-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика УВАГА Й УЯВА ВЧИТЕЛЯ

Количество просмотров публикации УВАГА Й УЯВА ВЧИТЕЛЯ - 1139

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: УВАГА Й УЯВА ВЧИТЕЛЯ
Рубрика (тематическая категория) ПедагогикаСпілкування педагога починається зі сприймання учнів, батьків, ко­лег, де велику роль відіграють розвинена уява та увага педагога Мис­тецтво спілкування називають мистецтвом бути іншою людиною Педа­гогові, щоб навчитися спілкуватися, потрібно насамперед бути уважним, тобто помічати те, що для учнів, інших людей цінне й значуще, щоб не плутати те, що є значущим для себе і для іншого, зважати на цінності вихованців, розвивати їх, а не підмінювати власними

Роль уваги вчителя у спілкуванні надзвичайно велика, вона дає вчи­телеві змогу

— відібрати значущі для нього об'єкти, не реагувати на все, а діяти вибірково й розсудливо,

1 Див Леви В А Искусство быть другим - С 88-92 132

— створювати своєрідний ефект ʼʼкомунікативного дзеркалаʼʼ, яке відображує емоційний клімат уроку чи іншої форми взаємодії. Цей ефект ґрунтується на вмінні вчителя зрозуміти стан іншої людини;

— здійснювати регуляцію й контроль за ходом взаємодії, дотримува­ тися надзавдання на кожному її етапі;

— здійснювати рефлексію, бачити себе очима дітей, усвідомлювати недоліки власної поведінки, що негативно впливають на характер взає­ модії;

— увага є інструментом встановлення педагогічного контакту, адже зосередженість на інтересах учнів, вияв уваги до них сприяє розвиткові гарних стосунків.

Професійно-педагогічні особливості уваги вчителя-майстра в спілку­ванні досліджував М. Страхов, виокремивши найістотніші з них1˸

— звичка бути уважним до всього навчально-виховного процесу і вибирати значущі моменти;

— поєднання уважності із вчасним педагогічним впливом на учнів;

— поєднання уваги до пізнавального й морального аспектів навчаль­ но-виховного процесу (піклування про знання учнів, увага педагога, зігріта почуттям до співрозмовника);

— високий рівень розподілу уваги (до змісту й форм роботи, пове­ дінки учнів, власних дій);

— поєднання стійкості й рухливості уваги, здатність до раціонально­ го її перенесення;

— педагогічне виправдана виразність вияву уваги вчителя, її мімічної картини, що сприяє поглибленню педагогічного контакту з учнями.

Увага як компонент сенсорної культури педагога виявляється в умінні розрізняти і правильно інтерпретувати нюанси в макро- та мікроекс-пресії вихованців. Цьому сприяє розвиток спостережливості пе­дагога — вибіркової спрямованості сприймання, що виявляється в легкості виокремлення педагогічна інформативних деталей у діяль­ності й поведінці інших осіб. Спостережливість ґрунтується на увазі, сприйманні, мисленні й пам'яті. Вчитель має виробити в себе здатність розуміти, яка внутрішня сутність прихована за зовнішніми ознаками, тобто, спостерігаючи, аналізувати — єдиний спосіб розвивати в собі педагогічну спостережливість.

Пригадаймо пораду А. Макаренка˸ ʼʼМожна й потрібно розвивати зір, просто фізичний зір.
Размещено на реф.рф
Це необхідно для вихователя. Треба вміти чи­тати на людському обличчі, на обличчі дитини, і це читання може бути навіть описано в спеціальному курсі. Нічого хитрого, нічого містичного немає в тому, щоб по обличчю дізнаватися про певні ознаки душевних порухівʼʼ2.


УВАГА Й УЯВА ВЧИТЕЛЯ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "УВАГА Й УЯВА ВЧИТЕЛЯ" 2015, 2017-2018.