-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті»


Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Сутність поняття "лекція". Види лекцій за дидактичним завданням та способом викладу матеріалу. Особливості семінарського та практичного заняття. Форми контролю у вищий школі: поточний; підсумковий. Види підсумкового контролю. Основні методи навчання.

Дисциплина: Педагогика
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 10.01.2018
Размер файла: 10 Kb
Просмотров: 1657
Загрузок: 17

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті (предмет: Педагогика) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра педагогіки та психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З КУРСУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Київ -2010

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми:

· Навчальні заняття

· Викон. інд. завдань

· Самост-на робота студентів

· Практична підгот.

· Контрольні заходи

Основні види:

· лекція

· лабороторне заняття

· практичне заняття

· семінарське заняття

· індивідуальне заняття

· консультація

Лекція - систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.

За дидактичними завданнями:

· вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв'язок)

· настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)

· тематична лекція (розкриття певної теми)

· оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)

· завершальна лекція (підсуми)

За способом викладу навч. Мат-лу:

· проблемна лекція (Нове - невідоме - необхідно «відкрити»)

· лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)

· баніарна, або лекція -дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)

· лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти - фіксують)

· лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета - розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.

Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія - широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:

- ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання

- необхідна літ-ра

- прочитати конспект лекції

- законспектувати першоджерела

- перевірити засвоєння навч. мат-лу

Консультація - вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання - форма організації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах

Форми контролю у вищий школі:

· поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять.)

· підсумковий (оцінювання рез-тів навчання на певному освітньо кваліфік. рівні)

Підсумковий контроль:

· Семестровий контроль (проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку)

· Державна атестація студента (встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.)

Основні методи навчання:

· На основі зовнішнихформ (слух, зір, дотик)

- словесні (розповідь, бесіда, лекція, дискусія, інструктаж, диспут)

- наочні (спостереження, демонстування, ілюстр.)

- практичні (вправа, лаб. практич. робота)

· За типом пізнавальної діяльності

- пояснювально-ілюстративний,

- репродуктивний,

- проблемного викладу,

- частково-пошуковий,

- дослідниц.

· На основі внутр. логіч. шляху засвоєння знань (логіка пізнання)

- аналітичний,

- сінтетичний,

-аналітико-сінтетичний,

- синиетико-аналітичний,

- індуктивний,

- дедуктивний,

-індуктивно-дедуктивний,

- дедуктивно-індуктивний,

- традуктивний

· За ступенем самостійності

- робота з підручн.,

- сам. роботи з приладами,

-сам. виконання письмов. вправ,

- напис. творів, віршів,

- сам. розв'яз. задач,

- сам. спостереження

· За дидактичними цілями (за цілями змісту навчання)

- первинне засвоєння навч. мат-лу (інформ.-розвивальні, дослідницькі),

- закріплення і вдосконалення (вправи, практич. роботи)

· За основними етапами процесу

- формування знань,

- формування умінь і навичок,

- застосув. знань,

- узагальнення,

- закріплення,

- перевірка

· Баніарні та полінарні

- джерела знань,

- рівні пізнав. активн.,

- логіч. шляхи навч. пізнання,

· За системним підходом

- стимулювання і мотивації,

- організації і здійснення навч. дій,

- контроль та самоконтроль.

2.) Твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми - це: есе.

Бібліографічне оформлення

1. Дмитренко I.А. Екологічне право України [Текст]: підручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. - 2-е вид., перероб. та доп. - М.: Юрiнком Iнтер, 2001. - 351 с.

2. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais: учеб. для студ. вузов / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. - Изд. 12-е стер. - М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. - 480 с.

3. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр.: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.]; за ред. М. Швагуляка. - Львів: Афіша, 2005. - 288 с.

4. Панчишин Т.В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис.... канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. - Львів, 2005. - 214 с. - Бібліогр.: с. 192-205.

5. Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. - К.: Аквілон-Прес, 2000. - 447 с.

6. Колодний А.М. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і повідомл., м. Київ, 16-18 трав. 1995р. / Редкол.: А. Колодний (відп. ред.), Головащенко С.І., Косуха П., Филипович Л.О., та ін.; НАН України. Ін-т філос; НаУКМА. - К., 1995. - С. 32-34.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Педагогикаконтрольная работа по предмету Педагогика на тему: Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

10.01.2011/контрольная работа

Сутність поняття "лекція". Види лекцій за дидактичним завданням та способом викладу матеріалу. Особливості семінарського та практичного заняття. Форми контролю у вищий школі: поточний; підсумковий. Види підсумкового контролю. Основні методи навчання.


Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Педагогика. Ответы на экзаменационные билеты.
Учим детей рассказывать
Педагогическая работа с лицами различных темпераментов
Методика преподавания психологии
Методика преподавания психологии в кратком изложении
История образования в России
Педагогика. Курс лекций
Педагогика. Учебный курс
Психология и педагогика кратко. Лекции
Психология и педагогика кратко. Лекции 2
Психология и педагогика кратко. Лекции 3
Педагогическая аксиология
Педагогическая аксиология 2
Учебная деятельность младших школьников
Педагогика в лицах. Часть 1.
Педагогика в лицах. Часть 2.
Психолого-педагогические технологииСкачать работу: Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Педагогика