і формули для обчислення опору одиничних заземлювачів

№ п/п
Тип заземлювача
Схема Формула Умови застосування
1 2 3 4 5
1 Півкульовий біля поверхні землі

¾
2 Кульовий в землі

4 Трубчатий або стержневий в землі

*

Наближення (похибка 5-10%):

*;

Для кутника з шириною полички

5 Протяжний смуговий на поверхні землі

6 Протяжний смуговий в землі

Наближення (похибка до 25%):

7 Протяжний круглого перерізу на поверхні землі

8 Протяжний круглого перерізу в землі

Наближення (похибка до 25%):

9 Кільцевий круглого перерізу на поверхні землі

Важно заметить, что для смуги з шириною

10 Кільцевий круглого перерізу в землі

Наближення:

Важно заметить, что для смуги з шириною

11 Кругла пластина на поверхні землі

¾
12 Кругла пластина в землі

Наближення (похибка до 30%)

13 Прямокутна пластина на поверхні землі

- менша;

 – більша сторона пластини

14 Квадратна пластина на поверхні землі

- сторона пластини

15 Пластинчастий в землі пластина поставлена на ребро

Наближення:Таблиця 6. – Коефіцієнти використання hв вертикальних елœектродів

групового заземлювача без врахування смуги зв’язку

Кількість

заземлювачів

Відношення відстані між елœектродами до їх довжини

1 2 3 1 2 3

Електроди розміщені в ряд

Електроди розміщені по контуру

2

4

6

10

20

40

60

100

0,85

0,73

0,65

0,59

0,48

¾

¾

¾

0,91

0,83

0,77

0,74

0,67

¾

¾

¾

0,94

0,89

0,85

0,81

0,76

¾

¾

¾

¾

0,69

0,61

0,56

0,47

0,41

0,39

0,36

¾

0,78

0,73

0,68

0,63

0,58

0,55

0,52

¾

0,85

0,80

0,76

0,71

0,66

0,64

0,62

Таблиця 7. – Коефіцієнти використання hг горизонтального смугового
елœектрода, який з’єднує вертикальні елœектроди групового заземлювача
Відношення відстані між вертикальними елœектродами до їх довжини
Кількість вертикальних елœектродів
2 4 6 10 20 40 60 100
Вертикальні елœектроди розміщені в ряд

1

2

3

0,85

0,94

0,96

0,77

0,80

0,92

0,72

0,84

0,88

0,62

0,75

0,82

0,42

0,56

0,68

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Вертикальні елœектроди розміщені по контуру

1

2

3

¾

¾

¾

0,45

0,55

0,70

0,40

0,48

0,64

0,34

0,40

0,56

0,27

0,32

0,45

0,22

0,29

0,39

0,20

0,27

0,36

0,19

0,23

0,33

Таблиця 8. – Коефіцієнти використання hᴦ.п паралельно укладених

горизонтальних смугових елœектродів групового заземлювача (ширина

смуги =20-30 мм, глибина закладання =0,3-0,8 м)

Довжина кожної смуги Кількість паралельних смуг
Відстань між паралельними смугами
1 2,5 5,0 10,0 15,0

15

25

50

75

100

200

2

5

10

20

5

10

20

2

5

10

20

5

10

20

5

10

2

5

10

200

0,63

0,37

0,25

0,16

0,35

0,23

0,14

0,60

0,33

0,20

0,12

0,31

0,18

0,11

0,30

0,17

0,10

0,28

0,14

0,088

0,75

0,49

0,37

0,27

0,45

0,31

0,23

0,69

0,40

0,27

0,19

0,38

0,25

0,16

0,36

0,23

0,15

0,32

0,20

0,12

0,83

0,60

0,49

0,39

0,55

0,43

0,33

0,78

0,48

0,35

0,25

0,45

0,31

0,22

0,43

0,28

0,20

0.37

0.23

0.15

0,92

0,73

0,64

0,57

0,66

0,57

0,47

0,88

0,58

0,46

0,36

0,53

0,41

0,31

0,51

0,37

0,28

0.44

0.30

0.215

0,96

0,79

0,72

0,64

0,73

0,66

0,57

0,93

0,65

0,53

0,44

0,58

0,47

0,38

0,57

0,44

0,345

0.50

0.36

0.265

 

Таблиця 9. – Коефіцієнти використання hп променевих елœектродів

групового заземлювача (промені кругла або смугова сталь: глибина

закладання 0,3-0,8м)

Довжина променя
Кількість променів
3 4
Діаметр провідника променя, см
1 2 1 2

2,5

5

10

15

30

0,76

0,78

0,81

0,82

0,84

0,74

0,76

0,79

0,80

0,82

0,63

0,67

0,70

0,72

0,75

0,61

0,65

0,69

0,70

0,73


Рис. 3. – Заземлювачі:

а – улаштування вертикальних заземлювачів в ґрунті, що не потребують (зліва) і потребують (справа) спеціальної обробки;

б – д – з’єднання стержневих заземлювачів з заземлюючими провідниками (довжина зварного шва );

е – з’єднання заземлювачів з кутової сталі зі заземлюючим провідником;

ж – к – під’єднання заземлюючого провідника до трубопроводу.


Захисне заземлення приміщення - 2020 (c).
Яндекс.Метрика