-
Пройти Антиплагиат ©


Главная » Рефераты » Текст работы «Розрахунок усталеного процесу в електричному колі»


Розрахунок усталеного процесу в електричному колі

Методи розрахунку лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужності, яку споживає коло та його параметри на гармоніці. Етапи дослідження передаточної функції і побудування графіків АЧХ і ФЧХ.

Дисциплина: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид работы: практическая работа
Язык: украинский
Дата добавления: 13.02.2015
Размер файла: 215 Kb
Просмотров: 1474
Загрузок: 6

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Розрахунок усталеного процесу в електричному колі (предмет: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

2

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Факультет ФЕЛТ

Кафедра електроніки

Розрахунково-графічне завдання

Вінниця 2009

Зміст

Умова завдання

Вступ

1. Розклад напруги в ряд Фур'є

2. Обрахунок параметрів електричного кола

3. Розрахунок параметрів кола на 1,2,3,4,5 гармоніці

4. Побудова графіків і(t), e(t)

5. Знаходження потужностей

6. Визначення передаточної функції

Висновки

Література

Умова завдання

За даними варіанту розрахувати усталений процес в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС.

Дано:

R1 = 8 Oм;L1 = 16 · 10-3 Гн;С1 = 10 · 10-6 Ф;

R2 = 8 Ом;L2 = 12 · 10-3 Гн;С2 = 15 · 10-6 Ф;

R3 = 14 Ом;

Em = 720 B;f = 200 Гц;

T = 1/fT = 0.005

Вступ

У даній роботі проведено розрахунок усталеного процесу в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС.

Для отримання результатів, були використані методи розрахунку електричних кіл. А саме метод комплексних амплітуд, що призначений для розрахунку кола на першій і вищій гармоніках. Використано принцип суперпозиції, що струм в будь-якій вітці електричного кола, що викликаний одночасно дією кількох джерел енергії, що входять в склад цього кола дорівнює алгебраїчній сумі струмів в цій вітці, що викликані дією кожного з джерел енергії окремо.

Відповідно до принципу суперпозиції маємо:

I(t) = I(0) + I(1) + I(2) +…+I(n)

або

I(t) = I(0) + Im(1) sin(щt + цi(1)) + Im(2)sin(щt + цi(2)) +…+ Im(n)sin(щt + цi(n)).

Практично це означає, що проводиться розрахунок еквівалентного електричного кола по кожній гармоніці окремо, для цього всі інші ЕРС крім однієї (к-атої) вилучаємо і визначаємо шуканий струм І(k) при дії тільки цієї гармоніки, такі розрахунки проводимо по кожній гармоніці починаючи з нульової.

Закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа використовується для вузлів. Відповідно до цього закону алгебраїчна сума миттєвих значень струмів віток, які підходять до вузла електричного кола, дорівнює нулеві

? І = 0.

Другий закон Кірхгофа використовується для контурів електричного кола.

Ця рівність виражає собою другий закон Кірхгофа, який формулюється так:

Алгебраїчна сума спадів напруг на всіх елементах замкненого контуру дорівнює алгебраїчній сумі електрорушійних сил цього самого контуру.

Метод вузлових напруг. Так як режим будь-якого електричного кола характеризується рівняннями, складеними за першим й другим законами Кірхгофа:

(q - 1) + n = (q - 1) + [p - (q - 1)] = p

рівнянь з p - невідомими струмами віток. За методом вузлових напруг кількість рівнянь можна скоротити до (q - 1). Отже, метод вузлових напруг (його ще називають метод вузлових потенціалів) найраціональніше використовувати для електричних схем з малою кількістю вузлів. Суть цього методу полягає в тому, що один вузол можна заземлити, від цього розподіл струмів у вітках не зміниться. Потенціал заземленого вузла стане дорівнювати нулеві.

Кількість невідомих у методі вузлових напруг дорівнює кількості рівнянь, які треба скласти для схеми за першим законом Кірхгофа (q - 1). Метод вузлових напруг, як і метод контурних струмів, є одним із основних розрахункових прийомів. В тому випадку, коли (q - 1) < n, цей метод є більш економічний, ніж метод контурних струмів, n - кількість незалежних контурів схеми.

Ще один метод - метод еквівалентного генератора. У будь-якій електричній схемі завжди можна виділити яку-небудь одну вітку, а іншу частину схеми незалежно від її структури й складності умовно зобразити прямокутником. Щодо виділеної вітки вся схема, позначена прямокутником, є двополюсником. Якщо двополюсник має джерела електроенергії, то його називають активним. Якщо у двополюснику немає джерел електричної енергії, то його називають пасивним.

Метод еквівалентного генератора застосовують тоді, коли треба визначити струм тільки в одній вітці складеної схеми чи проаналізувати значення при зміні параметра цієї вітки. Метод оснований на принципі накладання, тому його можна застосувати тільки для лінійних електричних кіл.

Оскільки розглянутий метод оснований на заміні активного двополюсника еквівалентним генератором, то його прийнято називати методом еквівалентного генератора, або методом активного двополюсника.

1. Розклад напруги в ряд Фур'є

=

= =

2. Розрахунок параметрів електричного кола

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Комплексна схема.

3. Обрахунок параметрів кола на 1,2,3,4,5 гармоніці

Обчислимо 1-гармоніку

Обчислимо 2-гармоніку

Обчислимо 3-гармоніку

Обчислимо 4-гармоніку

Обчислимо 5-гармоніку

4. Знаходження потужності

Висновки

В даній роботі було зроблено розрахунок лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначена повна та активна потужність яку споживає коло та параметри кола на k-ій гармоніці. Побудовано графіки струму і ЕРС з урахуванням п'яти гармонік. Визначена передаточна функція і побудовано графіки АЧХ і ФЧХ.

Література

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - M.: Радио и связь, 1986. - 512 с.

2. Зевеке Г.В., Ионкин П.А, Нетрушин А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов. - M.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с.

3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. - Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2003. - 640 с.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Розрахунок усталеного процесу в електричному колі.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроникапрактическая работа по предмету Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника на тему: Розрахунок усталеного процесу в електричному колі - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поискомСкачать работу: Розрахунок усталеного процесу в електричному колі, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника