-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Количество просмотров публикации ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ - 881

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
Рубрика (тематическая категория) Педагогикау взаємодії з учнями

Вимоги до комунікативних якостей мовлення вчителя зумовлені насамперед функціями, які воно виконує в педагогічній діяльності Голов­ними серед них є а) комунікативна — встановлення і регуляція стосун­ків між учителем і учнями, забезпечення гуманістичної спрямованості розвитку учнів, б) психологічна — створення умов для забезпечення психологічної свободи учня, вияву індивідуальної своєрідності його особистості, зняття соціальних затисків, які заважають цьому, в) пізна­вальна — забезпечення повноцінного сприймання навчальної інфор­мації учнями, формування в них особистісного, емоційно-ціннісного став­лення до знань, г) організаційна — забезпечення раціональної органі­зації навчально-практичної діяльності учнів Прокоментуймо висновки щодо функцій мовлення вчителя

Встановлення г регуляція стосунків між учителем і учнями, забез печення гуманістичної спрямованості розвитку учнів — це одна з провідних функцій мовлення педагога, п мета — допомогти вчителеві встановити взаємодію зі своїми вихованцями, побудувати виховання і навчання на засадах співробітництва і співтворчості Саме характер суто людських стосунків, які формуються в системі відносин ʼʼучитель ученьʼʼ, ʼʼучитель — учніʼʼ, значною мірою зумовлює педагогічний успіх або невдачу Мовлення вчителя і виконує роль регулятора цих сто сунків, виступає як засіб досягнення найвищою результату їхнього роз­витку — взаєморозуміння між педагогом і його вихованцями

Розв'язання яких педагогічних завдань можна забезпечити, правиль но добираючи мовні засоби в ситуаціях взаємодії з учнями На нашу думку, найважливіші для розвитку гуманістичних відносин між учителем і учнями а) встановлення особистісного контакту з учнями, орієнтація їх на особистісне включення в комунікацію, б) створення ситуацій діа­логу у спілкуванні вчителя з учнями, в) забезпечення активної позиції учнів у взаємодії з педагогом, г) створення атмосфери взаємоповаги, довіри

Звернімося до шкільної практики Є в ній на перший погляд малопо­мітна і ніби незначна ситуація — зустріч учителя зі своїми вихованця­ми перші хвилини зустрічі — обмін поглядами, вітаннями, сприймання виразу обличчя, ʼʼдешифруванняʼʼ почуттів, думок одне одного, підсвідо­ме формування установки на подальше спілкування Як бачимо, психоло­гічна значущість цієї ситуації велика, і від того, як побудує вчитель свою комунікативну поведінку, які мовні засоби використає, значною мірою залежить характер його подальших стосунків із вихованцями Вчителі вибирають у цих ситуаціях різні моделі мовлення Одні вважають го ловними інструментами своєї діяльності слово, інтонацію, посмішку, виразний погляд, їхні звернення неформальні, варіативні для кожного випадку ʼʼЗдрастуйте, діти!ʼʼ, ʼʼДобрий день, друзі мої!ʼʼ, ʼʼДень добрий!ʼʼ,

ʼʼДоброго ранку всім, рада вас вітати1ʼʼ, ʼʼЗдрастуйте, вітаю вас1ʼʼ тощо Арсенал мовних засобів, які використовуються для вітання іншими вчи­телями, більш стандартний і неширокий офіційне, невиразне ʼʼЗдрас­туйте1ʼʼ Аналіз зробіть самостійно в яких випадках учитель створює умови для гуманістично орієнтованого спілкування з дітьми? З яким учителем ви хотіли б спілкуватися, чому? Яку роль виконує звернення вчителя в наведених ситуаціях?


ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ" 2015, 2017-2018.