Пригодилось? Поделись!

Порядок видачі наряду на роботу

Порядок видавання і оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він пере­
дається по телœефону, радіо. — у трьох примірниках. В останньому випад­ку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телœефоне- або радіограми, заповнює два примірни­ки наряду і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівни­ка, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи пра­вильність запису власним підписом. В обох примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, кульковою ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслюва­ти написаний текст. Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів розмножувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним (опера­тивно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до початку проведення робіт, зазначених у наряді. У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день про­ведення робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”.

Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од­
нією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків, зазначених у пунктах цих “Правил...”.На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду.

Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї
схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких умов:

місця усі робочі підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник робіт, виконавець робіт (наглядач);

виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці;

переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його доз­волу керівник робіт;

-  переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами
допускача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із заз­
наченням дати, часу і місця роботи;

-  переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наря­
ду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному праців­нику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та в опера­тивному журналі.

Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню­
вати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також заміню­вати керівника робіт або виконавця робіт (наглядача) заборонено.

Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним на­рядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без вида­вання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог первинно­го допуску. Кількість нарядів, що видаються одночасно на одного керівни­ка робіт, у кожному випадку визначає працівник, який видає наряд. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна склада­тись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця робіт. Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів та учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в кількості; один прак­тикант або учень на кожного основного члена бригади. Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за праців­никами бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та інструктаж брига­ди (цільовий)" табл. 1 наряду        Під час виписування загального наряду в рядку "Склад” та інструктаж бригади (цільовий)" габл. 1 наряду слід вказувати кількість бригад. записів. У додатковому бланку наряду повинні зазначатись прізвища, ініціа­ли, посади та розряди виконавців робіт, кожен з яких повинœен розписа­тись проти свого прізвища. У цьому разі в рядку "виконавець робіт (на­глядач)" наряду слід зазначити загальну кількість членів бригади і зроби­ти запис про наявність додаткового списку її членів, що додається.

Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розта­
шоване у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинœен розписатись у рядку "За­ходи .безпеки іншими цехами (дільницями) виконано" наряду. У загальному наряді можна зазначити декілька виконавців робіт. Кількість виконавців визначає керівник робіт залежно від обсягу та змінності роботи і передбачуваної кількості проміжних нарядів. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не потребу­ють заповнення, слід писати "Не призначається", "Не передбачено" і "Непотрібно". У рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід перелічити заходи щодо підготовки робочих місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на типові роботи в рядку "Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць" наряду зазначати номер пункту тицових безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням безпечних умов праці під час виконання кожної роботи за підписом начальника цеху (дільниці, району) повинœен бути у допускача і керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду, до наряду можна додати окремий лист з викладен­ням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає наряд, про що необхідно зробити запис у рядку "Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць" наряду. Під час проведення вогневих робіт у рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід зазначати також вимоги по­жежної безпеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді.

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що обезпе­
чують проведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів), опера­тивний керівник цеху (блока) елœектростанції або відповідальний праців­ник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці)теп­лової мережі повинœен поставити свій підпис у відповідному рядку наряду. У проміжному наряді такий підпис повинœен поставити керівник робіт за проміжним нарядом.У разі підготовки обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнан­ням, що ремонтується, оперативний керівник цеху (блока) або відповід­ний працівник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого перебуває обладнання, що ремонтується, підпи­сує наряд на підставі підпису або повідомлення (для окремих дільниць) начальника зміни елœектростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних заходів щодо виведення з дії зазначеного у наряді обладнання .У відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і посади працівників, які підтвердили по телœефону про виконання необхід­них заходів безпеки, і підпис допускана. За вимогою начальника зміни цеху (оперативного працівника райо­ну) або допускача - це повідомлення необхідно підтвердити в рядку "Захо­ди безпеки іншими цехами (дільницями) виконано" наряду підписом на­чальника зміни елœектростанції (чергового диспетчера) або старшого опе­ративного працівника відповідного цеху (дільниці).

Працівник, який розписався в наряді або повідомив про вико­
нання необхідних заходів щодо виведення з роботи обладнання інших цехів (дільниць), поєднаного з обладнанням, що ремонтується, відповідає за повноту і точність виконання їх. Працівники інших цехів, що виконують зазначені в наряді заходи, повинні розписатись у відповідному рядку наряду. Повідомлення телœефо­ном про виконання необхідних заходів безпеки щодо виведення з роботи обладнання допускається тільки для віддалених дільниць.

Електрообладнання, поєднане з тепломеханічним обладнанням,
повинні вимикати працівники елœектроцеху на вимогу начальника зміни цеху (оперативного працівника району) з дозволу або за розпорядженням начальника зміни елœектростанції (чергового диспетчера).

     Первинний допуск бригади до роботи за нарядами на облад­
нанні, виведеному з роботи для ремонту за заявкою, а також за загальни­ми нарядами, виданими в цілому на агрегат або вузол обладнання, на кілька ділянок теплової мережі, необхідно проводити з дозволу начальника зміни відповідного цеху (чергового диспетчера теплової мережі),про що слід зробити відмітку у відповідному рядку наряду перед допуском до роботи.

      Керівник робіт і виконавець робіт спільно з допускачем перед
допуском бригади до роботи повинні перевірити повноту виконання не­обхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск до роботи заборонено, якщо у наряді на роботи, це зазначено, не передбачено перекривання і не зазначена нумерація вимикальпої арматури відповідних комунікацій, а також якщо ця нумерація на місці відсутня.

Допуск необхідно проводити після перевірки підготовки робо­
чого місця. Допускам повинœен провести інструктаж: вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця обладнан­ня перебуває під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо. Допускач повинœен перевірити посвідчення про перевірку знань у ке­рівника і виконавця робіт. Допуск до роботи заборонено, якщо посвідчення про перевірку Знань відсутнє або термін дії чергової перевірки знань правил безпеки закінчився.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за наря­
дом слід оформлювати підписами допускача, керівника робіт і виконавця робіт у відповідних рядках наряду. Первинний допуск до роботи за нарядом і проміжним нарядом необ­хідно оформлювати також і в таблиці щоденного допуску до роботи; для робіт за загальним нарядом таке оформлення не потрібне. Один примірник наряду слід передати виконавцю робіт, другий зали­шити у допускача і зберігати у папці діючих нарядів або передати на збе­рігання оперативному працівнику цеху, району. Допуск до роботи за загальним нарядом, якщо до наряду внесено де­кілька виконавців робіт, необхідно оформлювати підписами допускача і керівника робіт. Один примірник загального наряду передається керівни­кові робіт.

Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до
роботи повинœен проводити керівник робіт. Якщо виявлено, що термін чер­гової перевірки знань правил безпеки скінчився, працівників слід вивести зі складу бригади. Виконавець робіт здійснює допуск до роботи і інструктаж кожного члена бригади безпосœередньо на його робочому місці.

Якщо у разі отримання наряду у оперативних працівників або
виконавця робіт виникає будь-який сумнів в достатності і правильності заходів щодо підготовки робочого місця та у можливості безпечного ви­конання роботи, вони зобов'язані вимагати роз'яснення у керівника робіт або працівника, який видав наряд. Дата первинного допуску до роботи повинна відповідати даті
початку роботи, зазначеній у наряді, — крім наряду на виконання роботи, що не пов'язана з виведенням у ремонт обладнання. Невідповідність дати первинного допуску до роботи в 1-2 дні дозво­ляється у виняткових випадках — у разі затримки виведення у ремонт об­ладнання, аварійної ситуації тощо,

      Допуск до роботи за нарядами для проведення ремонту венти­
ляторів, млинів, насосів, фільтрів та іншого обладнання, що приводиться в рух елœектродвигунами, а також для проведення ремонту механічної час­тини і очищення секцій елœектрофільтрів повинні здійснювати оперативні працівники цеху (району), у віданні яких перебуває обладнання, що ре­монтується.

       Підготовку робочого місця, виконання необхідних заходів без­
пеки і допуск до роботи для проведення ремонту обладнання, що нале­
жить іншим цехам (підрозділам), але поєднане з ТМО (елœектродвигуни, збірки, зварювальні апарати, арматура освітлення, обладнання ТАВ тощо) або розташоване на території і в приміщеннях теплосилових цехів (райо­нів теплової мережі), крім закритих розподільних пристроїв, повинні здійснювати працівники підрозділів, у віданні яких перебуває це облад­нання, за щоденним дозволом начальника зміни котлотурбінного цеху (чер­гового диспетчера теплової мережі),про що слід зробити запис в опера­тивному журналі.

Нагляд під час проведення робіт. Зміни у складі бригади

      З моменту допуску бригади до роботи нагляд за нею з метою
перевірки виконання вимог правил безпеки покладається на виконавця робіт (наглядача). Виконавець робіт повинœен організувати своюроботу,анаглядач — нагляд так, щоб постійно стежити за тим, як кожен член бри­гади виконує умови безпеки.Виконавець робіт (наглядач) повинœен весь час перебувати на місці проведення робіт.

Якщо виконавець робіт (наглядач) мусить тимчасово залишити робо­че місце, а керівник робіт не може його замінити на період відсутності, виконавець робіт повинœен припинити роботу бригади і вивести її з місця роботи у безпечну зону.

Тимчасовий вихід членів бригади з місця проведення робіт допускаєть­ся тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення відсутніх або до встановлення їхнього місця перебування і попередження їх не має права разом з бригадою залишати робоче місце. Керівник робіт, оперативні працівники зобов'язані періодично, не рідше двох разів за робочу зміну, перевіряти дотримання членами бри­
гади вимог правил безпеки. В теплових мережах такі перевірки повинœен здійснювати керівник робіт. У разі порушення цих Правил або виявлення інших обставин, що за­грожують безпеці членів бригади, бригаду необхідно вивести з робочого місця і у виконавця робіт відібрати наряд. Повторний допуск до роботи слід проводити з дозволу керівника цеху (підрозділу) або працівника, який видав наряд, — якщо: усунено виявлені порушення і виконано всі вимоги первинного допуску до роботи з відпо­відним оформленням наряду; проведено позачерговий інструктаж з пра­вил безпеки робіт, що виконувала бригада; зроблено запис в оперативно­му журналі щодо причини повторного допуску.

      Зміни у складі бригади повинні бути оформлені в обох примірни­
ках наряду. Якщо кількісний склад бригади такий, що запис про зміни її складу не вміщується в таблиці наряду, до наряду дозволяється додавати окремий аркуш із зазначенням змін і записом у таблиці про зроблені зміни згідно із списком, що додається до наряду. Щойно введені до складу бригади працівники повинні допускатись до роботи тільки після проведення керівником та виконавцем робіт інструк­тажу про заходи щодо безпечного виконання робіт.

Оформлення перерв у роботі

Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умо­
вами проведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а наряд залишити у виконавця робіт. Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви розпо­чинати роботу самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку робочого місця та здійсни­ти допуск бригади до роботи — без оформлення у наряді.

Під час перерви у роботі бригад, а також протягом робочого
дня оперативні працівники не мають права вносити у схему установки зміни, що впливають на умови проведення робіт, щодо заходів безпеки. У випадку аварії або виникнення надзвичайних ситуацій дозволяєть­ся змінювати схему або вводити в дію виведене в ремонт обладнання, — якщо ремонтна бригада відсутня, і за умови, що керівник і виконавець робіт будуть негайно сповіщені про зроблені зміни. У цьому разі ці роботи мож­на проводити з дозволу керівника цеху. До прибуття виконавця робіт і повернення ним наряду в місці прове­дення роботи слід розставити працівників, які зобов'язані не допускати бригаду до продовження роботи.

Пробне введення в дію обладнання до повного закінчення ре­
монту дозволяється здійснити тільки після виведення бригади з місця ро­боти, повернення керівником робіт наряду відповідальному працівнику зі складу оперативних працівників цеху (району) з оформленням у таблиці щоденного закінчення роботи і зняття тимчасових огороджень, запірних пристроїв та знаків безпеки. Підготовку робочого місця і допуск бригади до роботи після пробно­го введення в дію обладнання слід проводити так само, як і у разі первин­ного допуску. Це повинно бути відображено в наряді, а саме: керівник робіт повинœен поставити свій підпис у тому самому рядку наряду, в якому роз­писується виконавець робіт, а оперативні працівники інших цехів (діль­ниць), що беруть участь у повторній підготовці робочого місця, повинні розписатись у рядку наряду як допускачі за нарядом.

Випробування окремих елœементів і вузлів ТМО у разі проведен­
ня комплексного ремонту слід виконувати з дотриманням таких умов:

-  загальний наряд, виданий в цілому на агрегат, на кілька дільниць
теплової мережі тощо, під час проведення випробувань їхніх елœементів або окремих ділянок повинœен залишатись у керівника робіт;

-  усі роботи на елœементі, що випробовується, або на дільниці теплової
мережі слід припинити, а бригади вивести з робочих місць;

-  усі проміжні наряди у зоні елœемента або ділянки, що випробовуєть­
ся, виконавці робіт за проміжними нарядами повинні здати з оформлен­ням перерви у роботі;

-  бригади, що працюють на суміжних дільницях, можуть продовжу­
вати роботу — за умови відокремлення і відгороджування цих дільниць
від обладнання, що випробовується, і створення безпечних умов праці для цих працівників;

-достатніми заходами для виведення з дії елœемента͵ що випробовуєть­ся, або ділянки теплової мережі є: установлення заглушок, розбирання схеми та перекривання запірної арматури згідно з вимогами цих Правил.

Випробування окремих елœементів та вузлів ТМО дозволяється прово­дити після зробленої керівником робіт за загальним нарядом письмової заявки у спеціальному журналі заявок, форма якого повинна бути розроб­лена на кожному підприємстві з урахуванням місцевих умов. Таке випробування слід проводити з дозволу начальника зміни елœект­ростанції (чергового диспетчера теплової мережі) під безпосœереднім керів­ництвом начальника зміни цеху (відповідального працівника зі складу оперативновиробничих працівників району теплової мережі) і за участю ке­рівника робіт за проміжним нарядом або іншого інженерно-технічного працівника, призначеного керівником робіт за загальним нарядом. Хімічне очищення агрегата (обладнання), прогрівання турбіни для нанесення ізоляції та інші види робіт, які входять до обсягу капітального (середнього) ремонту обладнання і потребують уведення в дію установки в цілому, необхідно виконувати за програмами, затвердженими головним інженером.

Ці програми повинні також передбачати заходи безпеки і місцезна­ходження працівників, які повинні виконувати цю програму. Під час проведення зазначених робіт загальний наряд слід здати на­чальнику зміни цеху, в якому проводяться роботи, з оформленням перер­ви в таблиці щоденного допуску до роботи. Після закінчення цих робіт підготовку робочого місця і допуск керів­ника робіт за загальним нарядом на продовження ремонту слід проводити знову з оформленням у таблиці щоденного допуску. З дозволу керівника робіт за загальним нарядом керівники робіт за проміжними нарядами по­винні проводити допуск бригад з оформленням у таблиці цих нарядів.

У разі необхідності під час проведення роботи здійснювати ба­
лансування обертових механізмів з елœектроприводом, випробовувати секції елœектрофільтрів, а також виконувати інші роботи, що потребують багато­ разових пробних вмикань елœектрообладнання, дозволяється перерви в на­ ряді не оформляти, але кожного разу точно виконувати необхідні технічні заходи щодо вимикання елœектрообладнання. На період вмикання елœектрообладнання і його перебування під на­пругою наряд повинœен бути у оперативних працівників. Всі ці роботи необхідно проводити під безпосœереднім наглядом керів­ника робіт. За його вимогою через начальника зміни елœектроцеху або на­чальника зміни елœектростанції (чергового диспетчера теплової мережі) працівники елœектроцеху повинні розбирати і складати елœектричну схему, а вмикати і вимикати механізми повинні працівники, які обслуговують ці механізми.

Після закінчення робочого дня місце роботи слід прибирати, а
знаки безпеки, огородження та запірні пристрої залишати на місці. Наряд необхідно здати оперативному працівнику (у теплових мере­жах — допускачу, призначеному згідно з вимогами пункту 5.1.10 цих Пра­вил); необхідність повернення проміжного наряду визначає керівник робіт за загальним нарядом.

Щоденний допуск до роботи повинні оформлювати в таблиці
наряду власними підписами допускач і виконавець робіт. Оформлювати щоденний допуск до робіт, що виконуються за загаль­ними нарядами, не потрібно. Щоденні допуск і закінчення роботи за проміжним нарядом письмо­во не оформляються.

Наступного дня бригада, яка виконує за нарядами припинœену
роботу, повинна допускатись до роботи тільки після того, як допускач і виконавець робіт оглянуть робоче місце, проведуть- інструктаж членам бригади і перевірять виконання заходів безпеки.

Закінчення роботи. Приймання робочого місця. Закривання наряду

Після повного закінчення роботи і прибирання робочого місця виконавець робіт повинœен вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис у наряді і здати його керівникові робіт.

Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт
після повного закінчення роботи, повинœен перевірити обсяг і якість її ви­конання, відсутність сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у рядку "Робота повністю закінчена" наряду, зазначивши дату і час. У разі необхідності замість керівника робіт прийняти робоче місце і поставити підпис у наряді в рядку про повне закінчення робіт може праців­ник, який видавав або продовжував наряд. Відповідальний працівник зі складу оперативних працівників (утеплових мережах — оперативно-виробничих) повинœен закривати наряд і зазначати годину і дату його закриття — після особистого огляду робочих місць або огляду підлеглими працівниками, перевірки відсутності на них працівників, сторонніх предметів та після того,як керівник робіт поста­вить свій підпис у рядку "Робота повністю закінчена" наряду.

       Обладнання дозволяється вводити в роботу тільки після підпи­
су керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи і закриття наряду відповідальним працівником зі складу оперативних працівників, а також після видалення тимчасових огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв і відновлення на місці постійних огороджень.

       Наряди, роботи за якими повністю закінчені, повинні зберіга­
тись протягом ЗО діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт
протягом одного року від дня закриття їх.

Робота працівників, які перебувають у відрядженні

Під час проведення ремонтних, налагоджувальних та інших робіт
на одному й тому самому обладнанні або споруді цеху елœектростанції (дільниці теплової мережі) одночасно кількома організаціями за догово­рами з підприємством керівництво цеху (дільниці)спільно з керівництвом підрядних організацій зобов'язані розробити суміщений графік робіт і спільні заходи щодо безпеки праці, які повинœен затвердити керівник елœек­тростанції (теплової мережі). Відповідальність за підготовку робочого місця, координацію дій щодо виконання суміщеного графіка робіт і спільних заходів щодо дотримання умов питань безпеки проведення робіт і допуск до робіт відповідно до цих Правил несе керівництво елœектростанції (теплової мережі).

Під час проведення робіт, зазначених в пункті цих Правил,
головним ремонтним підприємством із залученням субпідрядних органі­зацій відповідальність за виконання спільних заходів щодо безпеки робіт несе головне ремонтне підприємство. Це підприємство спільно з субпідряд­ ними організаціями повинно розроблювати суміщений графік робіт ,який затверджується керівництвом головного ремонтного підприємства.

На виділених для субпідрядних організацій дільницях відповідальність за організацію, виконання заходів безпеки і дотримання їх працівниками несуть субпідрядні організації.


                           
Порядок видачі наряду на роботу - 2020 (c).
Яндекс.Метрика